SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

41.

Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje obavljanje i financiranje prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Delnice, uvjeti i način njihova ostvarivanja, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja značajna za obavljanje poslova za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Delnice.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel), uz mišljenje drugih organa.

Organe iz stavka 1.ovog članka, na prijedlog člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi, svojom Odlukom određuje Poglavarstvo Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

U Odluci Poglavarstva navode se nazivi organa koji će obavljati poslove iz stavka 1.ovog članka, njihova prava i obveze te po potrebi i sve ostalo što bi moglo imati značaja za

rad tih organa odnosno za obavljanje navedenih poslova (npr. pravo na naknadu i sl.).

Odluka Poglavarstva objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Delnica(u daljnjem tekstu: Grad), ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako su pojedina prava koja prema ovoj Odluci osigurava Grad po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obujmu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska odnosno nadležni Centar za socijalnu skrb (dalje: Centar) ili druga pravna ili fizička osoba, Grad će ta prava osiguravati do visine razlike između visine koju osigurava Centar odnosno ta fizička ili pravna osoba i visine koja je utvrđena ovom Odlukom.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu ostvariti samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

- ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno vozilo, osim ako Centar za socijalnu skrb Delnice ne utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Iznimno odredba stavka 3. ovog članka ne odnosi se na osobe koje žele doprinjeti poboljšanju svog socijalnog statusa na način da dragovoljno sudjeluju u akcijama vezanim uz čišćenje i uređenje ulica i zelenih površina na području Grada Delnica kao i drugim društveno korisnim akcijama kojima se nastoji pomoći bolesnim, starijim i nemoćnim osobama.

Članak 4.

Smatra se da u smislu članka 3. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati; ona prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, imovina djeteta može se izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje Centar za socijalni rad.

Članak 5.

Smatra se da u smislu članka 3. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako nije uredno prijavljena kod službe za zapošljavanje ili ako je prijavljena kod službe za zapošljavanje, a u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

Članak 6.

Odredbe iz članka 3. ove Odluke ne odnose se na:

- potpuno radno nesposobnu osobu,

- radno sposobnu osobu stariju od 55 godina života koja u posljednjih deset godina, nije bila u radnom odnosu, niti je obavljala obrt ili drugu samostalnu djelatnost po posebnim propisima, članove poljoprivrednog domaćinstva starije od 55 godina života, te osobe kojima do stjecanja prava na starosnu mirovinu nedostaje 5 godina života ili mirovinskog staža,

- dijete od 15. do navršene 18. godine života, odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdulje do navršene 26. godine života,

- trudnicu nakon 12 tjedana trudnoće i rodilju do dva mjeseca nakon poroda, te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do 10 godina života, ili teže tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete pod roditeljskom skrbi.

Članak 7.

Potpuno nesposobnim za rad u smislu ove Odluke smatra se:

- osoba starija od 65 godina,

- dijete do navršene 15. godine života,

- osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima, ako ovom Odlukom nije drukčije napisano.

Članak 8.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć za uzdržavanje za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina.

Članak 9.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koje se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 10.

Broj korisnika koji mogu ostvarivati pojedina prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom, može biti određen (ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje ili Odlukom Poglavarstva na prijedlog Gradonačelnika ili člana Poglavarstva zaduženog za socijalnu skrb, a uz prethodno mišljenje Voditelja Odsjeka za proračun i financije Odjela Grada (u daljnjem tekstu: Odsjek odjela), sukladno sredstvima koja su namijenjena za osiguravanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Članak 11.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom Centru za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar).

Povjeravanje poslova iz stavka 1.ovog članka izvršiti će se na način da Grad sa Centrom sklopi ugovor kojim će se regulirati međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Grad može pravnoj ili fizičkoj osobi dati pomoć u svezi provedbe određenih programa socijalne skrbi.

Grad daje pomoć iz stavka 1.ovog članka u pravilu na temelju Odluke Poglavarstva ili s istom sklapa ugovor kojim će se regulirati međusobna prava, obveze i odgovornosti.

Članak 12.

Prava iz socijalne skrbi, u smislu odredbi ove Odluke, su prava kojima se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu iz opravdanih razloga zadovoljiti, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Članak 13.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Grada Delnica.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 14.

Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: Korisnik) je samac, član obitelji ili obitelj u cjelini, koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

U svezi s stavkom 1.ovog članka Korisnici prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom su:

1. SAMAC, to je osoba koja nema obitelj ili živi bez članova svoje obitelji.

2. OBITELJ koju čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive u zajedničkom domaćinstvu.

3. SAMOHRANI RODITELJ je smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici i sam skrbi za svoju djecu.

4. MLAĐA PUNOLJETNA OSOBA je osoba do navršene 21. godine života.

Korisnik prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom su i:

1. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko ili kazneno pravne zaštite,

2. tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

3. druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka.

Članak 15.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Delnica najmanje godinu dana, te stalnim prebivalištem na području Grada.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta, i to:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda, ili

c) poseban uvjet.

Ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i primjena uvjeta iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se na način i po postupku propisanom ovom Odlukom.

a) Socijalni uvjet

Članak 17.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje, ili

- pravo na osobnu invalidninu.

b) Uvjet prihoda

Članak 18.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ukoliko su prihodi u sljedećim iznosima:

- samac, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.200,00 kuna,

- dvočlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 1.800,00 kuna,

- tročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 2.400,00 kuna,

- četveročlana obitelj, čiji prihod ne prelazi iznos od 3.000,00,

- obitelji s više od četiri člana, za svakog daljnjeg člana uvećava se prihod za iznos od 400,00 kuna,

- za umirovljenike, starije i nemoćne osobe iznad 65 godina života cenzus se povećava za svakog člana za 100,00 kuna.

Uvjeti prihoda se dokazuju:

- potvrdom o plaći, mirovini u zadnja 3 mjeseca,

- uvjerenje Ureda za katastar o katastarskom prihodu (u mjestu prebivališta i rođenja za podnositelja zahtjeva i supružnika).

Pod prihodom iz stavka 1.ovog članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka samca, odnosno obitelji isplaćenih u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i primitci koje samac ili obitelj ostvare po osnovi rada, mirovine iz Hrvatske ili inozemstva, te sezonskim i povremenim radom ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2.ovog članka ne uračunava se novčana naknada za tjelesno oštećenje (invalidnina), ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, te doplatak za djecu.

Prihod iz stavka 2.ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.

Ukoliko prihodi propisani za pojedinog korisnika prelaze iznose propisane stavkom 1.ovog članka, ali ne za više od 20% propisanih iznosa, Odjel može, samostalno uz prethodno mišljenje ovlaštenog organa ili na temelju odluke Poglavarstva, u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima i bez obzira na propisani uvjet prihoda, Korisniku na njegov pismeno obrazloženi zahtjev i uz dodatne dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti neko od prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

c) Poseban uvjet

Članak 19.

U smislu članka 11. ove Odluke ispunjavaju:

- roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,

- obitelji sa invalidnim djetetom (nepokretnim) ovisnim o drugoj osobi.

Korisnici ispunjavaju poseban uvjet ukoliko ispunjavaju posebno propisane uvjete za neko od prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 20.

Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije,

3. pravo na pomoć za subvenciju troškova stanovanja,

4. pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola,

5. pravo na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata,

6. pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić,

7. pravo na pomoć za produženi boravak u osnovnoj školi,

8. pravo na socijalne stipendije učenika i studenata,

9. pravo na smještaj u dom za učenike srednjih škola,

10. pravo na pomoć i njegu u kući.

Za ostvarivanje svih prava iz ovog članka, potrebno je ispunjavati socijalni uvjet i uvjet prihoda.

Članak 21.

Korisnik, u pravilu može, istovremeno ostvariti najviše tri prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Samo u izuzetnim i naročito opravdanim slučajevima, Odjel može, samostalno uz prethodno mišljenje ovlaštenog organa ili na temelju odluke Poglavarstva, korisniku na njegov pismeno obrazloženi zahtjev i uz dodatne dokaze kojima dokazuje tu svoju potrebu, odobriti ostvarivanje više od tri pojedinačnih prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Članak 22.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno, dodjeljuju se na temelju osnovice Poglavarstva.

Poglavarstvo osnovicu iz stavka 1. ovog članka određuje prema prijedlogu člana Poglavarstva zaduženog za socijalnu skrb, uz mišljenje voditelja Odsjeka odjela, a sukladno predviđenim novčanim sredstvima u Proračunu Grada Delnica.

Odluka Poglavarstva iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

1. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga

Članak 23.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga (u daljnjem tekstu: pomoć za komunalne usluge) je pomoć koja obuhvaća troškove usluga:

1. vode,

2. otpadnih voda,

3. odvoza kućnog smeća,

4. naknadu za slivne vode, te

5. naknadu za komunalnu naknadu.

Prije donošenja rješenja o odobravanju pomoći za komunalne usluge, Odjel će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog organa.

Pomoć za komunalne usluge odobrava se korisnicima, ako ispunjavaju:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda.

Pomoć za komunalne usluge koristi se na način da Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela, plati korisnikov račun u cijelosti ili djelomično, korisniku na ruke ili izravno na račun javnog ili komunalnog poduzeća.

Članak 24.

Korisnik pomoći za komunalne usluge može biti samo jedan član domaćinstva, nositelj stanarskog prava.

Pomoć za komunalne usluge ne smije prijeći iznos osnovice kojeg odredi Poglavarstvo.

Pomoć za komunalne usluge može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti korisniku više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći 1.000,00 kuna.

Iznimno od prethodnog stavka, umirovljenicima i nemoćnim u iznosu od 1.200,00 kuna.

Članak 25.

Korisnik koji prima pomoć za komunalne usluge dužan je davati točne podatke o svom socijalnom uvjetu te svim svojim prihodima odnosno o uvjetu prihoda, te mora omogućiti Odjelu ili ovlaštenom organu uvid u svoje prihode i imovno stanje.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije

Članak 26.

Jednokratna novčana pomoć za hitne intervencije (u daljnjem tekstu: izravna pomoć) je pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja i sl.), nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 27.

Prije donošenja rješenja o odobravanju izravne pomoći, Odjel će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog organa.

Izravna pomoć odobrava se korisnicima, ako ispunjavaju:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda.

Izravna pomoć koristi se na način da Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela isplati korisniku na ruke odobrenu izravnu pomoć.

Članak 28.

Izravna pomoć može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti korisniku više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći dvostruki iznos osnovice.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, umirovljenicima, starijim i nemoćnim osobama iznad 65. godina života, izravna pomoć može se dodijeliti jednoj kalendarskoj godini u trostrukom iznosu osnovice.

Članak 29.

Korisnik koji prima izravnu pomoć dužan je davati točne podatke o svom socijalnom uvjetu, o svim svojim prihodima odnosno o uvjetu prihoda kao i o posebnom uvjetu, te mora omogućiti Odjelu ili ovlaštenom organu uvid u svoje prihode i imovno stanje.

3. Pravo na pomoć za subvenciju troškova stanovanja

Članak 30.

Pravo na pomoć za subvenciju troškova stanovanja (u daljnjem tekstu: troškovi stanovanja), je pomoć kojom se podmiruje dio troškova stanovanja i koje može ostvariti:

1) korisnik stana-najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća zaštićenu najamninu,

2) korisnik stana-najmoprimac (podnajmoprimac) koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (podnajamninu) za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) korisnik stana-najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Troškovi stanovanja mogu se odobriti korisniku koji ne koristi stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje njihovih osnovnih stambenih potreba.

Korisnik troškova stanovanja dokazuje svoj status odgovarajućim aktima i ispravama.

Članak 31.

Korisnik nema pravo na pomoć za troškove stanovanja, ako se za korisnika utvrdi jedna od slijedećih činjenica, i to da:

1. ugovorom o najmu ne dokaže postojanje najma,

2. stan ili dio stana daje u podnajam,

3. sam ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge namjene u cijelosti ili djelomično,

4. pravo na pomoć za troškove stanovanja nema ni korisnik ako on sam ili član njegove obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, kuću za odmor ili stan.

Članak 32.

Prije donošenja rješenja o odobravanju troškova stanovanja, Odjel će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog organa.

Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima, ako ispunjavaju:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda.

Troškovi stanovanja koriste se na način da Odsjek odjela za računovodstvo i financije na temelju rješenja Odjela izravno plaća troškove stanovanja korisniku na njegov žiro račun ili tekući račun ili štednu knjižicu.

Članak 33.

Mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljenje osnovnih potreba korisnika za odobravanje pomoći za troškove stanovanja određuju se sukladno važećem propisu kojim se isto regulira.

Mjerila i obilježja iz stavka 1.ovog članka su:

- za samca, garsonijera ili jednosobni stan do površine 25 m2

- za dvočlanu obitelj, jednosobni ili jednoipolsobni stan do površine 35 m2

- za tročlanu obitelj, jednoipolsobni ili dvosobni stan do površine 45 m2

- za četveročlanu obitelj, dvosobni ili trosobni stan do površine 55 m2

- za svakog sljedećeg člana obitelji dodaje se još 5 m2 stana.

Članak 34.

Troškovi stanovanja mogu se tijekom jedne kalendarske godine odobriti korisniku više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći trostruki iznos osnovice.

Članak 35.

Korisnik koji prima pomoć za troškove stanovanja dužan je davati točne podatke o svom socijalnom uvjetu te svim svojim prihodima odnosno o uvjetu prihoda, te mora omogućiti Odjelu ili ovlaštenim organima uvid u svoje prihode i imovno stanje.

4. Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola

Članak 36.

Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola (u daljnjem tekstu: prehrana učenika), je pomoć koja se odobrava korisniku koji nije u mogućnosti podmirivati troškovi prehrane učenika u osnovnim školama.

Članak 37.

Prije donošenja rješenja o odobravanju prehrane učenika, Odjel će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog organa.

Prehrana učenika odobrava se korisnicima ako je ispunjen propisani uvjet za roditelje ili skrbnike djeteta ili poseban uvjet za dijete.

Roditelji ili skrbnici djeteta trebaju ispunjavati sljedeći uvjet:

a) uvjet prihoda propisan ovom Odlukom.

Dijete treba ispunjavati sljedeći posebni uvjet:

- da je dijete roditelja poginulog u Domovinskom ratu, ili

- da je dijete roditelja invalida Domovinskog rata od najmanje 50 % tjelesnog oštećenja i više, ili

- da je dijete bez roditeljskog staranja, ili

- da je dijete samohranih roditelja ili

- da je dijete obitelji koje imaju petero i više djece, od kojih najmanje troje istodobno i redovito pohađaju nastavu u osnovnoj školi.

Pravo na prehranu učenika koristi se na način da Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela izravno plati osnovnim školama prehranu učenika.

Pravo na prehranu učenika ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine sukladno odgovarajućim propisima.

Odjel može samostalno ili na temelju zahtjeva Poglavarstva ili člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava na prehranu učenika, zatražiti od korisnika ovog prava ili nadležnih osnovnih i područnih škola, isprave odnosno dokaze kojima se dokazuje osnova za dalje ostvarivanje prava na prehranu učenika.

5. Pravo na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola te studenata

Članak 38.

Pravo na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata (u daljnjem tekstu: troškovi prijevoza), je pomoć koja se odobrava učenicima i studentima koji svakodnevno koriste javni prijevoz od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a koji nisu u mogućnosti podmirivati troškove prijevoza.

Pod mjestima školovanja, stavku 1.ovog članka podrazumijevaju se srednje škole u Delnicama, Rijeci, Opatiji i Moravicama, te Sveučilište u Rijeci.

Pravo na troškove prijevoza imaju učenici ili studenti čije je prebivalište u mjestima koja se nalaze na području Grada Delnica.

Članak 39.

Prije donošenja rješenja o odobravanju troškova prijevoza, Odjel će zatražiti mišljenje drugog ovlaštenog organa.

Troškovi prijevoza odobravaju se korisnicima, ako ispunjavaju propisani uvjet za roditelje ili skrbnike učenika ili studenata te poseban uvjet za učenike ili studente.

Roditelji ili skrbnici učenika ili studenata trebaju ispunjavati sljedeći uvjet:

a) uvjet prihoda.

Uz ispunjavanje uvjeta prihoda, za dobivanje troškova prijevoza, učenici ili studenti trebaju ispunjavati još i slijedeće posebne uvjete:

a) učenici;

- da su redoviti učenici srednjih škola navedenih u članku 31. ove Odluke,

- da u navedene srednje škole svakodnevno putuju iz razloga što u Srednjoj školi Delnice za njih ne postoji mogućnost školovanja, odnosno što nema smjera odnosno struke za koju se školuju,

- da u mjestu školovanja nemaju riješeno pitanje stanovanja.

b) studenti;

- da su redoviti studenti na Sveučilištu u Rijeci,

- da nekoliko dana u tjednu (najmanje četiri), putuju na školovanje u Sveučilište u Rijeci, s

- da u Rijeci nemaju riješeno pitanje stanovanja.

Članak 40.

Podnositelj zahtjeva dužan je Odjelu podnijeti slijedeću dokumentaciju:

a) obrazloženi pismeni zahtjev u kojem treba navesti ime i prezime učenika, ime i prezime roditelja ili staratelja, mjesto stanovanja odnosno prebivališta učenika,

b) potvrdu o obiteljskim prihodima roditelja odnosno staratelja,

c) potvrdu o pohađanju odgovarajuće srednje škole,

d) potvrdu o mjestu prebivališta učenika te roditelja ili staratelja odnosno može i preslika osobne iskaznice učenika te njihovih roditelja ili staratelja,

e) dokaz ili pismenu izjavu roditelja ili staratelja, da učenik ili student nema riješeno pitanje stanovanja u mjestu školovanja, tj. da svakodnevno odnosno redovito putuje u mjesto školovanja.

Članak 41.

Pravo na troškove prijevoza ostvaruju se na način da Odsjek odjela za računovodstvo i financije na temelju rješenja Odjela te uz predočenje računa korisnika, izravno plaća troškove prijevoza korisniku na njegov žiro račun ili tekući račun ili štednu knjižicu.

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje se samo za vrijeme trajanja nastavne godine sukladno odgovarajućim propisima.

Subvencija troškova za prijevoz učenika i studenata ne može biti veća od učeničkih i studentskih stipendija.

6. Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić

Članak 42.

Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić (u daljnjem tekstu: troškovi smještaja) je pomoć koja se odobrava djeci koja pohađaju Dječji vrtić »Hlojkica« Delnice, a čiji roditelji ili staratelji nisu u mogućnosti plaćati propisanu cijenu troškova po djetetu.

Troškovi smještaja djece plaćaju se u iznosu kojim se nadoknađuje razlika od iznosa kojeg po djetetu plaća Grad Delnice do pune cijene troškova smještaja djeteta u Dječji vrtić »HLOJKICA« koju snose roditelji ili staratelji djeteta.

Članak 43.

Prije donošenja rješenja o odobravanju troškova smještaja, Odjel će zatražiti mišljenje ovlaštenog organa.

Troškovi smještaja odobravaju se ako su ispunjeni propisani uvjeti za roditelje ili skrbnike djeteta.

Roditelji ili skrbnici djeteta moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda ili

c) poseban uvjet - na temelju zdravstveno medicinske indikacije.

Pravo na troškove smještaja koristi se na način Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela izravno plati troškove smještaja na račun Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice za dijete kojem su odobreni troškovi smještaja.

Pravo na troškove smještaja ostvaruje se samo za vrijeme trajanja smještaja djece u Dječji vrtić »HLOJKICA« sukladno njegovim aktima.

7. Pravo na pomoć za produženi boravak u osnovnoj školi

Članak 44.

Pravo na produženi boravak odobrava se ukoliko su ispunjeni propisani uvjeti za roditelje ili skrbnike djeteta i to:

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda.

Pravo na produženi boravak koristi se na način da Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela izravno plati produženi boravak na račun osnovne škole u kojoj dijete ima produženi boravak.

Pravo na produženi boravak ostvaruje dijete se samo za vrijeme njegova trajanja.

8. Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata

Članak 45.

Pravo na socijalne stipendije učenika i studenata na području Grada Delnica, regulirano je posebnim aktom kojim se regulira postupak raspisivanja natječaja i dodjele navedenih stipendija.

9. Pravo na smještaj u dom za učenike srednjih škola

Članak 46.

Učenički dom odobrava se ukoliko su ispunjeni propisani uvjeti za roditelje ili skrbnike djeteta i to;

a) socijalni uvjet, ili

b) uvjet prihoda.

Pravo na plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu koristi se na način da Odsjek odjela na temelju rješenja Odjela izravno plati produženi boravak na račun učeničkog doma u kojem je učenik smješten.

Pravo na plaćanje troškova smještaja u učenički dom ostvaruje se samo za vrijeme njegova trajanja.

10. Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 47.

Na temelju članka 10. ove Odluke pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog tjelesnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć i njega druge osobe.

Pravo na pomoć i njegu u kući utvrđeno ovom Odlukom može ostvariti Korisnik ako ispunjava ove uvjete:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. ako ne može to pravo ostvariti temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb, te fonda zdravstvenog osiguranja.

Pomoć u kući obuhvaća:

- organiziranje prehrane, nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć pri pripremanju obroka i dr.

- obavljanje kućanskih poslova i ostalih svakodnevnih potreba.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 48.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, pokreće se na pismeno obrazloženi zahtjev ovlaštenog korisnika, njegovog bračnog druga, roditelja ili staratelja.

Članak 49.

Pismeno obrazloženi zahtjev za dobivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, podnosi se Odjelu ili drugom ovlaštenom organu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i tijekom njihova korištenja, korisnik je dužan Odjelu dostaviti ili predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze.

Prije odlučivanju o zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, Odjel ukoliko ocijeni nužnim, ima pravo zatražiti od ovlaštenih osoba da mu u određenom roku dostave i druge isprave odnosno dokumente koji bi mu mogli pomoći odnosno olakšati postupak odlučivanja.

Ukoliko ovlaštene osobe ne postupe prema stavku 3.ovog članka, Odjel može meritorno odlučiti na temelju priloženih isprava i dokaza ili može odbaciti zahtjev korisnika kao nepotpun.

Članak 50.

Odjel i ovlašteni organi u pravilu će, u prostorijama u kojima primaju zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom ili na oglasnim pločama koje se na tim mjestima nalaze, na prikladan način istaći popis odnosno pregled odgovarajućih isprava i dokaza potrebnih za ostvarivanje svakog pojedinog prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Članak 51.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, u prvom stupnju samostalno uz mišljenje ovlaštenog organa, rješenjem odlučuje Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Na uloženu žalbu pristojbe se ne naplaćuju.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Korisnik koji je temeljem odredbi ove Odluke ostvario neko od propisanih prava iz socijalne skrbi, dužan je nadoknaditi štetu Gradu Delnicama ako je:

- dao neistinite ili netočne podatke,

- krivotvorio podatke,

- primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja bi utjecala na smanjenje ili gubitak prava,

- na protupravan način ostvario primanje na koje nije imao pravo.

Tražbina s naslova naknadne štete iz stavka 1.ovog članka, odnosi se samo na dospjele tražbine i u ukupnoj svoti, uvećanoj za zakonom propisane kamate.

Članak 53.

Globom od 200,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako dade neistinite podatke na temelju kojih je ostvario pravo prema ovoj Odluci (članci 17., 18. i 19.), ili ako je i nakon uskraćivanja korištenje odobrenog prava iz socijalne skrb nastavio s njegovim korištenjem (članak 55. stavak 4.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, te uz odgovarajuće isprave (dokaze) koje je podnositelj dužan Odjelu ili ovlaštenim organima dostaviti ili predočiti, Odjel može samostalno ili na zahtjev Poglavarstva ili člana Poglavarstva zaduženog za socijalnu skrb ili ovlaštenih organa odlučiti, da se posebno ispitaju važne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje tih prava, i to posjetom obitelji podnositelja zahtjeva (Korisnika) ili na drugi odgovarajući način.

Odjel odlučuje tko će i na koji način ispitati okolnosti iz stavka 1. ovog članka.

Odjel može odlučiti da okolnosti iz stavka 1. ovog članka ispituje on samostalno ili uz pomoć drugih ovlaštenih organa ili da to učine ovlašteni organi samostalno.

Članak 55.

Odjel može, samostalno ili po zahtjevu Poglavarstva ili člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi, sam ili uz pomoć ovlaštenih organa, nadzirati da li se odobrena sredstva za ostvarivanje prava, koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Odjel može zahtijevati, samostalno ili po zahtjevu Poglavarstva ili člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi, da Korisnik Odjelu dostavi u određenom roku, pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, Odjel će sam uz prethodno mišljenje ovlaštenih organa ili na temelju Odluke Poglavarstva, rješenjem uskratiti korisniku korištenje odobrenog prava iz socijalne skrbi.

Dostavom rješenja Korisniku kojem se uskraćuje neko pravo iz socijalne skrbi, Korisnik je dužan prestati s korištenjem uskraćenog prava.

Ukoliko korisnik i dalje bude koristio uskraćeno pravo, Odjel će sam uz prethodno mišljenje ovlaštenih organa ili na temelju Odluke Poglavarstva poduzeti postupke za naknadu štete te prekršajni postupak.

Odsjek odjela podnosi Poglavarstvu samostalno ili na njegov zahtjev ili zahtjev Gradonačelnika izvješće o ostvarivanju i izvršavanju prava iz socijalne skrbi na temelju ove Odluke.

Ukoliko se izvješća podnose na zahtjev Poglavarstva ili zahtjev Gradonačelnika, podnose se u rokovima koje odredi Poglavarstvo odnosno Gradonačelnik.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine« broj 12/02 i 24/02).

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 500-01/07-01/07

Ur. broj: 2112-01-07-02

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr