SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

13.

Na temelju članka 10. »Zakona o prostornom uređenju« (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Vrbovskog

0. Uvod

Člankom 10. »Zakona o prostornom uređenju« (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) propisano je da se o stanju u prostoru Grada Vrbovskog treba izraditi četverogodišnje Izvješće. Na osnovu Izvješća Gradsko vijeće će donijeti novi četverogodišnji »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog«. Izvješće sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, te druge elemente od važnosti za prostor Grada Vrbovskog; u razdoblju od donošenja »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine« (»Službene novine« broj 16/98).

Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovskog sadrži:

1. Obveze i nadležnost Grada Vrbovskog za donošenje dokumenata prostornog uređenja

1.1. Obveza donošenja prostornih planova

1.2. Postupak javne rasprave

1.3. Sadržaj prostornih planova

2. Opće značajke područja Grada Vrbovskog

2.1. Teritorijalni ustroj

2.2. Stanovništvo

2.3. Gospodarstvo

3. Dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru šireg područja

3.1. Na razini Republike Hrvatske

3.2. Na razini Primorsko-goranske Županije

4. Dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru Grada Vrbovskog

5. Analiza provođenja »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine«

6. Ocjena stanja u prostoru

6.1. Stanje prostornog uređenja

6.2. Stanje komunalne opremljenosti

6.3. Stanje infrastrukture

6.4. Zaštita okoliša

6.5. Zaštita prirodne baštine

6.6. Zaštita kulturne baštine

7. Zaključak

8. Završne odredbe

1. Obveze i nadležnost Grada Vrbovskog za donošenje dokumenata prostornog uređenja

1.1. Obveza donošenja prostornih planova

Grad Vrbovsko je jedinica lokalne samouprave u sklopu Primorsko-goranske županije. »Zakonom o prostornom uređenju« (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) u nadležnosti jedinica lokalne samouprave je izrada i donošenje Prostornog plana uređenja Grada (PPUG), Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU).

Prostorni plana uređenja Grada (PPUG) utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u Gradu. PPUG može utvrditi obavezu izrade UPU-a i DPU-a za uža područja na prostoru Grada. Gradsko vijeće, po pribavljenoj suglasnosti Ureda državne uprave u Županiji o njegovoj usklađenosti sa Prostornim planom županije, donosi Prostorni plan uređenja Grada.

Urbanistički plan uređenja (UPU) utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu, te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. UPU se donosi za naselja ili dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja ili dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline, te za naselja ili dijelove naselja određena Prostornim planom županije. Granicu obuhvata UPU-a određuje PPUG. UPU može utvrditi obvezu izrade DPU-a za uža područja unutar svog obuhvata. Gradsko vijeće donosi UPU.

Detaljni plan uređenja (DPU) donosi Gradsko vijeće. Obaveza izrade DPU-a s granicama obuhvata utvrđena je Prostornim planom šireg područja.

1.2. Postupak javne rasprave

O prijedlogu prostornog plana, te prijedlogu izmjena i dopuna i stavljanju izvan snage prostornog plana provodi se javna rasprava. Način i postupak provođenja javne rasprave, te način sudjelovanja tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana u tom postupku propisan je »Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova« (»Narodne novine« broj 101/98). U tijeku izrade nacrta prijedloga prostornog plana, nositelj izrade provodi prethodnu (stručnu) raspravu. Na temelju nacrta prijedloga prostornog plana i izvješća o prethodnoj raspravi, Gradsko poglavarstvo utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu. Nositelj izrade objavljuje javnu raspravu u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja. Nakon provedenog javnog uvida i javnog izlaganja u okviru javne rasprave, Gradsko poglavarstvo temeljem prijedloga prostornog plana i izvješća o javnoj raspravi utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana. Prije upućivanja prostornog plana Gradskom vijeću na donošenje, Gradsko poglavarstvo pribavlja Zakonom propisane suglasnosti na konačni prijedlog prostornog plana.

1.3. Sadržaj prostornih planova

Prostorni planovi sadrže tekstualni i grafički dio, koji su određeni »Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 i 163/04). Tekstualni dio plana sadrži obrazloženje polazišta za izradu plana, ciljeva prostornog razvoja i plana prostornog uređenja, te odredbe za provođenje plana, a grafički dio plana sadrži kartografske prikaze i grafičke priloge na kojima se prikazuju stanje i planirani zahvati u prostoru. Kartografski prikazi prostornog plana izrađuju se na podlozi, koja se priprema analognom ili digitalnom tehnikom u skladu s propisima o zemljišnoj izmjeri i katastru i to za:

- Prostorni plan uređenja grada na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000, a građevinska područja naselja na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000,

- Urbanistički plan uređenja na osnovnoj državnoj karti u mjerilu 1:5.000 ili topografskokatastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:2.000,

- Detaljni plan uređenja na topografsko - katastarskom ili katastarskom planu u mjerilu 1:1.000 ili 1:500. Kartografski prikazi izrađuju se na podlogama koje se pripremaju analognom ili digitalnom tehnikom, u skladu s propisima o zemljišnoj izmjeri i katastru. Izvornik prostornog plana je plan, kojeg je donijelo Gradsko vijeće i potpisao predsjednik Gradskog vijeća i čiji se primjerak čuva u pismohrani Gradskog vijeća. Odlukom o donošenju utvrđuje se broj izvornika prostornog plana.

2. Opće značajke područja Grada Vrbovskog

2.1. Teritorijalni ustroj

Grad Vrbovsko prostire se na 279,86 km2, što je 3,5% Primorsko-goranske županije. Grad Vrbovsko graniči s Karlovačkom županijom, te općinama Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora i Mrkopalj. U sastavu Grada nalazi se 65 samostalnih naselja: Blaževci, Bunjevci, Carevići, Damalj, Dokmanovići, Dolenci, Donji Vučkovići, Donji Vukšići, Draga Lukovdolska, Dragovići, Gomirje, Kamensko, Majer, Gorenci, Gornji Vučkovići, Gornji Vukšići, Hajdine, Hambarište, Jablan, Jakšići, Klanac, Komlenići, Lesci, Liplje, Lukovdol, Ljubošina, Mali Jadrč, Matići, Međedi, Mlinari, Močile, Moravice, Musulini, Nadvučnik, Nikšići, Osojnik, Petrovići, Plemenitaš, Plešivica, Podvučnik, Poljana, Presika, Radigojna, Radočaj, Radoševići, Rim, Rtić, Severin na Kupi, Smišljak, Stubica, Štefanci, Tići, Tomići, Topolovica, Tuk, Veliki Jadrč, Vrbovsko, Vučinići, Vučnik, Vujnovići, Vukelići, Zapeć, Zaumol, Zdihovo i Žakule. Grada Vrbovsko obuhvaća katastarske općine: Blaževci, Gomirje, Gomirsko Vrbovsko, Klanac, Lukovdol, Lukovdolska Draga, Mali Jadrč, Moravice, Osojnik, Plemenitaš, Ponikve, Razdrto, Rim, Severin na Kupi, Veliki Jadrč i Vrbovsko.

2.2. Stanovništvo

Na području Grada Vrbovskog je, prema popisu stanovništva 2001. godine, živjelo 6.047 stanovnika, što je 1,98%

stanovnika Primorsko-goranske županije. Gustoća naseljenosti je 21,61 stanovnik/km2. Najveći broj stanovnika (1.894) ima centralno naselje Vrbovsko, što je 31,32% stanovnika Grada Vrbovskog. Naselja Lesci, Međedi i Radočaj nemaju stalnih stanovnika. Broj kućanstava smanjio se od 1991.g. do 2001.g. s 2.574 na 2.275, a broj članova kućanstva s 2,92 na 2,65.

Spolna struktura stanovništva Grada Vrbovskog ista je kao i u ostalim hrvatskim krajevima, tj. prevladava žensko stanovništvo. Rađa se više muške nego ženske djece, ali se u zrelim dobnim skupinama izjednačava njihov broj, a u starijim dobnim skupinama prevladava žensko stanovništvo.

Dobna struktura stanovništva, prema popisu iz 2001.g., ima tipična obilježja izrazito duboke demografske starosti. Uz izrazito smanjenje broja stanovnika svih glavnih dobnih skupina bitno je više starog stanovništva (28,79%) nego mladog stanovništva (20,01%), a znatno se smanjio i udjel zrelog stanovništva (50,82%). To je posljedica smanjenja nataliteta, izrazitog iseljavanja mlađeg i zrelog stanovništva zbog raznih razloga, uključujući one političke i gospodarske naravi, te nastavak procesa senilizacije stanovništva. Takva dobna struktura zahtjeva da se stvore povoljniji prostorni uvijeti za zaustavljanje negativnog migracijskog procesa.

Obrazovna struktura stanovništva pokazuje napredak, pa 57.48% stanovništva ima osnovno obrazovanje. Broj nepismenih je smanjen na 1,87%. Mali broj stanovništva s srednjim (31,42%) i visokim (5,15%) obrazovanjem zahtjeva da se stvore povoljniji prostorni uvjeti za razvoj srednjeg školstva.

Demografski procesi prisutni u Gradu Vrbovskom su niski natalitet, visoki mortalitet, prirodni pad stanovništva i negativni migracijski saldo. Demografske osobine Grada Vrbovskog su mali broj stanovnika, mala gustoća naseljenosti i prevladavanje malih naselja.

Petak,20.travnja2007. Stranica1301—broj16

SLUŽBENENOVINE

Stranica1302—broj16 Petak,20.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,20.travnja2007. Stranica1303—broj16

SLUŽBENENOVINE

2.3. Gospodarstvo

Na razvitak gospodarstva presudno je značenje imao povoljan zemljopisno - prometni položaj. Dosadašnja izgradnja proizvodnih kapaciteta, objekata prometa i infrastrukture, te naselja nastala je kao posljedica prolaza glavnih državnih okosnica razvoja - srednjoeuropskog pravca (Rijeka - Zagreb - Podunavlje).

Grad Vrbovsko potiče gospodarstvo razvojnim projektima. Tako je 06.03.2006. godine Gradsko vijeće donijelo »Projekt ukupnog (gospodarskog) razvoja Grada Vrbovskog 2006.-2011. godine«, na osnovu kojeg je osnovan »Poduzetnički centar Vrbovsko«. Cilj Centra je promidžba poduzetništva; informiranje o poticajnim mjerama u poduzetništvu; pomoć u pripremi i izradi poslovnih planova; organiziranje seminara, radionica, tribina i drugih oblika dopunskog obrazovanja u poduzetništvu. Početkom 2007. godine Centar je započeo s radom. Također su započele pripremne radnje (izrada UPU-a) za realizaciju Poslovne zone K1, kao preduvjeta je za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Preduvjet za razvoj zimskog turizma je izgradnja Skijališta »Bijela kosa«. Za potrebe Skijališta izrađena je u prosincu 2003. g. Studija o utjecaju na okoliš zimskog i planinskog centra Vrbovsko: Skijalište »Bijela Kosa-Pakal« (stručni izrađivač: »Dvokut ecro« d.o.o. iz Zagreb), Idejno rješenje za izgradnju sportske i sportsko-turističke infrastrukture, te je 2006. g. započela izrada UPU-a.

Zaposlenost

Opći negativni trendovi imaju odraza i na prostor Grada Vrbovskog. Ukupan broj zaposlenih je 1995.godine bio 1.744. U Gradu Vrbovskom je 2002. godine poslovalo 80 pravnih osoba i 138 obrtnika, a 2005.godine 80 pravnih osoba i 157 obrtnika. Sukladno tome ukupan broj zaposlenih od 1.138 osoba u 2002.godini povećao se na 1.448 osoba u 2005. godini.

Tablica 5 - Zaposleni 2005.godine prema djelatnosti i spolu

Industrija i rudarstvo

U industriji i rudarstvu je 1995. godine bilo zaposleno 562 osobe. Od većih industrijski subjekata najznačajniji su pogoni drvne industrije u Vrbovskom. Bogatstvo prostora šumom, u prošlosti je rezultiralo velikim brojem pilana (14 kom), od kojih dobar dio danas nije u funkciji. Danas na prostoru Grada djeluje 11 pravnih osoba i čitav niz obrtnika koji se bave preradom drva.

Promet i veze

Prolaz prometnica državnog značaja (željeznička pruga MG1, državna cesta D3) poticao je djelatnosti i zapošljavanje u toj gospodarskoj grani. U prometu i vezama je 1995.godine bila zaposlena 461 osoba. Na prostoru Grada djeluje čitav niz obrtnika koji pružaju usluge prijevoza.

Šumarstvo, lovstvo i ribolov

Područje Grada bogato je šumom, pa je šumarstvo značajna gospodarska djelatnost. U šumarstvu je 1995.godine bilo zaposleno 114 osoba. Znatan dio šuma je u privatnom vlasništvu, pa na području Grada djeluje tvrtka za lov, stupičarenje i brigu o divljači i tvrtka za usluge povezane sa šumarstvom i sječom drva. Državne šume na područja Grada nalaze se pod upravom Hrvatskih šuma, Uprava šuma Delnice - Šumarije Vrbovsko, Gomirje i Ravna Gora. Od ukupne drvne mase uređenih državnih šuma, gotovo ravnopravno su zastupljene crnogorica i bjelogorica.

Na području Grada Vrbovskog ustanovljena su »Zajednička lovišta« - županijska kojima gospodari Županija i »Državna lovišta« u vlasništvu Države kojima gospodari Županija. Lovištima se gospodari u skladu s lovno gospodarskom osnovom za svako lovište. Za zajednička otvorena lovišta (županijska) donesene su lovno gospodarske osnove za razdoblje od 01.04.1997. do 31.01.2007. godine. Sastavni dio lovno gospodarske osnove su i Odluke o ustanovljenju lovišta kojima se opisuju granice lovišta i utvrđuje površina lovišta izražena u ha s kartografskim podacima. Lovstvo je bitan element u razvoju turizma.

Ugostiteljstvo i turizam

Grad Vrbovsko ima odlične predispozicije za razvoj turizma: zimskog, ljetnog, lovnog, vjerskog, seoskog, sportskog... Zastupljenost djelatnosti usluga smještaja i ugostiteljstva, te drugih uslužnih djelatnosti je mala i nedovoljna za skladan razvoj Grada Vrbovskog i za veću zaposlenost stanovništva. Razlog tome su i male površine predviđene »Prostornim planom Primorsko-goranske županije« za ugostiteljsko-turističku namjenu izvan naselja. Godine 1995. su u trgovini bile zaposlene 103 osobe, a u ugostiteljstvu i turizmu 84 osobe.

Građevinarstvo

Ova gospodarska grana je u stalnoj ekspanziji. Tako je 1995. godine zapošljavala samo 19 osoba, a 2005.godine čak 72 osobe. Danas na prostoru Grada djeluje 8 pravnih osoba i 5 obrtnika koji se bave građevinarstvom.

3. Dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru šireg područja

Na prostoru Grada Vrbovskog, a sukladno »Zakonu o prostornom uređenju« (»Narodne novine« broj 30/94, 68/ 98, 61/00, 32/02 i 100/04) na snazi su i primjenjuju se slijedeći dokumenti prostornog uređenja i i dokumenti praćenja stanja u prostoru:

3.1. Na razini Republike Hrvatske

o »Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske« (Izglasao Zastupnički dom na 17. sjednici 27.06.1997.godine), izrađena od strane Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. Strategija je temeljni dokument prostornog uređenja i predstavlja osnovu za donošenje odluka u svezi zahvata u prostoru, te izradu prostornih planova užih prostornih cjelina i planova na lokalnoj razini. Strategijom se određuju dugoročni ciljevi prostornog razvoja i planiranja, u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem.

o »Program prostornog uređenja Republike Hrvatske« (»Narodne novine« broj 50/99), izrađen od strane Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. Program predstavlja temeljni dokument prostornog uređenja države. Programom se određuju dugoročni ciljevi prostornog razvoja i planiranja, u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, kulturnim i svakim drugim razvojem.

Strategija i Program dijele Republiku Hrvatsku u tri velike prostorno - planske cjeline. Grad Vrbovsko, kao dio Primorsko-goranske županije, nalazi se u skupini Županija jadranske Hrvatske; zajedno s Istarskom, Ličko - senjskom, Zadarskom, Šibensko - kninskom, Splitsko - dalmatinskom i Dubrovačko - neretvanskom županijom. Strategijom i Programom istaknuta je prometna važnost Grada Vrbovskog. Prostorom Grada prolazi autocesta i željeznička pruga Zagreb - Rijeka, te je planira izgradnja magistralnog plinovoda Pula - Karlovac.

3.2. Na razini Primorsko-goranske Županije

o »Prostorni plan Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 14/00, 12/05 i 50/06), izrađen od strane Županijskog zavoda za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. To je temeljni i obvezatni dokument, zadaća kojeg je da prepozna, a potom i planski odredi prostorne cjeline jedinstvenog režima korištenja i razvojnu strategiju županijskog područja, usmjeravajući razvoj svih nižih jedinica. Transformacija političkog, društvenog i vlasničkog sustava mijenja i mogućnosti korištenja prostora, pojačavajući komponentu zaštite okoliša i uvodeći kategoriju održivog razvitka. U ovom Planu prvenstveno je bio naglasak na zaštiti okoliša i uređenju prostora. Grad Vrbovsko jedan je od 14 Gradova i 21 Općine u sustavu Županije. Županijskim planom navedeni su sljedeći opći ciljevi razvoja:

- Podizati opću razinu razvijenosti Županije i povećati standard stanovništva, zaposlenosti i kakvoće življenja. Društveni proizvod po stanovniku u 2015. godini podići na razinu od 15.000 USD. Udio zaposlenosti u stanovništvu povećati na 39%.

- Poticati progresivni demografski razvitak, naročito sprječavajući depopulaciju i izumiranje emigracijskih i niskonatalitetnih područja. Prosječna stopa rasta stanovništva do 2015. godine treba optimalno iznositi 0,5% prosječno godišnje.

- Uspostaviti gospodarsku i demografsku ravnotežu rasta i razvitka u Županiji.

- Prostori prometnih koridora na primarnim pravcima Županije su od osobite važnosti za nacionalni razvitak gospodarstva Republike Hrvatske.

- Izgrađivati i ustrojavati sustav upravljanja prostorom i prirodnim resursima.

- Razvitak i uređenje prostora, postaviti na načelima održivog razvitka.

- Postaviti zaštitu okoliša, na načelima prihvatnog kapaciteta okoliša, integralnog pristupa zaštite i razvitka, te sprječavanja onečišćenja okoliša.

- Prostorna, gospodarska i infrastrukturna rješenja, te zaštitu dobara uskladiti s razvitkom i očuvanjem kakvoće susjednih područja.

o »Izvješće o stanju u prostoru u Primorsko-goranske županije« (usvojeno na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 27.10.2005.godine)

o »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru« (»Službene novine« broj 09/01 i 33/01). U izradi je novi Program prema Izvješću iz 2005.g.

4. Dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru Grada Vrbovskog

Na prostoru Grada Vrbovskog, a sukladno »Zakonu o prostornom uređenju« (»Narodne novine« broj 30/94, 68/ 98, 61/00, 32/02 i 100/04) na snazi su i primjenjuju se slijedeći dokumenti prostornog uređenja i dokumenti praćenja stanja u prostoru:

o »Prostorni plan uređenja Grada Vrbovskog« (»Službene novine« broj 41/05), izrađen od strane »ADF« d.o.o. iz Karlovca. Stupanjem na snagu PPUG Vrbovskog prestala je važiti »Odluka o građevinskom području općine Vrbovsko« (»Službene novine« broj 27/89). Prostorni plan je osnovni i obvezatni prostorno planski dokument koji utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu graditeljske baštine i osobito vrijednih dijelova prirode.

o Detaljni plan uređenja »Ulica Dobra - Vrbovsko« (SN 16/98) za dio gradskog središta. Plan ostaje na snazi do izrade novih dokumenata prostornog uređenja propisanih PPUG Vrbovskog, u dijelu koji je u skladu s PPUG Vrbovskog.

o »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine« (»Službene novine« broj 16/98)

o »Izvješće o stanju u prostoru područja Grada Vrbovskog u razdoblju od studenog 1995. do travnja 1998. godine« (»Službene novine« broj 16/98)

Na prostoru Grada Vrbovskog, a sukladno PPUG Vrbovskog, u izradi su sljedeći dokumenti prostornog uređenja:

o Urbanistički plan uređenja UPU-1 »Urbanistički plan uređenja naselja Vrbovsko«. Uključuje građevinska područja naselja (N110, dio N111, N112, N113, N114, N115) i groblja (G17 i G18). Potpisan je ugovor o stručnoj izradi s tvrtkom »ADF« d.o.o. iz Karlovca.

o Urbanistički plan uređenja UPU-6 »Gospodarska zona poslovne namjene K1 - Vrbovsko«. Stručni izrađivač je »ADF« d.o.o. iz Karlovca. U ožujku 2007.g. usvojen je konačni prijedlog plana.

o Urbanistički plan uređenja UPU-8 »Skijališta Bijela Kosa 1 - centra za zimske sportove«. Stručni izrađivač je »ADF« d.o.o. iz Karlovca. U ožujku 2007.g. usvojen je konačni prijedlog plana.

5. Analiza provođenja »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine«

»Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine« planirano je:

. Izrada dokumenata prostornog uređenja:

o »Prostorni plan uređenja Grada Vrbovskog« - Donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Vrbovskog održanoj 29.12.2005.g. i objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 41/05.

o »Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovskog« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja središta naselja Vrbovsko« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja središta naselja Moravice« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja dijela stambene zone naselja Vrbovsko« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja područja industrijske i poslovne zone u naselju Hambarište (čvorištu autoceste Zagreb-Rijeka)« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja područja prolaza zaobilazne ceste Vrbovskog, od čvorišta autoceste Zagreb-Rijeka do državne ceste D3 Stubica« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja područja kulturno-povijesnog nasljeđa u Severinu na Kupi« - Plan nije u izradi.

o »Detaljni plan uređenja Ulica Dobra - Vrbovsko« - Donesen, te objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 16/98.

. Izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage dokumenata prostornog uređenja:

o »Odluka o Provedbenom urbanističkom planu »Dobra« - Vrbovsko« (»Službene novine« broj 16/97) - Stavljena izvan snage.

o »Odluka o Provedbenom urbanističkom planu »Centar« Vrbovsko« (»Službene novine« broj 33/84 i 02/97) - Stavljena izvan snage.

o »Odluka o građevinskom području Općine Vrbovsko« (»Službene novine« broj 27/89) - Stavljena izvan snage donošenjem PPUG Vrbovskog (»Službene novine« broj 41/ 05).

. Pribavljanje geodetskih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja:

Za potrebe izrade PPUG Vrbovskog pribavljene su topografske karte Skrad, Moravice, Zdihovo, Begovo Razdolje, Vrbovsko i Ogulin u M 1:25.000, Hrvatska osnovna državna karta (HOK) u M 1:5.000 i katastarske karte u M 1:2.880. U godini 2006. pribavljena je Digitalna ortofoto karta u M 1:5.000, koju je izradila Državna geodetska uprava Republike Hrvatske.

. Pribavljanje stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja:

o »Studija poljoprivrednog područja Vrbovskog s odgovarajućom valorizacijom« - Nije u izradi.

o »Studija šuma i šumskih površina područja Grada Vrbovskog« - Nije u izradi.

o »Separati iz Strategije prostornog razvoja Hrvatske i Prostornog plana Županije primorsko-goranske« - Nije u izradi.

o »Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje centra naselja Vrbovsko« - Nije u izradi.

o »Studija zaštite i obnove povijesnog perivoja i dvorca u Severinu na Kupi« - Nije u izradi.

. Formiranje tijela Gradskog vijeća i poglavarstva za pripremu i praćenje izrade, te nadzor procedure donošenja dokumenata prostornog uređenja.

U travnju 2004.g. na 42. sjednici Gradskog poglavarstva imenovano je »Povjerenstvo za donošenje PPUG Vrbovskog« u sastavu: Nevenko Žagar, dipl.oec., Nikola Radović, dipl.ing.građ., Milojko Jakšić, ing.geod., Slavko Medved i Lazo Mamula. Zadatak povjerenstva bio je razmatranje i obrada primjedbi koje su dali sudionici u javnoj raspravi u suradnji s stručnim izrađivačem, te priprema izvješća o javnoj raspravi. Povjerenstvo je prestalo s radom donošenjem PPUG Vrbovskog.

Izvršenje »Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Vrbovskog za razdoblje od svibnja 1998. do lipnja 2000. godine« može se ocijeniti uspješnim u pogledu prikupljanja geodetskih podloga, ali ne i u pogledu izrade dokumenata prostornog uređenja i prikupljanja stručnih podloga za njihovu izradu.

6. Ocjena stanja u prostoru

6.1. Stanje prostornog uređenja

Analizom prostora može se zaključiti da prostor Grada Vrbovskog nije devastiran bespravnom i nekontroliranom gradnjom ili gradnjom koja narušava krajobrazne i tradicionalne kriterije. Prostor Grada Vrbovskog slabo je pokriven dokumentima prostornog uređenja. Razlog tome je i tek nedavno donošenje PPUG Vrbovskog (27.12.2005.g.), kojim je uvjetovana izrada prostornih planova užih područja (UPU, DPU).

6.2. Stanje komunalne opremljenosti

Temeljem »Zakona o komunalnom gospodarstvu« (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog u promatranom je razdoblju donijelo sljedeće »Programe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture« koji sadrže opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata, uređaja i nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja:

o »Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu« - na sjednici 28.11.2006.g.

o »Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu« - na sjednici 28.11.2006.g.

o »Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu« (»Službene novine« broj 10/06)

o »Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu« (»Službene novine« broj 10/06)

o »Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2005. godinu« (»Službene novine« broj 46/04)

o »Program održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i stambeno-poslovnih prostora u 2004. godini« (»Službene novine« broj 27/04)

o »Izmjena i dopuna Programa održavanja i građenja objekata komunalne infrastrukture i stambeno-poslovnih prostora u 2003. godini« (»Službene novine« broj 32/03)

o »Program gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine« - na sjednici 04.03.2003.g.

o »Program održavanja i građenja objekata komunalne infrastrukture u 2001. godini« - na sjednici 13.04.2001.g.

o »Program održavanja i građenja objekata komunalne infrastrukture u 2000. godini« - na sjednici 19.05.2000. g.

Grad Vrbovsko kontinuirano ulaže u izgradnju i održavanje javnih površina, nerazvrstanih prometnica, javne rasvjete, vodoopskrbnog sustava, sustava odvodnje otpadnih voda, groblja i zbrinjavanje otpada. Značajni projekti proizašli iz ovih Programa su:

o Gradska tržnica - Izgradnja završila 2006. g.

o Sportska dvorana osnovne škole »Vrbovsko« - Izgradnja započela 2006. g.

o Sportsko-rekreacijski centar »Krš-Borik« - Pravomoćna građevna dozvola dobivena 2006.g.

6.3. Stanje infrastrukture

Razina infrastrukturne opremljenosti utječe na životni standard, gospodarski razvoj i zaštitu okoliša, te je osnovni preduvjet za izgradnju objekata i uređenje prostora u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

Prometna infrastruktura

Na prostoru Grada Vrbovskog nalaze se:

- autocesta Zagreb - Rijeka,

- ostale državne ceste:

- D3 cesta »Lujzijana«, Zagreb - Karlovac - Rijeka

- D42 čvor Vrbovsko (D3) - Ogulin.

- županijske ceste:

- Ž5034 cesta »Karolina«, Vrbovsko (D42) - Ravna Gora - Zalesina - Dedin - Delnice

- Ž5036 Vučinići (D3 »Lujzijana«) - Moravice (željeznički terminal)

- lokalne ceste:

- L58030 D. Dobra (D3) - Moravice (Ž5036)

- L58032 Močile (D3) - Lukovdol - Plemenitaš - Blaževci

- L58033 Vrbovsko (Ž5034) - Mlinari - Žakule - Moravice (Ž5036)

- L58034 Vrbovsko (Ž5034) - Vujnovići

- L58035 Vrbovsko (Ž5034) - željeznička stanica Vrbovsko

- L58036 Vrbovsko (D42) - Kučaj - Okruglica (D42)

- L58037 Vrbovsko (D42) - Tuk

- L58038 Vrbovsko (L58036) - Hambarište (D42)

- L58039 Močile (D3) - Jadrč - Donji Osojnik - L58040

- L58040 Zdihovo (D3) - Liplje

- L58062 Gomirje (D42) - Musulini

- L58063 Gomirje (D42) - željeznička stanica Gomirje

- nerazvrstane ceste,

- granični cestovni prijelaz za pogranični promet (Blaževci - Sodevci),

- benzinske stanice u naseljima Vrbovsko i Severinu na Kupi,

- autobusna stanica u naselju Vrbovsko,

- glavna magistralna pruga (MG1) Zagreb - Rijeka,

- željeznički kolodvori u naseljima Vrbovsko i Moravice,

- željeznička stanica u naselju Gomirje,

- ranžirni kolodvor u naselju Moravice.

Izgradnjom autoceste došlo je do znatnog poboljšanja prometne povezanosti Grada Vrbovskog s ostatkom RH, ali i do znatnog smanjenja broja tranzitnih autobusnih linija. Ranžirni kolodvor od velikog je značaja za Grad i cijelu regiju.

Pošta i telekomunikacije

Na prostoru Grada Vrbovskog nalaze se poštanske jedinice u naseljima Vrbovsko, Moravice, Gomirje, Lukovdol i Severin na Kupi.

Na prostoru Grada Vrbovskog nalaze se značajniji međunarodni i magistralni telekomunikacijski vodovi, te građevine i uređaji u funkciji pokretnih telekomunikacija, te radio i TV sustava.

Poštanska i telekomunikacijska mreža na prostoru Grada kapacitetom i kvalitetom zadovoljava postojeće potrebe korisnika. Na području naselja Moravice i Saverin na Kupi potrebno je izvršiti supstituciju dijela mreže. Na području pokretnih telekomunikacija planira se daljnje poboljšanje kapacitete mreže i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija), a u skladu s tim izgradnju i postavljanje novih baznih stanica.

Vodoopskrba

Vodoopskrba se odvija putem gradskog komunalnog poduzeća (»Komunalac« d.o.o.). Grad Vrbovsko opskrbljuje se vodom iz 5 izvorišta (Javorova Kosa, Ribnjak, Draškovac, Topli potok i izvorišta na području Općine Skrad) čija kvaliteta vode zadovoljava i 4 glavna vodovoda: »Vrbovsko«, »Gomirje«, »Ljubošina« i »Skrad« čija dužina 165 km. 97% stanovnika Grada opskrbljeno je vodom. Opskrbu vodom nemaju naselja: Radočaj (MO Plemenitaš; sjeverni dio), Topolovica (MO Moravice; sjeverozapadni dio) i Lesci (MO Lukovdol).

Vodoopskrbni sustav je rascjepkan i s nedostatnim količinama vode. Za dobro funkcioniranje vodoopskrbnog sustava treba izgraditi značajne vodoopskrbne objekte, vodovode, crpne stanice i vodospreme. Dugoročno rješavanje vodoopskrbnog sustava Grada vezano je za završetak izgradnje zajedničkog sustava s vodoopskrbnim sustavom Delnice (»Goranski vodovod«), koji se temelji na zahvatu vode iz sliva Lokvarke.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Postojeća naselja nemaju sustavnih rješenja odvodnje otpadnih voda, osim u naseljima Severin na Kupi, gdje je izgrađen dio kanalizacije i prokapnik s ispustom u Kupu i Vrbovsko, gdje je djelomično izvedena kanalizacija. Ostala naselja imaju septičke i crne jame kroz koje se otpadne vode infiltriraju u teren i kontinuirano ga onečišćuju. Izrađena je projektna dokumentacija za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Vrbovsko i Moravice. Postojeći naftovod nema propisane mjere zaštite i predstavlja stalnu opasnost za izvorišta vodoopskrbe. Na autocesti je izveden zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda s pročišćavanjem prije ispusta u teren.

Grad Vrbovsko nema na zadovoljavajući način riješen problem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tretirati tako da se uklone sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Energetski sustav

Na prostoru Grada Vrbovskog nalaze se:

- trasa Jadranskog naftovoda (JANAF),

- dalekovodi:

- DV 400 kV TS 400/220/110 kV Meline - TS 400/220/110 kV Tumbri

- DV 110 kV TS 110/35 kV HE Vinodol - TS 110/35 kV HE Gojak

- DV 110 kV TS 110/35 kV Delnice - TS 110/25 kV EVP Moravice

- DV 110 kV TS 110/25 kV EVP Moravice - TS 110/35 kV Švarča

- trafostanice:

- 110/25 kV EVP Moravice

- 35/20 kV Vrbovsko

- 79 trafostanica 20/0,4 kV

Niskonaponska mreža je većim dijelom izvedena kao nadzemna. U centru naselja Vrbovsko izvedena je s podzemnim kabelima. Javna rasvjeta na prostoru Grada izvedena je u sklopu nadzemne niskonaponske mreže. U centru naselja Vrbovsko, Lukovdol, Severin na Kupi i Moravice javna rasvjeta je izvedena na zasebnim stupovima i napajana preko podzemnih kabela.

Elektroenergetska mreža na prostoru Grada kapacitetom i kvalitetom zadovoljava postojeće potrebe korisnika.

Odlaganje otpada

Javno komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. vrši skupljanje, odvoz i odlaganje otpada na prostoru cijelog Grada od 1997.g. Odlagalište otpada nalazi se na lokaciji »Cetin«, udaljenoj 7 km od središta naselja Vrbovsko. Na

prostoru Grada, na 10 lokacija, postavljeni su Eko-kontejneri za staklo, papir i plastiku. Dva puta godišnje odvija se skupljanje krupnog metalnog otpada na privremenom deponiju »Krš«, gdje se on preša te odvozi na reciklažu.

Odlagalište otpada potrebno je sanirati, jer nije uređeno prikupljanje procjednih voda, odvodnja oborinskih voda, otplinjavanje, vaga... U tijeku je izrada »Studije utjecaja na okoliš« za potrebe sanacije odlagališta čiji je stručni izrađivač »Dvokut ecro« d.o.o. iz Zagreba.

6.4. Zaštita okoliša

Gradsko vijeće nije donijelo »Program zaštite okoliša« u skladu s Člankom 19. »Zakona o zaštiti okoliša« (»Narodne novine« broj 82/94, 128/99) i »Plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Vrbovskog« u skladu s državnim »Planom intervencija u zaštiti okoliša« (»Narodne novine« broj 82/99, 86/ 99 i 12/01), stoga su za područje Grada Vrbovskog bitni dokumenti zaštite okoliša na razini Primorsko-goranske županije:

o »Plan intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 11/04)

o »Program zaštite okoliša u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2006. - 2009. godine« (»Službene novine« broj 31/05)

o »Strategija zaštite okoliša Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 31/05)

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti:

o Zaštita voda: Zone sanitarne zaštite na području Grada Vrbovskog određene su »Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Gorskog Kotara« (»Službene novine« broj 23/04), a mjere zaštite u njima određene su »Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvorišta vode za piće«. Velika prijetnja je skoro nepostojeći sustav odvodnje otpadnih voda i naftovod bez propisanih mjera zaštite.

o Zaštita tla: Velika prijetnja je skoro nepostojeći sustav odvodnje otpadnih voda i naftovod bez propisanih mjera zaštite. Šumskim zemljištem gospodari se u skladu s »Zakonom o šumama« (»Narodne novine« broj 140/05), a poljoprivrednim zemljištem gospodari se u skladu s »Zakonom o poljoprivrednom zemljištu« (»Narodne novine« broj 66/ 01, 87/02, 48/05 i 90/05).

o Zaštita zraka: Zagađenja zraka uglavnom nastaje od tranzitnog prometa (autocesta i željeznička pruga) i spaljivanja fosilnih goriva, ali kvaliteta zraka nije značajnije ugrožena. Mjere zaštite provode se u skladu s: »Zakonu o zaštiti zraka« (»Narodne novine« broj 48/98), »Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima (PV) kakvoće zraka« (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97), »Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora« (»Narodne novine« broj 140/97) i drugim pozitivnim propisima.

o Zaštita od prekomjerne buke: Glavni izvori buke su promet i pojedine ugostiteljske i proizvodne građevine, ali nema značajnog zagađenja bukom. Mjere zaštite provode se u skladu s: »Zakonom o zaštiti od buke« (»Narodne novine« broj 20/03), »Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave« (»Narodne novine« broj 1450/4) i drugim pozitivnim propisima. Grad Vrbovsko nije izradio »Kartu buke« i »Akcijski plan« u skladu s Člankom 9. »Zakona o zaštiti od buke«.

6.5. Zaštita prirodne baštine

Prema »Zakonu o zaštiti prirode« (»Narodne novine« broj 70/05) na području Grada Vrbovskog nalaze se slijedeći zaštićeni dijelovi prirode:

o Medvjedi - tisa - spomenik prirode,

o Severin na Kupi - park oko dvorca - spomenik parkovne arhitekture;

o Kamačnik - kraško vrelo, potok i kanjon - značajni krajobraz i posebni rezervat (hidrološki, geomorfološko-hidrološki, ihtiološki, ornitološki).

»Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske«, »Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske«, »Prostornim planom Primorsko-goranske županije« i »PPUG Vrbovskog« za sljedeće dijelove prirode predlaže se zaštita temeljem »Zakona o zaštiti prirode« (»Narodne novine« broj 70/05):

o dolina Kupe - park prirode,

o izvorište rijeke Dobre s užim zaleđem (rub naselja Matići) - značajan krajobraz i/ili poseban rezervat (hidrološki),

ali nisu pokrenuti postupci za njihovo proglašenje.

6.6. Zaštita kulturne baštine

Prema »Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara« (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03) na području Grada Vrbovskog nalaze se slijedeća registrirana (RZG/ R), predložena za registraciju (PR) i evidentirana (E) kulturna dobra:

. Povijesne urbanističke cjeline (uključuju sve pojedinačne spomenike kulturne baštine:

. Blaževci - ruralna cjelina (25 obiteljskih okućnica) - PR

. Lukovdol - povijesna cjelina - PR

. Dolenci (Gorenci) - E

. Plemenitaš - ruralna cjelina - PR

. Štefanci - ruralna cjelina (7 obiteljskih okućnica) - PR

. Zapeć - ruralna cjelina (10-tak obiteljskih okućnica) - PR

. Zaumol - ruralna cjelina (14 obiteljskih okućnica) - PR

. Povijesni sklopovi i građevine:

. Sakralne građevina (crkve, kapele i poklonci)

o Damalj - kapela Sv. Ilije - E

o Gomirje - manastir sa crkvom Rođenja Sv. Jovana Preteče - R - 0227

o Lukovdol - crkva Blažene Djevice Marije - PR

o Osojnik - kapela Sv. Petra i Pavla - R - 0346

o Plemenitaš - kapela Sv. Antuna Padovanskog - E

o Rtić - crkva Sv. Franje Ksaverskog - R

o Severin na Kupi - kapela Sv. Florijana

o Vrbovsko - crkva Sv. Ivana Nepomuka - E

o Vrbovsko - kapela Sv. Ilije - PR

. Stari gradovi:

o Severin na Kupi - kaštel - RZG - 0188

. Stambene građevine:

o Jakšići - zgrada - E

o Lukovdol - rodna kuća Ivana Gorana Kovačića - R - 0176

o Moravice - kuća Petrović - E

o Plemenitaš - kurija - E

o Vrbovsko - Senjsko - kuća Hibler - E

. Javna plastika i urbana oprema:

o Gomirje - spomeničko mjesto Gomirska kosa - R - 0283

o Gomirje - spomen kosturnica - E

o Ljubošina - spomeničko mjesto - E

o Lukovdol - groblje - spomen kosturnica - E

o Lukovdol - spomenik Ivanu Goranu Kovačiću - E

o Moravice - spomen kosturnica (kod osnovne škole) - E

o Moravice - spomen kosturnica (kod željezničke stanice) - E

o Moravice - spomeničko mjesto »Mlinari« - R - 0299

o Moravice - spomeničko mjesto Rajnovo brdo - R - 0285

o Moravice - nadgrobni spomenik - E

o Plemenitaš - spomeničko mjesto u šumi Litorić - R - 0284

. Arheološka baština:

o Lukovdol - spilja Tetinja - E

7. Zaključak

Temeljem ovog »Izvješća o stanju u prostoru Grada Vrbovskog« bit će izrađen novi »Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrbovskog« za naredno četverogodišnje razdoblje.

8. Završne odredbe

Ovo »Izvješće o stanju u prostoru Grada Vrbovskog« stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-07/07-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko: 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Slavko Medved, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=51326&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr