SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

39.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03-pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste, način obavljanja te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti putem na području Grada Delnica.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljanju na području Grada Delnica prema ovoj Odluci su:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. održavanje čistoće,

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje,

7. tržnice na malo,

8. održavanje groblja, ukop i prijevoz pokojnika,

9. obavljanje dimnjačarskih poslova,

10. javna rasvjeta,

11. odvoz otpada kontejnerima s javnih površina,

12. čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,

13. zimska služba na lokalnim i nerazvrstanim cestama,

14. sanacija divljih deponija,

15. održavanje spomenika, te

16. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe.

Što se razumijeva pod djelatnostima od točke 1. do točke 10. iz prethodnog stavka, propisano je odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Pod odvozom otpada kontejnerima s javnih površina razumijeva se odvoz krupnog i ostalog komunalnog otpada kontejnerima sa javnih površina na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.

Pod čišćenje i održavanjem slivnika oborinske kanalizacije razumijeva se čišćenje slivnika i odvodnih cijevi.

Pod zimskom službom na lokalnim i nerazvrstanim cestama razumijeva se čišćenje i uklanjanje snijega sa nerazvrstanih prometnica te njihovo posipavanje i održavanje prohodnim u zimskim uvjetima prema posebnim propisima.

Pod sanacijom divljih deponija razumijeva se sanacija istih utvrđena posebnim propisima.

Pod održavanjem spomenika razumijeva se čišćenje, farbanje i održavanje istih.

Pod dekoriranjem javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe razumijeva se ukrašavanje područja Grada Delnica za Božićne i Novogodišnje blagdane.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU PUTEM TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTVU GRADA DELNICA

Članak 3.

Putem trgovačkog komunalnog društva, Komunalac d.o.o. iz Delnica, Supilova 173. (u daljnjem tekstu: Komunalac), a temeljem suvlasničkog udjela Grada Delnica u istome u visini od 37,69%, obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.

Putem komunalnog trgovačkog društva »Risnjak« d.o.o. iz Delnica, Školska 24. (u daljnjem tekstu: Risnjak), a temeljem 100% vlasništva Grada Delnica u istome, obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje groblja i ukop,

2. održavanje javnih površina,

3. tržnice na malo, te

4. održavanje spomenika.

Komunalne djelatnosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka obavljaju se temeljem zakonskih propisa i akata Grada Delnica kojima se reguliraju iste, a na osnovi:

- društvenog ugovora odnosno izjava ili nekog drugog osnivačkog akta Komunalca odnosno Risnjaka,

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti,

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela Komunalca odnosno Risnjaka.

III. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 4.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama,

2. prijevoz pokojnika, te

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuje se na vrijeme od minimalno 1 do maksimalno 10 godina.

IV. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta i oborinske odvodnje,

2. javna rasvjeta,

3. odvoz otpada kontejnerima s javnih površina,

4. čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,

5. zimska služba na nerazvrstanim cestama,

6. sanacija divljih deponija,

7. dekoriranje javnih površina i prostora u vlasništvu Grada Delnica za blagdane i priredbe.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 1 do 4 godine.

V. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 6.

Koncesija odnosno povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora obavlja se na osnovi Odluke Gradskog poglavarstva Grada Delnica, prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.

Prikupljanju ponuda može se pristupiti kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Javnom natječaju pristupa se kada vrijednost poslova jedne komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 7.

Sve radnje u postupku prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz ove Odluke, od donošenja Odluke Gradskog poglavarstva iz prethodnog članka ove Odluke do donošenje prijedloga o kojem se raspravlja i odlučuje na Gradskog vijeću i Poglavarstvu, provodi Povjerenstvo za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove Odluke, radno je, savjetodavno i stručno tijelo Gradskog poglavarstva, koje se sastoji od neparnog broja i to u pravilu od predsjednika i najmanje četiri člana.

Predsjednika i članove Povjerenstva sa zadaćom obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka, imenuje Gradsko poglavarstvo Grada Delnica.

Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za svoj rad i rad Povjerenstva u cjelini Gradskom poglavarstvu.

Prilikom imenovanja članova Komisije treba nastojati da najmanje dvoje budu iz redova Gradskog poglavarstva, te da jedan član obvezno bude službenik nadležan za komunalne poslove.

Članak 8.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje tri (3) ponuditelja.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente koji su potrebni za pravovaljano podnošenje ponude, a koji su sastavni dio javnog natječaja.

Članak 9.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Gradsko poglavarstvo Grada Delnica prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke, utvrđuje tekst javnog natječaja.

Članak 10.

Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke najmanje sadrži uvjete da:

1. na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, što se dokazuje odgovarajućim uvjerenjem,

2. su osobe iz prethodne točke ovog članka registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izvodom iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra,

3. raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što dokazuju popisom zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom,

4. imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja, što se dokazuje izjavom s popisom alata, mehanizacije i ostale opreme,

5. su solventne i nisu prezadužene što se dokazuje potvrdom porezne uprave o stanju duga,

6. imaju iskustvo i poslovni ugled (reference), što se dokazuje popisom poslova izvedenim tijekom posljednje dvije (2) godine s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova, kao i podatke o vrijednosti, mjestu i datumu izvršavanja te da su poslovi završeni i obavljeni prema pravilima struke,

7. redovito izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje što dokazuju odgovarajućim uvjerenjem nadležnog tijela,

8. Gradu Delnicama uplate jamstvo za ozbiljnost ponude, a čiji iznos određuje Gradsko poglavarstvo prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke i koji može biti najmanje od 3 do najviše 10% godišnjih vrijednosti radova komunalne djelatnosti za koju se natječaj raspisuje,

9. dostave financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje dvije (2) financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti,

10. imaju direktora odnosno drugu odgovornu osobu koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva, a što se dokazuje ili uvjerenjem nadležnog suda ili izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela, s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu, a što određuje Gradsko poglavarstvo prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke,

11. prema Gradu Delnicama, ukoliko je istih bilo, uredno i pravovremeno ispunjavaju sve svoje obveze odnosno da na dan podnošenja ponude prema Gradu Delnicama nije bilo nepodmirenih dugovanja od strane ponuditelja,

12. natječaj za dodjelu koncesije sadrži i iznos koncesijske naknade Gradu Delnicama, a čiju visinu i način plaćanja utvrđuje prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo Grada Delnica.

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije za komunalne djelatnosti propisane ovom Odlukom donosi Gradsko vijeće Grada Delnica, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska)

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Prilikom donošenja Odluke iz članka 6. ove Odluke, Gradsko poglavarstvo može odlučiti da nadležno Povjerenstvo prilikom sastavljanja dodatne dokumentacije, a koja je uz natječaj iz prethodnog članka ove Odluke, sastavni dio prikupljanja ponuda odnosno natječaja, da se elementi iz prethodnog stavka ovog članka različito ocjenjuju s time da niti jedan ne može imati samostalnu vrijednost veću od 40% od ukupnih bodova odnosno da bilo koja dva elementa zajedno ne mogu imati više od 60% ukupnih bodova.

Uz elemente iz stavka 1. ovog članka Gradsko poglavarstvo može prilikom donošenja Odluke iz članka 6.ove Odluke odrediti i neke druge elemente na osnovi kojih se donosi Odluka Gradskog vijeća, vodeći pri tome računa da niti jedan od tih dodatnih elemenata nema više od 10% bodova od ukupnih bodova odnosno da svi dodatni elementi zajedno nemaju više od 20 % ukupnih bodova.

Članak 12.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. obvezu koncesionara

Protiv Odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradsko poglavarstvo na temelju Odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije tj. Grada Delnica

6. prava i obveze korisnika koncesije

7. jamstva korisnika koncesije

8. uvjete otkaza ugovora

9. ugovorne kazne.

Članak 13.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je dodijeljena

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije

3. otkazom ugovora o koncesiji

4. sporazumom stranaka.

Članak 14.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz ove Odluke donosi Gradsko vijeće Grada Delnica.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanjem komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz članka 9. i 10. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradsko poglavarstvo na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih djelatnosti obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Koncesije i ugovori o povjeravanju komunalnih djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni odnosno do ispunjavanja drugih propisanih uvjeta.

Članak 16.

Korekcije cijena iz koncesija odnosno ugovora reguliranih ovom odlukom, vrši se istekom svakih 12 mjeseci njegovog važenja, uz primjenu metode tzv. »klizne skale«.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/01 i 05/03).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 360-01/06-01/06

Ur. broj: 2112-01-07-06

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr