SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 13. Petak, 30. ožujka 2007.
GRAD DELNICE
30

38.

Na temelju članka 387. i 388. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99 i 118/ 03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine donijelo je

IZJAVU
o osnivanju komunalnog trgovačkog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izjavom Grad Delnice, jedini osnivač, osniva komunalno trgovačko društvo na neodređeno vrijeme, a koje će obavljati komunalne i druge djelatnosti navedene u ovoj Izjavi.

Članak 2.

Tvrtka društva glasi: »RISNJAK« društvo s ograničenom odgovornošću.

Skraćena tvrtka društva glasi: Risnjak d.o.o.

Članak 3.

Sjedište društva je u Delnicama, Školska 24.

O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje uprava.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.

II. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 5.

Predmet poslovanja društva je:

22 Izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa

*Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

*Tiskarska djelatnost

*Knjigoveške djelatnosti

37 Reciklaža

45 Građevinarstvo

*Fasadni i štukaterski radovi

*Postavljanje podnih i zidnih obloga

*Soboslikarski i staklarski radovi

70 Poslovanje nekretninama

72 Računalne i srodne djelatnosti

74 Ostale poslovne djelatnosti

74.1 Pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja; poduzetničko i poslovno savjetovanje; holding-društva

74.7 Čišćenje svih vrsta objekata

*unutrašnje čišćenje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade s više stanova

*pranje prozora

74.85 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti

*djelatnosti stenografiranja i rukovanja poštom

*strojopis

*ostale tajničke djelatnosti kao što je prepisivanje s tonskog zapisa

*kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. djelatnost

*adresiranje, ulaganje, pečaćenje i slanje poštom omotnica, sastavljanje adresara za slanje poštom itd., uključujući promidžbeni materijal.

90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti

* Organizacija i naplata usluga parkiranja

93.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

* Održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta, sportskih terena

* Tržnice na malo

* Održavanje čistoće

92.13 Prikazivanje filmova

92.32 Djelatnosti objekata za kulturne priredbe

92.6 Sportske djelatnosti

* upravljanje sportskim objektima

* iznajmljivanje sportske opreme

92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti

* Obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima

* Organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima.

III. TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna), a sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 20.000,00 kn (slovima: šezdesettisućakuna).

Članak 7.

Osnivač preuzima temeljni kapital iz prethodnog članka u cijelosti.

Članak 8.

Prije podnošenja Sudu prijave se za upis osnivanja Društva, osnivač će uplatiti na privremeni račun Društva cijelu novčanu svotu temeljnog uloga iz članka 6. ove Izjave.

IV. POSLOVNI UDJELI

Članak 9.

Član Društva stječe poslovni udio razmjerno preuzetoj veličini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu Društva.

Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno stečenoj veličini poslovnog udjela.

Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i stečeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:

ČLAN Temeljni Preuzeti Poslovnih

DRUŠTVA kapital u kn temeljni ulog udjela


GRAD

DELNICE 20.000,00 20.000,00 1

TEMELJNI

KAPITAL 20.000,00 20.000,00 1

UKUPNO:

Članak 10.

Poslovni udio je djeljiv.

Poslovni udio u Društvu može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.

O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Skupštine Društva.

Članak 11.

Društvo može otkupljivati vlastite poslovne udjele.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.

Članak 12.

Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela vodi uprava.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.

V. STATUS DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i ima status društva s ograničenom odgovornošću kao i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

VI. PODRUŽNICE

Članak 14.

Društvo može osnivati podružnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 15.

Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i uprava.

1. SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupštinu Društva čine članovi Gradskog vijeća Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti važeći za rad i funkcioniranje Gradskog vijeća te odredbe ove Odluke.

U slučaju redovnih ili izvanrednih izbora, odnosno drugih situacija u kojima se Gradsko vijeće raspušta, članovi raspuštenog Gradskog vijeća ostaju članovi Skupštine Društva do konstituiranja Gradskog vijeća u novom sazivu.

Članak 17.

Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o:

1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka,

2. izboru, imenovanju i opozivu uprave,

3. izboru, imenovanju i opozivu članova nadzornog odbora,

4. naknadi za članove nadzornog odbora,

5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,

6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,

7. statusnim promjenama Društva,

8. otuđivanju i opterećivanju nekretnina,

9. sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje 100.000,00 kuna,

10. sklapanju ugovora o bankovnim garancijama,

11. prestanku rada Društva,

12. imenovanju revizora i likvidatora,

13. izmjenama i dopunama Izjave,

14. osnivanju trgovačkih društava i podružnica,

15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

16. o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom, odnosno ovom Izjavom.

Članak 18.

Skupštinu saziva uprava Društva.

Skupštinu može sazvati nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

Članak 19.

Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme, mjesto održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda.

Poziv za Skupštinu uručuje se osobno članovima Skupštine ili se šalje poštom preporučeno.

Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Član Društva može zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka poziva.

Članak 20.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je na sjednici prisutna većina članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 22.

Skupština ima predsjednika i dva zamjenika predsjednika.

Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine vrše predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članak 24.

Članovi Nadzornog odbora su članovi Poglavarstva Grada Delnica.

Članak 25.

Konstituirajuću sjednicu saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine.

Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Nakon izbora predsjednika Nadzornog odbora predsjednik preuzima vođenje sjednice.

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti član uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva.

Član Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržna utakmica.

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja je član odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili sličnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća.

Članak 27.

Nadzorni odbor u okviru svoga poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire a po potrebi i drugu dokumentaciju.

Nadzorni odbor raspisuje natječaj za imenovanje direktora Društva.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na:

- izvješća o poslovanju

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina

- na osnivanje trgovačkih društava i podružnica

- na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama

- na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 70.000,00 kuna.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

3. UPRAVA

Članak 29.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natječaja može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i uvjete da:

1. ima VSS odnosno VII. stupanj stručne spreme, te da

2. ima najmanje 5 godina radnog iskustva.

Natječaj za imenovanje direktora mora biti objavljen u dnevnom tisku i mora biti otvoren minimalno 8, a maksimalno 15 dana.

Članak 30.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje.

Predsjednik Skupštine sa Direktorom zaključuje ugovor kojim se uređuju odnosi Direktora i Društva.

Članak 31.

Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor je napose dužan:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva

- donositi planove za provođenje utvrđene poslovne politike

- organizirati poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim propisima

- u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte.

Članak 32.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

U slučaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu.

Članak 33.

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 34.

Direktor Društva odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Na temelju odredbi ove Odluke, konstituirat će se Nadzorni odbor te imenovati Direktor Društva.

Članak 36.

Troškovi osnivanja društva terete osnivača.

Članak 37.

Ova Izjava sastavljena je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivač zadržava dva primjerka, jedan primjerak zadržava se za potrebe Društva, jedan primjerak služi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadržava javni bilježnik.

Članak 38.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Delnica, Marijan Pleše, dipl.ing.šum., da kao zakonski predstavnik osnivača Društva, tj. Grada Delnica, potpiše sve isprave potrebne za osnivanje društva.

Ovlašćuje se direktor da poduzme sve radnje potrebne za upis osnivanja društva u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 39.

Ova Izjava stupa na snagu danom donošenja Odluke o osnivanju komunalnog trgovačkog društva Risnjak d.o.o. iz Delnica, Školska 24, čiji je sastavni dio i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 379-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-04

Delnice, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=496&mjesto=51300&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr