SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD RIJEKA
62

67.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. listopada 2003. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2003. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02), u članku 2. Glavi I., broj »13.378.000,00«, zamjenjuje se brojem »13.678.000,00«.

U Glavi II. broj »32.134.000,00«, zamjenjuje se brojem »29.270.000,00«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta

i javnih fontana 16.724.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 1.481.512 m2 javnih zelenih površina od čega: 139.621 m2 čine slobodne površine, 617.913 m2 čine travnate površine, 702.422 m2 čini biljni pokrov, 20.692 m2 čine živice i 864 m2 čine cvjetne gredice,

- 8.430 drvorednih stabala,

- 117 vaza i 606 korita,

- 172 dječjih igrališta u ukupnoj površini od 54.649 m2 i 26 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 23.374 m2,

- 13 manjih fontana i 15 fontana - bazena.

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće i ostale hortikulturne radove),

- zaštitu gradskog zelenila,

- građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda i slično),

- nabavka i popravak klupa, dječjih sprava, parkovnih košarica za smeće i održavanje fontana,

- izradu projekta tehnološkog rješenja fontane ispred Kazališta Ivana pl. Zajca«

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova 465.000,00 kn

- tekuće održavanje (razni popravci na 7 javnih WC-a),

- uređenje javnog sanitarnog čvora na Delti za potrebe invalida,

- uređenje kontejnerskog javnog sanitarnog čvora na Delti«.

U točki 4. broj »355.000,00« zamjenjuje se brojem »380.000,00«.

U točki 5. broj »250.000,00« zamjenjuje se brojem »210.000,00«.

U točki 6. broj »483.000,00« zamjenjuje se brojem »585.000,00«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Postava i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično 50.000,00 kn

- nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje panoa,

- atestiranje elektroinstalacija«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

8. Održavanje javnih površina

- zaostalo opremanje 355.000,00 kn

- uređenje prostora drvoreda na Šetalištu Ivana Gorana Kovačića,

- raščišćavanje neuređenih zelenih površina uz turističke prometnice na području Grada,

- izrada tehničke dokumentacije za uređenje parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,

- izrada tehničke dokumentacije za uređenje »Skate parka« u Parku Jože Vlahovića«.

U točki 9. broj »800.000,00« zamjenjuje se brojem »730.000,00«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima 9.662.000,00 kn

Održavanje javnih površina.

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina

- Mjesni odbor Brajda - Dolac, hortikulturno uređenje površine u ulici Stube Marka Remsa kod kućnog broja 14, uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u ulici 1. maja nasuprot kućnog broja 3, uređenje devastiranih i neuređenih površina,

- Mjesni odbor Školjić - uređenje površine istočno od crkve Svetog Sebastijana,

Stranica2236—broj27 Petak,31.listopada2003.

SLUŽBENENOVINE

- Mjesni odbor Luka - tehnička priprema za uređenje parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,

- Mjesni odbor Orehovica - postava autobusne čekaonice na Gornjoj Orehovici u pravcu Grobinštine,

- Mjesni odbor Draga - postava autobusne čekaonice na lokaciji Pod Ohrušvom kod kućnog broja 5 u pravacu Rijeke,

- Mjesni odbor Sveti Kuzam - uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javnih površina u mjestu,

- Mjesni odbor Drenova - postava autobusne čekaonice u ulici Drenovski put kod kućnog broja 19d i uređenje dječjeg igrališta sjeverno od objekata u Fužinskoj ulici od kućnog broja 27 do 33,

- Mjesni odbor Gornja Vežica - tehnička priprema za uređenje trga južno od robne kuće »Vežica«, uređenje dječjeg igrališta između nebodera u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnog broja 37 i 39, uređenje zelene površine u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnog broja 3, postava 5 novih klupa na spoju ulice dr. Zdravka Kučića i ulice Franje Belulovića i raščišćavanje površine na prostoru Svetog Križa,

- Mjesni odbor Kantrida - uređenje okoliša ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 23, uklanjanje joga i sanacija igrališta u ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 32, izrada pergole, te postava klupe i sprave na dječjem igralištu u ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 32,

- Mjesni odbor Brašćine - Pulac - postava 2 klupe u ulici Kozala kod kućnog broja 73, građevinsko saniranje prostora drvoreda u ulici Kozala i raščiščavanje površina koje su u vlasništvu Grada Rijeke duž ulice Kozala,

- Mjesni odbor Mlaka - hortikulturno uređenje okoliša oko nebodera u ulici Giuseppe Duella kod kućnih brojeva 19 i 21,

- Mjesni odbor Banderovo - postava klupe u parku u Vukovarskoj ulici ispred kućnog broja 43,

- Mjesni odbor Potok - uređenje zelene površine na kraju ulice Potok,

- Mjesni odbor Pehlin - hortikulturno uređenje zelene površine u parku Baretićevo,

- Mjesni odbor Podmurvice - tehnička priprema za uređenje okoliša ulice Franje Čandeka kod kućnog broja 8 i sadnja živice na južnom rubu okoliša objekata u ulici Branimira Markovića,

- Mjesni odbor Podvežica - tehnička priprema i uređenje dječjeg igrališta u ulici Braće Pavlinić, postava klupe kraj objekta u ulici Ede Starca kod kućnog broja 13, postava betonskog stola za stolni tenis u parku kod »Vulkana«,

- Mjesni odbor Pećine - tehnička priprema za uređenje Plumbuma i obnova živice u parku Augusta Cesarca,

- Mjesni odbor Srdoči - postava autobusne čekaonice u ulici Mate Lovraka, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice kod »Elektromaterijala« na Martinkovcu, uređenje zelene površine kod Osnovne škole »Srdoči«, tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na potezu Murini - Mala Florida i postava 4 klupe u ulici Srdoči ispred pošte,

- Mjesni odbor Centar-Sušak - hortikulturno uređenje zelenih površina u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23 i kraj Gimnazijskih stuba, postava 2 klupe u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23, te uređenje zelene površine u ulici Franje Račkog kod kućnog broja 6,

- Mjesni odbor Krimeja - uređenje neuređene površine uz potporni zid ulice Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 2, 4, i 6., te ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Kumičićevoj ulici u pravacu grada,

- Mjesni odbor Turnić - postava klupa u okolišu zgrade Giuseppe Carabino kod kućnog broja 3 i 5, te postava klupa u okolišu zgrade u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 1,

- Mjesni odbor Sveti Nikola - uređenje okoliša u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 8,

- Mjesni odbor Škurinje - uređenje dječjeg igrališta u ulici Save Jugo Bujkove između kućnog broja 36 i 38, te raščišćavanje neuređene zelene površine u ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi,

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje zelene površine u ulici Lipa od kućnog broja 40 do 42,

- Mjesni odbor Trsat - uređenje okoliša uz Trsatsku gradinu,

- Mjesni odbor Vojak - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17,

- Mjesni odbor Zamet - uređenje dječjeg igrališta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, uređenje dječjeg igrališta u ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 11, uređenje zelenih površina na Baredicama i u ulici Berte Jardasa kod kućnog broja 10, te postava klupa na Baredicama.

Javna rasvjeta

- Mjesni odbor Brajda - Dolac - proširenje javne rasvjete u Parku Pomerio,

- Mjesni odbor Orehovica - proširenje javne rasvjete u ulici Petorice streljanih,

- Mjesni odbor Drenova - proširenje javne rasvjete u ulici Svetog Jurja (od kućnog broja 26 do 46, na odvojku kod kućnog broja 20/2 i dalje, te od kućnog broja 20 do 25), u ulici Lubanjski uspon kod kućnog broja 26, u ulici Grohovo kod kućnog broja 10a, u ulici Bok kod kućnog broja 6, u ulici Kuzminački put od kućnog broja 19 do 23, u ulici Grohovski put od kućnog broja 3 do 19, te u ulici Drenovski put od kućnog broja 19a do 164,

- Mjesni odbor Kantrida - proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broja 28, u ulici Vere Bratonje kod kućnog broja 31,

- Mjesni odbor Kozala - proširenje javne rasvjete kod Osnovne škole »Kozala«,

- Mjesni odbor Braščine - Pulac - proširenje javne rasvjete u Kvarnerskoj ulici,

- Mjesni odbor Mlaka - proširenje javne rasvjete od Osnovne škole »Podmurvice« do Mlake, te uz igralište Osnovne škole »Podmurvice« do strane Parka Mlaka,

- Mjesni odbor Pehlin - proširenje javne rasvjete u Parku Baretićevo,

- Mjesni odbor Srdoči - proširenje javne rasvjete u području Murini, proširenje i poboljšanje javne rasvjete do područja Male Floride, proširenje javne rasvjete u ulici Srdoči od kućnog broja 57 do 68, te u ulici Ivana Dončevića,

- Mjesni odbor Centar - Sušak - tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u Cindrićevoj ulici ispod vijadukta,

- Mjesni odbor Krimeja - proširenje javne rasvjete u ulici Krimeja kod kućnog broja 5.

Održavanje nerazvrstanih cesta

- Mjesni odbor Brajda - Dolac - sanacija sjevernog nogostupa u ulici Slaviše Vajnera Čiče i Studentskoj ulici u dužini cca 200 m,

- Mjesni odbor Školjić - obnova asfaltnog sloja u slijepom odvojku ulice Ivana Grohovca, te uređenje zida u ulici Žrtava fašizma kod kućnog broja 6,

- Mjesni odbor Orehovica - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje raskrižja ulice Balda Fućka i Grobničke ceste, te uređenje dijela ulice Kljun,

- Mjesni odbor Pašac - asfaltiranje ceste od mosta Pašac prema izvoru Riječine i postava rampe,

- Mjesni odbor Svilno - tehnička priprema za uređenje ceste kroz staru jezgru Svilna, te uređenje dijela ceste za Grbaste,

Petak,31.listopada2003. Stranica2237—broj27

SLUŽBENENOVINE

- Mjesni odbor Draga - uređenje upojnih bunara između područja Tomasići i Pod Ohrušvom, sanacija ulaza partera u Društveni dom Draga, uređenje parkirališta u Tijanima kod kućnog broja 55, te izrada idejnog rješenja za uređenje okretišta u Tomasićima,

- Mjesni odbor Sv. Kuzam - uređenje površine iza Doma sa odvodnjom oborinskih voda,

- Mjesni odbor Drenova - asfaltiranje nedovršene dionice Kablarske ceste, izvedba stubišta između ulice Ružice Mihić i parkirališta gradskog groblja, izrada idejnog rješenja s ishođenjem lokacijske dozvole za uređenje Kučićkog puta, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za asfaltiranje Kuzminačkog puta (ogranak kod kućnog broja 19), ulice Svetog Jurja kod kućnog broja 15, 17a, 30 i 34, ulice Bruna Francetića kod kućnog broja 30 i 37, Kablarske ulice kod kućnog broja 28., ulice Podbreg kod kućnog broja 24, sanacija ulice Orlanda Kučića, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje pješačke staze od Osnovne škole »Fran Franković« do ulice Kampanja, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje stubišta na kraju ulice Paškinovac, te ispitivanje mogućnosti i tehička priprema za sanaciju površine između ulice Stanka Frankovića od kućnog broja 22 do 28 i Cvjetne ulice,

- Mjesni odbor Gornja Vežica - sanacija stubišta ulica Ratka Petrovića - ulica Franje Belulovića, uređenje prometnice u ulici Braće Stipčić od kućnog broja 27 do 33, postava rukohvata na prilaznim stubama u zgradu u ulici dr. Zdravka Kučića kod kućnog broja 9, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje okretišta u ulici Ivana Matrljana, postava rukohvata na stubama u ulici Ratka Petrovića - Franje Belulovića, te tehnička priprema za uređenje površine u ulici Braće Stipčić,

- Mjesni odbor Kantrida - sanacija Labinske ulice od kućnog broja 33 do 39 i Pionirske ulice od kućnog broja 32 do 50, uređenje parapetnog zida u ulici Ede Jardasa, uređenje zida u Labinskoj ulici kod kućnog broja 43, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje nogostupa uz cestu do Doma umirovljenika, sanacija prilaznog puta u Istarskoj ulici kod kućnog broja 60, obnova nogostupa u Bujskoj ulici od kućnog broja 24 do križanja sa ulicom Vere Bratonje, postava usporivača prometa u Bujskoj ulici od kućnog broja 14 do 25 i ulici Ede Jardasa, preregulacija prometa, te uređenje parkirališta u ulici Ede Jardasa,

- Mjesni odbor Kozala - uređenje nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 1 do 18,

- Mjesni odbor Belveder - obnova kolničke konstrukcije u ulici Stube Marka Remsa, kod »Sjemeništa«, te sanacija stubišta u ulici Senjskih uskoka,

- Mjesni odbor Brašćine - Pulac - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje nogostupa u Kvarnerskoj ulici, sanacija ulice Kapitanovo od kućnog broja broja 1 prema vrhu ulice, uređenje nogostupa na zadnjoj autobusnoj stanici linije broj 4 - Braščine, tehnička priprema za uređenje nogostupa u ulici Kozala, te djelomično uređenje nogostupa u ulici Kozala koji je u vlasništvu Grada Rijeke, sanacija stubišta kod zadnje autobusne stanice linije 4 prema ulici Internacionalnih brigada,

- Mjesni odbor Mlaka - uređenje okoliša oko nebodera u ulici Giuseppe Duella kod kućnog broja 19 i 21,

- Mjesni odbor Banderovo - uređenje ulice Rudolfa Tomšića od kućnog broja 27 do 31,

- Mjesni odbor Pehlin - uređenje dijela nogostupa i autobusnog ugibališta u ulici Minkovo i ulici Blažićevo, uređenje prostora ispred objekta Pehlin kod kućnog broja 58, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje ceste i preregulacija prometa kod Osnovne škole »Pehlin«,

- Mjesni odbor Podmurvice - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje parkirališta u ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 i Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2, ispitivanje mogućnosti za asfaltiranje površine u ulici Hahlić kod kućnog broja 11, rješavanje problema oborinske vode u ulici Frane Mladenića, regulacija odvodnje oborinskih voda u Čepićkoj ulici kod kućnog broja 18, sanacija kolnika u ulici Rujevica kod kućnog broja 3, uređenje površine u ulici Hahlić kod kućnog broja 11, te uređenje dijela parkirališta u ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8,

- Mjesni odbor Podvežica - sanacija stubišta u ulici Drage Gervaisa kod marketa, te uređenje dijela ulice Brdo,

- Mjesni odbor Pećine - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje nogostupa kod sjevernog izlaza iz Osnovne škole »Pećine«, te sanacija oštećenja na svim stubištima koja povezuju ulicu Janka Polić Kamova i ulicu Šetalište XIII. divizije,

- Mjesni odbor Srdoči - uređenje nogostupa uz Kastavsku cestu, tehnička priprema za uređenje donjeg najjužnijeg kraka ulice Antuna Branka Šimića, uređenje rubnjaka i postava zaštitnih stupića između kolnika i nogostupa na dijelu ulice Miroslava Krleže, uređenje ulice Ivana Dončevića, uređenje pješačke komunikacije između Martinkovca i Srdoča na ulici Miroslava Krleže,

- Mjesni odbor Grbci - uređenje dijela ulice Marije Grbac,

- Mjesni odbor Centar - Sušak - urđenje stubišta u ulici Franje Račkog - Ružićeva ulica,

- Mjesni odbor Bulevard - sanacija dijela nogostupa na Trgu braće Mažuranić i u Gajevoj ulici,

- Mjesni odbor Krimeja - sanacija stubišta u ulici Krimeja kod kućnog broja 5, uređenje stubišta u ulici Kvaternikova - ulica dr. Drage Gervaisa između kućnog broja 17 i 19,

- Mjesni odbor Turnić - uređenje potpornog zida sjeverno od Šibenske ulice kod kućnog broja 9, 9a, 9b i 9c, ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za uređenje neuređene površine i rješavanje odvodnje oborinskih voda u ulici Turnić od kućnog broja 22 do 24, uređenje potpornog zida u okolišu Šibenske ulice kod kućnog broja 1, sanacija nogostupa u ulici Antuna Barca od kućnog broja 3a do 3d,

- Mjesni odbor Sv. Nikola - uređenje ulice Antuna Kosića Rika od broja 12 prema crkvi Svetog Nikole,

- Mjesni odbor Škurinje - izrada idejnog rješenja s ishođenjem lokacijske dozvole za uređenje pješačkog prolaza u Tibljaškoj cesti od kućnog broja 24 do 30, uređenje parkirališta na ulazu u ulicu Save Jugo Bujkove, izrada projektne dokumentacije prometnog rješenja u Drežničkoj ulici, te postava prometnih ogledala na izlazu iz ulice Škurinjskih žrtava, ulice Ive Lole Ribara i na Tibljaškoj cesti kod Ski servisa,

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - sanacija stubišta i postava rukohvata u ulici Lipa, uređenje zaštitnog zidića u ulici Antuna Mihića kod kućnog broja 22a, te sanacija kolnika u ulici Lipa kod kućnog broja 40 i 44,

- Mjesni odbor Trsat - ispitivanje mogućnosti i tehnička priprema za proširenje ulice Josipa Kulfaneka i ulice Vrlije, te zamjena oštećenih rubnjaka u Radićevoj ulici,

- Mjesni odbor Vojak - zamjena oštećenih rubnjaka u Radićevoj ulici, te uređenje površine u Krautzekovoj ulici kod kućnog broja 66,

- Mjesni odbor Zamet - uređenje oborinske kanalizacije u ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, uređenje parkirališta na Baredicama, sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u ulici Braće Cetine kod kućnog broja 17, obnova asfalta u ulici Vrhovo, obnova asfalta u ulici Ivana Pilepića Franovičina, obnova asfalta u ulici Ante Mandića do kućnog broja 21, te sanacija prilaza u ulici Braće Bačić od kućnog broja 10 do 14.

Stranica2238—broj27 Petak,31.listopada2003.

SLUŽBENENOVINE

Glava III. mijenja se i glasi:

»III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 20.275.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 18.905.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1.Redovno održavanje 9.900.000,00 kn

2.Pojačano održavanje 3.699.000,00 kn

3.Prometne zahvate 420.000,00 kn

4.Ulaganje u sustav automatskog
upravljanja prometom 2.266.000,00 kn

5.Ostale radove 620.000,00 kn

6.Naknada za obavljanje poslova
održavanja 2.000.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostali manji popravci na cestama,

1.2. veće zahvate pod kojima se planira:

1.1.1. sanacija prilaza zgradi u Trinajstićevoj ulici kod kućnog broja 18a, površine cca 150 m2,

1.2.2. sanacija dijela kolnika u ulici Paškinovac od spoja sa ulicom Ivana Žorža, dužine cca 80 m,

1.2.3. sanacija ceste u ulici Pulac od streljane u dužini cca 200 m,

1.2.4. uređenje stubišta u ulici Ružice Mihić,

1.2.5. sanacija odvodnje oborinskih voda sa ceste i parkirališta u ulici Antuna Barca od kućnog broja 10a, do 10d,

1.2.6. sanacija nogostupa u Liburnijskoj ulici od raskrižja sa Labinskom ulicom do raskrižja sa Pulskom ulicom, dužine cca 400 m,

1.2.7. sanacija kolnika u ulici Branimira Markovića od kućnog broja 4 do 22, dužine cca 200 m,

1.2.8. sanacija stubišta kod Osnovne škole »Brajda«,

1.2.9. sanacija kolnika i dijela nogostupa u ulici Antuna Raspora Španca od kućnog broja 1 do 7, dužine cca 200 m,

1.2.10. sanacija kolnika u ulici Mirka Čurbeka od crkve Svetog Nikole do trafostanice, dužine cca 200 m.

1.3. Zimska služba

1.4. održavanje horinzotalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije,

1.5. sanacija potpornih, obložnih zidova i ograda,

1.6. odvodnja oborinskih voda,

1.7. zaštitne metalne ograde i stupići,

1.8. sanacija stjenskih pokosa,

1.9. uništavanje nepoželjne vegetacije,

1.10. održavanje betonskih graničnika,

1.11. obilježavanje naziva ulica.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći radovi:

2.1. sanacija kolnika u ulici Riva Boduli dužice cca 120 m,

2.2. sanacija kolnika u ulici Zdenka Petranovića i ulici Rikarda Katalinića Jereta, ukupne dužine cca 150 m,

2.3. uređenje nogostupa uz trg Braće Mažuranić i uz zid parka Prve Hrvatske Sušačke gimnazije,

2.4. sanacija odvodnje oborinskih voda u naselju Hosti - III. faza,

2.5. sanacija kolnika i nogostupa u Šibenskoj ulici od kućnog broja 7 do 9d, dužine cca 300 m,

2.6. sanacija kolnika u ulici Antuna Kosića Rika od kućnog broja 15 do trafostanice, dužine cca 100 m,

2.7. sanacija nogostupa od Kapucinske crkve do Riječkog nebodera,

2.8. sanacija nogostupa u ulici Ivana Gorana Kovačića od spoja sa ulicom Bulevard oslobođenja, dužine cca 200 m,

2.9. sanacija južnog nogostupa u Mihanovićevoj ulici od raskrižja sa Kumičićevom ulicom do raskrižja sa ulicom Krimeja, dužine cca 600 m,

2.10. sanacija južnog nogostupa i ograde u ulici Pehlin od broja 1 do autobusnog stajališta, dužine cca 220 m,

2.11. sanacija zida na spoju Osječke ulice i ulice Save Vukelića,

2.12. sanacija obostranog nogostupa u Radničkoj ulici od križanja sa Kvaternikovom ulicom do križanja sa ulicom Tihovac u dužini 50 m,

2.13. uređenje partera ulice Pod Voltun i ulice Stara vrata, površine cca 400 m2,

2.14. uređenje nogostupa u ulici Kozala.

2.15. uređenje parkirališta u ulici Ronjgova kod kućnog broja 5

2.16. uređenje ulice Pletenci

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. uređenje školskog prijelaza kod Osnovne škole »Vežica«,

3.2. izvedbeni projekt uređenja i semaforizacije križanja Liburnijska ulica - Pulska ulica - Istarska ulica,

3.3. ostali projekti i istraživanja.

4. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom obuhvaća radove na realizaciji projekta automatskog upravljanja prometom.

5. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, obavijesti, radovi u mogućim incidentnim i ostalim situacijama (bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično).

2. Čišćenje slivnika 1.370.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«.

U glavi IV. broj »4.000.000,00« zamjenjuje se brojem »5.680.000,00«.

Glava V. mijenja se i glasi:

» V. JAVNA RASVJETA 9.970.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (oktlanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, te antikorozivna zaštita),

- investicijsko održavanje javne rasvjete (rekonstrukcija cestovne rasvjete u ulici Mirka Čurbega - 35 novih rasvjetnih mjesta),

- proširenje javne rasvjete (izvedba radova na približno 20 lokacija - 60 novih rasvjetnih mjesta),

- ugradnja MTU prijemnika u mjerna mjesta javne rasvjete,

- izrada projekta za uređenje rasvjete Trsatske gradine.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1., broj »81.662.000,00«, zamjenjuje se brojem »81.793.000,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/116

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 23. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51000&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr