SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
GRAD RAB
30

18.

Na temelju članka 10. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2007. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o stanju prostora na području Grada Raba
za razdoblje 2004. - 2006. godine

1. PREGLED POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA ZA PODRUČJE GRADA RABA

2. PREGLED PLANOVA U IZRADI ZA PODRUČJE GRADA RABA

3.ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I STANJA PLANOVA U IZRADI

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM, NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

5. ZAKLJUČAK

1. PREGLED POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA ZA PODRUČJE GRADA RABA

1. Popis važećih planova za područje grada Raba:

1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

2. Usklađenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/05)

3. Prostorni plan uređenja Grada Raba (»Službene novine« broj 15/04, 40/05)

4. PUP lučice Turističkog naselja »San Marino« u Loparu (»Službene novine« broj 24/86, 22/97) (područje Općine Lopar)

5. PUP Centar - Palit (»Službene novine« broj 41/89, 6,94, 22/97, 15/98, 24/03)

6. PUP Turističkog naselja Suha Punta (»Službene novine« broj 15/87, 2/89, 2/91, 22/97)

7. PUP grada Raba (»Službene novine« broj 7/89, 2/91, 22/97, 21/02, 24/03, 50/06)

8. PUP zone trajektnog pristaništa Mišnjak (»Službene novine« broj 40/88, 22/97)

9. DPU lučkog područja u Loparu (»Službene novine« broj 7/04) (područje Općine Lopar)

2. PREGLED PLANOVA KOJI SU U IZRADI ZA PODRUČJE GRADA RABA

2.1. Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba

2.2. UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak

2.3. Urbanistički plan uređenja područja Crikvena Dražica - Rt Zidine u Loparu (njegova izrada je započeta prije odvajanja Općine Lopar, napravljena je predkoncepcija plana, a nastavak radova će provesti Općina Lopar, ukoliko prihvati do sada provedeni postupak izrade)

2.4. Detaljni planovi uređenja groblja: DPU1 G1 Banjol, DPU 2 G2 Mundanije, DPU 4 G4 Kampor, DPU 5 G5 Supetarska Draga i DPU 6 G6 Lopar (za groblje Lopar nastavak izrade i donošenja DPU groblja Lopar obavit će Općina Lopar ukoliko prihvati do sada provedeni postupak izrade)

2.5. V. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor Gunjević Milan

2.6. VI. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor Petar Ribarić

2.7. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab (ispravljanje granice između čestica 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije)

2.8. IV. izmjena i dopuna PUP-a Centar Palit, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr. 369 k.o. Rab-Mundanije.

2.9. VII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba- investitor Dundovo d.o.o. Rab

2.10. VIII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba investitor HEP, Pogon Rab

3. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I STANJA PLANOVA U IZRADI

3.1. ANALIZA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA

3.1.1. Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00 i 50/06)

Prostorni plan Primorsko-goranske županije donesen je 13. 7. 2000. g. te je stupio na snagu osmog dana od dana objave tj. od 21. 7. 2000. kada je objavljen. On predstavlja plan višeg reda u odnosu na Prostorne planove uređenja gradova i općina te svi planovi nižeg reda moraju biti s njim usklađeni. Prostorni plan županije usklađen je s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) dana 12. 4. 2005. g. te je Odluka o usklađenju stupila na snagu 25. 4. 2005. g. Također je donesen ispravak Usklađenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije vezan uz građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja i izdvojena građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene uz naselja koji je objavljen u »Službenim novinama« PGŽ broj 50 od 20. 12. 2006. g.

3.1.2. Prostorni plan uređenja Grada Raba (»Službene novine« broj 15/04 i 40/05)

Prostorni plan uređenja Grada Raba donesen je 29. 4. 2004. g. te je stupio na snagu osmog dana od dana objave dakle od 30. travnja 2004. g. Prostorni plan utvrđuje uvjete

za uređenje područja Grada Raba, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode.

U postupku primjene plana uočeni su neki problemi te će se pristupiti izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Raba i to u fazama: I. faza će obuhvatiti izmjenu i dopunu plana radi izmještanja obilaznice u Supetarskoj Dragi i korekciju odredbi za provođenje te će II. faza obuhvatiti sve druge probleme uočene u primjeni.

3.1.3. Provedbeni urbanistički planovi

Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 68/98) provedbeni urbanistički planovi smatraju se u provedbi Detaljnim planovima uređenja te su Uredbom o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 35/ 99) ostavljeni na snazi svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. g. koji imaju objavljene odredbe za provođenje u službenom glasilu. Na temelju tog propisa sastavljen je popis važeće dokumentacije za područje Grada Raba.

Provođenje odredbi Prostornog plana ostvaruje se kroz planove nižeg reda na onim područjima za koja je obvezno njihovo donošenje. Prostornim planom obvezno je donošenje urbanističkih planova uređenja za sva obalna naselja, radne zone, ugostiteljsko-turističke zone, rekreacijske zone, zone društvene namjene i sl. Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora propisano je obavezno donošenje UPU-a za sva neizgrađena građevinska područja što je dodatno povećalo broj obveznih UPU-a.

Jedan od najvitalnijih PUP-ova na snazi, svakako je PUP grada Raba koji definira područje stare jezge. Budući da je do sada odobrena izrada VIII. izmjene i dopune Pup-a grada Raba definitivno se ukazuje potreba za izradom novog plana posebno vezano uz novu Konzervatorsku podlogu koja je završena. Novi plan koji će obuhvatiti staru gradsku jezgru, dio Palita i dio Banjol je UPU 1 - Rab, Palit, Banjol.

3.1.4. Detaljni plan uređenja lučkog područja u Loparu

Planom je obuhvaćeno proširenje postojećeg trajektnog pristaništa te su sukladno odredbama DPU radovi na proširenju trajektnog pristaništa u Loparu već i izvedeni, odnosno plan je konzumiran.

3.2. STANJE PLANOVA U IZRADI

3.2.1. Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Raba

Po donošenju Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) sve općine i gradovi u zaštićenom obalnom području dužne su za prostorne planove donesene do izmjene zakona pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Da bi se dobila tražena suglasnost, bilo je potrebno uskladiti Prostorni plan uređenja Grada Raba.

Konačni prijedlog Usklađenja Prostornog plana uređenja je dobio pozitivnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te se može pristupiti njegovom donošenju čime je Prostorni plan uređenja Grada Raba usklađen s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

3.2.2. UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak

Izrada plana je započela prije donošenja Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora te je izvršena korekciju građevinskog područja koje se mora smanjiti za 30 %. Također zbog smanjenja odnosno korekcije građevinskog područja biti će potrebno provesti ponovljenu javnu raspravu u trajanju 15 dana. Plan će se po ponovljenoj javnoj raspravi uputiti na suglasnost nadležnog ureda državne uprave, na suglasnost Ministarstva zaštite okoliša te na suglasnosti i mišljenja prema posebnim zakonima.

3.2.3. Urbanistički plan uređenja Crikvena Dražica - rt Zidine u Loparu

Njegova izrada je započeta prije odvajanja Općine Lopar, napravljena je predkoncepcija plana, a nastavak radova će provesti Općina Lopar, ukoliko prihvati dosada provedeni postupak izrade.

3.2.4. Detaljni planovi uređenja groblja: DPU1 G1 Banjol, DPU 2 G2 Mundanije, DPU 4 G4 Kampor, DPU 5 G5 Supetarska Draga i DPU 6 G6 Lopar

Navedenim Detaljnim planovima obuhvaćena su groblja koja se nalaze izvan građevinskog područja naselja te će se detaljno odrediti namjena površine groblja, sa pozicioniranjem mrtvačnica. Obavljena je javna rasprava u trajanju 30 dana.

Nakon prihvaćanja konačnog prijedloga planovi će se uputiti Ministarstvu kulture na izdavanje suglasnosti, nakon toga Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na suglasnost te će se potom pristupiti donošenju na Gradskom vijeću.

3.2.5. IV. izmjena i dopuna nekih PUP-ova na području naselja Palit i Rab

Investitori su Zdenko Matijević i Bruno Ribarić. Tijekom izrade osnovnog plana nije poštivano vlasništvo u slučaju parcela k.č. 266/3 i 266/1 k.o. Rab-Mundanije te bi se izmjenom plana ispravila granica po stvarnom vlasništvu. Ukoliko se postupak izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

3.2.6. IV. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Centar Palit, investitori su Ribarić Andrea i Ribarić Lorena. Izmjena obuhvaća zgradu na k.č.zgr.369 k.o. Rab- Mundanije. Ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

3.2.7. V izmjena i dopuna PUP-a grada Raba investitor Gunjević Milan. K.č.zgr. 123/4 i k.č. zgr.123/1 obuhvaćene su u jednu plansku parcelu, a ne pripadaju istom vlasniku te ih je potrebno razdvojiti te je opotrebno evidentirati dio kuće koji u planu nije evidentiran. Ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

3.2.8. VI. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor Petar Ribarić. Stranka traži da se na parceli oznake k.č. 30/1 k.o. Rab-Mundanije omogući izgradnja još nekoliko objekata koji bi bili u funkciji kulturnog turizma - prezentacije arheoloških nalaza s tog mjesta, revitalizacija starih zanata, formiranje malih radionica te zdravstveni turizam. Visine objekata bile bi od P do P+3. Također, ukoliko se postupak Izmjene i dopune plana ne završi do javne rasprave UPU-a za to područje, novim UPU-om će se predložiti rješenje.

3.2.9. VII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba - investitor je Dundovo d.o.o. Rab. Planom je obuhvaćeno proširenje gradskog groblja u Rabu.

3.2.10. VIII. izmjena i dopuna PUP-a grada Raba- investitor HEP, Pogon Rab. Izmjenom plana će se omogućiti izgradnja TS na Gornjoj ulici. TS bi se radila u dvorištu sadašnje zgrade Dječjeg vrtića na način da bude ukopana( bila bi iznad razine terena oko 50 cm), te bi ulaz bio s Gornje ulice. Ulazna vrata bi bila arhitektonski oblikovana sukladno uputama Konzervatorskog odjela.

4. OCJENA PROVEDENIH MJERA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

U proteklom razdoblju donesen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) kojima su predviđene novine u uređenju prostora u zaštićenom obalnom području.

Jedna od novina je i da su sve općine i gradovi u zaštićenom obalnom području dužne za prostorne planove donesene do izmjene zakona pribaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U tu svrhu trebalo je pristupiti izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Raba.

Usklađenjem se uvodi pojam zaštićenog obalnog područja, izvršeno je redefiniranje izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja, smanjene su sportsko-rekreacijske zone i radne zone za 30%, utvrđena je obveza izrade UPU-a za sva neizgrađena područja (što je rezultiralo povećanjem broja UPU, od prijašnjih 13 za naselja, sada je potrebno izraditi 21 od kojih se 4 odnosi na područje Lopara), smanjen je broj luka nautičkog turizma, odnosno brisane su luke nautičkog turizma San Marino - Lopar i Sv. Eufemija, utvrđene su crte od 25, 70 i 100 od obalne crte sukladno uredbi, redefiniran je kapacitet ugostiteljsko-turističkih zona sukladno Usklađenju PPU Primorsko-goranske županije, utvrđena je obveza izrade zatvorenog kanalizacijskog sustava s pročišćavanjem za zone ugostiteljko-turističke namjene, utvrđen je pojas 1000 m od obalne linije u kojem nije moguće planirati površine za iskorištavanje mineralnih sirovina te gradnju stambenih i gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti osim uz posebna ograničenja i dr.

Konačni prijedlog usklađenja prošao je sve faze izrade, provedena je javna rasprava u trajanju 15 dana, dobiveno je pozitivno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje i suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te slijedi donošenje na gradskom vijeću.

Po donošenju Usklađenja PPUG Raba pristupiti će se javnoj nabavi izrade Urbanističkih planova uređenja i to prioritetno za građevinska područja naselja. Obuhvat planova nižeg reda, prema Izmjeni zakona o prostornom uređenju, mora biti grafički prikazan u planu višeg reda te se zbog tog razloga nije moglo prije pristupiti njihovoj izradi.

5. ZAKLJUČAK

U ovom Izvješću navedeni su postojeći planovi i planovi u izradi za područje Grada Raba. »Programom mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru« koji će se napraviti na osnovu ovog Izvješća obuhvatiti će se:

- planovi u izmjeni

- novi planovi

- izrada izmjene postojećih planova

- pribavljanje podataka i stručnih podloga za izradu tih planova

- sadržaj i način donošenja prostornih planova

Izvješće i Program mjera objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i ono će biti osnova za izradu planova.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-19

Rab, 25. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=51280&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr