SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD RIJEKA
62

70.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 23. listopada 2003. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01, 13/02 i 05/03) u glavi II. točki 3.a) podtočke 6. i 16. mijenjaju se i glase:

»6. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja Bodulovo

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada koje se proteže između pristupne ceste trgovačkom centru »Getro«, Osnovne škole »Ivana Zajca«, stambenog područja Bodulovo, područja uz Škurinjski potok te područja u zaleđu trgovačkog centra »Getro«, ukupne površine od približno 13,0 ha.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja građevina za poslovnu namjenu (trgovačku, uslužnu i drugu) te uvjete gradnje i uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina.

16. Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica

Detaljni plan uređenja izrađuje se za područje grada između Ulice Branimira Markovića i Ulice Vlatke Babić, kao južne granice obuhvata, šireg područja raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Branimira Markovića, kao zapadne granice obuhvata, Ulice Plase, kao istočne granice obuhvata, dok sjevernu granicu obuhvata predstavlja linija koja spaja Ulicu Lužine i Ulicu Plase u neposrednom zaleđu građevne čestice građevine Pravnog fakulteta. Područje obuhvata Plana ima površinu od približno 11,0 ha.

Unutar područja obuhvata Plana, u zaleđu postojećih višestambenih građevina uz Ulicu Branimira Markovića, postoje značajne prostorne mogućnosti urbane interpolacije višestambenih građevina morfologije gradnje slične postojećoj gradnji, a s istočne strane građevine Pravnog fakulteta nalaze se površine na kojima je potrebno planirati građevine i površine čija je namjena srodna visokoškolskoj namjeni.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje i uređenja višestambenih građevina, građevina za odgoj i obrazovanje i drugih pratećih sadržaja stambenog područja te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina.«

Članak 2.

U glavi II. točki 3.b) iza podtočke 5. dodaje se nova podtočka 6. koja glasi:

»6. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat

Izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja obuhvaća se područje čiju zapadnu granicu predstavlja Ulica Vrlije, istočnu granicu Šenoina ulica, južnu granicu Ulica Slavka Krautzeka, a sjevernu granicu Put Bože Felkera s građevinama na sjevernoj strani ulice ukupne površine približno 4,5 ha.

Izmjenom i dopunom Detaljnog plana uređenja potrebno je preispitati urbanistička rješenja gradnje građevina oko Dvorane mladosti, odnosno postaviti takva prostorna rješenja koja će omogućiti proširenje Dvorane mladosti sadržajem i građevinama koje će biti optimalno dimenizionirane i povezane u cjeloviti sklop s postojećom dvoranom.«

Članak 3.

U glavi III. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. Detaljni plan uređenja dijela radne zone Škurinje

Stupanjem na snagu Detaljnog plana uređenja trgovačkog i uslužnog područja Bodulovo, u granicama obuhvata istog, prestaje vrijediti Detaljni plan uređenja dijela radne zone Škurinje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00).«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa mjera stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/120

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 23. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51000&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr