SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

10.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 28. stavak 2. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, te način, uvjeti i lokacije za obavljanje ugostiteljskih usluga na području Grada Malog Lošinja, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

I. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti moraju biti u određeno radno vrijeme otvoreni i u to vrijeme pružati propisane usluge.

Članak 3.

Ugostitelji su dužni obavijest o radnom vremenu vidno istaknuti na ulazu u objekt.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti, jedan dan u tjednu po vlastitom izboru, mogu biti zatvoren u vremenu od 1. listopada do 15. ožujka, te obavijest o tome istaknuti na ulazu u objekt.

Članak 5.

(1) Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno rade od 0,00 do 24,00 sata, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

- objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi« i »Objekti jednostavnih usluga« - od 6.00 do 24.00 sata;

- objekti iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima - od 21.00 do 6.00 sati;

- objekti u zračnim lukama, autobusnim kolodvorima i sl. - u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

(2) Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani«, »Barovi« i »Objekti jednostavnih usluga«, u vremenskom razdoblju od 25. travnja do 1. listopada, te petkom i subotom izvan ovog razdoblja, mogu raditi najkasnije do 2.00 sata.

Članak 6.

Gradsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, karnevalskih priredbi, sportskih igara, te proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističke svrhe organiziraju Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja i sl.).

Članak 7.

(1) Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 5. ove Odluke, najviše za dva sata.

(2) Odredba propisana stavkom 1. ovog članka primijenit će se u slučajevima izvanrednih situacija i drugim opravdanim slučajevima kao što su učestalo prekoračenje radnog vremena i narušavanje javnog reda i mira, i to na temelju podataka Državnog inspektorata, odnosno policije.

II. JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE

Članak 8.

Jednostavne ugostiteljske usluge su usluge pod kojima se podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela bez složenije kuhinjske pripreme, kao usluživanje pića i pripremanje i usluživanje napitaka.

Članak 9.

Jednostavne ugostiteljske usluge mogu se pružati u tipskom kiosku opremljenom sukladno podzakonskim aktima kojima se propisuju minimalno-tehnički uvjeti za pojedinu vrstu objekta.

Članak 10.

Jednostavne ugostiteljske usluge ugostitelj može povremeno pružati izvan svog ugostiteljskog objekta (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.), uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora i ispunjenje sanitarnih uvjeta.

Članak 11.

(1) Prostore na kojima se mogu pružati jednostavne ugostiteljske usluge iz kioska određuje Gradsko poglavarstvo planom rasporeda kioska i pokretnih naprava.

 (2) Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojemu se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

III. KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke provode gospodarski i sanitarni inspektori, te komunalni redari, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, broj 10/96, 13/98 i 15/00).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 335-01/07-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr