SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 15. Petak, 13. travnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

23.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 33. sjednici održanoj dana 5. travnja 2007. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Grad) s mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovo

zom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom (Pod Baran, Obala Petra Krešimira IV., Šetalište kneza Domagoja), plaže Brajda u Povilama, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i šetnice u Klenovici, te plaže u Smokvici i Sibinju kako slijedi:

-sanacije na pomorskom dobru 190.000,00 kn
(Proračunska stavka 5726 4124)

-izgradnja spusta u more u Sibinju 30.000,00 kn
(Proračunska stavka 5720 4124)

-izgradnja spusta u more u Smokvici 30.000,00 kn
(Proračunska stavka 5722 4124)

-projekt uređenja plaža na predjelu
Obale Petra Krešimira IV. u Novom
Vinodolskom150.000,00 kn
(Proračunska stavka 5728 4264)

-naknada Vijeću za koncesijska odobrenja 15.000,00 kn (Proračunska stavka 5712 3237)

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

Petak,13.travnja2007. Stranica1075—broj15

SLUŽBENENOVINE

Stranica1076—broj15 Petak,13.travnja2007.

SLUŽBENENOVINE

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se sljedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja koje se odnose na kulturne, zabavne i športske manifestacije:

Petak,13.travnja2007. Stranica1077—broj15

SLUŽBENENOVINE

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/07-10/2

Ur. broj: 2107/02-03-07-1

Novi Vinodolski, 5. travnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=498&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr