SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

4.

Temeljem članka 10. stavak 1. alineja 11. i članka 11. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01 ), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 20. sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju provedenog javnog natječaja, dodjeljuje Dimnjačarskoj radnji »Paun« iz Krka, Josipa Juraj Strossmayera 23, vl. Mome Paunovski (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će Koncedentu isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 10aplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu.

Ukupna jedinična cijena koncesionara za pruženu uslugu iznosi 1.338,43 kuna, sukladno ponudi od 30.12.2002. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo sklopit će ugovor o koncesiji s korisnikom koncesije iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04-/03-01/2

Ur. broj: 2170-09-03-01-5

Viškovo, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51216&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr