SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 8. Četvrtak, 1. ožujka 2007.
GRAD OPATIJA
Grad Opatija

Grad Opatija

10.

Na osnovi članka 4. točke 14. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 56/06) i članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 23/01, 8/06 i 18/06), Poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. veljače 2007. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni tehnički uvjeti uređenja koje mora zadovoljavati slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Prostor) radi njegovog osposobljavanja za obavljanje utvrđene djelatnosti.

Članak 2.

Pod ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta uređenja prostora u smislu članka 1. ovog Pravilnika, podrazumijeva se izvođenje slijedećih radova:

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

A-1/ Zemljani radovi

- ukopavanje podova radi dobivanja potrebne visine poslovnog prostora,

A-1/ Zidarski radovi:

- sanacija vlage i otklanjanje uzroka vlage,

- grubo i fino žbukanje zidova nakon popravka oštećenja na istima,

- izrada betonske podloge na podovima,

- izrada gips-kartonskih obloga kod sanacija zidova i stropova,

- izrada pregradnih zidova kod izgradnje sanitarnog čvora u poslovnim prostorima.

B) OBRTNIČKI RADOVI:

B-1/ Izolaterski radovi:

B-1.1. Horizontale hidroizolacije:

- izrada horizontalne hidroizolacije podova,

B-1.2. Termoizolacije:

- izrada termičke izolacije podova,

B-2. Stolarski radovi:

- zamjena vanjske dotrajale stolarije,

- zamjena vanjske dotrajale PVC stolarije,

- dobava, ugradba ili zamjena unutarnje stolarije uz novi sanitarni čvor,

B-3. Bravarski radovi:

- zamjena vanjske bravarije, alu-bravarije,

B-4. Staklarski radovi:

- zamjena razbijenih stakala na vanjskoj stolariji-bravariji,

B-5. Podopolagački radovi

- izrada opločenja podova po sanaciji podova, i u dijelu kod izgradnje novog sanitarnog čvora,

- sanacija ili zamjena oštećenih podova (parket, laminat, keramika i dr.)

B-6. Keramičarski radovi:

- izrada opločenja keramičkim pločicama u novom sanitarnom čvoru,

B-7. Krovopokrivački radovi (na samostalnim zgradama ili dijelovima zgrada),

- popravak i zamjena krovnog pokrova,

- zamjena hidro i termo izolacije kompletno sa svim slojevima na ravnim krovovima,

B-8. Limarski radovi (na samostalnim zgradama ili dijelovima)

- popravak ili zamjena krovne limarije,

B-9. Soboslikarski i ličilački radovi:

- ličenje postojeće vanjske stolarije ili bravarije,

- soboslikarski radovi i ličilački radovi u novom sanitarnom čvoru.

C) INSTALATERSKI RADOVI

C-1/ Vodoinstalaterski radovi:

- horizontalni razvod tople i hladne vode za sanitarni čvor,

- horizontalni odvod instalacija sanitarnog čvora,

- dobava i ugradba sanitarija i opreme novog sanitarnog čvora,

- izrada vodovodnog priključka i ugradba vodomjera,

- izrada priključka sanitarne kanalizacije na javni kolektor,

- zamjena dotrajalih instalacija dovoda i odvoda vode sanitarnog čvora,

C-2/ Elektroinstalaterski radovi:

- izrada glavnoga voda sa razvodnom opremljenom pločom primar i sekundar sa brojilom za snagu do 6,6 kW

- uređenje elektroinstalacija u sanitarnom čvoru, sa ugradnjom prekidača, utičnica i rasvjetnih tijela,

- ugradnja elektro ormara glavnoga voda po elektroenergetskoj suglasnosti HEP-a za snagu do 6,6 kW

- izrada instalacija za IPR tipkalo,

- izrada instalacije vatrodojave,

C-3/ Termo instalacije, klimatizacija i ventilacija

- sanacija i rekonstrukcija postojeće instalacije centralnog grijanja,

- sanacija i rekonstrukcija postojeće instalacije klimatizacije,

- sanacija i rekonstrukcija postojeće instalacije ventilacije,

Članak 3.

Ako bi radi osposobljavanja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti u smislu članka 2. ovog Pravilnika bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, dozvoljava se, sukladno propisu kojim se uređuju vlasnički odnosi izvršiti popravke i zamjenu elemenata u zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradi ako se isti odnose na postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu, telefon i slične uređaje, pod uvjetom da su dotrajali odnosno da nisu prikladni za uporabu.

Članak 4.

Utvrđivanje stanja prostora provodi Odsjek za tehničke poslove Upravnog odjela za komunalni sustav.

Članak 5.

Izuzetno od odredbe članka 2. i 3. ovog Pravilnika, Poglavarstvo Grada Opatije može, kada to ocjeni opravdanim, posebnim zaključkom utvrditi potrebu izvođenja i drugih radova radi osposobljavanja prostora za obavljanje utvrđene djelatnosti.

Članak 6.

Radovi utvrđeni ovim Pravilnikom izvode se na teret proračunskih sredstava Grada Opatije, ako nisu obuhvaćeni rizicima utvrđenim ugovorom o osiguranju (npr. požar, lom i puknuće cijevi i sl.), kojeg s osiguravateljem sklapa upravitelj zgrade u kojoj se nalazi prostor.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-01/07-01/16

Ur. broj: 2156/01-02-07-1

Opatija, 27. veljače 2007.

Predsjednik poglavarstva

dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=491&mjesto=10006&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr