SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
OPĆINA JELENJE
30

7.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01, 10/06) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje

1. Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje povjerava se firmi »VING kompani« d.o.o., Jarče polje 23D, 47250 Duga Resa.

2. S firmom naznačenom u točki 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje na razdoblje od četiri godine.

3. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit će se Ugovorom o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje.

Obrazloženje:

Općina Jelenje objavila je dana 7. prosinca 2006. godine na Web stranici Općine Jelenje i u Novom listu javni natječaj za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje, sve sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04).

Po objavljenom javnom natječaju, do krajnjeg roka za podnošenje ponuda dana 14. prosinca 2006. do 12,00 sati zaprimljeno je pet ponuda. Ponuditelji su dostavili svu potrebnu natječajnu dokumentaciju. Povjerenstvo za ustupanje radova održavanja nerazvrstanih cesta izvršilo je računsku provjeru gdje je utvrđeno da nema pogrešaka u troškovnicima ponuditelja.

Slijedom navedenoga Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da su zaprimljene ponude kako slijedi:

1. Butorac Inženjering, Ante Kovačića 20, 51000 Rijeka

2. Rijeka Asfalt, Šenoina 15, 51000 Rijeka

3. Dira Gradnja, Užarska 1, 51000 Rijeka

4. GP Rijeka, Supilova 6, 51000 Rijeka

5. Ving Kompani, Jarče polje 23B, Duga Resa

Ponuda »VING kompani« d.o.o. Jarče Polje 23D, ocjenjuje se kao najpovoljnija temeljem naputka Poglavarstva te je Stručno povjerenstvo donijelo Zaključak sukladno članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora, te isti uputilo Poglavarstvu, zajedno sa pristiglim ponudama i ispravama.

Poglavarstvo Općine Jelenje je na sjednici održanoj 31. siječnja 2007. godine razmotrilo pristigle ponude te na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva predložilo Vijeću da donese ODLUKU o odabiru firme »VING kompani« d.o.o. kao najpovoljnijem ponuditelju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje.

Slijedom navedenog Općinsko Vijeće Općine Jelenje odlučilo je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu, protiv ove Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 340-02/07-01/1

Ur. broj: 2170-04-07-30-01-1

Dražice, 20. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51218&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr