SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD KASTAV
30

13.

Na temelju članka 124. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KASTVA ZA 2006. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2006. godinu, prihodi i rashodi iznose

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I
PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2006. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznose 27.238.548 kn, odnosno 100,84 % planiranih prihoda.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.725.266 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 513.282 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 16.652.928 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak i čine 56,78% prihoda od poreza.

Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 3.391.858 kn, čine 111,21 % planiranih prihoda, te su realizirani znatno iznad očekivanja.

Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 105,95% planiranih prihoda te su realizirani iznad očekivanja.

Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su u iznosu od 153.463 kune, odnosno u iznosu od 109,62% planiranih prihoda.

Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 369.468 kuna, odnosno u iznosu koji je za 2,63 % veći od planiranog iznosa.

Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 827.201 kune, a uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 127.201 kune i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 700.000 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna su realizirane u iznosu od 100.000 kuna.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, zakupa javnih površina i prihode od spomeničke rente, ostvareni su u iznosu od 1.167.531 kune.

U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora, koji su ostvareni u iznosu od 657.908 kuna, odnosno u iznosu koji je za 6,11% veći od planiranog iznosa jer su naplaćena potraživanja za zakup poslovnog prostora po opomenama.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 7.967.806 kn.

Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 5.935.098 kuna i kreću se u planiranim okvirima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta, prihode od prodaje grobnih objekata, te prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 513.282 kune.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe (zajam Režić), za uređenje fasada i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti, realizirani su u iznosu od 293.078 kuna, odnosno u iznosu od 3,53 % planiranog iznosa, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 28.108.187 kuna, odnosno u iznosu od 74,04% planiranih rashoda. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirani su u iznosu od 53,86% planiranih rashoda, jer nisu realizirani rashodi za izgradnju Ceste 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Belići.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 64.897 kuna, a uključuju izdatke za dodijeljene zajmove za uređenje fasada.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 4.

Godišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2006. godinu će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-4

Kastav, 29. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, d. i. g., v.r.

- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Obrazloženje izvršenja programa je usmjereno na rezultate svakog programa, te podrazumijeva izvještavanje o uspješnosti programa, kao i o ostvarenju postavljenih ciljeva.

PROGRAM 1101: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo, projekte Gradsko vijeće mladih, Velika i mala slikarska radionica, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 684.842 kune, odnosno 96,66% planiranih sredstava.

PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA

Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 34.884 kuna, odnosno 99,67% planiranih sredstava.

PROGRAM 1103: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA

Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 54.000 kuna, odnosno 100% planiranih sredstava.

PROGRAM 1204: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

Navedeni program sadrži aktivnost: Izvršno tijelo.

Ukupno utrošena sredstva za ovaj program u 2006. godini iznosila su 359.356 kuna, odnosno 90,57 % planiranih sredstava.

PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

- Kapitalni projekt: Opremanje uprave.

Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje realizirani su u iznosu od 95,11 % planiranih rashoda.

Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva, te su ostvareni značajniji rezultati u naplati potraživanja od komunalnih doprinosa.

Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od 93,12 % planiranih rashoda, nabavljena su četiri osobna računala, skener, projektor, te je nabavljen software u vrijednosti od 82.215 kuna.

PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava

- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).

Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 617.399 kuna, odnosno 97,84% planiranih sredstava.

Šahovskom klubu Kastav su u 2006. godini doznačena sredstva u iznosu od 50.000 kuna. Šahovski klub Kastav je u prostorijama kluba organizirao 25 turnira, te je nastupao na drugim turnirima (15 turnira). Na državnom prvenstvu u Visu, na Bjelolasici i u Ravnoj gori članovi Šahovskog kluba Kastav su osvojili prvo i treće mjesto.

Školskom sportskom klubu Zvirić su u 2006. godini doznačena sredstva u iznosu od 12.000 kuna, pa su učenici sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima u Primorsko-goranskoj županiji. Postignuti su zapaženi rezultati kao što je 4. mjesto stolnotenisača u Primorsko-goranskoj županiji.

Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći će se dati nakon što sva sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.

PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE DJELATNOSTI U KULTURI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost : Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine

- Aktivnost : Djelatnost knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine

- Aktivnost : Osnovna djelatnost udruga u kulturi

- Tekući projekt: Festival KKL

- Tekući projekt: Uređenje bačvarske muzejske zbirke

- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije sveta Trojica

- Kapitalni projekt: Uređenje kotlarije

U 2006. godini je u realizaciju ovog programa utrošeno 1.267.019 kuna, odnosno 97,07 % planiranog iznosa.

Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav

Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 50.000 kuna, te je nabavljena staklena vetrina.

Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju 2006. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XIV., izdavanjem 1000 primjeraka, a u njegovu je realizaciju utrošeno 82.269 kuna, odnosno 94,56 % planiranih sredstava.

U 2006. godini je za realizaciju aktivnosti: Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 382.443 kune.

Udruzi Kanat Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 60.000 kuna za financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala Čansonfest - Kastav 2006.

U 2006. godini muška klapa Kastav je održala 55 nastupa, među kojima se mogu izdvojiti koncerti u Zagrebu, Opatiji i Puli. Vrijedno je spomenuti kao pokazatelje uspješnosti (mjerila rezultata) da je Muška klapa Kastav bila u finalnom krugu nominacija za diskografsku nagradu Porin 2006. Ženska klapa Kastav je imala 37 nastupa, te je na 9. Festivalu istarskih klapa Buzet 2006. osvojila 2. mjesto po ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda. Pored toga, ženska klapa Kastav je osvojila 1. mjesto na 7. Međunarodnom festivalu u Mađarskoj i 3. mjesto na 4. Međunarodnom festivalu zborova u Den Haagu.

Glazbenom društvu Spinčići su doznačena sredstva u 2006. godini u iznosu od 125.000 kuna. Orkestar Glazbenog društva Spinčići je ostvario ukupno 48 nastupa i to 20 na području Grada Kastva, 19 nastupa u Promorsko-goranskoj županiji, jedan u Hrvatskoj i osam u inozemstvu.

Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati nakon što sve udruge i ustanove nositelji projekata i aktivnosti dostave izvještaj o svom radu za 2006. godinu.

PROGRAM 2308: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Prijevoz učenika

- Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole

- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane

U Program osnovnog obrazovanja je u 2006. godini utrošeno 369.709 kuna, odnosno 68,09 % planiranih sredstava, jer nisu realizirani rashodi za projekt školske, sportske dvorane.

PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STANDARDA«

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Produženi boravak djece

- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja

- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda

U navedeni program je 2006. godini utrošeno 209.350 kuna, odnosno 99,03% planiranih sredstava.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što škola dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2006. godinu.

PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je realizaciju u 2006. godini utrošeno 138.307 kuna, odnosno 99,86 % planiranih sredstava.

PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«

- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«

- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade D. V. »V. Nazor.«

- U realizaciju ovog programa je u 2006. godine utrošeno 3.966.232 kune, odnosno 99,65% planiranih sredstava. Utrošena su sredstva u iznosu od 2.500.000 kuna za dodatna ulaganja na novoj zgradi D. V. »V. Nazor« i nabavljena je oprema u vrijednosti od 777.271 kune, te je u studenom 2006. godine počeo s radom novi vrtić. Pored toga su osigurana sredstva za plaće djelatnika i ostalu opremu.

Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«, te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za 2006. godinu.

PROGRAM 12: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva

- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja

- Aktivnost: Razvoj turizma

- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti

U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 893.222 kune, odnosno 60,62 % planiranih sredstava, jer nije u cijelosti realizirana kupnja zemljišta za cestu u RZ Žegoti.

Dodijeljeni su zajmovi građanima za uređenje fasada u ukupnom iznosu od 64.897 kuna.

PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom

- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja

- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima.

U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.476.036 kuna, odnosno 99,16 % planiranih sredstava.

Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i

ostalo) svim građanima koji su pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.

PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja

- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete

- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

- Aktivnost: Održavanje javnih površina

- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda

- Tekući projekt: Nabava opreme.

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog programa iznose 2.121.338 kuna.

Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:

- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 64.236 kn

- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
615.443 kn

- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 513.703 kn

- za aktivnost: Održavanje javnih površina 510.300 kn

- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 387.656 kn

- tekući projekt: Nabava opreme 30.000 kn.

Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.

PROGRAM 5117: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.

U realizaciju ovog programa je u 2006. godini utrošeno 560.965 kuna.

PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ

Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu. Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 1.138.607 kuna, a uključuju subvencije K. D. Autotrolej d.o.o. za njegov rad i sredstva koja se uplaćuju K. D. Autotrolej d.o.o. za nabavu autobusa.

PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA

Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara

- Tekući projekt: Opremanje DVD

Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 462.987 kn, odnosno 99,61 % planiranih sredstava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kastav je u 2006. godini imalo 17 intervencija, koje su uključivale 14 intervencija gašenja požara i tri intervencije ispumpavanja vode.

PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Geodetski poslovi

- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići

- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina

- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije

- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa

- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta

- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta

- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice

- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja.

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom razdoblju iznosila su 8.599.660 kn, odnosno 50,92 % planiranog iznosa.

Unutar kapitalnog projekta: Cesta 233 Jurčići - groblje - Šporova jama - Belići realizirani su rashodi za kapitalne pomoći K. D. »Bršjanovac« za Cestu 233 Jurčići - Groblje u iznosu od 3.905.000 kuna, kao i rashodi otkup zemljišta za cestu u iznosu od 499.679 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata

U 2006. godini su utrošena sredstva u iznosu od 48.678 kuna, te je napravljen idejni projekt za igralište u Rešetarima.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete je u potpunosti realiziran. U taj je projekt utrošeno u izvještajnom razdoblju 199.992 kune, te je na području Grada Kastva postavljeno 85 novih rasvjetnih tijela, izrađeno je rješenje i ishodovane su potrebne suglasnosti.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje javnih površina u potpunosti su realizirani radovi na uređenju nogostupa u Rešetarima u površini od 360,00 m2, nogostupa u Ulici 111. brigade ZNG-a u površini od 360,00 m2, pješačke staze u Rubešima u površini od 70,00 m2, pješačke staze u ulici 111. brigade ZNG-a u površini od 150,00 m2, pješačke staze u Spinčićima u površini od 100,00 m2, nogostupa Brestovice u površini od 100,00 m2, uređenje okretišta u Brnčićima u površini od 30,00 m2, uređenje autobusnog stajališta u Jardasima u površini od 35,00 m2 i uređenje okoliša oko cvjetarne i kioska u Kastvu u površini od 100,00 m2. Za kapitalni projekt - Uređenje javnih površina utrošeno je u 2006. godini 299.404 kune.

Za kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije utrošeno je 89.040 kuna. Realiziran je idejni projekt kanalizacije Ćikovići zajedno sa K.D. »Vodovod i kanalizacija«, pa su temeljem Ugovora o sufinanciranju sredstva u iznosu od 19.500 kuna doznačena K.D. »Vodovod i kanalizacija«. Pored toga je u 2006. godini većim dijelom realizirana projektna dokumentacija sanitarne i oborinske kanalizacije, dok je glavni projekt završen početkom 2007. godine.

Rashodi za kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa su realizirani u iznosu od 378.507 kuna, te je realizirana izgradnja nogostupa Šporova jama - RZ Žegoti u dužini od 250 m zajedno sa Županijskom upravom za ceste i tvrtkom HEP d.d.

Unutar kapitalnog projekta: Uređenje nerazvrstanih cesta asfaltirane su makadamske ceste, izvršena dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama, te su ugovoreni i započeli radovi na izradi glanvog projekta za cestu Ćikovići - 111. brigade

ZNG-a. Rashodi za asfaltiranje makadamskih cesta u izještajnom razdoblju su iznosili 399.443 kune, odnosno 99,86 % planiranih rashoda. U 2006. godini su izvršeni priprema i asfaltiranje sljedećih makadamsih cesta: ulice Gornji Spinčići u površini od 489 m2, ulice Žegoti 29/b i Žegoti 30 u površini od 713 m2, ulice prilaznog puta uz kuću Ćikovići 74/a u površini od 125 m2, ulice Donji Ćikovići od kbr. 86/e do 101/c u površini od 750 m2, ulice u Brnčićma u površini od 900 m2, ulice u Tometićima od kbr. 33/b 33 u površini od 253 m2, ulice u Tuhtanima od kbr. 40 do 44 u površini od 380 m2, te od kbr. 24 do 25 u površini od 250 m2 i asfltiranje ulice Brozovo, odnosno uređenje uzbrdice u površini od 250 m2.

U 2006. godini su izvedena dodatna ulaganja na sljedećim nerazvrstanim cestama: ulici Vjekoslava Spinčića u površini od 620 m2, ulici Stari put u površini od 600 m2, ulici Donji Spinčići od kbr. 127b do 131 u površini od 500 m2, ulici Trinajstići od kbr 73 do 87 u površini od 270 m2, ulici Donji Ćikovići od kbr. 98 do 125 u površini od 1.455 m2, ulici Donji Ćikovići od kbr 109 do 137 u površini od 300 m2, ulici u Rubešima od kbr 133 do 141 u površini do 500 m2, te doasfaltiranje nerazvrstanih cesta u površini od 200 m2.

Unutar kapitalnog projekta: Izgradnja groblja u 2006. godini je napravljen izvedbeni projekt i započeti su radovi na izgradnji proširenja groblja. Sredstva u iznosu od 1.300.000 kuna su doznačena društvu »Bršjanovac« d.o.o.

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51215&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr