SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 26. Četvrtak, 28. lipnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

38.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/ 06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 21. sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijelo je

IZMJENU PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 52/06) mijenja se u članku 2. koji glasi:

»U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODVODNJA OBORINSKIH

VODA 900.000,00 kuna,

- čišćenje cijevi oborinske kanalizacije 240.000,00 kuna,

- čišćenje tijela slivnika i kišnih

rešetki 350.000,00 kuna,

- zamjena lijevano željeznih

poklopaca 100.000,00 kuna,

- sanacija ili rekonstrukcija slivnika 210.000,00 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.921.000,00 kuna,

- deratizacija i dezinsekcija 171.000,00 kuna,

- strojno i ručno čišćenje javnih

površina 1.700.000,00 kuna,

- strojno pranje javnih površina 50.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 3.800.000,00 kuna,

- dobava i postavljanje nove urbane

opreme 430.000,00 kuna,

- održavanje okoliša vjerskih objekata

i dječjih igrališta 210.000,00 kuna,

- održavanje javnih WC-a 140.000,00 kuna,

- održavanje urbane opreme 110.000,00 kuna,

- održavanje zelenih površina 2.910.000,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE PROMETNICA 1.650.000,00 kuna,

- održavanje horizontalne i vertikalne

prometne signalizacije 350.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje

prometnica 1.300.000,00 kuna.

5. ODRŽAVANJE JAVNE

RASVJETE 1.500.000,00 kuna,

- utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 900.000,00 kuna,

- održavanje javne rasvjete 600.000,00 kuna.

6. ODRŽAVANJE GROBLJA 200.000,00 kuna,

- redovno, tekuće održavanje groblja 200.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 9.971.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u visini od 9.700.000,00 kuna te ostalih prihoda kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2007. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/217

Ur. broj: 2107/01-01-07-1

Crikvenica, 21. lipnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=509&mjesto=10003&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr