SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
GRAD RAB
30

19.

Na temelju odredbi članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/ 02 i 100/04)), Izvješća o stanju u prostoru i odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine broj 24/01 i 4/ 06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2007. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
za unaprjeđenje stanja u prostoru za razdoblje
2007. - 2011. godine

UVOD

Dokumeti praćenja stanja u prostoru su: Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Raba donosi se za četverogodišnje razdoblje od 2007. do 2011. godine (u daljnjem tekstu: Program mjera), a temelji se na Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02, 100/ 04) i na Izvješću o stanju u prostoru Grada Raba za razdoblje 2003. do 2006. godine.

Program mjera određuje potrebu izrade novih dokumenata prostornog uređenja, izradu izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka, stručnih podloga, kartografskih podloga ili drugih dokumenata potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja, kao i druge mjere od značaja za njihovu izradu i donošenje.

1. PRISTUPANJE IZRADI POJEDINIH PLANSKIH DOKUMENATA

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem odluke Poglavarstva uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera.

2. IZRADA NOVIH PROSTORNIH PLANOVA

2.1. Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički planovi uređenja donijet će se za:

- građevinska područja naselja

UPU 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA 12 NA 13

NA 312),

UPU 2 - Banjol (NA 31 NA 34 NA 35),

UPU 3 - Banjol (NA 32)

UPU 4 - Banjol (NA 33 NA 36)

UPU 5 - Barbat (NA 21 NA 22 NA 24 NA 27),

UPU 6 - Kampor (NA 71)

UPU 7 - Kampor (NA 77)

UPU 8 - Kampor (NA 78 NA 79 NA 710 NA 717)

UPU 9 - Kampor (NA 721 NA 722 NA 726 NA 727)

+ SRC u Kamporu (R63),

UPU 14 - Palit (NA 41 NA 42 NA 43)

UPU 15 - Mundanije (NA 414)

UPU 16 - Mundanije (NA 422)

UPU 17 - Supetarska Draga (NA 61 NA 63)

UPU 18 - Supetarska Draga (NA 64 NA 65)

UPU 19 - Supetarska Draga (NA 66 NA 67)

UPU 20 - Supetarska Draga (NA 68 NA 69)

UPU 21 - Supetarska Draga (NA 615 NA 616)

- zone ugostiteljsko-turističke namjene:

UPU 22 - Barbat (Barbat) (T11),

UPU 23 -Soline (Palit) (T12),

UPU 24 - Kamenjak (Mundanije) (T13),

UPU 25 - Suha Punta (Kampor) (T21),

UPU 26 - Šurline (Kampor) (T14),

UPU 27 - uv. Miral (S. Draga) (T15),

UPU 28 - Gonar (S. Draga) (T16),

UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol) (T31),

UPU 36 - Kampor (Kampor) (T33),

- zone sportsko-rekreacijske namjene:

UPU 38 - centar za vodene sportove u Banjolu (R51),

UPU 39 - centar za vodene sportove u

Solinama - Kampor (R52),

UPU 40 - centar za vodene sportove

Halović - Kampor (R53),

UPU 41 - sportsko-rekreacijski centar (motokros staza i

streljana) u Barbatu (R61)

UPU 42 - sportsko-rekreacijski centar (sportska dvorana

snogometnim i košarkaškim igralištem) u

Palitu (R62),

- zone gospodarske namjene:

UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak (K1),

- zone infrastrukturne namjene - kopnenih dijelova luka otvorenih za javni promet:

UPU 45 - trajektna luka Supetarska Draga (IS1)

UPU 46 - luka Pudarica (IS2)

UPU 48 - trajektna luka Mišnjak (IS4)

Prioritet za izradu imaju urbanistički planovi uređenja za građevinska područja naselja i za zonu gospodarske namjene, a mogu se promijeniti sukladno odluci Poglavarstva.

2.2. Detaljni planovi uređenja

Detaljni planovi uređenja donijet će se za područja utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Raba te Urbanističkim planovima uređenja.

Detaljni planovi uređenja donijet će se za površine izdvojenih groblja utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Raba, a temeljem ovog Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru:

DPU 1 G1 Banjol

DPU 2 G2 Mundanije

DPU 3 G3 Kampor (logor)

DPU 4 G4 Kampor

DPU 5 G5 Supetarska Draga

3. IZRADA IZMJENA I DOPUNA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju može se pristupiti izradi sljedećih izmjena i dopuna:

3.1. I Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba

Izmjena i dopuna se odnosi na izmještanje trase državne ceste obilaznice u Sup. Dragi i korekciju odredbi za provođenje.

3.2. II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba

II. Izmjenom i dopunom obuhvatiti će se svi problemi uočeni u primjeni Prostornog plana uređenja Grada Raba uključujući i trasu državne ceste na području naselja Barbat.

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju moguće je pristupiti izmjeni i dopuni, odnosno stavljanju izvan snage, sljedećih planova:

3.3 PUP Centar - Palit (»Službene novine« broj 41/89, 6,94, 22/97, 15/98, 24/03)

3.4. PUP Turističkog naselja Suha Punta (»Službene novine« broj 15/87, 2/89, 2/91, 22/97)

3.5. PUP grada Raba (»Službene novine« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03, 50/06)

3.6. PUP zone trajektnog pristaništa Mišnjak (»Službene novine« broj 40/88, 22/97)

Izmjeni i dopuni navedenih planova pristupiti će se kada se za to ukaže potreba, a sve po odluci Poglavarstva Grada Raba. Inicijativa za izradu izmjena i dopuna postojećih planova podnosi se Poglavarstvu Grada Raba.

4. IZMJENE I DOPUNE ČIJA JE IZRADA ZAPOČETA

U sljedećem četverogodišnjem razdoblju donijet će se sljedeći planovi:

4.2.1. UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak

Izrada plana je započela prije donošenja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora te je izvršena korekcija građevinskog područja koje se mora smanjiti za 30%. Također zbog smanjenja odnosno korekcije građevinskog područja biti će potrebno provesti ponovljenu javnu raspravu u trajanju 15 dana. Plan će se po ponovljenoj javnoj raspravi uputiti na suglasnost nadležnog ureda državne uprave, na suglasnost Ministarstva zaštite okoliša te na suglasnosti i mišljenja prema posebnim zakonima.

4.2.2. Detaljni planovi uređenja groblja: DPU1 G1 Banjol, DPU 2 G2 Mundanije, DPU 4 G4 Kampor i DPU 5 G5 Supetarska Draga.

Navedenim Detaljnim planovima obuhvaćena su groblja koja se nalaze izvan građevinskog područja naselja te će se detaljno odrediti namjena površine groblja, sa pozicioniranjem mrtvačnica.

Nakon prihvaćanja konačnog prijedloga planovi će se uputiti Ministarstvu kulture na izdavanje suglasnosti, nakon toga Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na suglasnost te će se potom pristupiti donošenju na Gradskom vijeću.

4.2.3. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab

Investitori su Zdenko Matijević i Bruno Ribarić. Tijekom izrade osnovnog plana nije poštivano vlasništvo u slučaju parcela k.č. 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije te bi se izmjenom plana ispravila granica po stvarnom vlasništvu. Ukoliko se postupak izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

4.2.4. IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Centar Palit, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić

Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr. 369 k.o. Rab- Mundanije. Ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

4.2.5. V. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor Gunjević Milan. K.č.zgr. 123/4 i k.č. zgr. 123/1 obuhvaćene su u jednu plansku parcelu, a ne pripadaju istom vlasniku te ih je potrebno razdvojiti te je opotrebno evidentirati dio kuće koji u planu nije evidentiran. Ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

4.2.6. VI. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor Petar Ribarić. Stranka traži da se na parceli oznake k.č. 30/1 k.o. Rab-Mundanije omogući izgradnja još nekoliko objekata koji bi bili u funkciji kulturnog turizma - prezentacije arheoloških nalaza s tog mjesta, revitalizacija starih zanata, formiranje malih radionica te zdravstveni turizam. Visine objekata bile bi od P do P+3. Također, ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

4.2.7. VII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba investitor je Dundovo d.o.o. Rab. Planom je obuhvaćeno proširenje gradskog groblja u Rabu.

4.2.8. VIII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba- investitor HEP, Pogon Rab. Izmjenom plana će se omogućiti izgradnja TS na Gornjoj ulici. TS bi se radila u dvorištu sadašnje zgrade Dječjeg vrtića na način da bude ukopana (bila bi iznad razine terena oko 50 cm), te bi ulaz bio s Gornje ulice. Ulazna vrata bi bila arhitektonski oblikovana sukladno uputama Konzervatorskog odjela.

5. STRUČNE PODLOGE

Grad Rab je u svrhu izrade adekvatnih podloga za nove planove i izmjene postojećih sklopio ugovor s Županijskim zavodom zaodrživi razvoj i prostorno planiranje o sufinanciranju izrade Digitalnih ortofoto karata u MJ 1:2000 i MJ 1:5000. Početkom 2007. g. dobivene su Digitalne ortofoto karte u Mj 1:2000 i u MJ 1:5000 za područje Grada Raba . Nadalje iz digitalnog modela reljefa biti će potrebno je izvući slojnice terena. Od državne geodetske uprave zatražiti će se geokodirani i vektorizirani katastarski planovi te će zajedno s prije navedenim kartama predstavljati podlogu za izradu UPU-a.

Radi bolje dostupnosti informacija i njihove obrade potebno je izraditi GIS bazu podataka za područje Grada Raba. Od Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje dobivni su GIS podaci vezani uz Program održivog razvitka otoka za Rab.

Nadalje, prostorno-planska dokumentacija mora biti izrađena na temelju sveobuhvatnih studija kao što su: Glavni plan razvoja turizma PGŽ te budućeg Akcijskog plana razvoja turizma na području Grada Raba, Programa ukupnog razvitka, Programa održivog razvitka otoka za Rab, Konzervatorske studije koja je donesena za područje Grada Raba, Karte buke nakon koje slijede Akcijski planovi za prevenciju štetnog utjecaja buke i drugih podataka i dokumetacije od interesa za prostorno planiranje.

6. SADRŽAJ PROSTORNIH PLANOVA

Sadržaj prostornih planova određen je u potpunosti Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/ 04 i 163/04).

U elaboratu plana obavezno se navodi:

- naziv plana i područja

- naziv i sjedište nositelja izrade plana

- datum i broj izrade plana

- popis koordinatora plana i članova autorske i stručne grupe koja je izradila plan

- suradnička tijela, institucije i drugi koji su sudjelovali u pripremi izrade plana

- izvore podataka i korištenje literature

7. NAČIN USVAJANJA PROSTORNIH PLANOVA

Nakon dovršenja prijedloga dokumenta prostornog uređenja, nositelj izrade s izrađivačem upriličuje stručnu raspravu unutar odgovarajućih stručnih službi Grada kako bi se ocijenio prijedlog dokumenta i njegova prikladnost za stavljanje na javnu raspravu.

Nakon objave javne rasprave organizirat će se javni uvid na osnovi zaključka Gradskog Poglavarstva. Zaključkom se utvrđuje koliko će javni uvid trajati te gdje će plan biti izložen. U prostoriji gdje će plan biti izložen mora biti knjiga za upis primjedbi i prijedloga.

Obavijest o početku javne rasprave daje se putem javnog priopćavanja u dnevnom tisku i/ili u drugim sredstvima javnog priopćavanja. Nakon javnog uvida stručni izrađivač plana obraditi će sve pristigle primjedbe i prijedloge te će o tome sastaviti Izvješće o javnoj raspravi.

Trajanje javnog uvida za sve nove prostorne planove iznosi 30 dana dok za izmjene i dopune iznosi najmanje 15 dana, a najviše 30 dana.

Nositelj izrade sa stručnim izrađivačem organizira jedno ili više javnih izlaganja radi obrazloženja bitnih rješenja, smjernica i mjera, odnosno razloga za stavljanje izvan snage prostornog plana.

Prijedlog prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi razmatra Poglavarstvo i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana.

Prije upućivanja predstavničkom tijelu na donošenje, Poglavarstvo pribavljaju se suglasnosti i mišljenja na konačni prijedlog prostornog plana, kada je to propisano Zakonom.

8. TUMAČENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Tumačenje dokumenata prostornog uređenja daje Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe.

9. IZMJENA PROGRAMA MJERA

Izmjene i/ili dopune ovog Programa mjera mogu se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize odgovarajućeg dijela izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost Ministarstva.

10. ČUVANJE PROGRAMA MJERA

Program mjera čuva se u arhivi ureda Poglavarstva Grada Raba te u dokumentaciji prostora Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba.

11. OBJAVA

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-20

Rab, 25. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr