SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 28. Ponedjeljak, 10. studenog 2003.
GRAD KASTAV
29

30.

Na temelju članka 23. Zakona o proračunu (»Narodne novine broj« 96/03) Ministarstvo financija dostavilo je gradovima Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2004. - 2006. godine koje sadrže:

1. Elemente iz Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2004. godinu i Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2004. - 2006. godine,

2. Metodologiju za izradu proračuna za razdoblje 2004. - 2006. godine.

Temeljem gore navedenih dokumenata a shodno članku 25. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 10. sjednici održanoj 30. listopada 2003. godine donijelo je

UPUTE
za izradu Proračuna Grada Kastva
za 2004. - 2006. godinu

1. ELEMENTI IZ SMJERNICA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE ZA 2004. godinu

Na području makroekonomske politike poduzimat će se mjere u skladu s dugoročnim ciljevima utvrđenim u dugoročnoj strategiji gospodarskog razvitka »Hrvatska u 21. stoljeću« i zadacima razvojne etape u 2004. godini.

Glavni makroekonomski i fiskalni ciljevi Vlade Republike Hrvatske jesu:

- smanjenje nezaposlenosti

- porast životnog standarda, za što je potreban brži rast privrede uz očuvanje stabilnosti cijena i tečaja.

Radi poboljšanja konkurentnosti i rasta izvoza potrebno je intenzivirati modernizaciju i razvojne investicije. Prioritet moraju biti investicije u znanje i tehnologiju, ali i razvoj manjih i srednjih poduzeća.

Što se pak tiče zadaće fiskalne politike, ona mora biti prvenstveno usmjerena na smanjenje javnog duga što se postiže smanjenjem udjela državnih rashoda u BDP-u i rezultirajućim smanjenjem proračunskog deficita.

Osnovna je zadaća monetarne politike očuvati stabilnost cijena i tečaja što se za sve tri proračunske godine planira na nivou 1,5 0odišnje.

Mjere za postizanje ciljeva proračunske politike u području javnih rashoda su:

- utvrđivanje prioritetnih programa,

- racionalno trošenje javnih prihoda uz osiguranje boljeg korištenja ljudskih resursa uz ograničenje politike zapošljavanja ali uz stimulativno nagrađivanje,

- jače uključivanje institucionalnih investitora u financiranje objekata na osnovi koncesijskih dozvola,

- lokalne jedinice propisuju mjere kojima se ograničava povećanje stopa vlastitih poreza, osim iznimno u slučajevima nedostatka prihoda.

Osnovni elementi makroekonomske politike su:

u mil. kuna


Elementi/godina 2004. 2005. 2006.


Nominalni BDP

(procjena MF) 202.394 215.702 229.884

% rast BDP 5,0 5,0 5,0

% rast inflacije 1,5 1,5 1,5

% rast zaposlenosti 1,5 ... ...


2.1. Procjena kretanja javnih prihoda

Ostvarenje poreza na dohodak za 2004. godinu procjenjuje se na razini 2003. godine radi predviđenih olakšica i oslobođenja temeljem Zakona o porezu na dohodak.

Rast gospodarstva pozitivno će utjecati na rast prihoda od poreza na dobit, čiji se porast planira za 6še u odnosu na 2003. godinu.

U ukupnoj ekonomiji planira se rast plaća za 50 odnosu na 2003. godinu, a istim postotkom će rasti i doprinosi socijalnog osiguranja.

2.2. Procjena kretanja javnih rashoda

Rashodi za plaće i naknade za korisnike proračuna planiraju se na razini iz 2003. godine, makar će mjesečne prosječne plaće rasti zbog poreznih olakšica.

Materijalni rashodi, subvencije, naknade stanovništvu, rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije se također planiraju na razini iz 2003. godine.

3. METODOLOGIJA ZA IZRADU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2004. - 2006. GODINE

Ova je metodologija propisana Zakonom o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i obavezna je za sve korisnike proračunskih sredstava (vrtić, škola, knjižnica i sl.) kao i upravni odjel jedinice lokalne samouprave, koji je dužan iznimno za ovu 2004. godinu izraditi prijedlog financijskog plana svog upravnog odjela te zajednički prijedlog financijskog plana svih korisnika po vrstama djelatnosti, kao i druge prijedloge zajedničkih planova (razvojnog programa, radnih mjesta, nabave dugotrajne imovine).

3.1. Novine u pripremi i izradi proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NOVINA Zakona o proračunu su upravo PROGRAMI koji moraju sadržavati: naziv programa, opis programa, zakonsku osnovu za uvođenje programa, potrebna sredstva i broj djelatnika za provođenje programa i procjenu rezultata.

Korisnici proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu, mogu biti:

- proračunski korisnici (tijela jedinica lokalne samouprave, ustanove, vijeća mjesne samouprave, proračunski fondovi),

- izvanproračunski korisnici (trgovačka društva, izvanproračunski fondovi, kao i druge pravne osobe u kojima jedinica lokalne samouprave ima odlučujući utjecaj).

Korisnici proračuna bit će utvrđeni pravilnikom o registru korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji još nije donesen.

Korisnik proračuna (upravni odjel) treba izraditi sažetak djelokruga rada i organizacijsku strukturu, kao i planove:

- razvojnih programa

- radnih mjesta

- nabave dugotrajne imovine.

Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave utvrđuje tijelo koje donosi zajednički plan nabave dugotrajne imovine za sve svoje proračunske korisnike.

4. UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2004. - 2006. GODINU

4.1. Prihodi proračuna Grada Kastva

Porez na dohodak planirati uvećan za 2,9% radi dobivanja osnivačkih prava nad Osnovnom školom »Milan Brozović« Kastav, te za 5% radi povećanja zaposlenosti na području Grada Kastva.

Porez na dobit planirati uvećan za 10% radi povećanja dobiti poduzeća koja djeluju na području Grada Kastva, a također istim postotkom planirati porez na dohodak od dividendi.

Pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirati na razini 2003. godine.

Prihode od imovine planirati uvećane za 100 odnosu na 2003. godinu.

Zbog velike stambene i poslovne izgradnje na području Grada planirati masu sredstava od komunalnog doprinosa uvećanu za 10%, a masu sredstava od komunalne naknade istim postotkom zbog povećanog broja korisnika.

Od prodaje građevinskog zemljišta planirati prihode kao na razini 2003. godine (Grad Kastav ima sve manje zemljišta u svom vlasništvu, ali se predviđa prodaja cca 5.000 m2 na području iznad »Vrata Jadrana« te u naselju Rešetari radi formiranja građevina).

Prihode od grobnih niša planirati na razini prodaje još neprodanih niša, uvećane za obroke koji pristižu na naplatu u 2004. godini.

Primitke od zajmova danih građanima planirati prema otplatnom planu (za obroke koji pristižu u 2004. godini).

Sve STOPE prihoda od poreza koje utvrđuje lokalna zajednica ostaju JEDNAKI kao i u 2003. godini, a isto tako se NE POVEĆAVAJU JEDINIČNE CIJENE komunalnih doprinosa, naknada, taksi, cijene niša i naknada za grobna mjesta, cijene najma poslovnih prostora (osim ukoliko ne istječe rok najma prostora, pa se prostor daje na licitaciju).

Prihodi i primici za 2004. godinu planiraju se na 4. razini računskog plana (razina odjeljka), a za 2005. i 2006. godinu na 2. razini Računskog plana (razina skupine).

4.2. Rashodi i izdaci proračuna Grada Kastva za 2004. godinu

Plan rashoda i izdataka izrađuje Jedinstveni upravni odjel prema Računskom planu za proračunsko računovodstvo (»Narodne novine« broj 119/01) i Izmjenama računskog plana (»Narodne novine« broj 74/02) i to:

31 - rashodi za zaposlene

32 - materijalni rashodi

34 - financijski rashodi

35 - subvencije

36 - pomoći

37 - naknade građanima

38 - ostali rashodi

Rashodi Proračuna planiraju se prema programima.

4.2.1. Rashodi za zaposlene

Broj zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu ostat će na razini broja izvršitelja kao i u 2003. godini (popuniti treba mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela).

Masu sredstava za plaće povećati za 5% radi približavanja plaća djelatnika u upravi Grada Kastva s djelatnicima u ostalim lokalnim zajednicama.

Ostale rashode za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest) planirati prema Pravilniku o plaćama.

Isto tako povećati naknade za rad prema ugovoru o djelu (za 5%).

Izraditi i ispuniti Obrazac za izračun sredstava za plaće zaposlenih.

4.2.2. Financijski rashodi

Planirati sredstva troškova za podizanje kredita za izgradnju ceste 233, a financijske rashode planirati prema preuzetim obvezama (1 EUR = 7,70 kuna).

4.2.3. Materijalni rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi

Ostali materijalni rashodi planiraju se na razini procjene izvršenja istih za 2003. godinu, osim dnevnica za službena putovanja u zemlji, naknada troškova odobrenog korištenja automobila u službene svrhe koji se mogu planirati do neoporezivih iznosa naknada navedenih člankom 12. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak. Naime, u pripremi je izmjena Odluke o visini dnevnica za službena putovanja i visini naknada za korisnike (do sada dnevnica iznosi 123,00 kune, a prijedlog je 170,00 kuna).

Naknade članovima Gradskog poglavarstva i vijećnicima povećati za 5%, kao i naknade za rad političkih stranaka.

Nabaviti neophodnu informatičku opremu za djelatnike u upravi Grada, konferencijski stol u uredu gradonačelnice,

televizor i videorekorder za potrebe predavanja, urediti grijanje u upravi Grada kao i u Društvenom domu Rubeši i Brnčići.

Kako se uskoro očekuje dobivanje suglasnosti za grb i zastavu Grada Kastva (U STUDENOM 2003.) potrebno je osigurati sredstva za nabavu grbova i zastava kao i tabli dobrodošlice na ulazu u Grad Kastav (10 tabli sa grbom), kao i nabava tabli za ulice koje će se imenovati u 2004. godini.

Početi uređivati gradsku vijećnicu u suterenu upravne zgrade, urediti sanitarne čvorove u upravnoj zgradi te ih spojiti na kolektor (Crekvina).

Osigurati sredstva za nagrade Grada, pokroviteljstva nad manifestacijama, nagradu najboljem kanturu na Mantinjadi domaćemu glasu, izdavanje XII. knjige Zbornika Kastavštine, izdavanje četiri broja Glasa kastavskog, nagradu najboljem učeniku generacije u Osnovnoj školi »Milan Brozović« Kastav, izdavanje Primorskog Novog lista, snimanje emisija na lokalnim televizijama i radijima o Kastvu.

Za Dječji vrtić »Vladimir Nazor« Kastav osigurati sredstva za sufinanciranje odlaska djece u vrtiš, osigurati sredstva za potrebnu opremu kao i sredstva za početak uređenja objekta Kastav 178, za novi vrtić.

Ostalim privatnim vrtićima kao i vrtićima na području drugih lokalnih zajednica osigurati sredstva za sufinanciranje odlaska djece sa područja Grada Kastva.

Za Osnovnu školu »Milan Brozović« Kastav osigurati financiranje materijalnih troškova iz decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo (2,90oreza na dohodak), plaćati školski autobus te autobusne karte svim učenicima škole, financirati programe izvandržavnog pedagoškog standarda, nabavu opreme i osiguranje sredstava za kapitalne pomoći Osnovnoj školi »Milan Brozović« Kastav.

Dovršiti izvedbeni projekat za polivalentnu sportsku dvoranu, te započeti 1. fazu gradnje.

Sufinancirati udruge i udruženja građana koja djeluju na području Grada Kastva, prema kriteriju uspješnosti a za sportska društva posebno preferirajući okupljanje mladih do 18 godina starosti.

Sufinancirati manifestacije Kastafsko kulturno leto sa Festivalom gitare, Međunarodni festival puhačkih orkestara i Kastafske sportske igre, Miću i velu slikarsku radionicu.

Nastaviti stipendiranje učenika i studenata najmanje kao i do sada (16 stipendista).

Financirati rad Knjižnice i čitaonice Kastav te sufinancirati kustosa na pola radnog vremena za Muzejsku zbirku Kastavštine (sa izradom nove postave izložaka).

Na području gospodarstva nastaviti dodjeljivati kredite gospodarstvenicima, zajedno sa Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo dodjeljivati kredite ženama i mladima, te nastaviti dodjeljivati kredite za uređenje fasada građanima stare jezgre Kastva.

Iznaći lokaciju za meteorološku stanicu.

Udruženju obrtnika Kastva, Viškova, Klane i Jelenja osigurati sredstva za mnogobrojne aktivnosti, osigurati sredstva za 6. izložbu vina za Belu nedeju, osigurati sredstva za nabavu sadnica, sredstva za nastavak izgradnje ceste za Radnu zonu Žegoti-Kastav.

Sredstva za socijalni program planirati za sve aktivnosti koje su i do sada bile obuhvaćene u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Kastva, a dodatno osigurati sredstva za osobe s poteškoćama u kretanju, autobusne karte za slijepe osobe koje su mlađe od 65 godina života te sufinanciranje marendi za osobe s mentalnom retardacijom.

U komunalnom sustavu osigurati sredstva za održavanje komunalnog sustava cesta, javne rasvjete, groblja, održavanja čistoće, odvodnje, poslovnog prostora, komunalne opreme.

Osigurati sredstva prema Zakonu o vatrogastvu za dobrovoljne i profesionalne postrojbe.

Osigurati sredstva za nedostajući prihod KD »Autotrolej« za održavanje javnog gradskog prijevoza.

Osigurati sredstva za nastavak izgradnje i završetak: ceste kroz Ćikovići, raskršća Belići, dječjeg igrališta u Rešetarima, četverostaznog boćališta u Kastvu (I. faza).

Osigurati sredstva za proširenje javne rasvjete, te za asfaltiranje makadamskih cesta na području Grada Kastva.

Osigurati sredstva za sufinanciranje izgradnje vodovoda Škrlji, djelomičnu rekonstrukciju ceste Spinčići-Trinajstići, započeti uređenje Fortice, urediti prostore ispod KPD »Istarske vile« u Kastvu, zajedno sa Primorsko-goranskom županijom izvršiti unutrašnje preuređenje Zdravstvene stanice Kastav, sufinancirati radove u crkvici Sv. Trojice u Kastvu te Sv. Mihovila u Rubešima.

Osigurati sredstva za otkup zemljišta ceste 233, zemljišta za parkiralište u Kastvu i zemljište potrebno za širenje ceste Spinčići-Trinajstići (na pojedinim dionicama).

Osigurati sredstva za izradu urbanističkih planova uređenja prema usvojenom prostornom planu Grada Kastva, za projekte uređenja Crekvine, uređenja crkvice Sv. Trojice i Sv. Mihovila u Rubešima (okoliš).

Započeti i dovršiti izgradnju ceste 233 te financirati radove iz kredita.

Odrediti poslove koje će obavljati KD »Bršjanovac« Kastav.

Prema gornjim uputama izraditi:

1. Plan razvojnih programa - investicije prema obrascu 1.

2. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći i donacije prema obrascu 2.

3. Plan nabave dugotrajne imovine - prema obrascu NAB-DI.

Klasa: 021-05/03-01/10

Ur.broj: 2170-05-01-1-03-4

Kastav, 30. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=44&mjesto=51215&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr