SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 18. Ponedjeljak, 7. svibnja 2007.
GRAD RAB
30

16.

Na temelju članka 3. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01 i 12/07) i članka 3. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/01), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2007. godine, donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela
i Ureda Grada Raba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se: unutarnje ustrojstvo Ureda Grada, Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, Upravnog odjela za komunalni sustav, Upravnog odjela za proračun i financije i Službe za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: tijela gradske uprave), poslovi koji se u njima obavljaju, način planiranja poslova te broj potrebnih djelatnika i opis njihovih osnovnih poslova i zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje.

Članak 2.

Poslovi tijela Gradske uprave uređeni su zakonom, Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Sistematizacijom radnih mjesta osigurava se pravilna podjela rada, te optimalno i ravnomjerno korištenje rada djelatnika.

Članak 4.

Godišnji plan rada predlažu rukovoditelji tijela gradske uprave, a donosi ga gradsko Poglavarstvo.

Članak 5.

Radno vrijeme i uredovne dane tijela gradske uprave utvrđuje gradsko Poglavarstvo posebnom odlukom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 6.

Radom Upravnih odjela rukovodi pročelnik, Uredom Grada predstojnik, a Službe za unutarnju reviziju voditelj.

Članak 7.

Pročelnik i predstojnik, te voditelj odgovorni su za zakonito, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti tijela gradske uprave.

Članak 8.

U obavljanju poslova i zadaća utvrđenih sistematizacijom, djelatnici su obvezni postupati zakonito, pravodobno i kvalitetno.

Članak 9.

Djelatnici su za svoj rad odgovorni pročelniku odnosno predstojniku.

Članak 10.

U tijelima gradske uprave obavljaju se poslovi utvrđeni u popisu i opisu poslova koji je sastavni dio ovog Pravilnika (u privitku).

III. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA

Članak 11.

Sistematizacijom se utvrđuju radna mjesta, broj izvršitelja, uvjeti za obavljanje poslova i zadaća, te osnovni opis poslova i zadataka svakog radnog mjesta, te je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 12.

Za zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima djelatnik mora pored posebnih uvjeta ispunjavati i opće uvjete utvrđene posebnim propisima.

Posebni uvjeti za rad utvrđuju se prema potrebi određenih poslova i zadataka.

Probni rad uspostavlja se za određene poslove koje odredi rukovoditelj.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Službenici zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim mjestima i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do stupanja na snagu nove Odluke o plaćama djelatnika Gradske uprave.

Službenik koji nema položen državni stručni ispit, a isti je ovim Pravilnikom predviđen kao uvjet za prijem u službu, dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/02-01/02-13, Ur. broj: 2169-01- 01-01/02-02, od 4. veljače 2002., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstva upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/02-01/04-44, Ur. broj: 2169-01-01-01/04-05, od 22. siječnja 2004., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/02-01/04-60, Ur. broj: 2169-01-01-01/4-06, od 30. prosinca 2004., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/05-01/4, Ur. broj: 2169-01-01-05-04, od 16. kolovoza 2005., Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/05-01/8 Ur. broj: 2169- 01-01-05-02, od 22. studenog 2005., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/06-01/14, Ur. broj: 2169-01-01-06-24, od 19. siječnja 2006., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba, Klasa: 022-01/06-01/19, Ur. broj: 2169-01-01-06-03, od 23. ožujka 2006.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/56

Ur. broj: 2169-01-01-07-07

Rab, 17. travnja 2007.

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v.r.

V. SISTEMATIZACIJA POSLOVA

URED GRADA

1. Predstojnik Ureda Grada

2. Tajnik Gradskog vijeća

3. Stručni suradnik za pravna pitanja

4. Tajnica gradonačelnika i Gradskog poglavarstva

5. Tajnica Gradskog vijeća - referent

6. Upisničar

7. Arhivar - ekonom

8. Spremačica

1. PREDSTOJNIK UREDA

A)

- rukovodi radom Ureda

- brine o zakonitom i učinkovitom radu Ureda u odnosu na obveze Poglavarstva

- obavlja poslove u svezi s radom Poglavarstva i njegovih radnih tijela

- pomaže gradonačelniku u organiziranju sjednica Poglavarstva i u suradnji s predsjednikom Poglavarstva priprema dnevne redove, te izrađuje zaključke sa sjednica

- daje pravne savjete odjelima grada te pravno mišljenje o aktima grada

- izrađuje nacrte odnosno prijedloge propisa koje donosi Poglavarstvo, te pomaže u izradi propisa koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko nije izravno nadležno drugo tijelo

- upoznaje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donašanje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave

- skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Gradskog vijeća i Poglavarstva, te reprezentativnim potrebama Poglavarstva i Gradskog vijeća

- u suradnji s tajnikom Gradskog vijeća obavlja sve poslove u svezi sa protokolom gradonačelnika, njegovih zamjenika, članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća

- obavlja poslove odnosa s javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom tijelu ili osobi

- rješava o pravu na pristup informacijama

- vrši poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor vršiti gradonačelnik

- sudjeluje u izradi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetnu marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada Raba

- zastupa Grad Rab i gradonačelnika pred pravosudnim i upravnim tijelima kada isti postupci nisu u području zaduženja drugih tijela ili osoba

- vodi brigu o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja

- provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja

- brine o poslovima koji se odnose na društveni standard djelatnika gradske uprave

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

B)

- VII. stupanj stručne spreme pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima

C)

- 1 izvršitelj

2. TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

A)

- u suradnji sa predsjednikom Gradskog vijeća priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izrađuje zaključke i zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izvršava ili osigurava izvršavanje zaključaka Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- izrađuje izvješća o radu radnih tijela za sjednice Gradskog vijeća

- daje mišljenje o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću i njegovim radnim tijelima

- obavlja uredske i druge administrativne poslove za potrebe predsjednika Gradskog vijeća

- izrađuje prijedloge dokumenata vezanih za osnivanje i rad mjesnih odbora, te pruža stručnu pomoć u radu mjesnih odbora

- obavlja sve poslove vezane uz civilnu i protupožarnu zaštitu i u suradnji sa drugim nadležnim tijelima prati i skrbi o provođenju istih

- sudjeluje u izradi programa obilježavanja obljetnica tijekom godine u suradnji sa nadležnim komisijama i pruža im stručnu pomoć

- obavlja poslove suradnje i unapređenja odnosa sa zbratimljenim i prijateljskim jedinicama lokalne samouprave (u zemlji i inozemstvu)

- obavlja sve poslove vezane za provođenje izbora i referenduma na području Grada Raba iz djelokruga predviđenih zakonom

- sukladno pozitivnim propisima, zadužen je za zaštitu potrošača, te sudjeluje u radu Savjeta za zaštitu potrošača

- obavlja i druge poslove koje mu povjere gradonačelnik i predstojnik ureda

B)

- VII. stupanj stručne spreme pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

3. STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA

A)

- prati i proučava zakonske propise, a posebice one koji se odnose na oblast lokalne samouprave, te predlaže odluke i druge aktivnosti glede provedbe istih

- sudjeluje u rješavanja i vođenju imovinsko-pravnih poslova, a u sklopu toga arhivira i vodi evidencije o gradskoj imovini

- rješava imovinsko-pravne poslove vezane uz realizaciju izgradnje investicijskih i drugih objekata

- sudjeluje pri izradi ugovora, te vodi evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u Uredu Grada i dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije primjerke onih ugovora koji sadrže određena financijska prava i obveze

- stručno obrađuje pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva u svezi s upravljanjem nekretninama

- u suradnji s pročelnicima i predstojnikom Ureda izrađuje nacrte akata Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća

- obavlja stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika, te druge poslove koji su u svezi s primjenom propisa iz radnih odnosa

- obavlja i druge poslove koje mu povjere gradonačelnik i predstojnik Ureda.

B)

- VII. stupanj stručne spreme pravnog smjera

- 2 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

C)

- 1 izvršitelj

4. TAJNICA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG POGLAVARSTVA

A)

- priprema i otprema materijale za sjednice Poglavarstva

- umnožava, razvrstava i otprema materijal za potrebe Poglavarstva

- vodi registar propisa Poglavarstva

- skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Poglavarstva i njegovih radnih tijela

- obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi

- vodi evidenciju o sjednicama Poglavarstva i evidenciju o nazočnosti članova Poglavarstva na sjednicama

- vodi zapisnike na sjednicama Poglavarstva

- uspostavlja telefonske veze, upućuje dopise, telefaxe i skrbi o njihovom ažurnom i blagovremenom uručivanju za potrebe gradonačelnika, članova Poglavarstva i predstojnika Ureda

- skrbi o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika i njegovih zamjenika

- skrbi o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju gradonačelnika

- nabavlja, priprema i poslužuje reprezentaciju

- obavlja poslove prijepisa za Ured Grada

- vodi evidenciju putnih radnih listova

- obavlja administrativne poslove za Gradsko poglavarstvo i njegova radna tijela, te za gradonačelnika

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i predstojnika Ureda.

B)

- IV. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

5. TAJNICA GRADSKOG VIJEĆA - REFERENT

A)

- priprema materijale za sjednice Gradskog vijeća i njegova radna tijela

- vodi registar propisa Gradskog vijeća

- skrbi o adekvatnom čuvanju zaključaka i drugih materijala vezanih za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

- obavlja poslove vezane za objavljivanje akata i vodi evidenciju o objavi akata iz nadležnosti Gradskog vijeća

- vodi evidenciju o sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, te evidenciju prisustvovanja vijećnika na sjednicama

- vodi zapisnike na sjednicama Gradskog vijeća

- obavlja poslove prijepisa za Gradsko vijeće i njegova radna tijela

- vodi sve administrativne i druge stručne poslove koji se odnose na poslove civilne zaštite i vatrogastvo

- obavlja analitičke i slične poslove za područja o kojima skrbi

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, predstojnika Ureda i tajnika Gradskog vijeća

B)

- IV. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

6. UPISNIČAR

A)

- zaprima, razvrstava i otprema poštu i druge pošiljke

- raspoređuje akte po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

- upisuje akte u upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik

- razvrstava i raspoređuje akte na upravne akte i ostale

- dostavlja akte u rad preko interne dostavne knjige

- vodi internu dostavnu knjigu za sve odjele gradske uprave

- vodi upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik

- razvodi akte u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku predmeta upravnog postupka

- vrši poslove fotokopiranja materijala

- vodi propisane očevidnike o uredskom poslovanju

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, predstojnika Ureda i tajnika Gradskog vijeća

B)

- IV. stupanj stručne spreme upravnog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

7. ARHIVAR - EKONOM

A)

- podiže prispjelu poštu

- razvrstava akte koji se otpremaju putem pošte i upisuje ih u knjigu za preporučene i knjigu za obične pošiljke

- vrši otpremu pošte

- obavlja poslove u vezi čuvanja, korištenja i izlučivanja arhivskog i registrativnog gradiva

- u potpunosti brine o smještaju i organizaciji arhive u skladu sa zakonskim propisima

- surađuje s Državnim arhivom u svezi arhivske građe

- vrši nabavku i izdavanje uredskog materijala

- vodi evidenciju nabave i potrošnje uredskog i drugog materijala

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, predstojnika Ureda i tajnika Gradskog vijeća

B)

- IV. stupanj stručne spreme

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

8. SPREMAČICA

A)

- obavlja poslove čišćenja radnih prostorija, namještaja, sanitarija, prozora i druge opreme u prostorijama tijela gradske uprave

- vrši nabavku potrošnog materijala po odobrenju predstojnika Ureda i skrbi o njegovoj adekvatnoj uporabi

- održava čistoću dvorišta zgrade gradske uprave

- obavlja i druge poslove po nalogu predstojnika Ureda

B)

- osnovna škola

- 1 godina radnog staža

C)

- 1 izvršitelj

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE I JAVNE POTREBE

1. Pročelnik upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe

2. Samostalni referent za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

3. Samostalni referent za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gospodarenje prostorom

4. Samostalni referent za javne potrebe

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE I JAVNE POTREBE

A)

- rukovodi radom odjela

- osigurava realizaciju programa unutar odjela

- brine se o pravovremenoj pripremi materijala za sjednice Poglavarstva i Gradskog vijeća

- provodi odluke Gradskog vijeća, Poglavarstva i gradonačelnika, te kontrolira njihovo izvršenje

- koordinira rad djelatnika unutar odjela, organizira suradnju odjela s drugim gradskim odjelima, a prema potrebi i vanjskim tijelima

- raspoređuje radne zadatke unutar odjela, te daje upute za rad

- obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela

- donosi akte u okviru svojih ovlaštenja

- prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i poslovima u nadležnosti grada

- prati stanje cjelokupne problematike u odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

B)

- VII. stupanj stručne spreme građevinskog ili društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

2. SAMOSTALNI REFERENT ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I PODUZETNIŠTVO

A)

- prati zakone i propise iz oblasti gospodarstva, turizma i poduzetništva, te izrađuje prijedloge svih podzakonskih akata vezanih uz gospodarstvo, turizam i poduzetništvo, a koji su u nadležnosti grada

- potiče poduzetničke aktivnosti i korištenje prostornih kapaciteta u vlasništvu grada u svrhu razvoja gospodarstva, te obavlja sve poslove vezane uz realizaciju radnih zona

- izrađuje elaborate za osiguravanje osnova za razvitak svih gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda, stočarstvo, ribarstvo, proizvodne i uslužne djelatnosti...), s osobitim naglaskom na turizam

- ispituje interes za vrste poduzetničkih aktivnosti i osigurava inicijalna sredstva i pomoć pri realizaciji pojedinih programa

- izrađuje prijedloge kriterija raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva i poduzetništva

- identificira, komunicira i pruža stručnu pomoć poduzetnicima u pronalaženju načina realizacije pojedinog programa

- izrađuje prijedloge programa za izvanredno održavanje pomorskog dobra izvan lučkog područja

- surađuje s Upravnim odjelom za komunalni sustav vezano uz redovno upravljanje pomorskim dobrom

- izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za dodjelu koncesija na pomorskom dobru

- izrađuje godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom vezano uz izdavanje koncesijskih odobrenja, te priprema materijale za Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

- izrađuje prijedlog mjerila i kriterija za iskorištavanje postojećih potencijala u poljoprivredi, stočarstvu, ribarstvu i lovstvu

- izrađuje mjesečna, kvartalna ili godišnja izvješća i analize u području svoga djelokruga rada

- uredno arhivira i ažurno vodi evidencije ugovora i drugih zaprimljenih predmeta

- obavlja poslove info punkta

- obavlja poslove vezane uz otočni održivi razvoj

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika Odjela

B)

- VI. ili VII. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GOSPODARENJE PROSTOROM

A)

- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Raba kroz prostorno planiranje

- koordinira suradnju s ostalim upravnim odjelima grada, kao i sa susjednim općinama, gradovima, županijama i nadležnim ministarstvima, kao i važnijim gospodarskim subjektima u postupku izrade prostornih planova

- prikuplja, obrađuje i čuva sve informacije o postojećoj planskoj i ostaloj relevantnoj dokumentaciji o prostoru

- daje informacije o prostornim i razvojnih mogućnostima potencijalnim investitorima

- sudjeluje u fazama izrade prostorno-planske dokumentacije, organizira i provodi javnu raspravu, te priprema odluke o njihovu usvajanju

- obavlja tehničke poslove oko formiranja povjerenstva, uključujući i vanjske stručne suradnike, u fazama izrade prostorno planske dokumentacije

- izrađuje višegodišnje programe i planove vezane za prostorno planiranje

- surađuje s Uredom grada u pitanjima vezanim uz rješavanje imovinsko pravnih pitanja na gradskim nekretninama

- surađuje s nadležnim institucijama vezano uz zaštiti prirode

- izrađuje prijedloge odluka kojima se unapređuje odnos prema prirodnom okolišu, kao i programe mjera s ciljem ekološkog osvješćivanja stanovništva, a u suradnji sa obrazovnim ustanovama

- skrbi se o pojačanoj zaštiti mora i priobalja

- vodi sve poslove oko investicija na objektima društvene namjene kod kojih je grad investitor

- izrađuje mjesečna, kvartalna i godišnja izvješća i analize za područja za koja je odgovoran sukladno zakonskim propisima i gradskim odlukama

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika odjela

B)

- VII. stupanj stručne spreme građevinskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA JAVNE POTREBE

A)

- usklađuje planove u djelatnostima koje predstavljaju javne potrebe stanovnika, poglavito onih djelatnosti koje su u direktnoj nadležnosti Grada

- izrađuje pojedinačne planove i programe iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i tehničke kulture

- prati zakone i propise u oblastima koje predstavljaju javne potrebe stanovnika, te izrađuje i predlaže odluke i uputstva iz toga područja

- brine o provedbi odluka i uputstava kao i provedbi i arhiviranju i ažurnom vođenju evidencije o ugovorima koji se sačinjavaju u odjelu

- kontrolira i prati izvršenje programa, ostvarenih troškova i cijena

- prati i vrši nadzor nad radom ustanova iz područja javnih potreba kojih je Grad osnivač ili jedan od osnivača

- utvrđuje zajedničke kriterije vezane za standard usluga, troškove i cijene pojedinih programa, a zbog načina raspoređivanja i korištenja sredstava koja se u gradskom proračunu osiguravaju za javne potrebe

- sustavno prati i analizira kadrovsku problematiku u području javnih potreba

- predlaže aktivnosti u funkciji poboljšanja stanja suradnje s drugim općinama i gradovima, s ciljem usporedbe i razvijanja vlastitog imagea Grada u oblasti predškolskog odgoja, kulture, školstva, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture

- redovito surađuje s nadležnim županijskim uredima i ministarstvima, kao i registriranim udrugama građana

- vodi brigu o provođenju planova i programa u oblasti javnih potreba, te predlaže i osmišljava nove programe

- vodi brigu o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava po pojedinim programima

- surađuje s Upravnim odjelom za komunalni sustav kod izrade planova investicijskog i tekućeg održavanja, te planova izgradnje novih poslovnih prostora koji su u funkciji javnih potreba, a u vlasništvu su Grada

- u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalni sustav ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- prati rad i potrebe udruga građana unutar programa javnih potreba Grada, provodi analize i izrađuje izvješća po pojedinačnim javnim potrebama tj. djelatnostima unutar njih

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika odjela

B)

- VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva

C)

-1 izvršitelj

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

1. Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav

2. Samostalni referent za stambeno-komunalne poslove

3. Samostalni referent za javne površine i zajedničke komunalne djelatnosti

4. Voditelj priprema i vođenja investicija

5. Referent za komunalnu naknadu

6. Referent za administrativno-tehničke poslove i analitiku

7. Komunalni redar

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV

A)

- rukovodi radom odjela

- osigurava realizaciju programa unutar odjela

- brine se o pravovremenoj pripremi materijala za sjednice Poglavarstva i Gradskog vijeća

- provodi odluke Gradskog vijeća, Poglavarstva i gradonačelnika, te kontrolira njihovo izvršenje

- koordinira rad djelatnika unutar odjela, organizira suradnju odjela s drugim gradskim odjelima, a prema potrebi i vanjskim tijelima

- raspoređuje radne zadatke unutar odjela, te daje upute za rad

- obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela

- donosi akte u okviru svojih ovlaštenja

- prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i poslovima u nadležnosti grada

- prati stanje cjelokupne problematike u odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

B)

- VII./1 stupanj stručne spreme društvenog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

2. SAMOSTALNI REFERENT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

A)

Poslovi iz oblasti stambene djelatnosti:

- vrši ažuriranje i kontrolu korištenja gradskog stambenog fonda

- sudjeluje u provedbi deložacija iz gradskog stambenog fonda

- izrađuje prijedloge stambenih listi i vrši njihovu provedbu

- izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja stambenog fonda, organizira i nadzire provedbu planova

- ugovara poslove održavanja stambenog fonda na temelju prethodno provedenih radnji na osnovi zakonskih propisa

- dostavlja podatke o korištenju stambenog fonda referentu za administrativno-tehničke poslove radi naplate stanarine

- vodi evidenciju kupoprodajnih ugovora u stambenoj oblasti, te kontrolira ostvarivanje ugovorenih obveza

- zaprima i obrađuje zahtjeve za stambenim prostorom

- izrađuje prijedloge rekonstrukcije, izgradnje odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje to pravo ostvaruje temeljem zakonskih propisa

Poslovi iz oblasti poslovnog prostora:

- ažurira podatke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Raba

- raspisuje javno nadmetanje i dostavlja podatke referentu za ostale komunalne poslove radi daljnje provedbe

- provodi sve nastale promjene ugovora o zakupu

- kontrolira podatke iz ugovora o zakupu poslovnog prostora na licu mjesta

- vodi postupak otkaza ugovora o zakupu u slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza

- vodi postupak deložacija u oblasti poslovnih prostora

- dostavlja podatke referentu za ostale komunalne poslove radi naplate zakupnine

- ažurira građevinsko stanje poslovnih prostora

- izrađuje prijedloge planova investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih prostora, organizira i nadzire provedbu planova

- ugovara poslove održavanja poslovnih prostora sukladno prethodno provedenim radnjama na osnovi zakonskih propisa

- vodi evidenciju i nadzor izvršenih radova i troškova po svakom mjestu troška u oblasti poslovnih prostora, kao i likvidaciju troškova održavanja

- vodi evidenciju potreba za poslovnim prostorima, te izrađuje planove izgradnje - rekonstrukcije poslovnih prostora sa izradom investicijskih programa u suradnji s referentom za prostorno planiranje

- organizira ishođenje potrebne tehničke dokumentacije i odobrenja za izgradnju tih objekata

- organizira izvođenje radova i provođenje nadzora na izgradnji i održavanju komunalnih objekata kojih je Grad investitor (provođenje javnih natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, prikupljanje ponuda i sl.)

- prati realizaciju izgradnje i vodi potrebnu investicijsku dokumentaciju

- prati provođenje Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izrađuje potrebna izvješća i analize

- izdaje rješenja o komunalnom doprinosu i prati naplatu istog

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav

B)

- VI. ili VII. stupanj stručne spreme građevinskog ili društvenog smjera

- 1 godina radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

C)

- 1 izvršitelj

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA JAVNE POVRŠINE I ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

A)

Poslovi iz oblasti zakupa javnih površina

- izrađuje prijedlog korištenja javnih površina na području Grada Raba

- raspisuje i provodi postupak javnog nadmetanja vezano za zakup javnih površina u vlasništvu Grada Raba

- izdaje odobrenja za korištenje javnih površina i dostavlja ih Upravnom odjelu za proračun i financije

- prati naplatu poreza na korištenje javnih površina u suradnji s referentom Upravnog odjela za proračun i financije te izrađuje izvješća i analize

- izdaje odobrenja za privremeno korištenje javnih površina radi odlaganja građevinskog materijala, izvođenja građevinskih radova i sl.

- predlaže mjere za unapređenje stanja u prostoru i kontrolira provođenje tih mjera samostalno i u suradnji s komunalnim redarstvom.

Poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje:

Javna rasvjeta

- izrađuje katastar javne rasvjete, rasvjetnih tijela i brojila

- planira fizički i financijski obim održavanja i proširenja javne rasvjete

- prati plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

- vrši kontrolu održavanja, proširenja i suštinski likvidira trošak javne rasvjete

- izrađuje stručne prijedloge racionalnijeg korištenja energije za potrebe javne rasvjete.

Zelene površine i oprema na zelenim površinama

- izrađuje katastar zelenih površina i opreme na njima

- utvrđuje standard i normative održavanja

- planira fizički i financijski obim održavanja

- ugovara poslove održavanja, te prati i kontrolira ugovoreni obim održavanja

- likvidira troškove održavanja zelenih površina i opreme na njima.

Čišćenje javno-prometnih površina

- izrađuje katastar javno-prometnih površina koje su u planu - programu čišćenja te komunalne opreme na istima

- utvrđuje standard i normative čišćenja

- planira fizički i financijski obim čišćenja

- ugovara poslove čišćenja, te prati i kontrolira ugovoreni obim čišćenja

- likvidira troškove čišćenja javno-prometnih površina.

Čišćenje mora i plaža

- izrađuje katastar plažnih površina koje su u planu - programu čišćenja, te komunalne opreme na istima

- utvrđuje standard i normative čišćenja

- planira fizički i financijski obim čišćenja

- ugovara poslove čišćenja, te prati i kontrolira ugovoreni obim čišćenja

- likvidira troškove čišćenja plažnih površina.

Održavanje prometnica i svih javnih pješačkih komunikacija

- izrađuje katastar navedenih površina te komunalne opreme na istima

- izdaje suglasnosti za prekope na prometnicama i površinama koje su u nadležnosti Grada te kontrolira dovođenje u prvobitno stanje po završetku radova

- predlaže i usklađuje planove održavanja s nadležnim službama na razini županije i države

- planira fizički i financijski obim održavanja

- ugovara poslove održavanja, te prati i kontrolira ugovoreni obim održavanja

- ažurira registar nerazvrstanih cesta

- likvidira troškove održavanja

- ugovara i nadzire realizaciju poslova dezinsekcije i deratizacije

- koordinira održavanje javnih WC-a, održavanje fontane, održavanje i proširenje groblja, prigodne iluminacije i dekoracije, održavanje gradskog sata

- koordinira održavanje autobusnih čekaonica, poslove vezane za djelatnost javnog gradskog prijevoza, uređenje prometa na području Grada Raba

- prati dimnjačarske djelatnosti

- koordinira sanaciju divljih deponija

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik odjela

B)

- VII. stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog tehničkog usmjerenja

- 2 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

C)

- 1 izvršitelj

4. VODITELJ PRIPREMA I VOĐENJA INVESTICIJA

A)

- vodi i koordinira sve poslova realizacije projekata prema Programu, koji obuhvaća provedbu aktivnosti vezanih za razvoj komunalne infrastrukture iz oblasti vodoopskrbe, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanja komunalnog otpada

- organizira, prati i koordinira sve poslove od priprema do okončanja izgradnje investicijskih i drugih objekata, uključivši i tehnički pregled i primopredaju objekata

- obavlja pripremne radove za izradu studija i elaborata i njihovu provedbu u oblasti infrastrukture prema Programu

- obavlja pripremne radove kao što su: provedba postupaka javne nabave koji prethode sklapanju ugovora o nabavi roba, usluga, te ustupanju radova, u dijelu koji se odnosi na investicije iz Programa

- priprema poslove za dobivanje raznih suglasnosti i potrebnih akata (lokacijske i građevne dozvole) i dr. za izgradnju objekata iz Programa

- obavlja poslove koordinacije vezane uz izgradnju komunalne infrastrukture te vođenja razvojnih projekata u suradnji s komunalnim trgovačkim društvima i upravnim tijelima Grada

- nadgleda izvođenje radova te surađuje s nadzornim inženjerom

- priprema poslove tehničkog pregleda i primopredaje objekata

- izrađuje tendere, troškovnike i stručne podloge za potrebe odjela

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika i predstojnika Ureda

B)

- VI. ili VII. stupanj stručne spreme građevinskog smjera

- 3 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

C)

- 1 izvršitelj

5. REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

- utvrđuje obavezu plaćanja komunalne naknade za pravne i fizičke osobe, ažurira matičnu bazu podataka

- vrši izračun i izdaje rješenja o komunalnoj naknadi

- obračunava zaduženja komunalne naknade, izdaje račune i prati naplatu

- vodi žalbeni postupak kao i postupak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za pojedine obveznike

- izvršava izvršno rješenje o komunalnoj naknadi na način propisan propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit

- predlaže mjere poboljšanja naplate

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik odjela

B)

- VI. ili IV. stupanj stručne spreme ekonomskog ili upravnog smjera

- 2 godine radnog iskustva

- položen državni stručni ispit

C)

- 1 izvršitelj

6. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE I ANALITIKU

- ažurira podatke iz oblasti stambenog prostora glede naplate stanarine, fakturira i prati naplatu stanarine, te predlaže pokretanje prisilne naplate

- vodi evidenciju i kontrolu prikupljenih sredstava od kupoprodaje stanova

- obavlja administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora prilikom provedbe javnog natječaja

- izrađuje prijedloge ugovora o zakupu poslovnih prostora

- u suradnji sa Upravnim odjelom za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe ugovara način upravljanja, korištenja i održavanja objekata koji su u vlasništvu Grada, a koriste se za djelatnosti unutar javnih potreba, kao i onih objekata koji nisu u vlasništvu Grada, ali se sredstva za njihova održavanje ili izgradnju osiguravaju u gradskom proračunu

- vodi evidenciju poslovnih prostora, fakturira i prati naplatu zakupnine te izrađuje izvješća i analize

- izdaje rješenja o korištenju komunalnih usluga bez naplate temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Raba

- vodi evidenciju o naplati naknade za priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture

- vrši osiguravanje imovine - stambenog i poslovnog fonda

- zamjenjuje u radu referenta za komunalnu naknadu u slučaju odsustva i ispomaže po potrebi u obavljanju tih poslova

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik odjela

B)

- IV. stupanj stručne spreme upravnog ili ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 1 izvršitelj

7. KUMUNALNI REDAR

A)

- obavlja nadzor, naročito nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu

- sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda

- vrši nadzor nad provedbom svih ostalih općih akata Grada Raba iz oblasti komunalnih djelatnosti gdje je to općim aktima propisano

- donosi rješenja kojima nalaze fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda

- izriče mandatne kazne

- predlaže pokretanje prekršajnog postupka

- provodi izvršenje rješenja u suradnji sa komunalnim poduzećima

- surađuje sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i poduzećima u vezi primjene Odluke o komunalnom redu

- vrši premjer objekata i dostavlja podatke referentu za komunalnu naknadu

- predlaže mjere za unapređenje stanja u domeni komunalnih djelatnosti

- sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja

- skrbi o redovitom održavanju voznog parka

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik odjela

B)

- VI. ili IV. stupanj stručne spreme

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 2 izvršitelja

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

1. Pročelnik upravnog odjela za proračun i financije

2. Samostalni referent za razrez i naplatu poreza

3. Knjigovodstveno-računovodstveni referent

4. Blagajnik likvidator

1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

A)

- rukovodi radom odjela

- osigurava realizaciju programa unutar odjela

- brine se o pravovremenoj pripremi materijala za sjednice Poglavarstva i Gradskog vijeća

- provodi odluke Gradskog vijeća, Poglavarstva i gradonačelnika, te kontrolira njihovo izvršenje

- koordinira rad djelatnika unutar odjela, organizira suradnju odjela s drugim gradskim odjelima, a prema potrebi i vanjskim tijelima

- raspoređuje radne zadatke unutar odjela, te daje upute za rad

- obavlja nadzor nad radom djelatnika odjela

- donosi akte u okviru svojih ovlaštenja

- prati propise iz oblasti koje su u nadležnosti odjela, te predlaže i donosi prijedloge novih akata u svezi s radom odjela kao i poslovima u nadležnosti grada

- prati stanje cjelokupne problematike u odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada

- u suradnji s ostalim odjelima izrađuje prijedlog konsolidiranog proračuna Grada, izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna, te ostalih pratećih dokumenata

- u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje konsolidiranog proračuna Grada, te izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna konsolidiranog proračuna Grada

- nadzire izvršenja obveza po ugovorima

- vodi evidenciju primljenih i danim pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka

- prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom

- obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava

- temeljem zahtjeva, ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom

- sudjeluje u izradi financijskih planova mjesnih odbora te izmjena i dopuna tijekom proračunske godine

- planira razvoj i održavanje informacijskog sustava te edukaciju korisnika u odjelu

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

B)

- VII. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva.

C)

- 1 izvršitelj

2. ŠEF RAČUNOVODSTVA

- organizira i koordinira rad službe računovodstva

- zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe

- obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna

- sudjeluje u izradi prijedloga konsolidiranog proračuna, izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, godišnjeg obračuna proračuna s pratećim dokumentima te izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaj konsolidiranog proračuna

- usklađuje gradske odluke iz oblasti financija s propisima

- u suradnji s ostalim odjelima, obavlja cjelokupan postupa javne nabave te vodi evidenciju nabave i zaključanih ugovora

- zadužen je za praćenje priljeva prihoda i primitka u proračun kao i za namjensko trošenje prihoda od pomoći i donacija i prihoda od povrata poreza na dohodak

- usklađuje analitičke evidencije gradskih prihoda s izvještajima od FINA-e

- izrađuje stručne materijale za potrebe Gradskog vijeća i Poglavarstva

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

B)

- VI. ili VII. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva.

C)

1 izvršitelj

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA RAZREZ I NAPLATU POREZA

A)

- prikuplja podatke o poreznim obveznicima

- izdaje rješenja o razrezu gradskih poreza (korištenje javnih površina, kuće za odmor, potrošnju, tvrtku) i vodi upravni postupak radi utvrđivanja, razreza i naplate poreza

- u izdavanju rješenja za korištenje javnih površina surađuje s Upravnim odjelom za komunalni sustav

- vodi knjigu izlaznih računa

- vodi analitičku evidenciju o naplati dospjelih potraživanja

- priprema i provodi postupak prisilne naplate prema dužnicima

- surađuje s vanjskim tijelima radi evidentiranja i ažuriranja podataka potrebnih za naplatu poreza

- za potrebe Poglavarstva i Gradskog vijeća izrađuje potrebne izvještaja o razrezu i naplati poreza

- sudjeluje u izradi proračuna i druge dokumentacije vezane uz proračun

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

B)

- VI. ili VII. stupanj stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera

- položen državni stručni ispit

- 2 godine radnog iskustva.

C)

- 1 izvršitelj

4. KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

A)

- temeljem knjigovodstvenih isprava knjiži sve rashode i poslovne događaje proračuna

- vodi računovodstvo mjesnih samouprava na području Grada te za njih izrađuje financijske izvještaje tijekom godine

- vodi računovodstvo neprofitnih organizacija (Nogometni klub Rab, Kajak klub Rab, Gradsko društvo Crvenog križa Rab), te za iste izrađuje potrebne financijske izvještaje tijekom godine

- tijekom obračunskih razdoblja usklađuje izvršenja financijskih planova korisnika proračuna (Pučkog otvorenog učilišta, dječjeg vrtića »Pahuljica«, mjesnih odbora), te knjiži njihove namjenske prihode i rashode u konsolidirani proračun Grada

- prema zakonskim propisima vodi poslovne knjige proračuna (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)

- zadužen je za bilanciranje svih pomoćnih knjiga proračuna te arhiviranje dokumentacije

- vodi evidencije imovine i obveza proračuna te usklađuje knjigovodstvene podatke s podacima o popisu i vrši obračun amortizacije

- u suradnji sa likvidatorom-blagajnikom uparuje podatke iz glavne knjige sa pojedinim evidencijama te vrši usklađenja

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa računovodstva i pročelnika.

B)

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva

C)

- 3 izvršitelja

5. LIKVIDATOR - BLAGAJNIK

A)

- vodi blagajničko poslovanje i preuzima dokumentaciju (obračun putnih naloga za službeni put, troškove prijevoza, račune isplaćene u gotovini, vrši isplatu po dokumentima) te vodi blagajnički dnevnik proračuna

- obavlja poslove vezane uz obračun plaća i naknada, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za potrebe HZMO, te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi

- vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Poglavarstva, Gradskog vijeća, autorskih honorara i ugovora o djelu

- vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana

- u suradnji s računovodstvenim referentom usklađuje podatke iz ulazne knjige s pojedinim evidencijama u glavnoj knjizi

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa računovodstva i pročelnika.

B)

- IV. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- položen državni stručni ispit

- 1 godina radnog iskustva.

C)

- 1 izvršitelj

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1. VODITELJ SLUŽBE

- vodi jedinicu unutarnje revizije

- obavlja proračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstva

- upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihov otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja

- provjerava primjenu zakonom i drugih propisa u obavljanju poslova grada

- daje preporuke gradonačelniku u svrhu postizanje veće učinkovitosti i djelotvornosti rada Grada

- obavlja reviziju ispravnosti prijedloga ugovora te poslove revizije provedenih javnih nadmetanja

- obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih i izvan proračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih i izvanproračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih fizičkih i pravnih osoba koje dobivaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika

- obavlja nadzor namjenskog korištenja kreditnih sredstava za koje je Grad dao jamstvo

- isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije, koje ne smije prenositi na drug osobe ili ustrojstvene jedinice

- dogovoran je neposredno i isključivo gradonačelniku

- provodi unutarnju reviziju u sladu s međunarodno priznatim standardima unutarnje revizije i Poveljom unutarnjih revizora, i to pri obavljanju svake pojedinačne revizije

- osigurava uvjete za učinkovito obavljanje svih revizija u skladu s planom unutarnje revizije

- koristi metode i smjernice izdane od Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija

- sastavlja strateški i godišnji plan unutarnje revizije na temelju procjene rizika

- provodi i prati izvršenje godišnjeg plana

- sastavlja godišnji i periodični izvještaj o radu i obavljenim unutarnjim revizija, te povremena izvješća na zahtjev gradonačelnika

- ispunjava obveze prema Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija

- održava odnose s državnom revizijom i drugim zainteresiranim subjektima

- podnosi konačna izvješća gradonačelniku

- izvještava gradonačelnika o uočenim nepravilnosti i prijevarama

- utvrđuje razinu usuglašenosti sa zakonima i provedbenim propisima, te s aktima Grada

- procjenjuje pouzdanost financijskih transakcija i financijskih izvještaja

- procjenjuje financijske i operativne procedure, te pruža stručno mišljenje i preporuke o provedbi i poboljšanju kontrolnog okruženja

- utvrđuje učinkovitost i djelotvornost organizacije u postizanju ciljeva iz njezina djelokruga te utvrđuje operativne mogućnosti s ciljem smanjenja rashoda i povećanja prihoda

- provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine, odgovarajuće evidentiranje imovine i utvrđivanje jesu li poduzete mjere protiv mogućih gubitaka

- procjenjuje prikladnost, učinkovito i djelotvornost informatičkog sustava proračunskog korisnika

- utvrđuje potencijalne rizike u aktivnostima proračunskog korisnika te procjenjujući prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu kontroliranja rizika

- revidira zakonitost

- revidira sustave

- revidira procese izrade financijskih izvještaja

- revidira IT

- revidira upravljanja

- revidira ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost proračunskih korisnika

- dužan je čuvati tajnost podataka i informacija koje su predmet revizija.

B)

- VII. stupanj stručne spreme

- položen državni stručni ispit

- položen stručni ispit unutarnjeg revizora (certifikat Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija s ovlaštenjem ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske)

- 2 godine radnog iskustva.

C)

- 1 izvršitelj.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=500&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr