SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

4.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 6. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2007. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa: 10.000.000,00

- naknade za koncesije: 140.000,00

- sredstva Proračuna Općine

Malinska-Dubašnica 180.000,00


UKUPNO: 10.320.000,00


za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE


1. Nabava komunalne opreme za javne površine:

- klupe 20.000,00

- koševi za smeće, stupići 15.000,00

- dječje igralište u parku kod Vile Zore 30.000,00


2. Uređenje parkova 100.000,00


3. Građevinski objekti: autobusne stanice,

javni WC i sl.

- javni WC uz kupalište Draga 20.000,00

- autobusna stanica Porat 20.000,00


4. Uređenje morske obale, ukupno:

- izgradnja sunčališta na plaži Vrtača i

Cuklićevo

- rekonstrukcija obalnog puta na Rovi

- ispod Pavočićevih ulika

- izgradnja novih tuševa na plažama 800.000,00


5. Izrada potrebne prostorno planske

dokumentacije, u skladu sa Programom

mjera 700.000,00


6. Otkup zemljišta na kojem se grade objekti

i uređaji komunalne infrastrukture 2.465.000,00


7. Geodetska izmjera 1.565.000,00


UKUPNO: 5.735.000,00


NERAZVRSTANE CESTE


- Asfaltiranje Riječke ulice

- Asfaltiranje Primorske ulice (dio)

- Asfaltiranje Ulice N. Tesle (od Cerovića

do spoja s ulicom Dražine)

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice Stipkino

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice

Novo naselje od vrtića prema k. toku

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje ulice

Lokvica

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje proširenja

Dubašljanske ulice (kod benzinske stanice)

- Asfaltiranje ulice Sv. Apolinara

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje odvojka

Kvarnerske ulice

- Oborinska odvodnja i uređenje ulice Bok

- Asfaltiranje nogostupa uz zaobilaznicu (dio)

- Rekonstrukcija raskrsnice u Milčetićima,

projektiranje i izvođenje*(žuc)

- Rekonstrukcija i uređenje ulice na ulazu

u Vantačiće

- Asfaltiranje odvojka Ulice Mihovilići

- Vantačić

- Oborinska odvodnja na nizbrdici Studenac

- Vantačić

- Uređenje platoa autobusne stanice u

Vantačićima

- Uređenje parkirališta u Portu (čišćenje

terena)

- Oborinska odvodnja u Portu od Šabalje

(Črna) prema kapelici

- Uređenje platoa autobusne stanice Sv. Anton

- Izrada projektne dokumentacije za proširenje

izlaza na glavnu cestu Milčetić-Šepić, na

lokaciji Tarencijevo

- Proširenje ceste u Milovčićima (kod Ljutić)

- Asfaltiranje ulice u Žgombićima - prema

rasadniku

- Asfaltiranje ulice u Sv. Vidu - prema

Valentićima

- Put u Sv. Vidu (ispod Bilančića) - otkup

zemljišta, izrada idejnog rješenja,

probijanje trase

- Izrada idejnog rješenja cesta na području

UPU Rova

- Izrada idejnog rješenja cesta pristupne

ceste trafostanici u Sv. Vidu

- Probijanje putova prema UPU Rova

- Probijanje putova prema UPU

Porat-Vantačić

Asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 1.200.000,00


Nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 1.280.000,00


OBILAZNICA MALINSKA


Izrada glavnog projekta, izgradnja

prometnice i oborinske odvodnje


UKUPNO: 2.505.000,00


JAVNA RASVJETA


- Samoborska ulica, izrada 2 temelja,

postava 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica N. Tesle kod Bukarice, postava 2

stupa sa svjetiljkama

- Sv. Anton, kod pok. Pava, izrada temelja,

postava 1 bet. stupa sa svjetiljkom

- Sv. Anton, izlaz prema Sv. Ivanu, postavljanje

1 svjetiljke na postojeći stup

- Sv. Vid, kod suhe marine (Justić), postavljanje

1 svjetiljke na postojeći stup

- Dubašljanska ulica (Radić), postavljanje

2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Dubašljanska ulica, od spoja sa ulicom

B. Žuapan do raskrsnice Haludovo,

izgradnja temelja i postavljanje stupova

javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Put Haludova, ugradnja 10 stupova

javne rasvjete, do Lavandi

- Ulica Joakima Tončića do Put Haludova,

ugradnja 6 stupova javne rasvjete sa

svjetiljkama

- Ulica N. Tesle, ugradnja stupova javne

rasvjete na postojeće temelje

- Put Radići - izrada nove kabelske mreže,

izgradnja 2 temelja i postavljanje 3 stupa

javne rasvjete sa svjetiljkama

- Kvarnerska ulica, postavljanje 3 stupa

javne rasvjete na postojeće temelje,

dopuna stupova prema

Ulici Branka Fučića

- Obala - nastavak skraćivanja visokih

savijenih stupova od brodogradilišta

prema Jazu, te ugradnja novih svjetiljki

- Od TS Milčetić prema Karinovo -

izrada temelja i ugradnja stupova JR

na postojeću kabelsku mrežu

- Od TS Milčetić prema Ljutić - izrada

nove kabelske mreže, izrada temelja i

ugradnja novih stupova JR

- Ulica Črni pesak i odvojci, ugradnja stupova

na postojeće temelje

- Ulica Dubanjak donji, ugradnja 4 stupa

javne rasvjete na postojeće temelje

- Porat, ulaz u Porat kod kapele prema

Vantačićima, ugradnja 4 stupa javne rasvjete

na postojeće temelje

- Porat, nastavak izgradnje javne rasvjete od

luke po šetnici uz plaže prema Vantačićima

- izrada kabelske trase, temelja i ugradnja stupova

- Spojna cesta Kremenići/Žgombići-Pavus,

izrada nove meže, izrada novih temelja te

ugradnja stupova JR (nastavak JR od

suhe marine)

- Malinska, obalna dionica od pošte prema

hotelu Maestral, ugradnja 6 stupova JR na

postojeće temelje

- zamjena i nadopuna stupova JR u ulici

Lina Bolmarčića

- Malinska, zamjena postojećih stupova i

svjetiljki


UKUPNO: 500.000,00


GROBLJA


Proširenje groblja u Bogovićima, izgradnja

grobnica na proširenom dijelu


UKUPNO: 300.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


- cijene komunalne usluge 420.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknada za priključenje 2.000.000,00


UKUPNO: 3.004.000,00


za namjene kako slijedi:


KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.004.000,00

Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:

- Školska dvorana - kružni tok

- Novo naselje (od D. vrtića do spoja Stipkino)

- Ulica Lokvica

- Ulica Sv. Apolinara

- Odvojak Ulice kralja Tomislava

- Ulica Bok

- Odvojak ulice N. Tesle prema zgradi Babić

- Markat - Starački dom Bajor

- Pavus I

- Obilaznica Sv. Vid

- Cuklićevo - Rova

- Ulica Rova

Vodovod:

- Ulica Rova

- Spoj ulica Jaz i Dražine

- Ostalo, u skladu sa uplatom samodoprinosa

VODOVOD I KANALIZACIJA: 2.000.000,00


UKUPNO: 3.004.000,00


IV. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:


- nenamjenskih sredstava Proračuna

za 2007. 305.000,00

- naknade za koncesije 30.000,00

- sredstava HBOR-a 150.000,00

- cijene komunalne usluge 80.000,00


UKUPNO: 565.000,00


za namjene kako slijedi:


- nabava pometačice 335.000,00

- sanacija odlagališta Treskavac i ekološki

zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog

otpada na otoku Krku 230.000,00


UKUPNO: 565.000,00


V. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

Članak 5.

Građenje školske sportske dvorane, u planiranom iznosu od 12.000.000,00 kn, financirat će se iz:


- nenamjenskih sredstava Proračuna

za 2007. 2.177.000,00

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.900.000,00

- potpora PGŽ 2.000.000,00

- potpora MMTPR 5.007.000,00

- sredstava HBOR-a 916.000,00


UKUPNO: 12.000.000,00


Članak 6.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od kuna 25.889.000,00 kn.

Članak 7.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-1

Malinska, 6. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr