SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 11. Petak, 16. ožujka 2007.
GRAD RIJEKA
30

28.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Poglavarstvo Grada Rijeke 13. ožujka 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i
mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i
ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Rijeke za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/06) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako Podnositelj prijave nije u mogućnosti priložiti pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika građevine iz stavka 1. ovoga članka, može priložiti i pisanu izjavu suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova građevine da su suglasni s provedbom predloženog Programa te da će pored svog dijela troškova provedbe Programa sami snositi i pripadajući dio troškova onih suvlasnika koji izjavu nisu dali.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako Podnositelj prijave nije u mogućnosti priložiti pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika građevine iz stavka 3. ovoga članka, može priložiti i pisanu izjavu suvlasnika koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova građevine da će sanaciju statičke stabilnosti građevine provesti prije početka izvršenja Programa te da će pored svog dijela troškova sanacije statičke stabilnosti građevine sami snositi i pripadajući dio troškova onih suvlasnika koji izjavu nisu dali.«

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Prijavu za sufinanciranje Programa ne mogu podnijeti vlasnici/suvlasnici građevine u kojoj obavlja djelatnost obveznik spomeničke rente koji ima evidentirana dugovanja prema Gradu Rijeci po tom osnovu.«

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. broj »120« zamjenjuje se brojem »180«.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Nakon isteka roka za podnošenje prijava Odjel dostavlja prijave Povjerenstvu za obradu prijava.

Nepravovremene prijave kao i prijave za koje Povjerenstvo za obradu prijava utvrdi da sadrže formalne nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi sadržaj prijedloga provedbe Programa neće se uzeti u razmatranje.

Ako prijava sadrži manje formalne nedostatke Povjerenstvo za obradu prijava zatražit će da Podnositelj dostavljenu prijavu dopuni u određenom roku.

Ako u dodatnom roku Podnositelj ne postupi na način utvrđen u stavku 3. ovoga članka, prijava neće biti uzeta u razmatranje.«

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. podstavku 4. riječ »uvjetima i« briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/25-68

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 13. ožujka 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=494&mjesto=51000&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr