SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
6

6.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Stranica484—broj8 Četvrtak,1.ožujka2007.

SLUŽBENENOVINE

I.

A. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Komunalna naknada 1.250.000,00 1.174.479,50 94,0

2. Zakup tržnice 12.000,00 11.790,00 98,2

3. Grobna naknada 85.000,00 119,527,21 140,6

4. Tekuće potpore PGŽ 26.761,00 26.761,00 100,0

5. Doprinos za šume 62.210,37 0,00 0,0

6. Naknada šumoposjednika za održav. prometnica 15.200,00 17.139,42 112,8

5. Ostali prihodi Proračuna Općine Ravna Gora 45.028,63 0,00 0,0

6. Prenijeti dio neutrošenih sredstava komunalne

naknade iz 2005. godine 0,00 122.654,25


Ukupno prihodi kn 1.496.200,00 1.472.381,38 98,4


II.

B. OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Odvodnja atmosferskih voda 55.000,00 55.002,48 100,0

2. Održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 180.000,00 174.837,05 97,1

3. Održavanje javnih površina 94.000,00 85.261,37 90,7

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 845.200,00 844.082,53 99,9

5. Održavanje groblja 77.000,00 76.004,17 98,7

6. Javna rasvjeta 245.000,00 236.193,78 96,4


Ukupno rashodi kn 1.496.200,00 1.472.381,38 98,4


III.

C. IZVRŠENJE PROGRAMA PO POJEDINIM DJELATNOSTIMA

1. Odvodnja atmosferskih voda

Plan Izvršenje


- čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 30.000,00 33.001,00

- popravci slivnika, taložnica,

rubnjaka, kolektora i cijevnih

propusta te slični radovi 25.000,00 22.001,48


Ukupno kn 55.000,00 55.002,48

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina

- redovno čišćenje javnih površina 20.000,00 27.587,37

- čišćenje parkirališta - tržnice 10.000,00 10.026,31

- odvoz i zbrinjavanje otpada s

javnih površina 150.000,00 137.223,37


Ukupno kn 180.000,00 174.837,05

3. Čišćenje i održavanje javnih površina

- redovno održavanje javnih površina 70.000,00 61.349,37

- rušenje i uklanjanje krupnog raslinja 24.000,00 23.912,00


Ukupno kn 94.000,00 85.261,37

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. redovno održavanje 50.000,00 54.719,70

2. čišćenje cesta strojno 27.000,00 26.681,40

3. redovno održavanje - krpanje

asfalta 227.000,00 226.837,36

4. zamjena rubnjaka i cijevnih

propusta 57.000,00 55.069,03

5. dobava i postava (zamjena)

prometnih znakova 23.000,00 25.559,00

6. popravak nogostupa

I. G. Kovačića 154-160 102.000,00 101.010,39

7. popravak ceste Kosa - Grmlje

(St. Laz) 42.000,00 41.913,10

8. dobava i postava opreme za

zaštitu parkirališta 8.000,00 7.405,40

9. geodetski radovi i stručni nadzor 12.000,00 10.126,00

10. ostali radovi 10.000,00 8.674,20

11. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 15.200,00 14.518,00

12. zimska služba - čišćenje snijega 252.000,00 254.659,75

13. zimska služba - posipalo za ceste 20.000,00 16.909,20


Ukupno kn 845.200,00 844.082,53

5. Održavanje groblja

- redovno održavanje groblja Ravna Gora 34.306,92

- redovno održavanje groblja Kupjak 15.319,75

- čišćenje snijega u groblju Ravna Gora 5.465,60

- čišćenje snijega u groblju Kupjak 1.561,60

- bojenje ograde groblja Ravna Gora 17.783,11

- održavanje ograde groblja Ravna Gora 1.567,19


Ukupno kn 77.000,00 76.004,17

6. Održavanje javne rasvjete

- trošena električna energija za javnu

rasvjetu 170.000,00 173.329,86

- održavanje javne rasvjete 33.000,00 33.035,62

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00 1.886,96

- blagdanska rasvjeta 32.000,00 27.941,34


Ukupno kn 245.000,00 236.193,78

IV.

D. IZVJEŠĆE O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Sredstva komunalne naknade u iznosu od 1.297.133,75 kn utrošena su za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda 55.002,48 kn

- čišćenje javnih površina 174.837,05 kn

- održavanje javnih površina 85.261,37 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta 745.839,07 kn

- javna rasvjeta 236.193,78 kn.

Četvrtak,1.ožujka2007. Stranica485—broj8

SLUŽBENENOVINE

2. Tekuće potpore PGŽ u iznosu od 26.761,00 kuna utrošena su za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta.

Klasa: 363-01/07-01/6

Ur. broj: 2112/07-02-06-1

Ravna Gora, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=51314&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr