SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 24. Petak, 15. lipnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

18.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. svibnja 2007. godine, donosi

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Vrbovskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se:

- raspored, početak i završetak radnog vremena ugostiteljskih objekata,

- kriteriji za drukčiji početak i završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte,

- pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija ugostitelja (u kioscima, kontejnerima, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga),

Članak 2.

Ugostitelji su dužni poslovati u radnom vremenu propisanom ovom Odlukom.

Za ugostiteljske objekte određuje se, ovisno o vrsti, sljedeće radno vrijeme:

1. ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan,

2. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi u vremenu od 6,00 do 24,00 sata,

3. ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi u vremenu od 21,00 do 6,00 sati,

4. ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

5. ugostiteljski objekti u željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,

6. ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi u vremenu od 6,00 do 24,00 sata.

U ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja, u smislu odredbe stavka 2. točke 4. ovog članka, ubrajaju se oni ugostiteljski objekti koji se nalaze najmanje 200,00 metara od najbliže čvrste stambene ili poslovne građevine u svim naseljima na području Grada Vrbovskog.

Ugostiteljski objekti mogu biti jedan dan u tjednu, po vlastitom izboru, zatvoreni tijekom godine te su dužni obavijest o tome istaknuti na ulazu u objekt.

Članak 3.

Ugostitelj je obvezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Odsjek) o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima ili sukladno članku 4. ove Odluke rješenje Gradskog poglavarstva o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Odsjeka može za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti, najduže za 2 sata, raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke, u slučaju:

a) dodatnog produžavanja propisanog radnog vremena prema pismenoj obavijesti državnog inspektorata,

b) narušavanja pozitivnih zakonskih propisa o buci prema pismenoj obavijesti sanitarne inspekcije,

c) narušavanja javnog reda i mira prema pismenoj obavijesti policije,

d) prema prijavi komunalnog redarstva Grada Vrbovskog, radi kršenja Odluke o komunalnom redu.

Po prvoj pismenoj obavijesti jedne od nadležnih službi navedenih u prethodnom stavku ovog članka Odsjek šalje pismeno upozorenje vlasniku ugostiteljskog objekta, a po drugoj pismenoj obavijesti Gradsko poglavarstvo po službenoj dužnosti ugostiteljskom objektu koji je počinio povredu propisa propisuje raniji završetak radnog vremena sukladno prvom stavku ovog članka, a u vremenskom trajanju od 1 do 6 mjeseci od dana donošenja rješenja Gradskog poglavarstva.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Odsjek.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odsjeka za pojedini ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« u kojima se organiziraju prigodne proslave (doček Nove godine, svadbe, maturalne zabave i slični događaji) radi organiziranja istih odrediti drugačije radno vrijeme, ali ne duže od 6,00 sati idućeg dana, uz strogo pridržavanje javnog reda i mira.

Zahtjev iz stavka 1. ovog stavka podnosi se najkasnije 15 dana prije održavanja prigodne proslave.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Odsjek.

Članak 6.

Zabranjuje se usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina.

U ugostiteljskim objektima u kojima se uslužuju alkoholna pića, mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

Članak 7.

Prostori na kojima se ugostiteljske usluge smiju pružati izvan poslovnih prostorija ugostitelja (u kioscima, kontejnerima, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru,

 

na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga) moraju biti na udaljenosti većoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.

Ugostiteljske usluge smiju se pružati prema stavku 1. ovog članka na slijedećim prostorima:

- neposredno uz objekt u kojem se obavlja proizvodnja, odnosno promet namirnica, bezalkoholnih pića i napitaka, pod uvjetom da se te usluge pružaju isključivo od strane ugostiteljskog objekta,

- na izletištima i javnim kupalištima,

- na gradskim ulicama i trgovinama,

- na prostorima gdje se održavaju vjerske, kulturne, športske i gospodarske manifestacije i sl. samo za vrijeme njihova trajanja.

Članak 8.

Za postavljanje ugostiteljskih objekata na javnim površinama izvan poslovnih prostorija ugostitelja (u kioscima, kontejnerima, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga), pokretnog objekta, šatora, klupe i sl. ugostitelj ili organizator manifestacije mora ishoditi odobrenje Odsjeka.

Članak 9.

Gradsko poglavarstvo će na prijedlog Odsjeka, po potrebi, odnosno na upućeni zahtjev u svakom pojedinom slučaju, za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno - umjetničkih i sličnih manifestacija odrediti prostor za kampiranje izvan mjesta predviđenih prostorno-planskom dokumentacijom za kampove uvjete koje taj prostor mora ispunjavati, te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

Članak 10.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi se sukladno odredbama Zakona.

Članak 11.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su raspored radnog vremena uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine«, broj 04/00).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 335-02/07-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/07-01-1

Vrbovsko, 30. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=507&mjesto=51326&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr