SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
25

25.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05 i 32/06) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra - puta na dijelu k.č.br. 3597 k.o. Mali Lošinj - grad u površini 32 m2 koja površina će se parcelacijskim elaboratom br. 094/06 izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića i ovjerenom od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dana 10.03.2006. godine pripojiti nekretnini k.č.br. 2287/1 k.o. Mali Lošinj - grad koja se formira kao kuća 126 m2 i dvorište 44 m2.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 711-01/00-01/35

Ur. broj: 2213/01-01-07

Mali Lošinj, 23. svibnja 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=10005&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr