SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
26

26.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04, 48/ 05 - ispr., 151/05 i 111/06) i članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz osoba može obavljati pravna i fizička osoba s registriranom djelatnošću autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: autotaksi prijevoznik, prijevoznik), koji s Gradom Malim Lošinjem sklopi ugovor o koncesiji.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1. »autotaksi prijevoznik« je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza;

2. »vozač autotaksi vozila« je osoba koja ima srednju stručnu spremu u zanimanju vozač i položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području na kojem obavlja prijevoz. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije;

3. »autotaksi vozilo« je osobni automobil-kombi namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše 8+1 sjedalo, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« RH, broj 120/05), te ovom Odlukom.

KONCESIJA

Članak 4.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja autotaksi prijevoza osoba na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: koncesija).

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na rok od 4 godine.

Koncesija koja se daje prvi put daje se na rok od 2 godine radi usklađenja s uvjetima iz članka 16. točke 1., 3., 6. i 8., a može se produljiti na rok od 4 godine.

Koncesiju može steći osoba koja ima sjedište ili stalno prebivalište na području Grada Malog Lošinja i čije vozilo, kojim namjerava obavljati autotaksi prijevoz, je registrirano na području Grada Malog Lošinja.

Koncesionar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

Za koncesiju iz članka 4. Odluke plaća se godišnja naknada.

Visinu naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 5.

Grad Mali Lošinj dodijelit će 15 koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada.

Poglavarstvo može povrh broja koji je određen prethodnim stavkom dodijeliti još dvije koncesije u cilju poticanja konkurencije ili ukoliko se porastom broja turista steknu uvjeti i potreba, a u dogovoru s predstavnicima obrtničke i gospodarske komore.

Članak 6.

Koncesionar mora obavljati taksi prijevoz osoba tijekom cijele godine.

Članak 7.

Koncesiju dodjeljuje Gradsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

1. broj slobodnih koncesija,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. početni iznos naknade za koncesiju

4. rok plaćanja naknade za koncesiju,

5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

6. rok za podnošenje ponuda na natječaj

7. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

8. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 8. stavak 1. točka 1., 3. i 4. i članka 49. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu,

9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno Pravilniku o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine« RH, br. 10/03 - dalje u tekstu Pravilnik) i ovoj Odluci,

10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

11. naznaku da je ponuditelj dužan priložiti potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, kojom dokazuje da nema dugovanja po osnovi javnih davanja, te potvrdu Grada Malog Lošinja da nema nikakvih dugovanja prema Gradu,

12. uvjerenje o prebivalištu

13. potvrdu stanice za tehnički pregled vozila o ispravnosti vozila

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 8.

Gradsko poglavarstvo imenuje Komisiju za provođenje natječaja za dodjelu koncesija.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, od kojih je jedan predstavnik obrtničke, odnosno gospodarske komore.

Članak 9.

Ponude po natječaju otvaraju se javno, na sjednici Komisije, najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda Komisija utvrđuje:

- da li je natječaj propisno objavljen,

- broj prispjelih ponuda,

- da li su ponude predane u roku.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama.

Komisija podnosi Gradskom poglavarstvu izviješće o javnom otvaranju ponuda sa listom natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Članak 10.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Gradsko poglavarstvo po načelu jedna koncesija za jedno vozilo registrirano za djelatnost autotaksi prijevoza.

Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. ime i adresu korisnika koncesije,

3. vrijeme na koje se koncesija daje,

4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

5. obveze korisnika koncesije,

6. rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,

7. broj koncesija, te vrstu i tip vozila.

Članak 11.

Na temelju odluke o koncesiji, Grad Mali Lošinj i ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji, nakon što koncesionar, najkasnije u roku od 30 dana uplati naknadu propisanu člankom 7. stavkom 2. točkom 3. ove odluke.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije, bez prava na kamatu.

Članak 12.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

Članak 13.

Ugovor o koncesiji Gradsko poglavarstvo će otkazati u slučaju:

1. ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredbi Zakona, ove Odluke ili ugovora o koncesiji,

3. ako autotaksi vozilom za koje je dana koncesija upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 111/03), te ovom Odlukom,

5. na prijedlog Ceha autotaksi prijevoznika Udruženja obrtnika Cres-Lošinj, odnosno gospodarske komore, ukoliko se ocijeni da je koncesionar svojim postupcima, radnjama i propustima nanio veliku štetu ugledu Grada.

U slučaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

Članak 14.

Koncesionar koji želi nastaviti obavljanje autotaksi prijevoza može, u roku od tri mjeseca prije isteka koncesije, zatražiti njeno produženje.

Zahtjev za produženje koncesije podnosi se Gradskom poglavarstvu Grada Malog Lošinja.

Ako koncesionar ispunjava uvjete za obavljanje autotaksi prijevoza , koncesija se produžuje za daljnje četiri godine i potpisuje ugovor iz članka 11. ove Odluke.

Aktom o produženju koncesije Gradsko poglavarstvo propisuje naknadu za produženu koncesiju.

Koncesija se neće produžiti ukoliko korisnik koncesije nije u prethodnom trajanju koncesije podmirio dospjele obveze iz ugovora o koncesiji, te porezne, gradske i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja autotaksi prijevoza.

Članak 15.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija dana pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavijesti najmanje tri mjeseca ranije preporučenim pismom.

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 16.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. ove Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. mora biti bijele boje,

2. da ima četvora vrata i mogućnost smještaja 4 - 8+1 osoba u osobnom ili kombi vozilu,

3. da ima tvornički motor najmanje zapremine 1600 cm3 i najmanje snage 50 kW,

4. da ima ugrađen baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,

5. da ima protupožarni aparat,

6. da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje unutrašnjosti vozila i uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju,

7. da ima ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila s evidencijskim brojem koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

8. da ima ugrađen katalizator,

9. da je vozilo čisto, uredno i neoštećeno.

IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 17.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, tijekom cijele godine.

Članak 18.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 19.

Autotaksi prijevoznik za obavljanje autotaksi prijevoza osoba dužan je imati u vozilu:

- cjenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku),

- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku,

- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika,

- fotografiju vozača s njegovim imenom i prezimenom, te označenim brojem ugovora o koncesiji

- plan grada

- knjigu žalbe.

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik dužan je:

- pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu vožnje.

- primiti i prtljagu putnika koja se može smjestiti u spremište za prtljagu,

- prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik, ako nije u suprotnosti s prometnim propisima,

- osigurati putniku da dođe do drugog vozila u slučaju da usred kvara prijevoznik nije u mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do odredišta.

Članak 21.

Autotaksi prijevoznik dužan je na početku vožnje uključiti taksimetar.

Kad je prijevoz naručen telefonom ili pozivom s određenog stajališta koje se nalazi unutar gradskog područja Grada Mali Lošinj, taksimetar se uključuje u trenutku polaska vozila sa stajališta.

Kad je prijevoz naručen telefonom ili pozivom s određenog stajališta koje se nalazi izvan gradskog područja Grada Mali Lošinj, taksimetar se uključuje u trenutku izlaska vozila iz gradskog područja Grada Mali Lošinj.

U slučaju iz prethodnog stavka, prijevoznik je dužan, ukoliko mu to tehničke mogućnosti dopuštaju, obavijestiti pozivatelja o približnoj cijeni autotaksi prijevoza u takvom slučaju.

Gradsko područje Grada Mali Lošinj, u smislu ove Odluke, obuhvaća područje Velog Lošinja do mosta na Privlaci, uključujući sva područja mjesta Mali Lošinj, Čikata, Sunčane uvale, te Srebrne i Zlatne uvale.

Članak 22.

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati račun za obavljeni prijevoz.

Račun mora pored podataka predviđenih propisima sadržavati elemente:

- datum vožnje,

- polazište i odredište,

- vrijeme obavljanja vožnje,

- novčani iznos naknade

- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznik dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, nađene stvari prijaviti policiji.

Članak 24.

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.

V. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 25.

Autotaksi stajališta su uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Stajališta u smislu ove Odluke su na sljedećim pozicijama:

- Mali Lošinj:

- ispred zgrade Općinskog suda - 2 mjesta

- novo autobusno stajalište - 3 mjesta

- ispred ribarnice (glavno stajalište) - 5 mjesta

- ulica Priko (ispred Y/C »Marina«) - 5 mjesta

- Veli Lošinj:

- autobusno stajalište 2 mjesta

Gradsko poglavarstvo može, povrh navedenih stajališta, naknadno odrediti i druge pozicije, ukoliko se ukaže potreba za tim.

Članak 26.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku. Oblik vertikalnog znaka određuje Upravni odjel za komunalni sustav Grada Mali Lošinj.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv stajališta, broj stajališnih mjesta, radno vrijeme i izvod iz cjenika usluga.

Članak 27.

Glavno stajalište iz članka 25. ove Odluke mora biti opremljeno telefonom.

Na stajalištima ne smije stajati više taksi vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Na autotaksi stajališta ne smiju se parkirati druga vozila, a stajalište će biti osigurano 24 sata vizualnom fizičkom oznakom (barijerom).

Članak 28.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Grad Mali Lošinj.

Za upotrebu stajališta ne plaća se naknada.

VI. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 29.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se cjenikom.

Cjenikom se određuje cijena:

- početka vožnje,

- vožnje po kilometru,

- čekanje,

- prijevoza prtljage.

Cijena prijevoza za relacije duže od 20 km od polazne stanice ugovara se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

VII. POSEBNE ODREDBE

Članak 30.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, povijesnim, turističkim, gospodarskim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada.

Ispit iz stavka 1. ovog članka polaže se pri Srednjoj školi »Ambroza Haračića« u Malom Lošinju.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

VIII. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav Grada Malog Lošinja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Pravo na dodjelu koncesije imaju svi autotaksi prijevoznici koji obavljaju autotaksi prijevoz osoba na području Grada Malog Lošinja na dan stupanja na snagu ove Odluke, uz sljedeće uvjete:

- da imaju valjanu registraciju za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza putnika,

- da im vozilo odgovara uvjetima iz članka 16. ove Odluke, osim točke 1.,

- da su podmirili porezne i druge obveze koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti autotaksi prijevoza.

Članak 33.

Nakon isteka prve koncesije ili u slučaju nabave novog vozila tijekom trajanja prve koncesije, koncesionar je dužan uskladiti karakteristike vozila sa zadanim uvjetima u članku 16. ove Odluke.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o autotaxi prijevozu osoba (»Službene novine« PGŽ broj 17/97).

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 340-01/07-01/31

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr