SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

5.

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), te članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Mali Lošinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja koje pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju poduzeća u vlasništvu Grada Malog Lošinja (u nastavku teksta: Grad), te djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja poslova (u nastavku teksta: Ugovor), te uvjeti i mjerila za provedbu postupka javnog natječaja za davanje koncesije ili prikupljanja ponuda za davanje koncesije, odnosno za povjeravanje komunalnih djelatnosti na području Grada Malog Lošinja.

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke jesu:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. održavanje čistoće

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje zelenih površina,

7. održavanje nerazvrstanih cesta

8. tržnice na malo

9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

10. obavljanje dimnjačarskih poslova

11. javna rasvjeta.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

a) Komunalno poduzeće

Članak 3.

Komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Vodovod i čistoća Cres-Mali Lošinj d.o.o. iz Cresa, Peškera 2, temeljem članka 4, stavak (2) Zakona o komunalnom gospodarstvu.

b) Koncesija

Članak 4.

(1) Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Malog Lošinja su:

- javna rasvjeta

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

- održavanje zelenih površina

c) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Grada, mogu se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka određuje Gradsko vijeće.

(3) Ugovor iz st. 5. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 6.

(1) Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem koncesije iz članka 4. ove Odluke i za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem Ugovora iz članka 5. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.

(2) Odluku o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja iz prethodnog stavka donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 7.

(1) Postupak javnog natječaja ili prikupljanje ponuda iz članka 6. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanje ponuda (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje Gradsko poglavarstvo, posebno za svaki postupak.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana i njihovih zamjenika.

Članak 8.

(1) Javni natječaj ili poziv za prikupljanje ponuda iz članka 6. ove Odluke mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija odnosno povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrijeme na koje se daje koncesija odnosno vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije, odnosno ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja otvaranja ponuda,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

(3) Prikupljanje ponuda iz stavka 1.ovog članka obavlja se pozivom najmanje 5 pravnih ili fizičkih osoba registriranih za obavljanje te djelatnosti.

Članak 9.

(1) Ponude iz st. (2) članka 8. podnose se u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Grada Malog Lošinja neposredno ili putem pošte s naznakom »NATJE

ČAJ ZA KONCESIJU (UGOVOR) ZA OBAVLJANJE POSLOVA _______ - NE OTVARAJ« u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

(2) Ponude iz st. (3) članka 8. podnose se u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Grada Malog Lošinja neposredno ili putem pošte s naznakom »PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KONCESIJU (UGOVOR) ZA OBAVLJANJE POSLOVA _______ - NE OTVARAJ« u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 10.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće dokaze:

- da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti iz natječaja,

- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo, poslovni ugled, te odgovarajući broj zaposlenog osoblja,

- da su uredno izvršili preuzete obveze prema Gradu Mali Lošinj u posljednjih 5 godina prije objavljivanja natječaja, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje ili kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora,

- da su platežno sposobne i da nisu prezadužene i da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za kaznena dijela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.

(2) Radu Povjerenstva - otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

(3) O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva, te nazočni ponuditelji.

(4) Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u pozivu odnosno u javnom natječaju smatrati će se nepravovaljanim te će se odbiti.

(5) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Gradskom poglavarstvu radi predlaganja Odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora.

V. ODLUKA O KONCESIJI

Članak 12.

(1) Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora donosi Gradsko vijeće, naročito na temelju poslovnog ugleda podnositelja ponude, sposobnosti za ostvarenje koncesije odnosno Ugovora, povoljnosti ponude (tehničke i financijske) i povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(2) Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

5. obvezu koncesionara.

(3) Gradsko vijeće može donijeti odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristiglih na natječaj ili prikupljenih ponuda.

(4) Protiv odluke iz stavka 1. i 3. ovog članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

VI. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 13.

(1) Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradsko poglavarstvo na temelju odluke o koncesiji.

(2) Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze korisnika koncesije,

7. jamstva korisnika koncesije,

8. uvjete otkaza ugovora,

9. ugovorne kazne,

(3) Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme od 30 (trideset) godina, a vrijeme određuje Gradsko poglavarstvo kod donošenja odluke o objavi javnog natječaja ili odluke o prikupljanju ponuda ako to drugim propisom nije određeno.

(4) Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

VII. UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 14.

(1) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti s odabranim podnositeljem ponude sklapa Gradsko poglavarstvo na temelju Odluke o izboru.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

3) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a vrijeme određuje Gradsko poglavarstvo kod donošenja odluke o objavi javnog natječaja ili odluke o prikupljanju ponuda.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/89

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr