SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
OPĆINA LOPAR
30

6.

Na temelju članka 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 118/03), članka 35. stavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. stavak 1. točka 3. Privremenog statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/96), OPĆINA LOPAR, sa sjedištem u Loparu, Lopar bb, zastupana po općinskom načelniku kao zakonskom zastupniku Alenu Andreškiću, dipl. oec., iz Lopara, Lopar bb, broj osobne iskaznice 101830travnja066 izdane od Policijske uprave Rijeka, Ispostava Rab, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Lopar, Klasa: 011-03/07-01/01, Ur. broj: 2169/02-01-07-07, od 16. travnja 2007. godine, daje ovu

IZJAVU
o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva
Vrutak d.o.o. Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općina Lopar kao jedini osnivač i budući član osniva trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Trgovačko društvo posluje pod tvrtkom: Komunalno trgovačko društvo Vrutak d.o.o. Lopar.

Skraćena tvrtka društva glasi: KTD .Vrutak .d.o.o. Lopar (u nastavku: društvo).

O promjeni naziva tvrtke odlučuje Skupština Društva.

Članak 3.

Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar bb.

O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština Društva.

II. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Djelatnosti komunalnog gospodarstva:

- Opskrba pitkom vodom

- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- Uklanjanje otpadnih ovoda, odvoz smeća i sl. djelatnosti

- Izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i priključaka

- Uređenje i održavanje javnih izlijeva, cisterni i bunara

- Baždiranje i popravak vodomjera

- Prijevoz putnika u javnom prometu

- Pomorski i obalni prijevoz

- Održavanje čistoće

- Odlaganje komunalnog otpada

- Održavanje javnih površina

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Tržnica na malo

- Održavanje groblja i prijevoz pokojnika

- Obavljanje dimnjačarskih usluga

- Javna rasvjeta

- Opskrba plinom

- Opskrba toplinskom energijom

2. Reciklaža

3. Poslovanje nekretninama

4. Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvu

5. Turistička djelatnost

- Agencijske djelatnosti u pružanju turističkih usluga svih vrsta (lovni, seoski, izletnički i dr.)

- Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

- Usluge smještaja

- Djelatnost sportskih arena i stadiona

- Djelatnost marina

- Instalacijski radovi

6. Ostale poslovne djelatnosti:

- Inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom

- Vađenje kamena

- Vađenje šljunka i pijeska

- Vađenje ostalih ruda i kamena

- Kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu

- Djelatnosti pružanja kolodvorskih, otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu

- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka

- Održavanje i upravljanje stambenim zgradama

- Tržnica na veliko

- Organizacija i naplata usluge parkiranja

- Usluge interneta

- Organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima

- Zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga

- Iznajmljivanje sportskih rekvizita

- Muzejska djelatnost

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvdesettisuća kuna), a sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).

Članak 7.

Osnivač osigurava temeljni kapital iz prethodnog članka u cijelosti.

Članak 8.

Prije podnošenja Sudu prijave se za upis osnivanja Društva, osnivač će uplatiti na privremeni račun Društva cijelu novčanu svotu temeljnog uloga iz članka 6. ove Izjave.

IV. POSLOVNI UDJELI

Članak 9.

Član Društva stječe poslovni udio razmjerno preuzetoj veličini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu Društva.

Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno stečenoj veličini poslovnog udjela.

Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i stečeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:

ČLAN
DRUŠTVA

Temeljni
kapital u kn

Preuzeti
temeljni ulog

Poslovnih
udjela

OPĆINA
LOPAR

20.000,00

20.000,00

1

UKUPNO:

20.000,00

20.000,00

1

Članak 10.

Poslovni udio je djeljiv.

Poslovni udio u Društvu može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.

O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva potrebna je suglasnost Skupštine Društva.

Članak 11.

Društvo može otkupljivati vlastite poslovne udjele.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.

Članak 12.

Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.

V. STATUS DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i ima status društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

VI. PODRUŽNICE

Članak 14.

Društvo može osnivati podružnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 15.

Organi društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

VIII. SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupštinu Društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Lopar (u nastavku: Općinsko vijeće).

Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti važeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave.

U slučaju redovitih ili izvanrednih izbora (prijevremenim i dopunskim), odnosno drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, članovi raspuštenog Općinskog vijeća ostaju članovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.

Članak 17.

Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o:

1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka,

2. izboru, imenovanju i opozivu Uprave,

3. izboru, imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,

4. naknadi za članove Nadzornog odbora,

5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,

6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,

7. statusnim promjenama Društva,

8. otuđivanju i opterećivanju nekretnina,

9. sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje 50.000,00 kuna,

10. sklapanju ugovora o bankovnim garancijama,

11. prestanku rada Društva,

12. imenovanju revizora i likvidatora,

13. izmjenama i dopunama Izjave,

14. osnivanju trgovačkih društava i podružnica,

15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

16. o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom, odnosno ovom Izjavom.

Članak 18.

Skupštinu saziva Uprava Društva.

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

Članak 19.

Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme, mjesto održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda.

Poziv za Skupštinu uručuje se osobno članovima Skupštine ili se šalje poštom preporučeno.

Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Član Društva može zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka poziva.

Članak 20.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 22.

Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine obavljaju predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine.

IX. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 24.

Jedan član Nadzornog odbora je osoba koju imenuje općinski načelnik Općine Lopar.

Preostala dva člana Nadzornog odbora su članovi Skupštine Društva ili druge osobe koje imenuje Skupština Društva

Članak 25.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine Društva.

Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Nakon izbora predsjednika Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora preuzima vođenje sjednice.

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva.

Član Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržišna utakmica.

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja je član odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili sličnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća.

Članak 27.

Nadzorni odbor u okviru svoga poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te po potrebi i drugu dokumentaciju.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na:

- izvješća o poslovanju

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina

- na osnivanje trgovačkih društava i podružnica

- na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama

- na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 10.000,00 kuna.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

X. UPRAVA

Članak 29.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natječaja može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:

1. da ima visoko stručnu spremu (VŠS), odnosno VI stupanj stručne spreme, odgovarajuće struke koju utvrđuje Nadzorni odbor;

2. da ima 3 godina radnog iskustva.

Članak 30.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje.

Predsjednik Skupštine i Direktor zaključuju ugovor kojim se uređuju odnosi Direktora i Društva.

Članak 31.

Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor je naročito dužan:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva

- donositi planove za provođenje utvrđene poslovne politike

- organizirati poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim propisima

- u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte.

Članak 32.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

U slučaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu.

Članak 33.

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 34.

Direktor Društva odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati Direktor.

Članak 36.

Troškovi osnivanja Društva terete osnivača.

Članak 37.

Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivač zadržava dva primjerka, jedan primjerak zadržava se za potrebe Društva, jedan primjerak služi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadržava javni bilježnik kod ovjerovljenja potpisa na ovoj Izjavi.

Članak 38.

U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivača istu potpisuje.

Klasa: 011-03/07-02/01

Ur. broj: 2169/02-02-07-01

Lopar, 16. travnja 2007.

Općinski načelnik

Općine Lopar

Alen Andreškić, dipl. oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr