SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

40.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) za područje Grada Delnica propisuje se i određuju:

- dozvoljeno produženje zakonski propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani« i »Barovi«,

- mjerila i kriteriji za po službenoj dužnosti određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata,

- kriteriji za drugačije iznimno određivanje radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte iz skupina »Restorani« i »Barovi«,

- radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«,

- lokacije naseljenih područja naselja,

- prostori na kojima se mogu pružati usluge naturistima,

- zabrana usluživanja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima u određenom razdoblju tijekom dana,

- prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupama, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga,

- vanjski izgled ugostiteljskih objekata koji pružaju ugostiteljske usluge u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu i šatoru,

- područja, uvjeti i vrijeme trajanja kampiranja izvan kampova,

- prostori, uvjeti te načini nuđenja i prodavanja ugostiteljskih usluga smještaja iznajmljivača u domaćinstvima.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

- iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,

- iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,

- na željezničkom i autobusnom kolodvoru i sl. u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,

- iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

Za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« propisuje se sljedeće produženo radno vrijeme u kome mogu poslovati:

- u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna od 060,00 sati do 02,00 sata idućeg dana,

- u ostalim mjesecima petkom i subotom 06,00 sati do 01,00 sati idućeg dana.

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada te sajmova, utvrđuje na zahtjev organizatora, a uz prethodno mišljenje TZ Grada, Poglavarstvo Grada, ali ne duže od 7.00 do 1.00 idućeg dana.

Članak 3.

Poglavarstvo Grada Delnica može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena, ali najduže za dva (2) sata od propisanog radnog vremena u članku 2. ove Odluke te radnog vremena za ostale skupine ugostiteljskih objekata propisanog u članku 8. stavak 1. podstavci 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Zakon).

Raniji završetak radnog vremena odredit će se pojedinim ugostiteljskim objektima u sljedećim slučajevima:

- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovu prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć,

- da je došlo do narušavanja javnog reda i mira prema pismenoj obavijesti policije,

- prema prijavi komunalnog redarstva Grada Delnica, kada je došlo do kršenja Odluke o komunalnom redu.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka provodi Jedinstveni upravni Odjel (u daljnjem tekstu; Odjel), Odsjek nadležan za komunalne poslove.

Po prvoj pismenoj obavijesti jedne od nadležnih službi navedenih u prethodnom stavku ovog članka, Odjel Grada Delnica šalje pismeno upozorenje vlasniku ugostiteljskog objekta, a po drugoj pismenoj obavijesti Poglavarstvo Grada Delnica po službenoj dužnosti ugostiteljskom objektu koji je počinio povredu propisa propisuje raniji završetak radnog vremena sukladno prvom stavku ovog članka, a u vremenskom trajanju od 1 do 6 mjeseci od dana donošenja rješenja Gradskog poglavarstva.

Članak 4.

Poglavarstvo Grada Delnica može na pismeni zahtjev ugostitelja odrediti drugačije radno vrijeme pojedinom ugostiteljskom objektu iz skupine »Restorani« i »Barovi« od radnog vremena određenog Zakonom i člankom 2. ove Odluke radi organiziranja prigodnih proslava, pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz prethodnog članka ove odluke odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

Pod prigodnom proslavom u smislu Zakona smatra se doček Nove godine, svadba, maturalna zabava, djevojačka i momačka večer te slična jednodnevna događanja.

Drugačije radno vrijeme pojedinom ugostiteljskom objektu može se odrediti za navedene i slične prigodne proslave iz prethodnog stavka maksimalno u trodnevnom trajanju.

U dane obilježavanja Dana Grada i Župe Delnice, Gradsko poglavarstvo može odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine »Restorani« i »Barovi« isključivo u te dane.

Članak 5.

Lokacije naseljenih područja naselja su sve one lokacije na kojima se nalaze čvrste stambene ili poslovne građevine u svim naseljima na području Grada Delnica uključivo i udaljenost od 200 metara od prve odnosno posljednje građevine u naselju.

Sukladno određenim naseljenim područjima naselja na području Grada Delnica iz prethodnog stavka ovog članka ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze minimalno 200 metara izvan naseljenih područja mogu poslovati u radnom vremenu sukladno odredbi članka 8. stavak 1. podstavak 3. Zakona odnosno od 0,00 do 24,00 sata.

III. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

Članak 6.

Na području Grada Delnica dozvoljeno je usluživanje alkoholnih pića u svim ugostiteljskim objektima u kojima je isto predviđeno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6.00 do 8.00 sati.

IV. PROSTORI ZA SMJEŠTAJ OSTALIH NERAZVRSTANIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA TE NJIHOV VANJSKI IZGLED

Članak 7.

Pod ostalim nerazvrstanim vrstama ugostiteljskih objekata, a u smislu članka 13. stavak 1. Zakona, podrazumijevamo ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Prostori na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge iz ili u objektima iz prethodnog stavka ovog članka su prostori izvan lokacija naseljenih područja naselja iz članka 5. stavak 1. ove Odluke. Za nerazvrstane vrste ugostiteljskih objekata tipa kiosk i kontejner potrebno je dodatno uskladiti lokaciju sa prostornim planom Grada Delnica odnosno potrebno je poštivanje pozitivnih građevnih zakonskih propisa.

Za održavanje prigodnih manifestacija, sajmova, priredbi, fešti, dočeka na otvorenom i slično iznimno se određuje prostor Gradske tržnice, pomoćnog nogometnog igrališta i igrališta područnih škola na području Grada Delnica na kojima

se mogu pružati ugostiteljske usluge iz nepokretnog vozila, priključnog vozila, šatora, na klupama, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga ali isključivo za vrijeme njihova trajanja.

Članak 8.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekta te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

Vanjski izgled većine ostalih nerazvrstanih vrsti ugostiteljskih objekata iz članka 7. stavka 1. ove Odluke usklađen, osim što mora biti usklađen prema prethodnom članku, poželjno je da je usklađen sa goranskim ambijentalnim obilježjima, a to znači da je poželjno da je kombinacija bijele ili zelene boje sa bojom drveta te u slučaju da ima krov isti mora biti boje drveta.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

V. PODRUČJA, UVJETI I VRIJEME TRAJANJA KAMPIRANJA IZVAN KAMPOVA

Članak 9.

Na području Grada Delnica zabranjeno je kampiranje izvan kampova iz skupine »Kampovi i ostali ugostiteljski objekti za smještaj«.

VI. PROSTORI, UVJETI TE NAČINI NUĐENJA I PRODAVANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA IZNAJMLJIVAČA U DOMAĆINSTVIMA

Članak 10.

Iznajmljivač ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu može svoje usluge smještaja nuditi i prodavati:

- neposredno korisnicima usluga (turistima) u svom objektu ili

- posredno preko ovlaštenih posrednika.

Članak 11.

Neposredna prodaja u objektu ostvaruje se na način da zainteresirani korisnici usluga (turisti) neposredno pristupe u objekt za smještaj u domaćinstvu iznajmljivača te sa istim dogovore smještaj na i u određeno vrijeme. Iznajmljivač u svrhu privlačenja korisnika usluga (turista) ima pravo postavljanja reklame na samom objektu u kojem nudi uslugu smještaja, kao i najviše jedne reklame propisno postavljene uz prometnicu u naselju u kojem obavlja djelatnost.

Neposredni načini oglašavanja prodaje koje iznajmljivač ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu ima pravo koristiti su također elektronski i pisani mediji.

Članak 12.

Posredni načini prodaje preko ovlaštenih posrednika je prodaja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu putem ovlaštenih turističkih agencija i drugih fizičkih ili pravnih osoba registriranih za posredovanje u prodaji usluga smještaja sa kojima iznajmljivač sklapa ugovore o posredništvu u prodaji.

Dozvoljeno posredno oglašavanje prodaje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu je također preko elektronskog i pisanog medija Turističke zajednice Grada Delnica.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« broj 04/02 i 43/04).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-04

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr