SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
OPĆINA SKRAD
20

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. listopada 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe k.č.br. 8842/3 k.o. Divjake, Popis I, površine 32 čhv iz k.č.br. 8842 k.o. Divjake, Popis I - put od 3 rala i 414 čhv, u naravi javno dobro u općoj uporabi.

Predmetni dio javne površine u naravi ne postoji kao put niti je razvrstan kao dio javne ceste te ovom površinom sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu upravlja jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro, te se temeljem ove Odluke kao vlasnik na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, upisuje Općina Skrad.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/03-01/04

Ur. broj: 2112/04-03-01-02

Skrad, 27. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=51311&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr