SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima( »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 49. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 52. sjednici održanoj dana 5. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta
za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1. uvjeti i način davanja u zakup nekretnina u posjedu i vlasništvu Grada Crikvenice za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje,

2. lokacije za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje,

3. zasnivanje zakupa,

4. visina zakupnine.

Članak 2.

Predmeti čija je svrha isticanje reklamnih poruka i oglašavanje u smislu ove Odluke, jesu:

1. transparenti,

2. zastave,

3. reklamna površina,

4. reklamna konstrukcija,

5. reklamni uređaj,

6. reklamni stup,

7. oglasni ormarić,

8. oglasna ploča.

Članak 3.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Transparent je predmet od tkanine, plastificiranih i sličnih materijala koji se postavljaju razapinjanjem iznad uličnih prostora na način da se ne ometa prolaz pješaka i motornih vozila.

Transparent može biti postavljen u svrhu oglašavanja ili isticanja reklamnih poruka.

2. Zastava je reklamni predmet samo ukuliko sadrži reklamni natpis, a postavlja se na za to predviđen jarbol.

3. Reklamna površina je površina predviđena za isticanje reklamnih poruka i natpisa.

Reklamna površina može biti samostojeća, viseća ili pričvršćena na podlogu konzolno ili plošno.

U reklamne površine mogu se ubrojiti i reklamni stupovi, panoi ili ploče, tende, ograde sačinjene od ploča sa ispisanim reklamnim porukama i sl.

4. Reklamna konstrukcija je trodimenzionalna konstrukcija ili specifično oblikovana konstrukcija postavljena u prostoru isključivo radi isticanja reklamnih poruka.

5. Reklamni uređaj je posebno projektiran ili tipski izrađen predmet čija je namjena ili svrha prijenos reklamnih poruka (npr. trivision reklamni uređaj, informativno reklamni pano, displej, veliki svijetleći samostojeći pano i slično).

Reklamni uređaj nužno ima priključak na električnu instalaciju ili zahtjeva poseban način postavljanja, održavanja i zaštite.

6. Reklamni ormarić je zastakljena i osvjetljena površina predviđena za isticanje reklamnih poruka izlaganjem prizvoda.

7. Oglasni stup je stup čije je oplošje predviđeno za oglašavanje,a dimenzijama i i oblikovanjem prilagođen je urbanoj sredini u kojoj je postavljen.

8. Oglasni ormarić je zastakljena i osvjetljena površina predviđena za isticanje oglasa i obavjesti, dimenzijama i oblikovanjem prilagođena urbanoj sredini u kojoj se postavlja.Može biti samostojeći ili pričvršćen na pročelje zgrade.

9. Oglasna ploča je samostojeća ili na podlogu pričvršćena površina predviđena za isticaje oglasa i obavjesti, a dimenzijama i i oblikovanjem prilagođena je urbanoj sredini.

Članak 4.

Predmeti iz članka 2. ove Odluke moraju biti estetski oblikovani.

Predmeti se moraju održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale treba obnoviti, zamijeniti odnosno ukloniti.

Troškove održavanja, čišćenja i uklanjanja predmeta snosi zakupnik.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PREDMETA

Članak 5.

Lokacije za postavljanje predmeta iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se Planom lokacija.

Plan lokacija iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko Poglavarstvo Grada Crikvenice na prijedlog Upravnog odjela za razvoj i upravljanje imovinom.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 5. ove odluke, lokacije za postavljanje predmeta iz članka 2. točka1., 2. i 3. ove odluke, kojima se reklamira vlastiti proizvod ili djelatnost utvrđuje Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 7.

Nekretnine za postavljanje predmeta iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja pravnim i fizičkim osobama registriranim za djelatnost reklamiranja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama.

Članak 8.

Natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo broji tri člana i isti broj zamjenika.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje Gradsko Poglavarstvo Grada Crikvenice.

Članak 9.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku.

Tekst objave iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće:

1. oznaku i površinu nekretnine,

2. početni iznos zakupnine po m2,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja zakupa,

5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

6. rok za podnošenje ponude na natječaj,

7. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

8. obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku dozvolu odnosno građevnu dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

9. odredbu da na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji s kojima je Grad vodio ili vodi sudski ili upravni spor s osnova zakupa ili neplaćanja obveza prema Gradu.

Tekst natječaja može sadržavati druge uvjete i podatke u svezi zakup.

Članak 10.

Pismena prijava za sudjelovaje na natječaju mora sadržavati:

1. ime i prezime (za fizičke osobe) ili tvrtu odnosno naziv (za pravne osobe), te adresu odnosno sjedište ponuditelja,

2. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

3. preslika osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

4. presliku rješenja o upisu u odgovarajući regstar (za pravne osobe i obrtnike),

5. visina ponuđene zakupnine.

Članak 11.

Natječaj će se provesti ukoliko na istom sudjeluju najmanje dva ponuditelja.

Natječaj se provodi javnim otvaranjem prispjelih ponuda.

Članak 12.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Članak 13.

Po provedenom postupku natječaja odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko Poglavarstvo na prijedlog povjerenstva.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka Grad Crikvenica i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu sklapa se na rok do 5 godina.

Članak 14.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o zakupu, jamčevina se uračunava u zakupninu.

Članak 15.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i osobito sadrži:

1. naznaku ugovorih strana,

2. naznaku nekretnina i predmeta koji se postavlja na lokaciji,

3. rok trajanja zakupa,

4. iznos zakupnine, rok i način plaćanja,

5. otkazni rok,

6. odredbu o prestanku ugovora,

7. rok za postavljanje predmeta,

8. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa nekretninu dovesti u prvobitno stanje.

Članak 16.

Ugovor o zakupu može prestati na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 17.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne odredbe o trajanju zakupa, ako zakupnik:

1. ne postavi predmet sukladno Planu lokacija i ugovoru o zakupu,

2. ne postavi predmet u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu,

3. ne plati zakupninu dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u tijeku godine,

4. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućem prostornom planu.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana.

Ako zakupodavac otkaže ugovor o zakupu iz razloga navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete.

Članak 18.

Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim kandidatima koji sudjeluju na izborima, Gradsko poglavarstvo može odobriti privremeno korištenje, bez naknade, određenih nekretnina i predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada, za isticanje izbornih plakata u svrhu njihove izborne promidžbe.

U slučaju iz predhodnog stavka ovog članka, sklopit će se ugovor o privremenom korištenju koje u ime Grada Crikvenice s korisnikom sklapa Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom.

Prije sklapanja ugovora, osobe utvrđene u stavku 1. ovog članka dužne su uplatiti novčani polog u visini koju utvrdi Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prava i obveze zakupnika iz postojećeg ugovora o zakupu miruju za vrijeme koje utvrdi Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice.

Članak 19.

Korisnik iz članka 18. ove Odluke dužan je brinuti se o urednom izgledu predmeta za oglašavanje i izbornih plakata, a po isteku privremenog korištenja obavezan je predmet dovesti u prvobitno stanje.

Ukoliko korisnik ne postupi na način utvrđen u predhodnom stavku ovog članka u roku od 5 dana od dana završetka izbora, učinit će to nadležne službe Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša na teret sredstava uplaćenog garantnog pologa.

Članak 20.

Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke, u slučaju određenom u članku 6. ove odluke, može se odobriti privremeno korištenje nekretnine.

U slučaju iz predhodnog stavka ovog članka sklopit će se ugovor o privremenom korištenju koji u ime Grada Crikvenice s korisnikom sklapa Upravni odjel za razvoj i upravljanje imovinom.

Ugovor o privremenom korištenju iz stavka 2. ovog članka sklapa se u pisanom obliku na rok od jedne godine.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 21.

Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i vrsti predmeta koja se postavlja u svrhu isticanja reklamnih poruka i oglašavanja.

Za određivanje zona iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom o komunalnoj naknadi.

Članak 22.

Početni iznos zakupnine po kn/m2 iznosi:

Red. broj

Vrsta predmeta

Zona broj 1.

Zona broj 2.

Zona broj 3.

Zona broj 4.

dnevno, mjesečno, godišnje po m2

1.

transparent

3,78

1,89

1,32

1,13

dnevno

2.

Zastava (reklamna zastava)

113,43

56,72

37,81

30,25

mjesečno

3.

reklamna površina:

a) pano, ploča, stupić

47,26

23,63

15,88

12,86

mjesečno

 

 

378,10

189,05

132,34

113,43

godišnje

 

b) tenda (tlocrtna površina)

37,81

30,25

18,91

11,34

mjesečno

 

c) ograda

113,43

56,72

37,81

30,25

mjesečno

4.

reklamna konstrukcija

226,86

113,43

75,62

60,50

mjesečno

5.

reklamni uređaj

1.701,45

850,73

567,15

453,72

godišnje

6.

reklamni ormarić

1.134,30

567,15

378,10

302,48

godišnje

7.

oglasni stup, oglasni ormarić, oglasna ploča i ostale oglasne površine

 

5,67

 

 

mjesečno

Početni iznos zakupnine za postavljanje svjetlećih reklamnih predmeta iznosi 50% iznosa od zakupnine iz stavka 1. ovog članka.

Članak 23.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku provođenja javnog natječaja.

Visina naknade za privremeno korištenje iz članka 20. ove Odluke, određuje se u visini trostrukog početnog iznosa zakupnine iz članka 22. ove Odluke.

Iznos zakupnine i iznos naknade za privremeno korištenje obračunava se svakog prvog dana u mjesecu za zakup odnosno privremeno korištenje ako zakup odnosno privremeno korištenje traje do mjesec dana.

Članak 24.

Za privremeno korištenje nekretnina na kojima se postavlja transparent,pano i zastava za isticanje obavijesti o humanitarnim, kulturnim ili sportskim manifestacijama, ne plaća se naknada.

V. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša putem komunalnog redarstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postojeći ugovori o zakupu za postavljanje predmeta iz članka 2. ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti sva izdata odobrenja za postavljanje reklamnih tabli.

Vlasnici reklamnih tabli kojima je izdato odobrenje pozvat će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke na podnošenje zahtjeva za zaključenje ugovora.

Krajni rok za zaključenje ugovora o zakupu nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka je 60 dana od primitka poziva, istekom kojeg roka smatrat će se da nisu postavljeni sukladno odredbama ove Odluke, te će se s istima postupiti sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/329

Ur. broj: 2107/01-02-07-3

Crikvenica, 5. travnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
Božidar Tomašek, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=499&mjesto=10003&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr