SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

14.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog

0. Uvod

Četverogodišnji »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog« (u daljnjem tekstu: Program mjera) donosi se na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i »Izvješća o stanju u prostoru Grada Vrbovskog« (»Službene novine« broj 16/07).

Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu. Program mjera utvrđuje potrebu izrade novih dokumenata prostornog uređenja, izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za njihovu izradu. Program mjera treba spriječiti nepoželjne procese u prostoru, pa se njime utvrđuju mjere zaštite okoliša, prirodne baštine i kulturne baštine.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog sadrži:

1. Uređenje građevinskog zemljišta

1.1. Razina uređenja građevinskog zemljišta

2. Dokumenti prostornog uređenja

2.1. Izrada, izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage dokumenata prostornog uređenja

2.2. Financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja

2.3. Pribavljanja podataka i stručnih podloga

3. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

3.1. Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

4. Mjere zaštite

4.1. Mjere zaštite okoliša

4.2. Mjere zaštite prirodne baštine

4.3. Mjere zaštite kulturne baštine

5. Završne odredbe

1. Uređenje građevinskog zemljišta

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada dokumenata prostornog uređenja, imovinsko-pravne radnje i drugo), te izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata za opskrbu električnom energijom, zdravstvenih objekata, odgojnih i obrazovnih objekata i drugih infrastrukturnih objekata.

U promatranom četverogodišnjem razdoblju prioritet pri uređenju zemljišta trebaju imati Zone proizvodne i poslovne namjene, kako bi se stimuliralo poduzetništvo i obrtništvo i Građevinska područja naselja, kako bi se poboljšao životni standard. Dinamika uređenja građevinskog zemljišta ovisit će o financijskim sredstvima Grada, a određivat će se za svaku kalendarsku godinu.

Ovim Planom mjera utvrđuje se potreba otkupa zemljišta u Zonama proizvodne, poslovne i športsko-rekreacijske namjene.

1.1. Razina uređenja građevinskog zemljišta

I. kategoriju uređenosti (pristupni put) mora imati svo građevinsko zemljište na području Grada Vrbovskog.

II. kategoriju uređenosti (pristupni put, javna vodoopskrba, odvodnja i električna energija) moraju imati:

o građevinska područja u gradskom središtu: naselje Vrbovsko (N110, N111, N112, N113, N114, N115);

o građevinska područja u lokalnim središtima: naselja Moravice, Žakule i Donji Vučkovići (N60, N61, N62, N641-2, N6), Lukovdol (N381-3), Severin na Kupi (N97, N981-2) i Gomirje (N9, N10, N11, N12, N13, N14);

o građevinska područja u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta voda za piće: naselja Jablan (N23, N24, N25, N26, N27), Poljana (N90), Ljubošina (N42, N43, N44, N45, N47) i Musulini (N66, N67, N68, N69, N70, N71);

o sve površine izvan naselja za izdvojene namjene.

(N - oznaka građevinskog područja naselja u kartografskim prikazima PPUG Vrbovskog)

2. Dokumenti prostornog uređenja

Prostorni plana uređenja Grada (PPUG) utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u Gradu. PPUG može utvrditi obavezu izrade UPU-a i DPU-a za uža područja na prostoru Grada. Gradsko vijeće, po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Županiji o njegovoj usklađenosti sa Prostornim planom županije, donosi Prostorni plan uređenja Grada.

Urbanistički plan uređenja (UPU) utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. UPU se donosi za naselja ili dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja ili dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline, te za naselja ili dijelove naselja određena Prostornim planom županije. Granicu obuhvata UPU-a određuje PPUG. UPU može utvrditi obvezu izrade DPU-a za uža područja unutar svog obuhvata. Gradsko vijeće donosi UPU.

Detaljni plan uređenja (DPU) donosi Gradsko vijeće. Obaveza izrade DPU-a s granicama obuhvata utvrđena je Prostornim planom šireg područja.

2.1. Izrada, izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage dokumenata prostornog uređenja

Ovim Programom mjera utvrđuje se potreba izrade, izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

. Dokumenti prostornog uređenja u izradi:

o UPU 1 »Urbanistički plan uređenja naselja Vrbovsko«. Uključuje građevinska područja naselja (N110, dio N111, N112, N113, N114, N115) i groblja (G17 i G18). Potpisan je ugovor o stručnoj izradi s tvrtkom »ADF« d.o.o. iz Karlovca.

o UPU 6 »Gospodarska zona poslovne namjene K1 - Vrbovsko«. Stručni izrađivač je »ADF« d.o.o. iz Karlovca. U ožujku 2007.g. usvojen je konačni prijedlog plana.

o UPU 8 »Skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove«. Stručni izrađivač je »ADF« d.o.o. iz Karlovca. U ožujku 2007.g. usvojen je konačni prijedlog plana.

. Izrada novih dokumenata prostornog uređenja:

. Urbanistički planovi uređenja:

o UPU 2 - Zona proizvodne namjene (I1) u naselju Vrbovsko.

o UPU 3 - Zona proizvodne namjene (I2) u Vrbovskom.

o UPU 4 - Zona proizvodne (I3) i poslovne namjene (K5) u naselju Moravice.

o UPU 5 - Zona proizvodne (I6) i poslovne namjene (K3) u naseljima Klanac i Rim.

o UPU 7 - Zona poslovne namjene (K4) u naselju Blaževci.

o UPU 9 - Skijalište »Bijela kosa 2« (R12) u naselju Jablan.

o UPU 10 - Zona športsko-rekreacijske namjene (R4) u naseljima Rim, Zdihovo i Liplje.

. Detaljni planovi uređenja:

prema PPUG Vrbovskog:

o DPU 1 - Zona proizvodne namjene (I5) u naselju Tuk.

o DPU 2 - Zona proizvodne namjene (I7) u naselju Gomirje.

o DPU 3 - Zona poslovne namjene (K2) u naselju Vrbovsko.

o DPU 4 - Hotel (T1) u naselju Vrbovsko.

o DPU 5 - Zona kampa (T21) i športsko-rekreacijske namjene (R31) u naselju Severin na Kupi.

o DPU 6 - Zona kampa (T22) i športsko-rekreacijske namjene (R32) u naselju Klanac.

o DPU 7 - Strelište (R2) u naselju Nadvučnik.

o DPU 8 - Zona športsko-rekreacijske namjene (R33) u naselju Gomirje.

o DPU 9 - Zona športsko-rekreacijske namjene (R34) u naselju Blaževci.

o DPU 10 - Zona športsko-rekreacijske namjene (R51) u naseljima Severin na Kupi i Damalj.

o DPU 11 - Zona športsko-rekreacijske namjene (R52) u naselju Musulini.

o DPU 12 - Zona PUO (IS4) u naseljima Vrbovsko i Tuk.

o DPU 13 - Farma (F) u naselju Vrbovskom (Jelovac).

o DPU 14 - Uzgajalište (H1) u naselju Tići.

o DPU 15 - Uzgajalište (H2) u naselju Vujnovići (Kamačnik).

o DPU 16 - Groblje (G3) u naselju Gomirje.

o DPU 17 - Groblje (G2) u naselju Dokmanovići.

prema UPU 8 »Skijalište Bijela Kosa 1 - centar za zimske sportove«:

o DPU 1 »Skijalište Bijela Kosa 1« - Zone K1.1, K1.2, K1.4, K2.1, K2.2, P, Z2 i V.

o DPU 2 »Skijalište Bijela Kosa 1« - Zone K1.3, K3, IS, R2, R1, R, Z1 i V.

o DPU 3 »Skijalište Bijela Kosa 1« - Zone R1, Z1 i V.

. Izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja

. PPUG Vrbovskog (SN 41/05) - Izmjena i dopuna je potrebna zbog:

o Povećanja površina i kapaciteta turističkih zona, što je moguće tek nakon izmjene i dopune »Prostornog plana Primorsko-goranske županije« (SN 14/00, 12/05 i 50/06).

o Sanacije postojećeg odlagališta otpada »Cetin«. Potrebno je izmijeniti tekstualni dio Plana koji se odnosi na postupanje s otpadom na način da se dozvoli sanacija i nastavak odlaganja na odlagalištu »Cetin« do izgradnje i početka rada županijskog odlagališta »Marišćina«. U grafičkom dijelu Plana potrebno je utvrditi lokaciju transfer stanice za komunalni otpad u skladu s »Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije«.

o Promjene lokacije planiranog golf igrališta (R4) na sljedeće katastarske čestice: 160, 172, 173, 174, 175, 176, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171 i 169, k.o. Rim; 504/2, 504/3, 505, 506, 507/2, 507/3, 508, 509, 524, 523/2, 517/1, 520, 519, 518, 529, 528/1, 528/2, 527, 526/1, 526/2, 525, 1016 (dio), 1017/1 (dio), 1017/2 (dio), 1017/3, 1019, 1018, 1015/2, 1015/1, 1014/1, 1014/2, 1013, 1012, 1011/1, 1025/1, 1026/1, 1026/2, 1011/2, 1027, 1024/1, 1024/2, 1022, 1023, 1025/2, 1021/1, 1020, 1034, 1035, 1033, 1032, 1030, 1028, 1029, 1031, 1036, 1037, 1038, 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1057, 1059, 1054, 1055, 1045, 1044, 1041, 1040/1, 1040/2, 1039/1, 1039/2, 895/2a, 895/2b, 895/1, 895/2d, 895/2e, 894, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1046, 1047, 1053/1, 1048/1, 1048/2, 1052, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1049/1, 1049/2, 1050/Ia, 1050/ Ib, 1050/2, 1050/3, 1056/1, 1056/2, 1060/1a i 1060/1b, k.o. Klanac; 896, 897, 898, 899, 893/1, 893/2, 892, 891/1, 891/2, 891/3, 848/1, 848/2, 842/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 887, 888 i 889, k.o. Veli Jadrč.

o Promjene lokacije planirane zone proizvodne (I6) i poslovne namjene (K3) na sljedeće katastarske čestice: 55, 56/ 1, 53/1, 53/2, 23 (dio), 24 (dio), 22/3, 24 (dio), 22/3 (dio), 27/2 (dio), 28/2 (dio), 30 (dio), 31 (dio), 32/2, 55/2, 52, 51, 50/1, 50/2, 49/1, 49/2, 48, 47, 46, 45/1, 44, 43/1, 42/3, 43/2, 42/1, 41/1, 41/2, 42/2, 293, 262/1, 262/2, 263, 266, 267, 271/2, 264, 266/1, 266/2, 1702 put (dio), 272, 273, 274, 271/4, 271/1, 275, 276/1, 276/2, 269, 270, 252/1, 251/1, 252/2, 251/2, 247, 271/3, 250/1, 250/2, 294, 292, 279, 280 (dio), 281/1 (dio), 244, 243/1, 243/2, 243/3, 241/1, 242 i 250/3, k.o. Rim.

o Proširenja građevinskih područja. Podneseni su zahtjevi za proširenje građevinskog područja na: k.č. 106, 1610 i 1611, k.o. Vrbovsko; k.č.6216, 6201, 6202, 6211, 6212, 6235, 6304 i 6303/2, k.o. Gomirje; k.č. 1380, 1403, 1404, 1405, 1408/1, 1409, 1438, 1446, 1447, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1596, 1597, 1598, 1608, 1622 i 1632 k.o. Moravice.

o Smanjenje građevinskog zemljišta. Podnesen je zahtjev da se k.č 1502, 1503 i 1506, k.o. Moravice izuzmu iz građevinskog područja i proglase poljoprivrednim zemljištem.

. Stavljanje izvan snage dokumenata prostornog uređenja

o DPU »Ulica Dobra - Vrbovsko« (»Službene novine« broj 16/98) - Stavit će se izvan snage donošenjem UPU 1.

2.2. Financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja

Financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja vršit će se iz:

o Proračuna Grada Vrbovskog,

o Drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom,

o Provođenjem postupka izrade detaljnih planova uređenja od strane investitora uz kontrolu i verifikaciju postupka izrade od strane Grada Vrbovskog ili uplatom obračunatih sredstava za izradu pojedinog detaljnog plana uređenja u Proračun Grada Vrbovskog.

2.3. Pribavljanja podataka i stručnih podloga

Za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja će se izrađivati i pribavljati:

o katastarsko-topografske podloge u M 1:5000, 1:2000 i 1:1000,

o Konzervatorska podloga područja Grada Vrbovskog,

o studije, programi, idejna rješenja i druga odgovarajuća dokumentacija,

o podaci o vlasništvu zemljišta i građevina,

o podaci o stanju komunalne infrastrukture,

o podaci o predviđenom razvitku u prostoru,

o drugi podaci i dokumentacija od interesa za sustav prostornog uređenja.

3. Gradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Temeljem ovog Programa mjera i »Zakona o komunalnom gospodarstvu« (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) Gradsko vijeće će donijeti za svaku kalendarsku godinu »Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture« (sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata, uređaja i nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja) i »Program održavanja komunalne infrastrukture« (sadrži opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja). Tim Programima utvrđivat će se dinamika gradnje i održavanja koja će ovisiti o financijskim sredstvima Grada.

Ovim Programom mjera utvrđuje se potreba gradnje i održavanja sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

. Prometna infrastruktura

. Gradnja i rekonstrukcija prometnica

. Gradnja i rekonstrukcija pješačkih i biciklističkih staza

. Gradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

. Vodoopskrba

. Gradnja

o vodoopskrbnog cjevovoda Senjsko - Jelovac

o vodoopskrbnog cjevovoda Podvučnik - Vučnik

o hidroforske stanice Japići

o hidroforske stanice Komlenići

o vodosprema i crpnih stanica na postojećim cjevovodima

o vodoopskrbnog sustava Skijališta »Bijela kosa« i »Poslovne zone K1«

o vodoopskrbnog sustava pripremljenog građevinskog zemljišta

. Rekonstrukcija

o vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Vrbovsko, Moravice i Gomirje

o vodospreme Lisac - Senjsko

o vodospreme sv. Ilija

o vodospreme Dokmanovići - Moravice

. Sustav odvodnje otpadnih voda

. Gradnja

o sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Vrbovsko

o uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

o sustava odvodnje otpadnih voda Skijališta »Bijela kosa« i »Poslovne zone K1«

o sustava odvodnje otpadnih voda pripremljenog građevinskog zemljišta

. Sustav zbrinjavanja otpada

. Sanacija postojećeg odlagališta otpada »Cetin«

. Gradnja transfer stanice (dio županijskog sustava gospodarenja otpadom)

. Groblja

. Proširenje groblja »Krš«

. Izmjena krova i uređenje okoliša mrtvane

. Odgojno obrazovni objekti

. Dovršenje gradnje sportske dvorane osnovne škole »Vrbovsko«

. Gradnja športsko-rekreacijskog centra »Krš-Borik«

. Gradnja doma za starije osobe

. Javne površine

. Gradnja i rekonstrukcija trgova

. Gradnja i rekonstrukcija parkova i ostalih zelenih površina

. Gradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta

. Gradnja i rekonstrukcija parkirališta

. Izrada ili novelacija projektne dokumentacije za sve planirane objekte i uređaje komunalne infrastrukture

3.1. Financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture vršit će se iz:

o komunalnog doprinosa,

o proračuna Grada Vrbovskog,

o naknade za koncesiju,

o drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom,

o dijela cijene komunalne usluge,

o naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

o državnog proračuna,

o fondova,

o komunalne naknade,

o šumskog doprinosa,

o ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

4. Mjere zaštite

4.1. Mjere zaštite okoliša

Zaštita okoliša postiže se praćenjem, sprječavanjem, ograničavanjem i uklanjanjem nepovoljnih utjecaja na okoliš, te poticanjem upotrebe proizvoda i korištenjem proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš. Kvaliteta okoliša mora biti osnovi kriterij prostornog planiranja. Konkretne mjere za zaštitu navedene su u dokumentima prostornog uređenja i zakonskim odredbama, a ovim Programom mjera traži se njihova dosljedna primjena sa svrhom očuvanja kvalitete i unapređenja prostora.

Ovim Programom mjera utvrđuje potreba izrade sljedećih dokumenata zaštite okoliša:

o »Program zaštite okoliša« u skladu s Člankom 19. »Zakona o zaštiti okoliša« (»Narodne novine« broj 82/94, 128/ 99)

o »Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Vrbovskog« u skladu s državnim »Planom intervencija u zaštiti okoliša« (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01)

o »Procjena utjecaja na okoliš« za zahvate propisane »Pravilnikom o procjeni utjecaja na okoliš« (»Narodne novine« broj 59/00 i 136/04) i »Prostornim planom Primorsko- goranske županije« (»Narodne novine« broj 14/00, 12/05 i 50/06)

o »Karta buke« i po potrebi »Akcijski plan« u skladu s člankom 9. »Zakona o zaštiti od buke«

4.2. Mjere zaštite prirodne baštine

Mjere zaštite za zaštićene dijelove prirode i dijelove prirode predložene za zaštitu propisane su »Zakonom o zaštiti prirode« (»Narodne novine« broj 70/05) i »Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog« (»Službene novine« broj 41/05), a ovim Programom mjera traži se njihova dosljedna primjena.

4.3. Mjere zaštite kulturne baštine

Mjere zaštite za registrirana, predložena za registraciju i evidentirana kulturna dobra propisane su »Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara« (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03) i i »Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog« (»Službene novine« broj 41/05), a ovim Programom mjera traži se njihova dosljedna primjena. Za kulturna dobra na području Grada Vrbovskog koja nisu zaštićena »Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara«, Gradsko vijeće može proglasiti zaštitu i mjere zaštite, uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela i osiguranje uvjeta i sredstva potrebnih za provedbu zaštite.

Ovim Programom mjera utvrđuje se potreba izrade Konzervatorske podloge kroz koju će biti provedena intenzivna inventarizacija, ponovno vrednovanje i kategorizacija kulturnih dobara, te mjere i režimi zaštite kulturnih dobara na području Grada, što uključuje potrebu revizije zaštićenih cjelina obzirom na stupanj očuvanosti. Smjernice iz Konzervatorske podloge koristit će se kao sastavni dio »Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog« i kao podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja užih područja.

5. Završne odredbe

Ovaj »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog« stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-07/07-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Slavko Medved, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51326&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr