SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
17

17.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. studenoga 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaštiti socijalnog standarda građana

Članak 1.

U skladu sa Socijalnim programom Grada Mali Lošinj, ovom Odlukom utvrđuju se oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i načini njihovog ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih oblika pomoći.

Sredstva za provedbu Socijalnog programa i ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada.

1. OSNOVNI DIO

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se realizacija oblika pomoći kroz 7 osnovnih programa:

- Program zaštite djece i mladeži

- Program zaštite roditeljstva

- Program zaštite osoba sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima

- Program subvencije troškova stanovanja

- Program subvencioniranja ostalih životnih troškova

- Programi održanja životnog standarda i zdravlja građana

- Financiranje humanitarnih i karitativnih udruga i organizacija.

Članak 3.

Realizacijom osnovnih programa ostvarit će se zaštita sljedećih kategorija stanovništva:

1. Osoba i obitelji u stanju socijalne potrebe

2. Djece:

- umrlog, zatočenog ili nestalog branitelja

- hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

3. Osoba sa tjelesnim i mentalnim oštećenjem

4. Osobe koje ispunjavaju socijalni uvjet kako je utvrđeno ovom Odlukom

5. Osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji.

Članak 4.

Korisnici oblika pomoći u smislu ove Odluke su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Grada Mali Lošinj, koji pored stambenog objekta u kojem stanuju nemaju u vlasništvu drugi stambeni objekt, stan, te poslovni ili gospodarski objekt.

Iznimno od odredbi prethodnog stavka, korisnici programa zaštite djece i mladeži i programa zaštite materinstva korisnici su i osobe sa stalnim boravištem na području Grada Malog Lošinja, ukoliko je njihov boravak na području Grada Malog Lošinja dugotrajnije prirode.

Članak 5.

Obitelj u stanju socijalne potrebe smatra se obitelj čiji članovi u prethodna tri mjeseca nisu ostvarili prosječni mjesečni prihod veći od cenzusa utvrđenog Socijalnim programom i ovom Odlukom, koji u vlasništvu nemaju više stambenih objekata ili stanova od objekta ili stana u kojem stanuju i čiji radno sposobni članovi, ukoliko ne rade, aktivno traže posao.

Cenzus ostvarenih prosječnih prihoda za pojedinu obitelj iznosi:

1 član - 1.450,00 kn

2 člana - 2.200,00 kn

3 člana - 2.900,00 kn

4 člana - 3.500,00 kn

Za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus se uvećava za 600,00 kn.

Iznimno iako je prihod po članu obitelji ili samca veći od cenzusa pravo na pomoći i subvencije iz ove Odluke imaju:

1. osoba lišena poslovne sposobnosti ili većih tjelesnih i mentalnih oštećenja,

2. obitelji u kojima prihode ostvaruje samohrani roditelj i to ukoliko stručne službe Upravnog odjela procijene da je to u određenom periodu opravdano.

Članak 6.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje,

2. pravo na doplatak za pomoć i uzdržavanje,

3. pravo na pomoć i njegu u kući,

sve pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa sukladno pozitivnim propisima.

Socijalni uvjet korisnik ispunjava i ukoliko je ostvario neki od oblika socijalne zaštite rješenjem Mirovinskog fonda Republike Hrvatske, kao što je doplatak za pomoć i njegu ili pravo na pomoć treće osobe.

Članak 7.

Prihodi u smislu ove Odluke smatraju se sredstva koja korisnici programa ostvaruju temeljem rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se:

- pomoć koju osoba prima na temelju prava ostvarenih po Zakonu o socijalnoj skrbi, dječjeg doplatka ili alimentacije.

- naknada za nezaposlene koju korisnici ostvaruju preko Zavoda za zapošljavanje

- iznosi temeljem pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznosi prihoda iz stavka 1. ovog članka umanjuju se za iznose koje na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji, kao i za iznos koji je podstanarska obitelj ili samac, temeljem ovjerenog ugovora o najmu stana dužna plaćati najmodavcu.

Članak 8.

Pod subvencijama u smislu ove Odluke smatra se pokriće troškova na koje se subvencija odnosi u 100%-tnom iznosu osim za one programe u kojima je izričito navedeno do koje granice u apsolutnom iznosu, financijskom ili materijalnom, se subvencioniraju troškovi.

Broj korisnika koji mogu koristiti određene oblike pomoći iz ove Odluke može biti ograničen ukupnim financijskim sredstvima izdvojenim u Proračunu Grada Malog Lošinja za ovu namjenu.

2. PROGRAMI

PROGRAM ZAŠTITE DJECE I PODSTICANJA DEMOGRAFSKE OBNOVE

Članak 9.

Osnovni Program zaštite djece i mladeži obuhvaća:

1. Subvencioniranje autobusne karte učenicima i studentima,

2. Subvencioniranje školskog obroka (marenda) učenicima Osnovne škole,

3. Subvencioniranje troškova vrtića i jaslica,

4. Dodjela jednokratne pomoći djeci iz članka 3. st. 1. toč. 2.

Članak 10.

Subvencioniranje autobusne karte ostvaruju redovni učenici i studenti, koji se školuju u gradovima Hrvatske na način da Grad Mali Lošinj participira:

- u cijeni povratne karte od prve autobusne stanice na kopnu do Rijeke vikendom,

- od prve autobusne stanice na kopnu do ostalih gradova u Republici Hrvatskoj, dva puta godišnje.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz koji se prilaže potvrda o redovnom školovanju.

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova, u smislu prethodnog stavka ovog članka, utvrđuje se ugovorom koji će Grad sklopiti sa »Autotrans« d.d. Rijeka.

Subvencioniranje školskog obroka (marende) učenicima Osnovne škole

Članak 11.

Subvenciju školskog obroka u smislu ove Odluke, ostvaruju redovni učenici Osnovne škole »Mario Martinolić« u Malom Lošinju, članovi obitelji iz članka 5. ili članovi obitelji čiji jedan član ostvaruje pravo iz članka 6., odnosno djeca iz članka 3. st. 1. toč. 2. ove Odluke.

Subvencija školskog obroka ostvaruje se podnošenjem pismenog zahtjeva, te prilaganjem dokaza da udovoljavaju kriterijima iz prethodnog stavka.

Ukoliko Osnovna škola nije u mogućnosti osigurati dodjelu školskog obroka u mjestu pohađanja škole, subvenciju će Grad isplatiti roditeljima prema važećem cjeniku Osnovne škole za školski obrok za taj mjesec.

Na novčanu isplatu subvencije školskog obroka, imaju pravo i roditelji učenika iz stavka 1. ovog članka, koji zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga ne mogu konzumirati obroke , koji se pripremaju u školi.

Subvencioniranje troškova vrtića i jaslica

Članak 12.

Subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju djeca iz obitelji iz članka 5. u kojima je oboje roditelja zaposleno, ili ako su nezaposleni, aktivno traže posao, odnosno dijete zaposlene samohrane majke, djeca iz članka 3. st. 1. toč. 2., te dijete iz obitelji čiji jedan član udovoljava uvjetima iz članka 6. ove Odluke.

Subvencija iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Grad Mali Lošinj korisnicima kojima je odobrena subvencija, plaća troškove za primarni petosatni program pohađanja vrtića i jaslica.

U izuzetnim slučajevima ukoliko je to opravdano i uz mišljenje stručnih službi vrtića, Grad može subvencionirati i cijelodnevni boravak djeteta u vrtiću.

Djeci sa posebnim potrebama subvencionira se vrtić po specijalnom programu najmanje u iznosu u kojem takve troškove korisniku plaćaju nadležne državne institucije.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu dokazi udovoljavanja kriterijima iz prethodnog stavka.

Članak 13.

Subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju djeca iz obitelji koje u vrtiću ili jaslicama imaju najmanje troje djece-polaznika na način da se u potpunosti subvencioniraju troškovi polaznika trećeg i svakog daljnjeg djeteta.

Subvencija se ostvaruje pismenim zahtjevom koji se podnosi upravi Dječjeg vrtića »Cvrčak«. Subvencija se ostvaruje na trošak poslovanja Dječjeg vrtića »Cvrčak«.

Članak 14.

Radi ispunjavanja obveze boravka u vrtiću prije polaska u školu, subvenciju troškova vrtića i jaslica ostvaruju predškolska djeca, čije je prebivalište na malim otocima ili u malim mjestima (mjesta sa manje od 100 stanovnika) sa područja Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj će platiti troškove boravka u vrtiću djeci iz prethodnog stavka i to za onoliko dana mjesečno koliko su oni stvarno proveli u vrtiću.

Dodjela jednokratne pomoći djeci iz članka 3. st. 1. toč. 2.

Članak 15.

Gradsko poglavarstvo zaključkom dodjeljuje pomoć djeci iz članka 3. st. 1. toč. 2. najmanje jednom godišnje.

Iznos koji će se ukupno u tijeku jedne godine isplatiti djetetu iz članka 3. st. 1. toč. 2. ne može biti manji od 400,00 kn.

PROGRAM ZAŠTITE MATERINSTVA

Članak 16.

Osnovni program zaštite materinstva obuhvaća:

1. dodjelu pomoći roditeljima novorođenog dijeteta

2. pomoć, roditeljima subvencioniranjem umjetne hrane za dojenčad do 6 mjeseci starosti

3. osiguranja nužnog smještaja.

Dodjele pomoći rodiljama

Članak 17.

Pomoć rodiljama ostvaruju:

1. obitelji u stanju socijalne potrebe, odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava socijalnom uvjetu iz članka 6. ove Odluke,

2. roditelji novorođenog djeteta s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja.

Članak 18.

Obitelji iz članka 16. st. 1. točka 1. ove Odluke ostvaruju pomoć jednokratno u iznosu od 1.000,00 kn, podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji prilažu dokaz o udovoljavanju uvjeta i izvadak iz matice rođenih za novorođenče.

Članak 19.

Roditelji novorođenog dijeteta sa pribivalištem na području Grada Mali Lošinj , ostvaruju pomoć, jednokratno, u iz

nosu od 800,00 kn, podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji prilažu izvadak iz matice rođenih za novorođenče.

Pomoć roditeljima, subvencioniranjem umjetne hrane za dojenčad do 6 mjeseci starosti

Članak 20.

Pravo na subvenciju umjetne dojenačke hrane u iznosu od 200,00 kn mjesečno imaju roditelji dojenčadi do 6 mjeseci starosti, sa prebivalištem u Malom Lošinju, pod uvjetom da ostvaruju pravo na doplatak za djecu.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva uz koji se prilažu dokazi udovoljavanja kriterijima iz prethodnog stavka, te pismeno mišljenje patronažne sestre zadužene za nadzor razvoja djeteta za koje se traži subvencija.

Osiguranje nužnog smještaja

Članak 21.

Osiguranje nužnog smještaja ostvaruju obitelji u stanju socijalne potrebe ili pojedini članovi tih obitelji koji su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji.

Pomoć u osiguranju nužnog smještaja ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom poglavarstvu uz pribavljeno mišljenje Centra za socijalnu skrb.

Osiguranje nužnog smještaja u pravilu se osigurava financiranjem podstanarskog odnosa obitelji u stanju socijalne potrebe ili pojedinih članova tih obitelji najduže do 60 dana.

PROGRAM ZAŠTITE OSOBA SA TJELESNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJIMA

Članak 22.

Osnovni program zaštite osoba sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima obuhvaća:

1. Dodjela jednokratne godišnje pomoći

2. Pružanje pomoći u kući.

Dodjela jednokratne godišnje pomoći

Članak 23.

Gradsko poglavarstvo zaključkom dodjeljuje pomoć osobama sa tjelesnim i mentalnim oštećenjima najmanje jednom godišnje.

Iznos koji će se u toku godine isplatiti po osobi ne može biti manji od 300,00 kn.

Pružanje pomoći i njege u kući

Članak 24.

Pomoć i njegu u kući mogu ostvariti osobe iz članka 5. ove Odluke, a kojima je zbog tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb,

2. ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,

3. ako nema mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

4. ako ispunjava uvjet iz članka 6. ove Odluke.

Iznimno osoba lišena poslovne sposobnosti ili većih tjelesnih i mentalnih oštećenja ima pravo na pomoć i njegu iako je prihod po članu obitelji ili prihod samca veći od cenzusa.

Stručne službe Upravnog odjela za samoupravu i upravu ispituju okolnosti iz točke 2. i 3. ovog članka i na temelju njih donose procjenu o ispunjavanju spomenutih uvjeta.

Članak 25.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

1. Subvencioniranje prehrane (nabavka i dostava gotovih obroka u kuću, nabavka živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)

2. obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabavka lijekova i drugih potrepština, pomaganje oko plaćanja računa),

3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba).

Pomoć i njega u kući ostvaruje se pismenim zahtjevom uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 22.

Pomoć i njegu u kući pruža fizička ili pravna osoba na temelju ugovora kojeg će sklopiti s Gradom.

Članak 26.

Subvencija prehrane iz prethodnog članka smatra se subvencioniranje prehrane korisnika Socijalnog programa ili dostava gotovih obroka u kuću.

Subvenciju prehrane ostvaruju obitelji iz članka 6. odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava socijalnom uvjetu iz članka 6. ove Odluke, a čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene, a što se utvrđuje neposrednim očevidom.

Pomoć u subvenciji prehrane prvenstveno imaju osobe, čije psihofizičko i materijalno stanje utiče na redovitost i kvalitetu svakodnevne ishrane.

Subvencija se može organizirati u sklopu pomoći i njege u kući ili direktnom subvencijom u novčanom iznosu korisnicima.

Direktna novčana subvencija prehrane isplaćivat će se osobama kojima se ne može dostaviti obrok i ne može biti veća od 300,00 kn po članu obitelji mjesečno.

TROŠKOVI STANOVANJA

Članak 27.

Osnovni program subvencije troškova stanovanja obuhvaća:

1. Subvencioniranje komunalne naknade,

2. Subvencioniranje odvoza kućnog smeća

3. Subvencioniranje potrošnje vode

4. Subvencioniranje stanarine

5. Subvencioniranje utrošene električne energije.

6. Subvencioniranje drva za ogrjev.

Subvencioniranje komunalne naknade

Članak 28.

Subvenciju komunalne naknade ostvaruju obitelji iz članka 5., odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava socijalnom uvjetu iz članka 6. ove Odluke.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima iz prethodnog stavka.

Subvencioniranje odvoza kućnog smeća

Subvencioniranje potrošnje vode

Članak 29.

Subvenciju odvoza kućnog smeća ili subvenciju mjesečne potrošnje vode do 4m3 po obitelji ostvaruju obitelji iz članka 5., odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava uvjetu iz članka 6. ove Odluke.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima iz prethodnog stavka.

Korištenje jedne subvencije isključuje korištenje druge.

Subvencija stanarine

Članak 30.

Predmet subvencije je:

1. stanarina koju Grad Mali Lošinj obračunava i naplaćuje stanarima u stanovima u vlasništvu Grada Mali Lošinj.

2. stanarina koju najmoprimac plaća za stan u vlasništvu fizičke ili pravne osobe.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva i dokaza o udovoljavanju kriterijima iz prethodnog stavka.

Subvencija stanarine odnosi se na stanove i stambene objekte koji se nalaze na području Grada Mali Lošinj.

Članak 31.

Korisnik subvencije - najmoprimac iz članka 29., stavak 1. točke 2. ovog Programa ne može ostvariti pravo na subvenciju stanarine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma,

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam,

c) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene (u cjelosti ili djelomice).

Članak 32.

Maksimalan iznos mjesečne pomoći za podmirenje troškova najamnine stana koji je u vlasništvu fizičke ili pravne osobe isplaćuje se u sljedećim iznosima:

- samcu - 250,00 kn

- 2 člana obitelji - 350,00 kn

- 3 člana obitelji - 450,00 kn

- 4 člana obitelji - 550,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos pomoći uvećava se za 50,00 kn.

Ugovor o najmu stana iz stavka 1. ovog članka ne može biti sklopljen između srodnika u prvom stupnju.

Subvencija troškova električne energije

Članak 33.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije može ostvariti korisnik koji je član obitelji iz članka 5. odnosno čiji jedan član obitelji udovoljava uvjetu iz članka 6. ove Odluke.

Subvencija se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima iz prethodnog stavka.

Članak 34.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se korisniku iz članka 33. ove Odluke, u iznosu 50,00 kn mjesečno.

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se korisnik za iznos pomoći utvrđen u prethodnom stavku ovog članka, oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

Način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova, u smislu prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje se ugovorom koji će Grad sklopiti sa isporučiteljem električne energije.

Subvencioniranje drva za ogrjev

Članak 35.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova za 3 m3 drva mogu ostvariti korisnici samci i obitelji iz članka 5. ukoliko se griju na drva.

Ukupna količina drva koja će se svake godine dodjeljivati korisnicima je ograničena iznosom proračunskih sredstava, te će se nakon što se ukupan predviđen iznos potroši, obustaviti dalja dodjela pomoći.

PROGRAM SUBVENCIJE OSTALIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA

Članak 36.

Osnovni program subvencije troškova života obuhvaća:

1. Nabavku zimnice.

2. Subvencioniranje komunalnih usluga sahrane

Nabavka zimnice

Članak 37.

Zimnicom se u smislu ove Odluke smatra bon , koji Upravni odjel za samoupravu i upravu izdaje korisniku na određeni iznos, za koji Grad Mali Lošinj garantira trgovcu primatelju bona da će mu naznačeni iznos isplatiti.

Pomoć u dodjeli zimnice ostvaruje obitelj ili samac iz članka 5. odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava socijalnom uvjetu iz članka 6. ove Odluke.

Iznos pomoći određuje svake godine, Gradsko poglavarstvo i to na način da mnogobrojnije domaćinstvo dobije veći iznos.

Pomoć se ostvaruje podnošenjem zahtjeva i prilaganjem dokaza da korisnik udovoljava kriterijima iz prethodnog stavka.

Subvencija komunalnih usluga sahrane

Članak 38.

Subvenciju ostvaruju obitelji iz članka 5., odnosno obitelji čiji jedan član udovoljava socijalnom uvjetu iz članka 6. ove Odluke.

Subvencija komunalnih usluga sahrane odobrava se u iznosu od 1000kupnih troškova sahrane koja je izvršena na područjima Grada Mali Lošinj i Grada Cresa, a koji troškovi su dokazani ispostavljenim računima komunalnih poduzeća.

Subvenciju za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva i dokaza o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka.

PROGRAMI ODRŽANJA ŽIVOTNOG STANDARDA I ZDRAVLJA GRAĐANA

Članak 39.

Osnovni program održanja životnog standarda i zdravlja građana obuhvaća:

1. Program Mali Lošinj - Zdravi grad i program suzbijanja ovisnosti

2. Ulaganja u objekte od značaja za socijalnu skrb građana.

3. Financiranje smještaja za jednu osobu sa područja Grada Malog Lošinja u nekoj od Ustanova u PGŽ, specijaliziranih za pomoć psihijatrijskim bolesnicima.

4. Interventne mjere.

Program »Mali Lošinj - zdravi grad« i program suzbijanja ovisnosti

Članak 40.

U cilju očuvanja zdravlja građana razvijen je Program »Mali Lošinj - zdravi grad«.

Program obuhvaća organizacije predavanja, »okruglih stolova«, edukativnih tribina, izradu studija i tiskanje promidžbenih letaka i materijala kojim se upućuju građani na korištenje prirodnih resursa, športsko-rekreativnih sadržaja i kreativnih radionica u cilju očuvanja zdravlja.

Program »Mali Lošinj - zdravi grad« osigurava se financiranje rada liječnika specijalista koji će obavljati preglede u Malom Lošinju i financiranje rada medicinskih sestara koje im u tom poslu pomažu.

Godišnji program rada liječnika specijalista usvajat će Gradsko poglavarstvo u suradnji s Domom zdravlja »Dr. Dinko Kozulić« iz Malog Lošinja.

U cilju očuvanja zdravlja građana posebna će se pažnja posvetiti financijskom podupiranju akcija i projekata ka suzbijanju problema ovisnosti.

Gradsko poglavartsvo će u tom smislu podupirati rad savjetovališta, radionica i projekata koje direktno ili indirektno doprinose suzbijanju bolesti ovisnosti.

Ulaganja u objekte od značenja za socijalnu skrb građana.

Članak 41.

Gradsko poglavarstvo će, na temelju Socijalnog programa, odobravati sredstva za potrebe poboljšanja kvalitete njege u ustanovama koje nisu u nadležnosti financiranja Grada Malog Lošinja, a čije zadovoljenje je od bitne važnosti za korisnike oblika pomoći iz Programa (objekti za smještaj starijih osoba, Dom zdravlja »Dr. Dinko Kozulić« - Mali Lošinj, objekti koje koriste korisnici programa u cilju udovoljenja svojih društvenih potreba i sl.).

Financiranje smještaja za jednu osobu sa područja Grada Malog Lošinja u nekoj od Ustanova u PGŽ, specijaliziranih za pomoć psihijatrijskim bolesnicima.

Članak 42.

Grad Mali Lošinj ukoliko se za to ukaže potreba, sklopiti će sa ustanovom ili bolnicom sa područja Primorsko goranske županije, koja je specijalizirana za pomoć psihijatrijskim bolesnicima i nije u sustavu HZZO, Ugovor o sufinanciranju troškova boravka pojedinog korisnika u istoj i to maksimalno sa 3.000,00 kuna mjesečno.

Ugovor iz prethodnog stavka sklopit će se na zahtjev skrbnika korisnika i to ukoliko on i njegova obitelj zadovoljavaju uvjet iz članka 5. ove Odluke.

Ukupan broj korisnika kojima će se sufinancirati trošak smještaja u ustanove i bolnice iz stavka 1. ovog članka je ograničen iznosom proračunskih sredstava, te će se nakon što se potroši predviđeni iznos, obustaviti sufinanciranje novih korisnika u tekućoj godini.

Interventne mjere

Članak 43.

Izuzetno, na prijedlog stručnih službi, Pročelnik nadležnog Upravnog odjela ili Gradonačelnik mogu odobriti isplatu određenih sredstava u cilju podmirenja nužnih životnih potreba (nabava lijekova, odlazak na liječenje, nabava namirnica i odjeće, plaćanje računa, saniranje šteta i sl.) i to iz sredstava određenih u proračunu za ovu namjenu.

FINANCIRANJE HUMANITARNIH I KARITATIVNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA

Članak 44.

Grad Mali Lošinj u okviru svog Proračuna financira humanitarne i karitativne udruge koje se bave unapređenjem socijalnog, društvenog i zdravstvenog statusa svojih članova ili rade na unapređenju istih vrijednosti građana Hrvatske.

Plan financiranja i raspored sredstava utvrđuje se u okviru Programa javnih potreba Grada Malog Lošinja u socijalnoj skrbi i zaštiti standarda i zdravlja građana koji Gradsko vijeće donosi svake godine na temelju Proračuna.

3. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 45.

Za provedbu ove Odluke nadležan je Upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Malog Lošinja.

Postupak za ostvarivanje pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi nadležnom odjelu uz koji se prilažu odgovarajuće isprave odnosno dokazi potrebni za ostvarivanje te pomoći.

Nadležni Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva-korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 46.

Realizaciju programa provest će nadležni upravni odjel u skladu s odredbama ove Odluke ili odlukama Gradskog poglavarstva temeljenih na ovoj Odluci ili Socijalnom programu.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti Centru za socijalnu skrb na osnovu ugovora koji sklapa s Centrom.

U slučaju da se određeni oblici pomoći realiziraju putem drugih pravnih ili fizičkih osoba Grad s istima sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 47.

O zahtjevu za ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem nadležni odjel ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 48.

U tijeku ostvarivanja oblika pomoći korisnik je, u pravilu, dužan najmanje jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Nadležni odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja oblika pomoći (revizija) utvrditi i kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog oblika pomoći iz socijalne skrbi, nadležni odjel donijet će novo rješenje.

Korisnik je dužan nadležnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 49.

Korisnik koji je ostvario neko pravo propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka, za koje je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što nije prijavio promjenu koja utiče na gubitak ili opseg prava za koje je znao ili je morao znati.

Članak 50.

Nadležni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje pomoći, sukladno odredbama ove Odluke, koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Na zahtjev odjela korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti »Odluka o načinu zadovoljenja socijalno-zdravstvenih potreba građana i zaštite standarda građana« (»Službene novine« PGŽ 5/98, 12/99 i 32/01).

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2004.

Klasa: 550-01/03-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-03-4

Mali Lošinj, 5. studenoga 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Sergio Spanjol, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr