SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

2.

Na osnovi članka 7., 12., 13. i 27. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), i članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine « Primorsko - goranske županije broj 26/01, 3/02, 09/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 12. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2007. donijelo je izmjenu Odluke o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak « / KLASA: 021-05/06-01/ 12, UR. BROJ: 2107-03/06-01-10-12-6 od 11. prosinca 2006. godine, pod KLASA: 021-05/07-01/1, UR. BROJ: 2107-03/ 07-01-12 od 29. siječnja 2007. godine Izmijenjena Odluka glasi

ODLUKA
o osnivanju predškolske ustanove
Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«
PROČIŠĆENI TEKST

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se ustanova za predškolski odgoj i naobrazbu pod nazivom Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« sa sjedištem u Triblju, Tribalj 19.

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) je Općina Vinodolska, 51 253 Bribir, Bribir 34/I (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Članak 3.

Dječji vrtić u svom sastavu može imati podružnice sukladno Zakonu o ustanovama

Članak 4.

Radi upisa u sudski registar, ovom Odlukom o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i naobrazbu Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« (u daljnjem tekstu: Odluka), Osnivač uređuje sva pitanja u svezi pravnog ustroja predškolske ustanove Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

Naziv Dječjeg vrtića glasi: Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«.

Sjedište Dječjeg vrtića je: U Triblju, Tribalj 19.

III. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

Članak 6.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi kao dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci.

Članak 7.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se:

. redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

. programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

. programi za darovitu djecu predškolske dobi,

. programi za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

. programi predškole,

. programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja,

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Na programe iz stavka 1. i 2. ovoga članka suglasnost daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 8.

U Dječjem vrtiću će na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci raditi stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisima donesenim na osnovu Zakona, položen stručni ispit i utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.

Stručni djelatnici Dječjeg vrtića iz stavka 1. ovoga članka su:

. odgojitelji djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu s višom stručnom spremom,

. medicinska sestra s višom stručnom spremom,

. pedagog, psiholog i defektolog s visokom stručnom spremom,

. učitelji i odgojitelji za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom

Članak 9.

IV. SREDSTVA USTANOVE

Sredstva za rad Dječjeg vrtića osiguravaju se sukladno Zakonu i mjerilima koje će utvrditi Osnivač iz sljedećih izvora:

- Proračuna Osnivača,

- uplata roditelja - korisnika,

- Proračuna Primorsko-goranske županije,

- donatora,

- drugih izvora temeljem propisa.

U slučaju ostvarene dobiti Dječji vrtić će istu koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti zbog koje je osnovan, sukladno planu razvoja i financijskom planu.

O konkretnoj upotrebi dobiti u okviru plana razvoja i financijskog plana odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača.

U slučaju nesuglasnosti iz stavka 3. ovoga članka odlučuje osnivač.

Članak 10.

Za rad Dječjeg vrtića Osnivač će osigurati prostor, opremu i sredstva u svrhu realizacije programa iz članka 7. ove Odluke i to u novo uređenom i opremljenom prostoru u Triblju, Tribalj 19.

Za osnivanje i početak rad Dječjeg vrtića utvrđuju se sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka Osnivač pribavlja i daje iz svog proračuna.

Članak 11.

Imovinu Dječjeg vrtića čine i osnovna i obrtna sredstva te sitni inventar koji se koristi u prostorijama Područnog Dječjeg vrtića u Bribiru u sadašnjem sastavu Dječjeg vrtića »Radost« iz Crikvenice, a koja sredstva će Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« preuzeti od Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica temeljem akta o preuzimanju.

Popis imovine Dječjeg vrtića iz prethodnog stavka utvrdit će se Sporazumom o podjeli imovine, prava i obveza između grada Crikvenica i Općine Vinodolske kao Osnivača.

Članak 12.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača Dječjeg vrtića steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 1.000,00 kuna.

Ako Dječji vrtić ostvari gubitak u poslovnoj godini, isti će se pokriti iz vlastitih sredstava.

U slučaju nemogućnosti pokrivanja gubitka iz vlastitih sredstava, gubitak Dječjeg vrtića pokriti će osnivač.

V. USTROJSTVO DJEČJEG VRTIĆA

Članak 13.

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte.

Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe.

Djećji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 14.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće Dječjeg vrtića od pet članova.

. Tri člana upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,

. Jednog člana upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga

. Jednog člana upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.

Djelokrug i nadležnosti rada Upravnog vijeća pobliže će se utvrditi Statutom i drugim aktima Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine a iste osobe mogu biti ponovno imenovane i izabrane za članove Upravnog vijeća.

Članak 15.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

. Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića

Članak 16.

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

. Odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,

. Predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

. Predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

. Odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa uz suglasnost Osnivača

. Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića sukladno Zakonu

. Obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće donijet će Statut Dječjeg vrtića u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dobivanja Rješenja o upisu Dječjeg vrtiča u Sudski registar.

Članak 17.

Ostala tijela Dječjeg vrtića jesu:

- Ravnatelj i

- Odgojiteljsko vijeće.

Način i kriteriji izbora Ravnatelja i Odgojiteljskog vijeća utvrdit će se Statutom i drugim aktima Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu.

Članak 18.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje

pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj Dječjeg vrtića bira se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće u skladu s Zakonom i Statutom Dječjeg vrtića na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana.

Ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje, razrješava i opoziva Osnivač dječjeg vrtića na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovnja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Članak 19.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

. Predlaže godišnji plan i program rada

. organizira i vodi poslovanje dječjeg vrtića,

. predstavlja i zastupa Dječji vrtić.

. preuzima sve aktivnosti u ime i za račun Dječjeg vrtića

. provodi odluke Upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela i podnosi izvještaje Upravnom vijeću i drugim tijelima Dječjeg vrtića.

. odobrava izostanak s rada zaposlenika Dječjeg vrtića

. obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju, Statutom i Zakonom

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Dječjeg vrtića u pravnom prometu samo uz suglasnost Upravnog Vijeća i u granicama svojih ovlasti.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća Dječjeg vijeća sklapati ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s drugim pravnim osobama, o nabavci i prodaji osnovnih sredstava i investicionim ulaganjima u prostorne kapacitete.

Članak 20.

Stručno tijelo Dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće

. sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića,

. prati ostvarivanje plana i programa rada dječjeg vrtića,

. raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada

. potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 21.

Na osnovi važećih propisa o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, za obavljanje djelatnosti odgoja, brige i zaštite o djeci, osigurava se potreban broj odgojitelja i tehničkog osoblja za rad u Dječjem vrtiću.

Članak 22.

Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača Dječjeg vrtića, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora čine imovinu Dječjeg vrtića

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom,

Osnivač Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

Članak 23.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača, odnosno organa kojega on odredi, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 1.000,00 kuna.

Članak 24.

Osnivač se obvezuje:

. da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje Dječjeg vrtića.

. Da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u vezi s poslovanjem

. Ukoliko bi Dječji vrtić na kraju financijske godine iskazao gubitak u redovnom poslovanju i ne bi ga mogao pokriti iz svojih izvora isti se obvezuje pokriti Osnivač.

Dječji vrtić je dužan:

. Obavljati djelatnost za koju je osnovan

. Najmanje jedanput godišnje, ili po posebnom pozivu Osnivača, izvjestiti o radu i poslovanju

. Pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, Statutu, općim aktima i odlukama Osnivača

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Dječji vrtić stječe svojstvo pravne osobe upisom u Sudski registar i od tada može sudjelovati u pravnom prometu s trećim osobama (sklapati pravne poslove, stjecati prava, preuzimati obveze i dr.).

Članak 26.

Dječji vrtić će otpočeti s radom nakon dobivanja rješenja nadležnog Ministarstva o sukladnosti ove Odluke sa Zakonom i upisa u registar ustanova kod nadležnog suda.

Članak 27.

Privremenim ravnateljem Dječjeg vrtića, radi obavljanja poslova u postupku osnivanja i registracije imenuje se gospođa Dajana Jerčinović, 51 253 Bribir, Kičeri 24 a.

Ovlašćuje se privremeni ravnatelj iz stavka 1. ovoga članka da obavi sve pripremne radnje potrebne za početak rada Dječjeg vrtića, pribavi sva potrebna odobrenja za rad te podnese prijavu za upis Dječjeg vrtića u Sudski registar.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju predškolske ustanove Dječjeg vrtića Cvrčak« od 11. prosinca 2006. godine KLASA: 021-05/06- 01-12, UR. BROJ: 2107-03/06-01-10-11 i Odluka o izmjeni odluke o osnivanju predškolske ustanove dječji vrtić Cvrčak« KLASA: 021-05/07-01/1, UR. BROJ: 2107-03/07- 01-12 od 29. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2107-03/07-01-12-1

Bribir, 29. siječnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr