SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
OPĆINA LOPAR
30

8.

Na temelju članka 78. stavak 2. Privremenog statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 53/06), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj održanoj 16. travanja 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju općih akata koji su preuzeti od Grada
Raba i koji se privremeno primjenjuju na području
Općine Lopar kao opći akti Općine Lopar

Članak 1.

Utvrđuje se da je Općina Lopar odredbama članka 78. Privremenog statuta Općine Lopar, kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Lopar na 1. konstituirajućoj sjednici 4. prosinca 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 53/06), preuzela primjenu općih akata Grada Raba na području Općine Lopar kao svojih općih akata, čime je osigurano neprekinuto pravno djelovanje istih općih akata na području Općine Lopar kao općih akata Općine Lopar.

Važnost primjene preuzetih općih akata u smislu prethodnog stavka je privremena, do donošenja odgovarajućih općih akata iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, a najduže do isteka roka iz članka 79. stavak 1. Privremenog statuta Općine Lopar.

Članak 2.

Preuzeti opći akti iz članka 1. ove Odluke, s izmjenama iz članka 12. ove Odluke, koji se na odgovarajući način primjenjuju kao opći akti Općine Lopar, sadržani su u popisima po užim sektorima samoupravnog djelokruga, i to:

- financijski djelokrug (članak 3.)

- gospodarstvo (članak 4.)

- poslovni prostor (članak 5.)

- prostorno uređenje (članak 6.)

- nerazvrstane ceste, lokalni promet i parkiranje (članak 7.)

- komunalna djelatnost (članak 8.)

- vodno gospodarstvo (članak 9.)

- zaštita okoliša (članak 10.)

- društvene djelatnosti (članak 11.).

Članak 3.

U financijskom djelokrugu preuzeta je primjena slijedećih općih akata za područje Općine Lopar:

1. Odluka o gradskim porezima Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/01, 24/01 i 22/06)

2. Odluka o visini naknade za parkiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02 - pročišćeni tekst, 28/05 i 20/06)

Članak 4.

U gospodarskom djelokrugu preuzeta je primjena slijedećih općih akata za područje Općine Lopar:

1. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/96 i 12/97)

2. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/05)

3. Odluka o kriterijima i uvjetima za kreditiranje poduzetništva na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/00)

4. Odluka o osnivanju poduzetničkih zona (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02)

5. Odluka o trgovačkoj djelatnosti na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/04 i 6/04)

6. Odluka o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan trgovačkih prodavaonica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/03)

Članak 5.

U djelokrugu davanja u zakup poslovnog prostora preuzeta je primjena sljedećih općih akta za područje Lopar:

1. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/98 i 11/99)

2. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/98 i 11/99)

3. Odluka o utvrđivanju vrijednosti veličine »a« za određivanje zakupnine za poslovne prostore (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 14/04)

4. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora za koje već postoje sklopljeni ugovori o zakupu bez prethodno provedenog javnog natječaja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/98 i 11/99)

Članak 6.

U djelokrugu prostornog uređenja preuzeta je primjena slijedećih općih akta za područje Općine Lopar:

1. Odluka donošenju detaljnog plana uređenja lučkog područja u Loparu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 7/04)

2. Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 15/04) - dio Prostornog plana koji se odnosi na prostorni obuhvat područja naselja Lopar za koje područje je ustrojena Općina Lopar (članak 11. stavak 1. stupac »Općina« točka »10. Lopar« Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj - »Narodne novine« broj 86/06. i 125/06)

3. Odluka o donošenju urbanističkog projekta »Rekreacijski centar« Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 6/83, 35/88 i 22/97)

4. Odluka o donošenju PUP-a lučice Turističkog naselja »SAN MARINO« u Loparu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/86, 35/88 i 22/97)

5. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta »CENTAR« Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 6/83 i 22/97)

Članak 7.

U djelokrugu koji obuhvaća nerazvrstane ceste, lokalni promet i parkiranje preuzeti su slijedeće opći akti za područje Općine Lopar:

1. Odluka o nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 6/03)

2. Odluka o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/01)

3. Odluka o određivanju parkirališta za autobuse, teretna vozila, kamp i ostale prikolice - pročišćeni tekst (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02)

4. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata - pročišćeni tekst (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02)

5. Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom za trajanja turističke sezone - pročišćeni tekst (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02)

6. Odluka o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila - pročišćeni tekst (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 21/02)

7. Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, troškova blokiranja i deblokiranja osobnih, teretnih vozila i autobusa na javnim parkiralištima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02 i 28/05)

Članak 8.

U djelokrugu komunalnog gospodarstva preuzeti su slijedeći opći akti za područje Općine Lopar:

1. Odluka o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 7/04)

2. Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03. i 13/04)

3. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 51/06)

4. Odluka o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01 i 40/04)

5. Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/04)

6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/03)

7. Odluka o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti javna rasvjeta na temelju ugovora na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03)

8. Odluka o grobljima (»Službene novine« primorsko-goranske županije, broj 27/98, 11/99. i 1/00)

9. Odluka o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99 i 12/00)

10. Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 22/02)

11. Odluka o davanju javnih površina na privremeno korištenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99, 8/01 i 36/04)

12. Odluka o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture za područje Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05)

Članak 9.

U djelokrugu vodnog gospodarstva preuzeti su slijedeći opći akti za područje Općine Lopar:

1. Odluka o namjenskom povećanju cijene vode (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/05)

2. Odluka o obavljanju poslova obračuna naplate slivne vodne naknade (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/01)

3. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Rabu (»Službene novine« Primorsko-gransko županije broj 6/97)

Članak 10.

U djelokrugu zaštite okoliša preuzeti su slijedeće opći akti za područje Općine Lopar:

1. Odluka o ekološkoj markici (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/95, 3/97, 8/97 i 14/97)

2. Odluka o osnivanju Javne ustanove za zaštitu okoliša »RAB-INVEST« (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 16/95, 10/98 i 14/98)

3. Plan intervencija za zaštiti okoliša Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 14/06)

Članak 11.

U djelokrugu društvenih djelatnosti preuzeti su slijedeći opći akti za područje Općine Lopar:

1. Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01, 12/03, 22/04 i 4/05)

2. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/02)

3. Odluka o kreditiranju polaznika poslijediplomskih studija (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/03 i 28/06)

4. Odluka o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99)

5. Odluka o koeficijentima vrijednosti položaja stana za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99)

6. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz »Programa socijalno poticajne stanogradnje« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/02)

7. Odluka o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/98)

8. Odluka o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/04)

Članak 12.

U preuzetim općim aktima iz članka 3. - 11. ove Odluke, koji se na odgovarajući način primjenjuju na području Općine Lopar, riječi: »Grad Rab«, »Gradsko vijeće«, »Gradsko poglavarstvo« i »Upravni odjel« sa oznakom odgovarajuće nadležnosti, mijenjaju se u riječi: »Općina Lopar«, »Općinsko vijeće«, »Općinsko poglavarstvo« i »Jedinstveni upravni odjel«, u odgovarajućem padežu.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća da utvrdi pročišćene tekstove preuzetih općih akata utvrđenih ovom Odlukom na način da obuhvaćaju dijelove i sadržaje koje se odnose na Općinu Lopar i sa izmjenama iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Lopar posebnom odlukom odlučuje o:

- usklađivanju preuzetog Prostornog plana iz članka 6. stavak 1. točka 2. ove Odluke glede područja Općine Lopar s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine«, broj 128/04);

- izradi i donošenju cjelovitog prostornog plana uređenja Općine Lopar koji će, pored zapadnog dijela područja otoka Raba, sadržati i područja drugih otoka (Sv. Grgur i Goli) i otočića u sastavu Općine Lopar.

Članak 14.

Porezi i naknade na temelju općih akata iz članka 3. ove Odluke uplaćuju se od 1. siječnja 2007. godine u korist žiroračuna Općine Lopar, broj: 234009-1862400008.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-06

Lopar, 16. travnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr