SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
OPĆINA LOPAR
30

9.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 18. Privremenog Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/ 06), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 16. travnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o naknadama općinskog načelnika, članova
Općinskog poglavarstva, članova Općinskog vijeća
i članova radnih tijela Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad općinskog načelnika, članova Općinskog poglavarstva (u nastavku: Poglavarstvo), članova Općinskog vijeća(u nastavku: Vijeće), članova radnih tijela Vijeća i Poglavarstva Općine Lopar te drugih osoba koje po službenoj dužnosti prisustvuju sjednicama Vijeća, Poglavarstva i radnih tijela Vijeća i Poglavarstva.

Članak 2.

Naknade iz ove Odluke koja se isplaćuje predstavlja nadomjestak za uloženi trud i izgubljenu zaradu u ostvarivanju zadataka Općine Lopar, kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Utvrđuju se neto mjesečne naknade u kunama, kako slijedi:

. općinskom načelniku2,000,00 mjesečno;

. predsjednik Vijeća1,200,00 mjesečno;

. zamjenik načelnika1,200,00 mjesečno;

. član Poglavarstva1,000,00 mjesečno,

. potpredsjednik Vijeća500,00 mjesečno;

. član Vijeća400,00 mjesečno.

Naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za iznos pripadajućeg poreza.

Naknada Općinskom načelniku pripada samo u periodu u kojem svoju dužnost ne obavlja drugčijim ugovornim odnosom.

Članak 4.

Naknade u visini jedne dnevnice utvrđuju se za:

. službenike JUO koji su nazočni sjednicama Vijeća, Poglavarstva odnosno kada su članovi radnih tijela općinskog Vijeća ili Poglavarstva, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 5.

Članovima Vijeća, Poglavarstva te stalnih radnih tijela Vijeća, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju službenici Jedinstvenog upravnog odjela općine Lopar prema važećim propisima.

Članak 6.

Visinu dnevnice i troškova odeđuje se sukladno propisima o visini dnevnice za sužbeno putovanje u zemlji i inozemstvu, te visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstva Državnog proračuna.

Članak 7.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Lopar.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja za to nadležni službenik Jedinstvenog upravnog tijela Općine Lopar, na temelju vlastite službene evidencije, najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 8.

Osobe zadužene za vođenje zapisnika Općinskog vijeća, poglavarstva odnosno njihovih radnih tijela, obvezne su dostaviti od ovlaštenih osoba potpisane zapisnike službeniku iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. sječnja 2007. godine.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-08

Lopar, 16. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr