SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
GRAD RAB
30

20.

Na temelju odredbi članka 24. i 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenom Mišljenju Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje broj: 458/06/MŠ od 23.1 0. 2006. godine i Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/ 06-04/215, Ur. broj: 531-06-07-7 od 28. 3. 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

Članak 1.

(1) Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04 i 40/05- ispravak), u daljnjem tekstu: Odluka o donošenju Plana, usklađuje se Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat »Uslađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora« koji se sastoji od:

A/ TEKSTUALNOG DIJELA

I. Obrazloženje

1.2.1.3. Hidrološke značajke

1.2.6.3. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

(Vodnogospodarski sustav)

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.2.3.3. Osnove razvoja sustava infrastrukture

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u

odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika,

gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i

gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i

posebnosti krajobraza, prirodnih i

kulturno-povijesnih cjelina

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Grada

Raba u odnosu na prostornu i gospodarsku

strukturu županije

3.1.1. Globalne ekonomske i prostorne odrednice

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i

korištenje prostora

3.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja (građevinska

područja naselja)

3.2.2. Površine za izdvojene namjene

3.2.3. Kriteriji za građenje izvan građevinskog područja

3.2.6. Morske površine

3.4.1. Uvjeti korištenja prostora

3.4.2. Uvjeti uređenja prostora

3.5.1. Prometni sustav

3.5.3. Vodnogospodarski sustav

3.5.4. Energetska infrastruktura

3.6. Postupanje s otpadom

3.7.3. Zaštita voda

II. Odredbe za provođenje

B/ GRAFIČKOG DIJELA

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25.000

1. Korištenje i namjena površina

1A Korištenje i namjena površina - Pošta,

telekomunikacijski sustav i lokacije društvenih

djelatnosti

2. Infrastrukturni sustavi i mreže

3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3A Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene

posebnih mjera uređenja i zaštite

3B Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene

planskih mjera zaštite

b) Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000

4.1. Barbat NA 21 -27

4.2. Banjol NA 12; NA 31- 313

4.3. Mundanije, Palit, Rab NA 11; NA 13;

NA 41-426

4.4. Kampor NA 71 -728

4.5. Supetarska Draga NA 61 620

4.6. Lopar NA 51 59

4.7. Goli otok

4.8. Otok Sv Grgur

4.9. Pudarica, Mišnjak

4.10. Kamenjak

4.11. Sorinj, Vardaškolj

Članak 2.

U članku 1. Odluke o donošenju Plana iza stavka (3) dodaju se stavci (4) i (5) koji glase:

»(4) Razgraničenje između Grada Raba i Općine Lopar, određeno na kartografskom prikazu br.1 »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25.000, određeno je od strane Državne geodetske uprave, privremeno je i može se mijenjati temeljem sporazuma o sukcesiji između jedinica lokalne samouprave i provedene zakonske procedure.

(5) Usklađenje prostornog plana uređenja Grada Raba s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora donosi se za područje Grada Raba.«

Članak 3.

U članku 2. Odluke o donošenju Plana iza riječi »Prostorni plan uređenja grada Raba« dodaju se riječi »i elaboratu« Uslađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«.

Članak 4.

Iza članka 2. Odluke o donošenju Plana dodaje se novi članak 3. koji glasi:

»(1) Cjelokupni kopneni prostor i pojas mora u širini 300 m od obalne crte obuhvaćeni su zaštićenim obalnim područjem mora.

(2) Granice zaštićenog obalnog područja mora kao i pojas kopna u širini 1000 m od obalne crte prikazani su u svim kartografskim prikazima u mjerilu 1:25000. Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

(3) Na kartografskim prikazima br. 4.1. do 4.11., u mjerilu 1:5000, temeljem podataka iz katastarske podloge označeni su pojasevi 25 m, 70 m i 100 m od obalne crte. Ti pojasevi preciznije se utvrđuju prilikom izrade UPU-a korištenjem kvalitetnije geodetske podloge.«

Članak 5.

(1) U članku 3. Odluke o donošenju Plana (novi članak 4.), u alineji 5., iza riječi »groblja« dodaje se tekst: »luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene - nautičkog turizma«

 (2) U članku 3. Odluke o donošenju Plana (novi članak 4.) alineja 24. se briše.

(3) U članku 3. Odluke o donošenju Plana (novi članak 4.) alineje 25. - 29. postaju alineje 24. - 28.

Članak 6.

(1) U članku 4. Odluke o donošenju Plana (novi članak 5.), u stavku (2), riječi »vodne površine« zamjenjuju se riječima »morske površine«.

(2) U članku 4. Odluke o donošenju Plana (novi članak 5.), u stavku (3), alineja 2. mijenja se i glasi:

»2. Područja i građevine izvan građevinskog područja su: građevine infrastrukture, stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (staklenici, plastenici i sl. građevine), građevine u funkciji gospodarenja šumama, površine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina i površine uzgajališta - marikultura.«

Članak 7.

U članku 5. Odluke o donošenju Plana (novi članak 6.) dodaje se alineja 6 i glasi:

»- otvorene za javni promet i luke posebne namjene - nautičkog turizma«.

Članak 8.

U članku 6. Odluke o donošenju Plana (novi članak 7.) mijenja se stavak (3) i glasi:

»Naselje uz obalu mora smatra se ono kojem je horizontalna projekcija udaljenosti građevinskog područja manja od 100 m od obale mora. Na području Grada Raba to su:

- Barbat NA 21,

- Banjol NA 12; NA 31; NA 32; NA 33,

- Rab NA 11,

- Palit NA 13; NA 42,

- Kampor NA 71; NA 74; NA 78; NA 727;

- Supetarska Draga NA 61; NA 64; NA 66; NA 67;

NA 68;

- Lopar NA 51.

NA oznaka za dio naselja«.

Članak 9.

(1) U članku 7. Odluke o donošenju Plana (novi članak 8.) stavak (1), alineja 2. mijenja se i glasi: »ugostiteljsko-turističku namjenu T (T1 - hoteli, T2 turistička naselja, T3 kampovi-autokampovi)«.

(2) U članku 7. Odluke o donošenju Plana (novi članak 8.) stavak (1), alineja 3. mijenja se i glasi: »infrastrukturnu namjenu IS (kopnene dijelove luka otvorenih za javni promet)«.

(3) U članku 7. Odluke o donošenju Plana (novi članak 8.) stavak (1), alineja 6. se briše.

Članak 10.

Članak 8. Odluke o donošenju Plana postaje članak 9.

Članak 11.

U članku 8. Odluke o donošenju Plana (novi članak 9.) broj »112« mijenja se i glasi: »114«.

Članak 12.

U članku 9. Odluke o donošenju Plana (novi članak 10.) brišu se riječi »te zone sidrišta na moru.«

Članak 13.

Članci 10. i 11. Odluke o donošenju Plana postaju članci 11. i 12.

Članak 14.

U podnaslovu iza članka 11. Odluke o donošenju Plana (novi članak 12.) riječ »vodne« mijenja se i glasi: »morske«.

Članak 15.

Članak 12. Odluke o donošenju Plana (novi članak 13.) mijenja se i glasi:

»(1) Razgraničenje namjene morskih površina prikazano je na kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina u mj. 1:25.000.

(2) Namjena i način korištenja mora odnosi se na prostor ispod i iznad morske plohe.

(3) Razgraničenje morskih površina provodi se određivanjem namjena za:

- prometne djelatnosti,

- rekreacijsko područje,

- površine uzgajališta marikulturu,

- ostale morske površine.

(4) Prometne djelatnosti u akvatoriju određene su u točki 5.1.4. »Pomorski promet«.

(5) Rekreacijsko područje obuhvaća dijelove akvatorija uz obalu namijenjene kupanju i sportovima na vodi. Na tim je dijelovima obale pojas obalnog mora širok 300 m.

(6) Marikultura obuhvaća površine akvatorija na sjevernoj strani otoka Dolina, južno od uvale Barbat (H1) i u uvali Mag (H2) za uzgajališta riba i školjaka. Zabranjen je uzgoj plave ribe.

(7) Ostale morske površine obuhvaćaju more izvan rekreacijskih područja, površina uzgajališta - marikulture, luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene, a namijenjene su odvijanju pomorskog prometa, ribarenju i sl.«

Članak 16.

Članak 13. Odluke o donošenju Plana postaje članak 14.

Članak 17.

U članku 14. Odluke o donošenju Plana (novi članak 15.) točka 2.c. mijenja se i glasi:

»c) luke nautičkog turizma

- marina Rab

- marina Supetarska Draga«

Članak 18.

(1) U članku 15. Odluke o donošenju Plana (novi članak 16.) u stavku (2) iza riječi »Planom« dodaju se riječi »i Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«.

(2) U članku 15. Odluke o donošenju Plana (novi članak 16.) dodaje se stavak (3) i glasi:

»(3) Za naselje Barbat ne može se u pojasu do 70 m od obalne crte planirati gradnja građevine namijenjene za:

- proizvodnju koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom

- trgovinu netto trgovačke površine veće od 1500 m2.

U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Barbat u pojasu najmanje 70 m od obalne crte može se planirati samo gradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina i infrastrukturnih građevina.«

Članak 19.

Članak 16. Odluke o donošenju Plana (novi članak 17.) mijenja se i glasi:

»Građevinsko područje naselja definirano je na slijedeći način:

- Barbat NA 21-27;

- Banjol NA 12; NA 31-313

- Rab NA 11

- Palit, Mundanije NA 13; NA 41-426;

- Kampor NA 71-728

- Supetarska Draga NA61-620

- Lopar NA 51-59

Članak 20.

U članku 17. Odluke o donošenju Plana (novi članak 18.) dodaje se stavak (5) i glasi:

»(5) Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene i površine ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja moraju odvodnju otpadnih voda riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 21.

(1) U članku 18. Odluke o donošenju Plana (novi članak 19.), stavku (1), broj »6« mijenja se i glasi: »7«.

(2) U članku 18. Odluke o donošenju Plana (novi članak 19.), stavku (2), broj »6« mijenja se i glasi: »7«.

(3) U članku 18. Odluke o donošenju Plana (novi članak 19.), stavku (3), broj »17« mijenja se i glasi: »18«.

(4) U članku 18. Odluke o donošenju Plana (novi članak 19.) dodaje se stavak (5) koji glasi:

»(5) Iznimno se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja dozvoljava, do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda, priključak na septičku taložnicu za manju obiteljsku - stambenu građevinu kapaciteta do 10 ES. Za veći kapacitet potrebna je izgradnja zasebnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (biodisk ili sl.).«

Članak 22.

Članci 19. do 21. Odluke o donošenju Plana postaju članci 20. do 22.

Članak 23.

Članak 22. Odluke o donošenju Plana (novi članak 23.) mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, izuzev naselja iz članka 7. stavak (3), grade se:

- slobodnostojeće stambene građevine brutto izgrađene površine manje od 400 m2,

- poluotvorene stambene građevine brutto izgrađene površine manje od 400 m2,

- stambene građevine u nizu brutto razvijene površine manje od 400 m2,

- pomoćne i manje građevine gospodarske namjene uz građevinu stambene namjene,

- građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje uz građevinu stambene namjene.

(2) Gradnja stambenih građevina brutto izgrađene površine od 400 m2 i većih može se odrediti urbanističkim planom uređenja.«

Članak 24.

Članci 23. do 28. Odluke o donošenju Plana postaju članci 24. do 29.

Članak 25.

U članku 29. Odluke o donošenju Plana (novi članak 30.), stavku (8), broj »6« mijenja se i glasi: »7«.

Članak 26

Članci 30. i 31. Odluke o donošenju Plana postaju članci 31. i 32.

Članak 27.

U članku 32. Odluke o donošenju Plana (novi članak 33.), stavku (3), broj »31« mijenja se i glasi: »32«.

Članak 28.

(1) U članku 33. Odluke o donošenju Plana (novi članak 34.), u stavku (1) iza riječi »Plana« dodaju se riječi : »unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja«.

(2) U članku 33. Odluke o donošenju Plana (novi članak 34.), mijenja se stavak (2) i glasi:

»(2) Gradnja višestambenih građevina, izuzev građevina navedenih u stavku (1) ovog članka, određuje se urbanističkim planom uređenja.«

Članak 29.

Članci 34. do 37. Odluke o donošenju Plana postaju članci 35.do 38.

Članak 30.

(1) U članku 38. Odluke o donošenju Plana (novi članak 39.), stavku (1), broj »30« mijenja se i glasi: »31«.

(2) U članku 38. Odluke o donošenju Plana (novi članak 39.), stavku (2), brojevi »31 i 32« mijenjaju se i glase: »32 i 33«.

Članak 31.

Članak 39. Odluke o donošenju Plana postaje članak 40.

Članak 32.

Članak 40. Odluke o donošenju Plana (novi članak 41.) mijenja se i glasi:

»Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, izuzev naselja iz članka 7. stavak (3), grade se:

- slobodnostojeće stambene građevine s poslovnim sadržajem brutto izgrađene površine manje od 400 m2,

- poluotvorene stambene građevine s poslovnim sadržajem brutto izgrađene površine manje od 400 m2,

- pomoćne i manje građevine gospodarske namjene uz građevinu stambene namjene,

- građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje uz građevinu stambene namjene.«

Članak 33.

Članak 41. Odluke o donošenju Plana (novi članak 42.) mijenja se i glasi:

»Gradnja stambenih građevina s poslovnim sadržajem brutto izgrađene površine od 400 m2 i većih, može se odrediti urbanističkim planom uređenja.«

Članak 34.

Članci 42. i 43. Odluke o donošenju Plana postaju članci 43. i 44.

Članak 35.

U članaku 44. Odluke o donošenju Plana (novi članak 45.), mijenja se stavak (1) i glasi:

 (1) Za gradnju stambenih građevina s poslovnim (ugostiteljsko-turističkim) sadržajem vrijede uvjeti određeni u člancima 26, 27 stavci (1), (2), (4) i (5), te člancima 28, 29, 30, 31, 32 i 33 ovih Odredbi.

Članak 36.

Članak 45. Odluke o donošenju Plana (novi članak 46.) mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, izuzev naselja iz članka 7. stavak (3), mogu se graditi luksuzni objekti stanovanja vile brutto izgrađene površine manje od 400 m2.

(2) Gradnja vila brutto izgrađene površine od 400 m2 i većih može se odrediti urbanističkim planom uređenja.

(3) Dio vile može se urediti kao poslovni prostor, ali su isključeni sadržaji trgovine, servisa, obrta i proizvodnje.

(4) Predviđeni sadržaji mogu se organizirati i u više slobodnostojećih građevina.«

Članak 37.

Članci 46. do 47. Odluke o donošenju Plana postaju članci 47. do 48.

Članak 38.

U članku 48. Odluke o donošenju Plana (novi članak 49.), stavku (4), broj »32« mijenja se i glasi: »33«.

Članak 39.

Članak 49. Odluke o donošenju Plana (novi članak 50.) mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, grade se građevine društvene namjene brutto izgrađene površine do 600 m2 i sve građevine društvene namjene od posebnog interesa za Grad Rab (škola, školska sportska dvorana, sportska dvorana, dom za starije i nemoćne osobe).

(2) Gradnja ostalih građevina društvene namjene određuje se urbanističkim planom uređenja.

(3) Dispozicija građevina društvene namjene na području Grada Raba prikazana je na kartografskom prikazu br. 1A »Korištenje i namjena površina« - Pošta, telekomunikacijski sustav i lokacije društvenih djelatnosti u mj. 1:25.000.«

Članak 40.

U članku 50. Odluke o donošenju Plana (novi članak 51.), stavku (5), broj »51« mijenja se i glasi: »52«.

Članak 41.

U članku 51. Odluke o donošenju Plana (novi članak 52.) dodaju se stavci (3) i (4) i glase:

»(3) Odredbe iz stavka (1) ovog članka ne primjenjuju se na rekonstrukciju postojećih građevina, kod kojih udaljenost može biti i manja, ali se ne smije smanjivati.

(4) Planirana rekonstrukcija - prenamjena postojećeg Doma zdravlja u dom za starije i nemoćne osobe na česticama - dijelovima čestica 70, 822/1, 822/2, 823/12 i 828/7, k.o. Banjol, zadržava postojeći građevni pravac na regulacijskom pravcu - granici građevne čestice.«

Članak 42.

Članak 52. Odluke o donošenju Plana postaje članak 53.

Članak 43.

U članku 53. Odluke o donošenju Plana (novi članak 54.) dodaje se stavak (9) i glasi:

»(9) Sustav građevina društvenih djelatnosti, određen stavkom (8) ovog članka, može se dopunjavati drugim lokacijama i sadržajima.«

Članak 44.

Članak 54. Odluke o donošenju Plana (novi članak 55.) mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, izuzev naselja iz članka 7. stavak (3), mogu se graditi:

- građevine gospodarske namjene tlocrtne projekcije do 300 m2,

- poljoprivredne gospodarske građevine, s izuzetkom navedenim u članku 97 stavak (1).

(2) Gradnja građevina gospodarske namjene tlocrtne projekcije od 300 m2 i više može se odrediti urbanističkim planom uređenja.«

Članak 45.

Članci 55.do 61. Odluke o donošenju Plana postaju članci 56. do 62.

Članak 46.

U članku 62. Odluke o donošenju Plana (novi članak 63.), stavku (3), broj »6« mijenja se i glasi: »7«.

Članak 47.

Članak 63. Odluke o donošenju Plana (novi članak 64.) mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Plana unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja, izuzev naselja iz članka 7. stavak (3), grade se građevine ugostiteljsko-turističke namjene brutto izgrađene površine manje od 400 m2.

(2) Gradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene brutto izgrađene površine od 400 m2 i većih može se odrediti urbanističkim planom uređenja.

(3) Za građevine iz stavka (1) i (2) ovog članka obavezna je II. kategorija uređenosti građevinskog zemljišta.

(4) Urbanističkim planom uređenja građevine ugostiteljsko turističke namjene planiraju se u skladu s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

(5) Ugostiteljsko turistička namjena kao izdvojena cjelina u sklopu građevinskog područja naselja može zauzeti najviše 20 % površine naselja.

(6) Pojedinačna građevina ugostiteljsko turističke namjene u sklopu površine koja se određuje za mješovitu namjenu može imati kapacitet do najviše 80 kreveta.

(7) Smještajna građevina s pripadajućim zemljištem mora se planirati izvan postojećih javnih površina uz obalu.«

Članak 48.

U članku 64. Odluke o donošenju Plana (novi članak 65.) mijenja se stavak (3) i glasi:

»(3) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 0,8.«

Članak 49.

Članak 65. Odluke o donošenju Plana postaje članak 66.

Članak 50.

U članku 66. Odluke o donošenju Plana (novi članak 67.) mijenja se stavak (2) i glasi:

»(2) Građevna čestica mora se nalaziti uz javno-prometnu površinu minimalne širine kolnika 5,5 m. U sklopu građevne čestice treba osigurati pripadajući broj parkirališnih mjesta.«

Članak 51.

Članak 67. Odluke o donošenju Plana (novi članak 68.) mijenja se i glasi:

»(1) Najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno pejzažno zelenilo.«

Članak 52.

Članci 68. i 69. Odluke o donošenju Plana postaju članci 69. i 70.

Članak 53.

Članak 70. Odluke o donošenju Plana (novi članak 71.) mijenja se i glasi:

»(1) Uređene i prirodne morske plaže označene su u kartografskim prikazima br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25.000 i br. 4. »Građevinska područja« u mj. 1:5.000.

(2) Uređene morske plaže uređuju se u sklopu građevinskih područja naselja, izdvojenih zona ugostiteljsko turističke namjene i izdvojenih zona sportsko rekreacijske namjene, na sljedećim lokacijama:

oznaka uređene plaže

naziv

građevinsko područje

u obuhvatu UPU-a

R21

Pudarica Grce,

NA 21

UPU 5

R22

rt Petrac,

R 51

UPU 38

R23

Padova III,

T 31

UPU 34

R24

gradska plaža Rab,

NA 11

UPU 1

R25

Suha Punta,

T 21

UPU 25

R26

Kamporska Draga,

NA 727

UPU 9

R27

Hr. Boljkovac,

NA 68

UPU 20

R28

San Marino,

T 17

UPU 29

R29

Rajska plaža.

T 32 i R4

UPU 35, UPU 37

R210

Melak

R 64

UPU 10

(3) U sklopu akvatorija namijenjenog rekreaciji definiran je na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25.000, akvatorij uređenih plaža. Unutar akvatorija uređene plaže organiziraju se sve djelatnosti funkcionalno vezane na kopneni dio uređene plaže.

(4) Uređene morske plaže su nadzirane i pristupačne svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(5) Površine uređenih morskih plaža i njihovo uređivanje i opremanje, određuju se urbanističkim planom uređenja, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

(6) Prostornim planom omogućava se, do donošenja urbanističkog plana uređenja, održavanje i sanacija plaža oštećenih nevremenom (dohranjivanje žala, obnova betonskih ili kamenih podloga, opločenja i sl).

(7) Za područja obale kojima se bitno mijenja postojeći izgled obale (nasipavanje) obavezna je izrada Studije procjene utjecaja na okoliš. To je područje naselja NA 21 i 33, te zone sportsko-rekreacijske namjene R63 u Kamporu i R64 u Loparu.

(8) Prirodne morske plaže unutar ili izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih namjena, oznaka R3-1 do R3-22, su nadzirane i pristupačne s kopnene i/ili morske strane, infrastrukturno neopremljene, očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.«

Članak 54.

Članak 71. Odluke o donošenju Plana postaje članak 72.

Članak 55.

U članku 72. Odluke o donošenju Plana (novi članak 73.) brojevi »180 i 181« mijenjaju se i glase: »183 i 184«.

Članak 56.

U članku 73. Odluke o donošenju Plana (novi članak 74.) dodaje se stavak (4) i glasi:

»(4) U građevinskim područjima izdvojene namjene ne može se planirati nova stambena gradnja.«

Članak 57.

(1) U članku 74. Odluke o donošenju Plana (novi članak 75.) alineja 3. mijenja se i glasi: »infrastrukturnu namjenu«.

(2) U članku 74. Odluke o donošenju Plana (novi članak 75.) alineja 6. se briše.

Članak 58.

Članci 75. i 76. Odluke o donošenju Plana postaju članci 76. i 77.

Članak 59.

U članku 77. Odluke o donošenju Plana (novi članak 78.) stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Poslovna namjena K na području Grada Raba planirana je na sljedećim lokacijama:

- K1 zona na Mišnjaku (Barbat) površine 11,7 ha,

- K2 zona na Sorinju (Lopar) površine 7,6 ha.«

Članak 60.

(1) U članku 78. Odluke o donošenju Plana (novi članak 79.) briše se stavak (2).

(2) U članku 78. Odluke o donošenju Plana (novi članak 79.) stavak (3) postaje stavak (2), mijenja se i glasi:

»(2) Površine ugostiteljsko-turističke namjene određene ovim Prostornim planom obuhvaćaju:

T1 - hotele s pratećim sadržajima

T2 - turistička naselja

T3 - kampove - autokampove«.

(3) U članku 78. Odluke o donošenju Plana (novi članak 79.) dodaju se stavci (3) i (4) i glase:

»(3) Urbanističkim planom uređenja površine i građevine ugostiteljsko turističke namjene planiraju se u skladu s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

(4) Prostorna cjelina širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan cestovno pješački pristup do obale.«

Članak 61.

Podnaslov ispred članka 79. Odluke o donošenju Plana (novi članak 80.) mijenja se i glasi:

»Hoteli s pratećim sadržajima i turistička naselja«

Članak 62.

U članku 79. Odluke o donošenju Plana (novi članak 80.) mijenja se stavak (1) i glasi:

»(1) Prostornim planom određene su površine ugostiteljsko-turističke namjene za hotele s pratećim sadržajima i turistička naselja:

- za hotele s pratećim sadržajima (T1):

naziv zone

oznaka zone

Kategorija

max. broj ležaja

površina zone /ha

Barbat (Barbat)

T11

min. 3 zvjezdice

800

11,7

Soline (Palit)

T12

min. 3 zvjezdice

150

2,0

Kamenjak (Mundanije)

T13

min. 3 zvjezdice

250

4,0

Šurline (Kampor)

T14

min. 3 zvjezdice

200

4,0

U. Miral (S. Draga)

T15

min. 3 zvjezdice

250

4,0

Gonar (S. Draga)

T16

min. 3 zvjezdice

400

6,7

Livačina (Lopar)

T17

min. 4 zvjezdice

600

10,9

U. Crikvena Dražica - rt
Zidine (Lopar)

T18

min. 4 zvjezdice

1000

15,6

- za turistička naselja (T2):

naziv zone

oznaka zone

Kategorija

max. broj ležaja

površina zone /ha

Suha Punta (Kampor)

T21

min. 3 zvjezdice

1500

31,6

Goli otok I. (Lopar)

T22

min. 3 zvjezdice

800

19,0

Goli otok II. (Lopar)

T23

min. 3 zvjezdice

1200

28,5

O. Sv. Grgur (Lopar)

T24

min. 3 zvjezdice

700

15,0

Članak 63.

Članak 80. Odluke o donošenju Plana (novi članak 81.) mijenja se i glasi:

»(1) U zonama ugostiteljsko-turističke namjene - hoteli i turistička naselja (T1 i T2) mogu se graditi građevine u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, i to vrste »hotel« i vrste »turističko naselje«.

(2) Najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 2.000 m2.

(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.25. Koeficijent izgrađenosti može se povećati na 0,30 ako se na građevnoj čestici, uz građevinu osnovne namjene, gradi bazen i/ili sportski tereni.

(4) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 0.75.

(5) Dozvoljena je gradnja hotela sa kapacitetom 25-180 ležaja.

(6) Za gradnju građevina iz stavka (1) ovog članka vrijede odredbe iz članaka 64 , 66, 67, 68 i 69 ovih Odredbi.

Članak 64.

U podnaslovu ispred članka 79. Odluke o donošenju Plana (novi članak 80.) iza riječi »Kamp« dodaje riječ »-autokamp«.

Članak 65.

(1) U članku 81. Odluke o donošenju Plana (novi članak 82.) mijenja se stavak (1) i glasi:

»(1) Na području Grada Raba smješteni su slijedeći kampovi - autokampovi (T3):

naziv zone

oznaka zone

vrste smještaja i kategorija

max. broj ležaja

površina zone /ha

Uvala Padova III. (Banjol)

T31

kamp - postojeće

1000

9,0

Rajska plaža (Lopar)

T32

kamp - postojeće

1700

14,6

Kampor (Kampor)

T33

kamp (min. 4 zvjezdice)

70

0,5

(2) U članku 81. Odluke o donošenju Plana (novi članak 82.) dodaju se stavci (4) i (5) i glase:

»(4) Urbanističkim planom uređenja kampovi se planiraju u skladu s odredbama Uredbe o zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

(5) Smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. Smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.«

Članak 66.

U podnaslovu ispred članka 82. Odluke o donošenju Plana (novi članak 83.) iza riječi »turizma« dodaju se riječi »i privezi u turističkim zonama«

Članak 67.

Članak 82. Odluke o donošenju Plana (novi članak 83.) mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Raba, člankom 129. ovih Odredbi, određene su slijedeće luke nautičkog turizma i privezi u turističkim zonama:

Luke posebne namjene županijskog značaja - luke nautičkog turizma - marine:

- Marina Supetarska Draga (LN 1)

- Marina Rab (LN 2)

Privezi u turističkim zonama:

- Privez u Uv. Jelenovica (PR 1)

- Privez Sv. Grgur (PR 2)

- Privez Tetina - Goli otok (PR 3)

- Privez Melna - Goli otok (PR 4)

- Privez Vela Draga - Goli otok (PR 5)

(2) U marinama se može planirati sadržaje ugostiteljske, trgovačke, uslužne i sportsko-rekreacijske namjene.«

Članak 68.

Ispred članka 83. Odluke o donošenju Plana (novi članak 84.) mijenja se podnaslov i glasi:

»2.3.1.3.Infrastrukturna namjena«.

Članak 69.

Članak 83. Odluke o donošenju Plana (novi članak 84.) mijenja se i glasi:

»(1) Na području Grada Raba određena su građevinska područja infrastrukturnih sustava - kopnenih dijelova luka otvorenih za javni promet:

IS 1 - trajektna luka Supetarska Draga

- Uv. Vardaškolj (planirano) površine 3,0 ha

IS 2 - luka Pudarica (postojeće) površine 0,3 ha

IS 3 - luka San Marino (postojeće) površine 0,8 ha

IS 4 - trajektna luka Mišnjak (postojeće i

planirano) površine 2,0 ha

(2) Površine iz stavka 1. ovog članka namijenjene su izgradnji i uređenju površina u skladu s planiranim djelatnostima u luci.

(3) U sklopu površina IS 1 i IS 4 mogu se planirati i sadržaji info-centra, restorana, dvorane za prezentacije, izložbeni prostori i sl., uz slijedeće odrednice:

- Najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 300 m2.

- Najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 800 m2.

- Najveći dopušteni broj etaža građevine su 2 etaže, bez mogućnosti izgradnje potkrovlja.

- Najveća dopuštena visina iznosi 7 m.

(4) Za područja iz stavka (1) ovog članka obavezna je izrada urbanističkog plana uređenja, uz izuzetke određene u članku 128. ovih odredbi«.

Članak 70.

Članak 84. Odluke o donošenju Plana (novi članak 85.) mijenja se i glasi:

»Površine sportsko-rekreacijske namjene na području Grada dijele se na:

R4 - teniski centar u Loparu površine 2,6 ha,

R51 - centar za vodene sportove u

Banjolu površine 5,9 ha,

R52 - centar za vodene sportove u

Solinama (Kampor) površine 2,2 ha,

R53 - centar za vodene sportove

Halović (Kampor) površine 2,5 ha,

R61 - sportsko-rekreacijski centar

(staza za motokros i streljana) površine 25,4 ha,

R62 - sportsko-rekrecijski centar

(sportska dvorana s nogometnim i

košarkašim igralištem) u Palitu površine 2,1 ha,

R63 - sportsko-rekreacijski centar

u Kamporskoj Dragi (Kampor) površine 0,6 ha,

R64 - sportsko-rekreacijski centar

Melak (Lopar) površine 2,4 ha.«

Članak 71.

Članci 85. i 86. Odluke o donošenju Plana postaju članci 86. i 87.

Članak 72.

U članku 87. Odluke o donošenju Plana (novi članak 88.), stavku (3), brišu se riječi »čija će se granica obuhvata odrediti Programom mjera«.

Članak 73.

Briše se članak 88. Odluke o donošenju Plana i pripadajući podnaslov »2.3.1.6. Površine za uzgajališta (marikulturu) (H)«.

Članak 74.

(1) U članku 91. Odluke o donošenju Plana mijenjaju se stavci (1) i (2) i glase:

»(1) Izvan građevinskog područja može se planirati izgradnja:

- građevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), osim luka

- stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, uz posebna ograničenja u pojasu 1000 m od obale mora

- građevina u funkciji gospodarenja šumama.

- manjih kapelica, križeva, spomen obilježja i sl.

- površina za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina na prostoru izvan pojasa od 1000 m od obale mora i samo u svrhu građenja na otoku

- površine uzgajališta - marikultura

(2) Kriteriji planiranja izgradnje izvan građevinskog područja odnose se na gradnju ili uređenje pojedinačnih građevina i zahvata. Pojedinačne građevine ne mogu biti mješovite, a određene su jednom građevnom česticom. Gradnja izvan građevinskog područja određuje se sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora. Nije dopušteno:

- izvoditi radove nasipavanja obale

- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju

- gradnja priveza za plovila

- sidrenje plovila

- vršiti uzgoj plave ribe«

(2) U članku 91. Odluke o donošenju Plana briše se stavak (5).

Članak 75.

Članak 92. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Prostornim planom određeno je područje za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina (građevno- tehnički kamen) E3 na prostoru oko Visoke Glave.

(2) Područje za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina građevno-tehničkog kamena označeno je na kartografskim prikazima br. 1 »Korištenje i namjena površina« i br. 2. »Infrastrukturni sustavi i mreže« u mjerilu 1:25000.

(3) Iskorištavanje građevno-tehničkog kamena dopušteno je na otoku Rabu samo u svrhu građenja na otoku, na udaljenosti većoj od 1000 m od obalne crte.

(4) Postojeću lokaciju na Sorinju, označenu na kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora« u mj 1:25.000, planira se napustiti i sanirati u skladu s člankom 93. stavkom (2) ovih odredbi.

(5) U zaštićenom obalnom području nije dopuštena eksploatacija šljunka i pijeska iz mora.«

Članak 76.

U članku 93. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi »kamena« dodaju se riječi « potrebno je prethodno istražiti«.

Članak 77.

U članku 94. Odluke o donošenju Plana iza riječi »članka 92.« dodaju se riječi »stavak (1)«.

Članak 78.

U članku 95. Odluke o donošenju Plana, stavku (2), broj »112« mijenja se i glasi: »114«.

Članak 79.

(1) U članku 96. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi »djelatnosti« dodaje se tekst »i uz ograničenja iz članka 101. Gradnja stambene građevine za vlastite potrebe i za potrebe seoskog turizma dopušta se samo registriranim obrtnicima ili poduzetnicima u poljoprivrednoj djelatnosti i pružanju usluga.«

(2) U članku 96. Odluke o donošenju Plana briše se stavak (4). Stavak (5) postaje stavak (4).

Članak 80.

U članku 99. Odluke o donošenju Plana, stavku (1), broj »6« mijenja se i glasi: »7«.

Članak 81.

Iza članka 100. Odluke o donošenju Plana dodaje se novi članak 101. i glasi:

»(1) Odredbe članaka 96., 97., 98., 99. i 100. primjenjuju se na površinama koje su udaljene od obalne crte više od 1000 m.

(2) Na ostalim površinama dopuštena je gradnja prizemne građevine površine do 200 m2, udaljene od obalne crte najmanje 100 m, za registrirano poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, s veličinom parcele najmanje 3 ha.«

Članak 82.

U članku 101. Odluke o donošenju Plana (novi članak 102.) briše se stavak (2).

Članak 83.

Iza članka 101. Odluke o donošenju Plana (novi članak 102.) dodaje se naslov:

»Površine uzgajališta - marikultura«.

Članak 84.

Iza članka 101. Odluke o donošenju Plana (novi članak 102.) dodaje se novi članak 103. i glasi:

»(1) Ovim Planom predviđene su površine za marikulturu, H1 uz otok Dolin nasuprot uv. Barbat i H2 u uvali Mag, označene na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000.

(2) Prije privođenja konačnoj namjeni, dodatnim je istraživanjima potrebno odrediti užu lokaciju s najpovoljnijim uvjetima smještaja kaveza i ostalih potrebnih uređaja za uzgoj ribe ili školjaka.

(3) Nužno je predvidjeti stroge i stalne mjere provjere stanja okoliša, ne samo neposredno uz uzgajalište, nego i na širem području.

(4) U zonama iz stavka (1) ovog članka nije dopušten uzgoj plave ribe.«

Članak 85.

Članci 102. i 103. Odluke o donošenju Plana postaju članci 104. i 105.

Članak 86.

(1) U članku 104. Odluke o donošenju Plana (novi članak 106.), stavku (5), alineji a), brojevi »27-29« mijenjaju se i glase: »28-30«.

(2) U članku 104. Odluke o donošenju Plana (novi članak 106.), stavku (5), alineji b), brojevi »96-100« mijenjaju se i glase: »96-101«.

Članak 87.

(1) U članku 105. Odluke o donošenju Plana (novi članak 107.), stavku (3), brojevi »63-68« mijenjaju se i glase: »64- 69«.

(2) U članku 105. Odluke o donošenju Plana (novi članak 107.), stavku (4), brojevi »78-82« mijenjaju se i glase: »79- 83«.

Članak 88.

(1) U članku 106. Odluke o donošenju Plana (novi članak 108.), stavku (2), brojevi »27,34 i 54-62« mijenjaju se i glase: »28,35 i 55-63«.

(2) U članku 106. Odluke o donošenju Plana (novi članak 108.), stavku (3), brojevi »76-77« mijenjaju se i glase: »77- 78«.

Članak 89.

Članak 107. Odluke o donošenju Plana postaje članak 109.

Članak 90.

U članku 108. Odluke o donošenju Plana (novi članak 110.), stavku (3), broj »53« mijenja se i glasi: »54«.

Članak 91.

(1) U članku 109. Odluke o donošenju Plana (novi članak 111.), stavku (2), broj »53« mijenja se i glasi: »54«, a brojevi »84-86« mijenjaju se i glase: »85-87«.

(2) U članku 109. Odluke o donošenju Plana (novi članak 111.), stavku (3), broj »53« mijenja se i glasi: »54«.

Članak 92.

U članku 110. Odluke o donošenju Plana (novi članak 112.), stavku (2), broj »53« mijenja se i glasi: »54«.

Članak 93.

U članku 111. Odluke o donošenju Plana (novi članak 113.), stavku (2), broj »53« mijenja se i glasi: »54«.

Članak 94.

U članku 112. Odluke o donošenju Plana (novi članak 114.), stavku (3), brojevi »13 i 14« mijenjaju se i glase: »14 i 15«.

Članak 95.

Članci 113. i 114. Odluke o donošenju Plana postaju članci 115. i 116.

Članak 96.

U članku 115. Odluke o donošenju Plana (novi članak 117.) broj »20« mijenja se i glasi: »21«.

Članak 97.

Članci 116. do 120. Odluke o donošenju Plana postaju članci 118. do 122.

Članak 98.

U članku 121. Odluke o donošenju Plana (novi članak 123.), stavku (1), broj »119« mijenja se i glasi: »121«.

Članak 99.

U članku 122. Odluke o donošenju Plana (novi članak 124.), stavku (1), broj »119« mijenja se i glasi: »121«.

Članak 100.

Članci 123. i 124. Odluke o donošenju Plana postaju članci 125. i 126.

Članak 101.

U članku 125. Odluke o donošenju plana (novi članak 127.) iza riječi »namjene« dodaju se riječi »i priveza u turističkim zonama.«

Članak 102.

Članak 126. Odluke o donošenju plana (novi članak 128.) mijenja se i glasi:

»Na području Grada Raba određene su slijedeće luke otvorene za javni promet:

(1) Luke otvorene za javni promet županijskog značaja:

- Trajektna luka Mišnjak

U sklopu luke dopušteno je obavljanje sljedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- ukrcaj i iskrcaj tereta

- privez i odvez trajekata izvan funkcije prijevoza

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, kapacitet i detaljni program korištenja odrediti će se prilikom izrade UPU-a 48, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštičenog obalnog područja mora.

Do donošenja UPU-a dozvoljava se u sklopu postojeće trajektne luke Mišnjak, zbog osiguranja potrebnih kapaciteta i sigurnosti, izvršiti slijedeće rekonstrukcije i dogradnje lučkih postrojenja:

Oblik i veličina građevnih čestica određuje se lokacijskom dozvolom temeljem stručne podloge za namjeravani zahvat u prostoru - idejnog rješenja, a obuhvatiti će Uvalu Mišnjak i dio k.č. 811/1 i 814, k.o. Barbat.

a/ novi vez u sjeveroistočnom dijelu uvale

Planira se izgradnja 70 m operativne obale s 2 rampe za trajekt i dijelom za pristajanje manjih teretnih brodova.

Obala se izvodi masivnim obalnim zidom. Uz obalu potrebno je osigurati minimalnu dubinu od 3,5 m.

Vez se oprema bitvama.

Uz obalu dopuštena je organizacija manipulativnog platoa maksimalne površine 1800 m2, dimenzije cca 70/25 m.

Do manipulativnog platoa uređuje se pristupna cesta sa spojem na postojeći plato, dužine cca 470 m s dvije vozne trake minimalne širine 2 x 2,75 m.

b/ novi vez u jugoistočnom dijelu uvale

Planira se izgradnja paralelnog veza dužine 105 s unutrašnje strane otoka (poluotoka) Mišnjak. Vez je u funkciji cjelogodišnjeg priveza 2 trajekta (kada nisu u funkciji).

Vez se izvodi masivnim obaloutvrdicama, dimenzija 5/5 m, međusobnog razmaka 15 m, opremljenih bitvom i odbojnikom, međusobno vezanih mostom i vezanih na kopno.

c/ postojeći manipulativni plato s ukrcajno iskrcajnim rampama

Na postojećem platou površine cca 6500 m2 predviđa se rekonstrukcija ukrcajno iskrcajnih rampi zbog osiguranja minimalne dubine od 3,5 m uz obalu, te dogradnja platoa s novom ukrcajno iskrcajnom rampom.

U sklopu platoa se planira prateća građevina, namijenjena sadržajima biljetarnice, čekaonice, ugostiteljskog sadržaja (caffe-bar ili sl.) i sanitarija.

Građevina je najveće dopuštene brutto izgrađene površine od 200 m2.

Maksimalni broj etaža građevine je 1 etaža.

Najveća visina građevine (h) je 6,0 m od kote manipulativnog platoa

Smještaj građevine je na pristupu manipulativnom platou, u sklopu jedinstvene građevne čestice trajektnog pristaništa, a određuje se idejnim rješenjem (stručnom podlogom).

Građevina se oblikuje u skladu s odredbama članka 31. ovih Odredbi za provođenje.

Okoliš građevine uređuje se kao pješačka površina, terasa ugostiteljskog sadržaja maksimalne površine do 50 m2 i sadnjom pojedinačnih stabala.

Potporni zid prema obali uređuje se kamenom, maksimalne visine 3 m.

Građevina mora imati priključak na vodu, elektriku i TK mrežu. Odvodnju otpadnih voda treba riješiti zatvorenim sustavom.

- Trajektna luka Supetarska Draga u uvali Vardaškolj - planirana

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila (trajektna luka)

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, kapacitet i detaljni program korištenja odrediti će se prilikom izrade UPU-a 45, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštičenog obalnog područja mora.

- Luka Rab

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

- privez i odvez ribarskih brodova

- privez i odvez sportskih brodica

U sklopu luke planirana je luka tijela unutarnjih poslova i lučka uprava.

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara, broj vezova za ribarske brodove i broj vezova za sportske brodice odrediti će se prilikom izrade UPU-a 1, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Do donošenja UPU-a dozvoljava se sanacija - rekonstrukcija postojećeg lukobrana »Pumpurele«, s njegovim proširenjem do 6,5 m u dužini od cca 80 m, i uređenjem do 10 priveza za ribarske brodove.

(2) Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja:

- Luka Lopar (L1)

Postojeća trajektna luka (do realizacije trajektne luke u uvali Vardaškolj).

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

U sklopu luke potrebno je osigurati najmanje jedan vez za trajekte.

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara, odrediti će se prilikom izrade UPU-a 10, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Pudarica (L2)

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

U sklopu luke potrebno je osigurati najmanje jedan vez za trajekte.

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 46, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Kamporska draga (L3)

U sklopu luke dopušteno je obavljanje slijedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

- privez i odvez ribarskih brodova

- privez i odvez sportskih brodica

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara, broj vezova za ribarske brodove i broj vezova za sportske brodice odrediti će se prilikom izrade UPU-a 9, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka u Uv. Barbat (L4)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 5, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Grci u Barbatskom kanalu (L5)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 5, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Janići (L6)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 5, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka u uv. Banjol (L7)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 4, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Keki (L8)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 4, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka u uv. Padova II (L9)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 2, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Palit (L10)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 14, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka u sjevernom dijelu uv. Sv. Eufemije (L11)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 8, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka u uv. Dumići (L12)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 19, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka Melak - Lopar (L13)

U sklopu luke dopušten je privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara.

Pripadajući kopneni dio i razgraničenje luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara odrediti će se prilikom izrade UPU-a 10, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

- Luka San Marino - Lopar (L 14)

U sklopu luke dopušteno je obavljanje sljedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara

- privez i odvez sportskih brodica

Razgraničenje pripadajućeg kopnenog i morskog dijela luke za pojedine namjene, te broj vezova za potrebe domaćeg stanovništva i nautičara i broj vezova za sportske brodice odrediti će se prilikom izrade UPU-a 47, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 103.

Članak 127. Odluke o donošenju plana briše se.

Članak 104.

Članak 128. Odluke o donošenju plana (novi članak 129.) mijenja se i glasi:

»Luke posebne namjene na području Grada Raba su sljedeće:

(1) Luke posebne namjene županijskog značaja - luke nautičkog turizma - marine:

- Marina Supetarska Draga (LN 1)

Postojeća luka nautičkog turizma, marina u Supetarskoj Dragi smještena je u naselju, a prostorne mogućnosti proširenja luke su ograničene. Posebni programi korištenja luke utvrditi će se u sklopu izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 17, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet luke iznosi maksimalno 300 vezova.

- Marina Rab (LN 2)

Postojeća luka nautičkog turizma, marina unutar akvatorija Luke Rab. Posebni programi korištenja luke utvrditi će

se u sklopu izrade Urbanističkog plana uređenja UPU 1, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet luke iznosi maksimalno 200 vezova.

(2) Privezi u turističkim zonama:

- Privez u Uv. Jelenovica (PR 1)

Privez u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene T2-1, dijelom postojeće. Posebni programi korištenja utvrditi će se izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 25 određenog ovim Planom, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet iznosi maksimalno 90 vezova.

- Privez Sv. Grgur (PR 2)

Privez u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene T2-4, dijelom postojeće. Posebni programi korištenja utvrditi će se izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 33 određenog ovim Planom, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet luke iznosi maksimalno 100 vezova.

- Privez Tetina - Goli otok (PR 3)

Privez u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene T2-2, dijelom postojeće. Posebni programi korištenja utvrditi će se izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 31 određenog ovim Planom, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet iznosi maksimalno 30 vezova.

- Privez Melna - Goli otok (PR 4)

Privez u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene T2-2, dijelom postojeće. Posebni programi korištenja utvrditi će se izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 31 određenog ovim Planom, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet iznosi maksimalno 120 vezova.

- Privez Vela Draga - Goli otok (PR 5)

Privez u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene T2-3, dijelom postojeće. Posebni programi korištenja utvrditi će se izradom Urbanističkog plana uređenja UPU 32 određenog ovim Planom, u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Kapacitet iznosi maksimalno 150 vezova.

Članak 105.

Članci 129.-132 postaju članci 130. - 133.

Članak 106.

Podnaslov iza članka 132. Odluke o donošenju plana (novi članak 133.) mijenja se i glasi:

»5.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV«

Članak 107.

Iza članka 132. Odluke o donošenju plana (novi članak 133.) dodaje se novi članak 134. i glasi:

»(1) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozije i bujica, provodi se neposrednim provođenjem plana.

(2) Prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno članku 122. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene članom 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (»Narodne novine« broj 28/96).

(3) Posebne mjere radi održavanja vodnog režima provode se u skladu s člankom 106. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95, 150/05), posebno obzirom na udaljenosti od vodotoka u kojima je zabranjena gradnja.«

Članak 108.

Članci 133.- 136. Odluke o donošenju plana postaju članci 135. - 138.

Članak 109.

Iza članka 136. Odluke o donošenju plana (novi članak 138.) dodaje se podnaslov i glasi:

»5.2.3. Uređenje vodotoka i voda«.

Članak 110.

Iza članka 136. Odluke o donošenju plana (novi članak 138.) dodaje se novi članak 139. i glasi:

(1) Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava vodotoka - bujica grada Raba dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava na vodama slivnog područja »Podvelebitsko primorje i otoci«. Koridor sustava linijski obuhvaća registrirane vodotoke - bujice prikazane na kartografskom prikazu 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mjerilu 1:25000 i navedene u obrazloženju Plana u točki 1.2.6.3. »Vodnogospodarski sustav«.

(2) Širina koridora vodotoka - bujice obuhvaća prirodno korito s obostranim pojasom širine 20,00 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno izgrađeno korito s obostranim pojasom širine 6,00 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine.

(3) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina.

(4) Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(5) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijski pojas, te javno vodno dobro i vodno dobro.

(6) Zbog potreba uređenja vodotoka - bujica, zaštite od poplava i zaštite od erozije planiraju se motrenja, mjerenja velikih voda, te izrada proračuna i elaborata.

(7) Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci za bujice - vodotoke uzimaju se oni iz kartografskog prikaza br. 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mjerilu 1:25000.

(8) Poljoprivredne površine s potencijalnim navodnjavanjem prikazane su na kartografskom prikazu br. 3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora«.

(9) Navodnjavanje se planira izgradnjom akumulacija i/ili zahvatima podzemnih voda - bušenim bunarima.

Članak 111.

Članci 137. do 139. postaju članci 140. do 142.

Članak 112.

U članku 140. Odluke o donošenju plana (novi članak 143.) mijenja se stavak (3) i glasi:

»(3) Zabranjena je gradnja vjetroelektrana.«

Članak 113.

Članci 141. do 151. postaju članci 144. do 154.

Članak 114.

(1) U članku 152. Odluke o donošenju Plana (novi članak 155.), stavku (3), brojevi »153-157« mijenjaju se i glase: »156-160«.

(2) U članku 152. Odluke o donošenju Plana (novi članak 155.), stavku (4), brojevi »153-157« mijenjaju se i glase: »156-160«.

Članak 115.

Članci 153. i 154. postaju članci 156. i 157.

Članak 116.

U članku 155. Odluke o donošenju Plana (novi članak 158.), broj »154« mijenja se i glasi: »157«.

Članak 117.

Članci 156. i 157. postaju članci 159. i 160.

Članak 118.

Članak 158. Odluke o donošenju plana (novi članak 161.) mijenja se i glasi:

»(1) Za prostor postojećeg odlagališta izrađeno je rješenje sanacije i prihvaćena »Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sorinj« na otoku Rabu. Sanacijom odlagališta predviđaju se, uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša, sljedeći zahvati:

- izvedba višeslojne prekrivke postojećeg dijela odlagališta

- uređenje privremenog odlagališta do uključivanja u županijski sustav gospodarenja otpadom, a najdulje do 2011. godine, kao odlagališta I. kategorije

- izgradnja pratećih objekata: čuvarske kućice. objekta za zaposlene, vage, platoa za pranje kotača, parkirališta, nadstrešnice za kompaktor, reciklažnog dvorišta (cca 850 m2), platoa za glomazni otpad i pretovar (cca 1500 m2) - buduće transfer stanice, separatora zauljenih voda s taložnicom, sabirnice sanitarno-fekalnih voda, bazena za procjedne vode i bazena za čiste oborinske vode i obodno-sabirnog kanala oko odlagališta

(2) Prostor reciklažnog dvorišta i transfer stanice s pratećim objektima, ukupne površine cca 3500 m2, ostaje u funkciji i nakon zatvaranja odlagališta i uključivanja u županijski sustav gospodarenja otpadom.

(3) Reciklažno dvorište je prostor na kojem se odvojeno prikupljaju pojedine vrste otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugo). Tako sakupljen otpad prerađuje se i plasira kao sekundarna sirovina.

(4) Transfer stanica je prostor u funkciji kompaktiranja komunalnog otpada i prekrcavanja iz manjeg u veće vozilo.

(5) Evidentirane divlje deponije na području Grada potrebno je sanirati, a postavljanjem zaštitnih ograda uz prometnice u blizini divljih deponija spriječiti daljnje nekontrolirano odlaganje otpada.

Članak 119.

Članci 159. do 170. postaju članci 162.-173.

Članak 120.

U članku 171. Odluke o donošenju Plana (novi članak 174.) iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4) i (5) i glase:

»(4) Svi zahvati u prostoru unutar zona sanitarne zaštite mogu se obavljati jedino ako nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite.

(5) Cisterne za vodu, septičke jame i nadzemni i podzemni spremnici goriva mogu se graditi isključivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zaštite omogućen takav zahvat u određenoj zoni sanitarne zaštite.«

Članak 121.

Članak 172. postaje članak 175.

Članak 122.

(1) U članku 173. Odluke o donošenju Plana (novi članak 176.) mijenja se stavak (3) i glasi:

»(3) Radi obrane od poplava planira se dorada Županijskog plana obrane od poplava uvrštavanjem u njega svih vodotoka - bujica Grada Raba, te provođenje preventivnih mjera dogradnje, rekonstrukcije sanacije i održavanja, vodotoka - bujica i uređajnih građevina, te njihov nadzor.«

(2) U članku 173. Odluke o donošenju Plana (novi članak 176.) dodaje se stavak (4) i glasi:

»(4) Radi zaštite od erozije otoka Raba, posebno osjetljivog područja u predjelu Lopara, izraditi temeljnu stručnu dokumentaciju zaštite od erozije u kojoj treba utvrditi čimbenike erozije, postojeće stanje vodne i eolske erozije, te dati osnovna rješenja zaštite, kao od vodne, ta i od eolske erozije.«

Članak 123.

Članci 174. do 179. postaju članci 177. - 182.

Članak 124.

Članak 180. Odluke o donošenju plana (novi članak 183.) mijenja se i glasi:

»Urbanistički planovi uređenja donijeti će se za:

- građevinska područja naselja

UPU 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13

NA 312),

UPU 2 - Banjol (NA 31 NA 34 NA 35),

UPU 3 - Banjol (NA 32)

UPU 4 - Banjol (NA 33 NA 36)

UPU 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 24 NA 27),

UPU 6 - Kampor (NA 71)

UPU 7 - Kampor (NA 77)

UPU 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717)

UPU 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727)

+ SRC u Kamporu (R63),

UPU 10 - Lopar (NA 51 NA 53) + SRC Melak u

Loparu (R64).

UPU 11 - Lopar (NA 52)

UPU 12 - Lopar (NA 55)

UPU 13 - Lopar (NA 57)

UPU 14 - Palit (NA 41 NA 42 NA 43)

UPU 15 - Mundanije (NA 414)

UPU 16 - Mundanije (NA 422)

UPU 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63)

UPU 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65)

UPU 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67)

UPU 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69)

UPU 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616)

- zone ugostiteljsko-turističke namjene:

UPU 22 - Barbat (Barbat) (T11),

UPU 23 - Soline (Palit) (T12),

UPU 24 - Kamenjak (Mundanije) (T13),

UPU 25 - Suha Punta (Kampor) (T21),

UPU 26 - Šurline (Kampor) (T14),

UPU 27 - uv. Miral (S. Draga) (T15),

UPU 28 - Gonar (S. Draga) (T16),

UPU 29 - Livačina (Lopar) (T17),

UPU 30 - U. Crikvena Dražica - rt Zidine (Lopar) (T18),

UPU 31 - Goli otok I. (Lopar) (T22),

UPU 32 - Goli otok II. (Lopar) (T23)

UPU 33 - O. Sv. Grgur (Lopar) (T24),

UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31),

UPU 35 - Rajska plaža (Lopar) (T32),

UPU 36 - Kampor (Kampor) (T33),

- zone sportsko-rekreacijske namjene:

UPU 37 - tenis centar u Loparu (R4),

UPU 38 - centar za vodene sportove u Banjolu (R51),

UPU 39 - centar za vodene sportove u

Solinama - Kampor (R52),

UPU 40 - centar za vodene sportove

Halović - Kampor (R53),

UPU 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i

streljana) u Barbatu (R61)

UPU 42 - sportsko-rekreacijski centar (sportska dvorana s

nogometnim i košarkaškim igralištem) u Palitu

(R62),

- zone gospodarske namjene:

UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak (K1),

UPU 44 - Poslovna zona Sorinj (K2).

- zone infrastrukturne namjene - kopnenih dijelova luka otvorenih za javni promet:

UPU 45 - trajektna luka Supetarska Draga (IS1)

UPU 46 - luka Pudarica (IS2)

UPU 47 - luka San Marino (IS3)

UPU 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4)

(2) Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja iz stavka (1) ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mj. 1:25.000, te na kartografskim prikazima br. 4.1.-4.11. »Građevinska područja u mj. 1:5.000.

(3) Program izrade Urbanističkih planova uređenja iz ovog članka definirati će se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba.

(4) Kod izrade UPU-a 5 za naselje Barbat primijenjuju se ograničenja određena člankom 16. stavak (3) ovih odredbi.«

Članak 125.

Članak 181. Odluke o donošenju plana (novi članak 184.) mijenja se i glasi:

»(1) Detaljni planovi uređenja donijeti će se za površine izdvojenih groblja utvrđene ovim Prostornim planom, a temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru:

DPU 1 G1 Banjol

DPU 2 G2 Mundanije

DPU 3 G3 Kampor (logor)

DPU 4 G4 Kampor

DPU 5 G5 Supetarska Draga

DPU 6 G6 Lopar

(2) Granice obuhvata detaljnih planova uređenja prikazane su na kartografskom prikazu br. 3 Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite u mj. 1:25.000, te na kartografskim prikazima br. 4 »Građevinska područja u mj. 1:5.000.«

Članak 126.

Članci 182. do 185. Odluke o donošenju Plana postaju članci 185. - 188.

Članak 127.

Članak 186. Odluke o donošenju plana briše se.

Članak 128.

Članak 187. Odluke o donošenju Plana postaje članak 189.

Članak 129.

U članku 188. Odluke o donošenju plana (novi članak 190.) dodaje se stavak (2) i glasi:

»(2) Pojasevi kopna udaljeni 25, 70 i 100 m od obalne crte, označeni u kartografskim prikazima »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000 temeljem katastarskih podloga, koriste se indikativno. Izradom urbanističkih planova uređenja za pojedina naselja i zone izdvojene namjene, te pojaseve treba točno odrediti temeljem odgovarajuće katastarsko topografske podloge.«

Članak 130.

Članak 189. Odluke o donošenju plana (novi članak 191.) mijenja se i glasi:

»(1) Za obalna naselja s obvezom izrade urbanističkog plana uređenja, i to:

- Barbat NA 21,

- Banjol NA 12; NA 31; NA 32; NA 33,

- Rab NA 11,

- Palit NA 13; NA 42,

- Kampor NA 71; NA 74; NA 78; NA 727;

- Supetarska Draga NA 61; NA 64; NA 66; NA 67;

NA 68;

- Lopar NA 51.

prije donošenja urbanističkog plana uređenja dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, određenog člankom 90. stavak (2) ovih Odredbi

- rekonstrukcija postojećih stambenih građevina prema odrednicama ovog Plana, ali s najviše dvije etaže

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

(2) Do donošenja urbanističkih planova uređenja određenih ovim Planom za ostala naselja, dopuštena je:

- rekonstrukcija postojećih ili interpolacija svih vrsta novih građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, temeljem odrednica ovog Plana, na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene.

(3) U sklopu građevinskih područja izdvojene namjene, do donošenja urbanističkog plana uređenja dopuštena je:

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, određenog člankom 90. stavak (2) ovih Odredbi

- izgradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturne namjene

- rekonstrukcija i dogradnja lučkih postrojenja u Trajektnoj luci Mišnjak i Luci Rab određena člankom 128. ovih odredbi.

(4) Iznimno od stavaka (1) i (2) ovog članka dopušta se, do donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja, u izgrađenom dijelu građevinskih područja svih naselja na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini manjoj od 5000 m2:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina društvene namjene određena člankom 50. ovih odredbi

- rekonstrukcija postojećih građevina ugostiteljsko-turističke namjene bez obzira na postojeću brutto izgrađenu površinu, s povećanjem izgrađenosti i iskorištenosti do 10% postojeće površine i prema ostalim odrednicama ovog Plana, ali samo zbog održanja ili povećanja kategorije i bez povećanja postojećih kapaciteta

- izgradnja komunalne garaže kapaciteta do 500 mjesta na lokaciji postojećeg parkirališta na katastarskim česticama 150/4, 151, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 157/1, 157/3, 157/4, 159/1, 159/3, 159/4, 225/1 i dijela 2264/2, k.o. Rab-Mundanije.

(5) Iznimno od stavka (1) ovog članka, unutar područja povijesne gradske jezgre grada Raba, dijela Banjola i Palita do donošenja obveznog Urbanističkog plana uređenja UPU 1, propisanog ovim Odredbama, izgradnja i rekonstrukcija

građevina moguća je temeljem važećeg Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (SN 7/89; 2/91; 22/97; 21/02; 24/03, 50/06).

(6) Također je dopuštena izgradnja građevina prema ostalim detaljnim planovima uređenja po njihovom usklađenju s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora i ovim Prostornim planom i po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva.

Članak 131.

Članci 190. i 191. postaju članci 192. i 193.

Članak 132.

Iza članka 191. Odluke o donošenju plana (novi članak 193.) dodaje se članak 194. i glasi:

»(1) Za područje Grada Raba doneseni (važeći) su sljedeći planovi:

- PUP lučice Turističkog naselja »San Marino« u Loparu (SN 24/86, 22/97)

- PUP Centar - Palit (SN 41/89, 6,94, 22/97, 15/98, 24/03)

- PUP Turističkog naselja Suha Punta (SN 15/87, 2/89, 2/ 91, 22/97)

- PUP grada Raba (SN 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03, 50/ 06)

- PUP zone trajektnog pristaništa Mišnjak (SN 40/88, 22/ 97)

- DPU lučkog područja u Loparu (SN 7/04)

(2) Planovi iz stavka (1) ovog članka moraju se uskladiti s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora i ovim Prostornim planom, ili staviti izvan snage.«

Članak 133.

Ovom Odlukom stavljaju se van snage za prostor Grada Raba tekstualni dijelovi elaborata »Prostorni plan uređenja Grada Raba« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04 i 40/05) sadržani u elaboratu »Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora«, i svi kartografski prikazi elaborata »Prostorni plan uređenja Grada Raba« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04 i 40/05).

Članak 134.

Ovlašćuje se Komisija za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Raba.

Članak 135.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-18

Rab, 25. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=51280&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr