SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

4.

Na osnovi članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba i 178/04), te članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici 9. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području
Grada Malog Lošinja

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Obavljanje dimnjačarskih poslova osigurava se radi otklanjanja opasnosti od požara i sprječavanja smetnji od produkata izgaranja u stambenim i drugim građevinama na području Grada Malog Lošinja.

(2) Dimnjačarski poslovi, kao komunalna djelatnost, moraju se obavljati trajno i kvalitetno radi održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 2.

(1) Ovom se odlukom određuje način stjecanja prava na obavljanje dimnjačarskih poslova i utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja.

(2) Ovom se odlukom uređuje i:

- organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova;

- rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje;

- naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova;

- nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova te

- prekršaji i sankcije protiv počinitelja prekršaja u svezi obavljanja dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

(1) Dimnjačarskim poslovima, u smislu ove Odluke, smatraju se posebice:

- provjera ispravnosti i funkcioniranje dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje,

- kontrola i čišćenje dimovodnih objekata,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekata,

čišćenje uređaja za loženje.

(2) Pod dimovodnim objektima razumijevaju se dimnjaci, dimovodne cijevi, dimovodni kanali, ložišta, sabirnice čađe i drugi uređaji koji služe za odvod plinova iz ložišta za sve vrste goriva, te ventilacijski kanali prostorija s plinskim trošilom.

(3) Pod uređajima za loženje razumijevaju se postrojenja za centralno grijanje i uređaji za loženje bilo kojom vrstom goriva (štednjaci, željezne ili kaljeve peći i dr.) koji su spojeni s dimovodnim objektima radi odvoda plinova iz ložišta.

(4) Pod korisnikom dimnjačarskih usluga razumijeva se svaki vlasnik ili posjednik zgrade ili posebnog dijela zgrade, ili od suvlasnika posebnih dijelova zgrade ovlašteni upravitelj cijele zgrade ili posebnih dijelova zgrade, u kojoj postoje i koriste se dimovodni objekti i uređaji za loženje (u daljnjem tekstu: korisnici dimnjačarskih usluga).

Članak 4.

(1) Dimnjačarski poslovi obavljaju se po dimnjačarskim područjima.

(2) Na području Grada Malog Lošinja je jedno dimnjačarsko područje koje obuhvaća sva naselja i to:

-BELEJ, - PUNTA KRIŽA,

-ĆUNSKI, - SUSAK,

-ILOVIK, - SVETI JAKOV,

-MALI LOŠINJ, - UNIJE,

-MALE SRAKANE
I VELE SRAKANE, - USTRINE,

-NEREZINE, - VELI LOŠINJ.

-OSOR,

II. PRAVO OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 5.

(1) Pravo obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja stječe se koncesijom.

III. POSTUPAK ZA DAVANJE KONCESIJE

Članak 6.

(1) Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se pravnoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za dimnjačarske poslove, odnosno fizičkoj osobi koja je stručno osposobljena za poslove dimnjačara (u daljnjem tekstu:korisnik koncesije).

(2) Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 7.

(1) O davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja odlučuje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) na prijedlog Gradskog poglavarstva Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

Članak 8.

(1) Prijedlog iz članka 6. ove odluke utvrđuje se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.

(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi Gradsko poglavarstvo, a postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi povjerenstvo koje imenuje Gradsko poglavarstvo.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima predsjednika i dva člana, kojima se imenuju zamjenici.

(4) Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda članova Gradskoga poglavarstva.

Članak 9.

(1) Prikupljanje ponuda za davanje koncesije provodi se pozivom na davanje ponude.

(2) Poziv za davanje ponuda objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

(3) Ako Gradsko poglavarstvo ocijeni da javnim pozivom nema izgleda prikupiti ponude najmanje triju ponuditelja, prijedlog za davanje koncesije utvrdit će se putem javnog natječaja.

Članak 10.

(1) Javni natječaj za davanje koncesije objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

Članak 11.

(1) Poziv na davanje ponude odnosno oglas o javnom natječaju sadrži:

- naznaku da se koncesija daje za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova,

- vrijeme na koje se daje koncesija,

- opseg poslova i područje njihovog obavljanja,

- isprave koje je potrebno priložiti ponudi,

- zahtjev za ponudu popisa usluga, načina i dinamike njihovog obavljanja,

- zahtjev za ponudu cjenika i načina naplate pruženih usluga,

- zahtjev za ponudu visine i načina plaćanja naknade za dodijeljenu koncesiju,

- potrebno jamstvo za uredno izvršenje ugovora o koncesiji,

- rok važenja ponude,

- eventualna dodatna mjerila za odabir najpovoljnije ponude,

- način, rok i adresa za dostavu ponude,

- adresa službe, ime osobe i način komunikacije ponuditelja s Gradom Mali Lošinj,

- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude,

- način i rok priopćavanja odabira najpovoljnije ponude,

- naznaku da nadležno tijelo zadržava pravo odbiti sve ponude bez obrazloženja i ponoviti poziv na davanje ponude odnosno javni natječaj.

(2) Ako poziv na davanje ponude odnosno oglas o javnom natječaju sadrži naznaku primjene dodatnih mjerila za odabir najpovoljnije ponude, tijelo koje provodi postupak dužno je prije objave poziva na davanje ponude odnosno oglasa o javnom natječaju utvrditi bodovna mjerila za ocjenu prednosti između više ponuditelja (primjerice za: broj radnika, cijenu pojedinih usluga, uvjete plaćanja, ponuđenu naknadu za koncesiju i dr.).

Članak 12.

(1) Svaki ponuditelj, bilo po pozivu na ponudu, bilo po javnom natječaju, može podnijeti samo jednu ponudu.

(2) Svaki ponuditelj uz ponudu je dužan priložiti:

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda) ne stariji od 6 mjeseci,

- dokaz o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza, te doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariji od 30 dana,

- potvrdu da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak te da joj nije izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku u proteklih pet godina ili u prekršajnom postupku u proteklih godinu dana, a koja je povezana s djelatnošću,

- izjavu o broju zaposlenih radnika i njihovoj kvalifikaciji,

- reference.

(3) Ponuditelj će biti isključen iz postupka izbora kandidata za davanje koncesije ako je u odnosu na njega pokrenut stečajni postupak, ili je u postupku likvidacije, ili je prestao poslovati.

Članak 13.

(1) Ponude, bilo po javnom pozivu na ponudu, bilo po javnom natječaju, podnose se u dvostruko zapečaćenom omotu, neposredno prijemnoj kancelariji Upravnog odjela Grada Malog Lošinja, ili putem pošte preporučenom pošiljkom, s naznakom: »KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ«.

Članak 14.

(1) Rok za podnošenje ponude po pozivu odnosno po javnom natječaju u pravilu je 15 dana od dana objave poziva odnosno javnog natječaja u dnevnom tisku.

Članak 15.

(1) Pristigle ponude, bilo po pozivu na ponudu, bilo po javnom natječaju, otvara povjerenstvo iz članka 7. ove odluke na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda putem pošte.

(2) Radu povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji, osobno odnosno po zakonskom zastupniku ili po punomoćniku uz predočenje punomoći.

(3) Ponude koje ne sadržavaju isprave i/ili druge dokaze iz članka 11. ove odluke zatražene pozivom na davanje ponude ili javnim natječajem smatrat će se nepravovaljanim.

(4) O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, a u slučaju prisustva ponuditelja, zapisnik potpisuje i jedan od ponuditelja kojega ponuditelji zajednički ovlaste.

Članak 16.

(1) Na osnovi pristiglih pravovaljanih ponuda povjerenstvo iz članka 7. podnosi Gradskom poglavarstvu sve pravovaljane ponude sa svojim prijedlogom za utvrđivanje najpovoljnije ponude.

(2) Prijedlog za utvrđivanje najpovoljnije ponude povjerenstvo daje vodeći računa o poslovnom ugledu podnositelja ponude, sposobnosti za ostvarivanje koncesije, financijskoj povoljnosti ponude i povoljnosti ponude za provedbu mjera zaštite od požara te očuvanja i zaštite okoliša.

(3) Prijedlog povjerenstva u smislu prethodnoga stavka ovoga članka ne obvezuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 17.

(1) Gradsko poglavarstvo razmatra sve pravovaljane ponude i prijedlog povjerenstva u smislu članka 15. ove odluke.

(2) Gradsko poglavarstvo može utvrditi prijedlog odluke o davanju koncesije i dostaviti ga Gradskome vijeću na odlučivanje, ili odbiti da utvrdi prijedlog najpovoljnije ponude u kojem slučaju se ponavlja cijeli postupak utvrđivanja prijedloga.

(3) Prijedlog odluke o davanju koncesije koji Gradsko poglavarstvo dostavlja Gradskom vijeću mora sadržavati:

1. naznaku da se koncesija daje za dimnjačarsku djelatnost,

2. naznaku da se koncesija daje na četiri godine,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pružene dimnjačarske usluge i

5. obvezu koncesionara.

Članak 18.

(1) Gradsko vijeće odlučuje o prijedlogu Gradskoga poglavarstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Ako Gradsko vijeće odbije prijedlog Gradskoga poglavarstva za davanje koncesije, ponavlja se cijeli postupak od utvrđivanja prijedloga.

IV. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 19.

(1) Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljena koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (koncesionar) sklapa s Gradom Mali Lošinj ugovor o koncesiji.

Ugovor o koncesiji s koncesionarom sklapa Gradsko poglavarstvo na osnovi odluke Gradskoga vijeća o koncesiji.

(2) Na osnovi ugovora o koncesiji iz stavka 2. ovoga članka koncesionar stječe pravo obavljanja dimnjačarskih poslova za potrebe korisnika dimnjačarskih usluga u svim naseljima na području Grada Malog Lošinja.

(3) Koncesionar ne smije prenijeti pravo obavljanja dimnjačarskih poslova na drugu osobu.

Članak 20.

(1) Ugovor o koncesiji, sukladno zakonu, obvezno sadrži:

1. naznaku da se koncesija dodjeljuje za dimnjačarsku djelatnost,

2. naznaku da se koncesija dodjeljuje na četiri godine,

3. visinu, način i rok plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pružene dimnjačarske usluge,

5. prava i obveze Grada Mali Lošinj,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva koncesionara,

8. uvjete otkaza ugovora o koncesiji,

9. ugovorne kazne.

(2) Pri sklapanju ugovora o koncesiji Gradsko će poglavarstvo voditi računa da otkazni rok bude primjeren vremenu potrebnom za provođenje novog postupka za dodjelu koncesije.

Članak 21.

(1) U skladu sa zakonom, koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dodijeljena,

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe koncesionara,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sprazumom Grada Mali Lošinj i koncesionara.

Članak 22.

(1) Otkaz ugovora o koncesiji može dati svaka ugovorna strana.

(2) Otkaz mora biti dostavljen drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku.

(3) Otkazani ugovor o koncesiji prestaje kada istekne otkazni rok određen ugovorom o koncesiji.

(4) Ako koncesionar otkaže ugovor tijekom sezone grijanja otkazni mu rok ne može isteći prije prestanka sezone grijanja.

(5) Grad Mali Lošinj može otkazati ugovor o koncesiji s učinkom prestanka ugovora samom dostavom otkaza koncesionaru:

- ako bez krivnje korisnika dimnjačarskih usluga a zbog propusta koncesionara dođe do požara ili druge teže nezgode na stambenoj ili drugoj građevini uzrokovane neodržavanim dimovodnim objektima,

- ako koncesionar ne poštuje rokove čišćenja dimovodnih objekata,

- ako se ne pridržava odobrenog cjenika dimnjačarskih usluga,

- ako ne izda račun korisniku dimnjačarskih usluga,

- ako se ne pridržava pravila dimnjačarske struke pri obavljanju dimnjačarskih poslova, ili

- ako u ugovorenome roku ne plati Gradu Mali Lošinj naknadu za koncesiju.

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA KONCESIJE I KORISNIKA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Članak 23.

(1) Koncesionar je dužan Gradu Mali Lošinj u korist gradskoga proračuna redovito plaćati ugovorenu naknadu za koncesiju, te omogućiti nadležnim tijelima Grada Malog Lošinja nadzor nad provođenjem odredaba ugovora o koncesiji.

(2) Visinu naknade utvrđuje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

(3) Naknada iz st. 1. ovog članka prihod je Proračuna Grada Malog Lošinja, a koristi se za građenje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 24.

(1) Koncesionar je obvezan izraditi i Gradu Mali Lošinj putem Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša dostaviti godišnji plan kontrole i čišćenja dimovodnih objekata na području Grada Malog Lošinja, s rokovima čišćenja i/ili njihove kontrole.

(2) Koncesionar je obvezan obavljati dimnjačarske poslove u utvrđenim rokovima u skladu s ugovorom o koncesiji i prema propisima i pravilima struke.

Članak 25.

(1) Koncesionar je obvezan izraditi i svake godine od Gradskoga poglavarstva pribaviti ovjeru cjenika dimnjačarskih usluga.

(2) Gradsko poglavarstvo neće ovjeriti cjenik dimnjačarskih usluga ako utvrdi odstupanje cijena na više u odnosu na ponuđene cijene iz ponude na osnovi koje je donesena odluka o davanju koncesije.

(3) Ovlašteni dimnjačar koncesionara smije naplaćivati dimnjačarske usluge samo po ovjerenom cjeniku.

Članak 26.

(1) Koncesionar je obvezan, u obliku kontrolne knjige za svaku zgradu, voditi urednu evidenciju o obavljenim dinjačarskim poslovima.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadržava:

- adresu zgrade,

- ime ili naziv korisnika dimnjačarskih usluga,

- vrstu i broj dimovodnih objekata koji se kontroliraju i/ili čiste,

- datum posljednje kontrole i/ili posljednjeg obavljenog čišćenja s nalazom koncesionarovog ovlaštenog dimnjačara,

- potpis koncesionarovog ovlaštenog dimnjačara i potpis korisnika dimnjačarskih usluga.

(3) Na osnovi evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka koncesionar je obvezan jednom godišnje, prije početka sezone grijanja, podnijeti Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša podnijeti izvješće o izvršenim dimnjačarskim poslovima u ranijem razdoblju, te o stanju i broju dimovodnih objekata na području Grada Malog Lošinja, s eventualnim prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.

Članak 27.

(1) Koncesionar je dužan uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisniku stana ne nanosi šteta.

(2) Pri obavljanju dimnjačarskih poslova koncesionar je dužan voditi brigu o čistoći prostora korisnika usluga te nakon obavljenog čišćenja dužan je čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnih objekata očistiti i ukloniti.

(3) Koncesionar je dužan prethodno obavijestiti korisnike usluga o vremenu čišćenja, najkasnije 8 dana prije dolaska, na vidnim mjestima u zgradi ili oglasnim pločama.

(4) Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik objekta, davatelju dimnjačarskih usluga ne može omogućiti čišćenje dimnjaka u najavljeno vrijeme, dužan ga je o tome pravovremeno izvijestiti.

Članak 28.

(1) Korisnici dimnjačarskih usluga obvezni su održavati dimovodne objekte i uređaje za loženje u stanju funkcionalne sposobnosti, tako što su dužni omogućiti kontrolu, a po potrebi i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, u rokovima i u vremenu utvrđenim u skladu s ovom odlukom.

(2) Korisnici dimnjačarskih usluga snose troškove kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a na temelju pismeno ispostavljenog računa.

Članak 29.

(1) Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata vrši se radi zaštite od požara i zaštite zraka od onečišćenja, u rokovima utvrđenim godišnjim planom kontrole i čišćenja dimovodnih objekata na području Grada Malog Lošinja iz članka 23. ove odluke.

Članak 30.

(1) Jednom u dvije godine u pravilu se kontroliraju:

- dimnjaci ložišta na kruto gorivo koji se neredovito koriste,

- dimnjaci na koje nisu priključeni uređaji za loženje radi provjere jesu li propisno zatvoreni,

- dimnjaci u stambenim i poslovnim prostorima grijanim električnom energijom,

- ventilacijski kanali uređaja za loženje s plinskim ložištem.

Članak 31.

(1) Jednom godišnje u pravilu se kontroliraju:

- građevinsko stanje dimnjaka koji se redovito koriste,

- automatizirana postrojenja za centralno ili etažno grijanje na tekuće gorivo ili plin,

- dimnjaci ložišta na kruto gorivo koji se redovito koriste (glatki dimnjaci, dimnjaci od opeke i kanali za izgaranje),

- dimovodne cijevi i dimovodni kanali,

- sabirnice čađe,

- mehaničke dimovodne sklopke,

- dimnjaci od opeke na koje su priključena plinska ložišta,

- priključne cijevi i spojni dimovodni kanali plinskih ložišta s otvorenom komorom izgaranja.

Članak 32.

(1) Dimovodni objekti iz članka 29. ove odluke u pravilu se čiste istovremeno s kontrolom.

(2) Izuzetno, ako to potrebe nalažu, godišnjim planom kontrole i čišćenja dimovodnih objekata na području Grada Malog Lošinja iz članka 23. ove odluke može se odrediti kontrola, a po potrebi i čišćenje dimovodnih objekata, i u kraćim rokovima od onih iz članka 28. i 29. ove odluke.

(3) Obveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvu koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili.

(4) Na zahtjev korisnika dimovodnih objekata koji ne podliježu obveznom čišćenju i kontroli korisnik koncesije dužan je očistiti i te objekte.

Članak 33.

(1) Čišćenje automatiziranih postrojenja za centralno ili etažno grijanje na tekuće gorivo ili plin ovlašteni dimnjačar koncesionara ne smije obaviti bez izričite suglasnosti korisnika dimnjačarskih usluga.

VI. NADZOR

Članak 34.

(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ugovora o koncesiji vrši Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

(2) Ako Upravni odjel ustanovi da koncesionar krši odredbe ugovora o koncesiji, upozorit će ga u pisanom obliku na uredno izvršavanje ugovornih obveza i dati mu rok za otklanjanje posljedica kršenja ugovornih odredaba.

(3) Ako ostavljeni rok iz stavka 2. ovoga članka neuspješno protekne, Upravni odjel predložit će Gradskome poglavarstvu raskid ugovora o koncesiji.

Članak 35.

(1) Nadzor nad izvršavanjem obveza koncesionara iz članka 24., 25. i 26. ove Odluke vrši Komunalno redarstvo Grada Malog Lošinja.

(2) Komunalni redar može narediti obustavljanje dimnjačarskih poslova ako utvrdi da se ne obavljaju prema propisima i pravilima struke, te predložiti pokretanje prekršajne prijave ako je pri tome počinjen i prekršaj utvrđen kaznenim odredbama ove odluke.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 36.

(1) Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj koncesionar - pravna osoba:

1. ako dimnjačarske poslove ne obavi u rokovima utvrđenim godišnjim planom kontrole i čišćenja dimovodnih objekata na području Grada Malog Lošinja (članak 23. stavak 1.),

2. ako dimnjačarske poslove ne obavi prema propisima i pravilima struke (članak 23. stavak 2.),

3. ako pri naplati obavljene dimnjačarske usluge odstupi od ovjerenog cjenika dimnjačarskih usluga (članak 24. stavak 2.);

4. ako naplati dimnjačarske usluge a da prethodno nije pribavio ovjeru cjenika dimnjačarskih usluga (članak 24. stavak 3.);

5. ako čišćenje automatiziranih postrojenja za centralno ili etažno grijanje na tekuće gorivo ili plin obavi bez izričite suglasnosti korisnika dimnjačarskih usluga (članak 31.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka globom od 300,00 kuna kaznit će se i ovlaštena osoba koncesionara - pravne osobe, odnosno koncesionar-fizička osoba.

Članak 37.

(1) Globom u iznosu od 50,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik dimnjačarskih usluga ako ne omogući kontrolu, a po potrebi i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, u rokovima i u vremenu utvrđenim u skladu s ovom odlukom (članak 28. stavak 1.).

(2) Komunalni redar ovlašten je globu iz članka 35. Ove odluke naplaćivati na licu mjesta počinjenja prekršaja u iznosu od 50,00 kn.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/91

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 9. ožujka 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr