SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
KOMUNALNO DRUŠTVO GKTD MURVICA D.O.O.
30

2.

Na temelju članka 7. Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 7/07), Skupština Društva GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga (u daljnjem tekstu: Odluka).

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća Uputstvo o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/99), Ispravak Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01, Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/03), Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 05), te Izmjene i dopune Uputstva o načinu plaćanja komunalnih usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/07), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 363-01/07-01/68

Ur. broj: 2107/01-10-07-2

Crikvenica, 12. veljače 2007.

Predsjednik
Skupštine Društva GKTD »Murvica« d.o.o.
Crikvenica
Božidar Tomašek, v.r.

ODLUKU
o načinu plaćanja komunalnih usluga
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim uputstvom utvrđuje se način plaćanja komunalnih usluga:

- skupljanja i odvoza komunalnog otpada

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge (GKTD »Murvica«d.o.o.) na način utvrđen ovom Odlukom, a prema važećem cjeniku koji utvrđuje Uprava uz suglasnost Skupštine Društva.

Obračun odvoza otpada za ulice u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« sastoji se iz dva dijela. Prvi dio čini iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava, utvrđuje se na osnovi veličine posude i plaća ga svaki obveznik iz članka 3. stavak 1. ove Odluke u u mjesecu koji se obračunava, neovisno o pražnjenju posude. Drugi, varijabilni dio obračunava se na osnovu evidentiranog broja pražnjenja posude.

Fiksna naknada i varijabilni dio iznose:

NETO CIJENA

GRAĐANI

GOSPODARSTVO

FIKSNA
NAKNADA

0,53 kn x litara posude

0,80 kn x litara posude

VARIJABILNI DIO
PRAŽNJENJE
POSUDE

0,04 kn x litara posude x broj pražnjenja

0,04 kn x litara posude x broj pražnjenja

Članak 3.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio komunalno društvo.

Obveznici iz st. 1 ovog članka plaćaju isporučitelju uslugu ako se njihova nekretnina nalazi na području Grada Crikvenice gdje je organiziran odvoz komunalnog otpada, odnosno gdje je izgrađen sustav javne kanalizacije.

U naselju Crikvenica u ulicama: Ulica Kralja Tomislava br. 107 i od br. 140 do br. 146, Vukovarska ulica do broja 39, Ulica Drage Gervaisa, Ulica Marka Marulića, Ulica Julija Klovića, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Tina Ujevića, Ulica Braće dr. Sobol, Ulica Viktora Finderlea, Ulica dr. Ivana Kostrenčića i Ulica Marije Styskalove, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Stube Ede Lovrića od br. 1 do 6, Ključecov prolaz br. 1, Stube M. Dvorinčića, Prolaz Danijela Kneza, Prolaz braće Urbanetz, Ulica Zvonka Cara, Gajevo šetalište, Ulica braće Buchoffer, Ulica Milovana Muževića, Ulica Vladimira Nazora, Čakavska ulica br 1 do 6, te u svim ulicama naselja Selce, naselja Dramalj i naselja Jadranovo provoditi će se »Pilot projekt odvoza otpada« u vremenu od 9. 3. 2005. do 31. 12. 2008. god.«

Članak 4.

Na području Grada Crikvenice isporučitelj usluge organizira redovni odvoz komunalnog otpada u dane i vrijeme određeno programom odvoza komunalnog otpada.

Program odvoza komunalnog otpada donosi isporučitelj usluge i o istom obaviještava obveznike plaćanja komunalnih usluga.

Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalne usluge je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese, kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalne usluge ne postupi po st. 1. ovog čl., njegova obveza plaćanja teče sve do trenutka saznanja isporučitelja usluge o nastaloj promjeni.

Članak 6.

Obveznik plaćanja može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Rok za podmirenje računa je osam dana od dana ispostave računa.

Ukoliko obveznik plaćanja ne plati račun u navedenom roku, isporučitelj zaračunava zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

OBRAČUN KOMUNALNE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

Obračun usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Članak 7.

Obračun komunalne usluge sakupljanja i odvoza otpada za stambene objekte vrši se prema jedinici korisnog prostora (m2) i važećoj cijeni za stambene objekte ovisno o zoni u kojoj se stambeni objekti nalaze.

Članak 7a.

Veličina zadužene posude za stambene objekte uključene u »Pilot projekt odvoza otpada« određuje se kombinacijom kriterija: izmjerenog korisnog stambenog prostora (m2), broja članova domaćinstva i broja turističkih postelja.

Podaci o broju članova domaćinstva ili prijavljenom broju turističkih postelja dobivat će se od nadležnih službi MUP-a (Policijske postaje) i Županijskog ureda za turizam, te uvidom na terenu.

Članak 8.

Račun za pruženu uslugu za stambene objekte isporučitelj usluge ispostavlja mjesečno prema izmjeri korisnog stambenog prostora (m2) koji čini kuća, stan i garaža te važećoj cijeni komunalne usluge po m2, osim za obveznike plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« kojima se račun ispostavlja sukladno čl. 2. st. 2. ovog uputstva.

Pod korisnom površinom kuće, stana i garaže smatra se ukupna netto sagrađena površina.

Članak 8a.

Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« vlasnici su posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza Pilot projekta neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja.

Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« dužni su koristiti plastične posude po standardima DIN 30740, odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja koji već imaju posude odgovarajuće veličine i standarda moći će iste koristiti uz uvjet da omoguće GKTD »Murvica« ugradnju elementa koji omogućava registriranje pražnjenja posude.

Obveznici plaćanja u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« dužni su od 1. lipnja 2005. godine koristiti posude sukladno standardima st. 2. ovog čl. i veličine sukladno čl. 7a. st. 2 ove Odluke.

Članak 9.

Račun za pruženu uslugu sakupljanja i odvoza otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora (m2) i važećoj cijeni komunalne usluge za određenu kategoriju (faktora opterećenja) prema namjeni objekta.

Pod površinom poslovnog prostora smatra se ukupna netto sagrađena površina objekta koji se koristi za poslovnu djelatnost ili u poslovne svrhe.

Obveznici plaćanja koji obavljaju gospodarsku djelatnost kontinuirano tijekom cijele godine mogu za obavljanje usluge sakupljanja i odvoza otpada sklapati godišnje ugovore na bazi veličine posude i ugovorenog broja odvoza.

Obveznicima plaćanja u poslovnim objektima u ulicama u kojima se provodi »Pilot projekt odvoza otpada« veličina posude se određuje kombinacijom kriterija: izmjerenog poslovnog prostora (m2) i pripadajućeg koeficijenta za pojedinu djelatnost.

Članak 10.

Obveznici plaćanja koji su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora (obrtnici) u ulicama u kojima se ne provodi »Pilot projekt odvoza otpada« u slučaju privremene odjave obrta dužni su pismeno obavijestiti Upravu GKTD »Murvica« d.o.o. i priložiti presliku rješenja o odjavi.

Za vrijeme odjave obračun se vrši bez faktora opterećenja.

Obračun usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 11.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši potrošačima priključenim na javni kanalizacijski sustav prema količini isporučene vode (m3) od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski i važećim cijenama. Za stambene zgrade koje nemaju odvojene priključke vode za svaki pojedini stan (kolektivno stanovanje) obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema m2 površine pojedinog stana, a iskazuje se na računu - jednom mjesečno.

Članak 12.

Vlasnik objekta koji ima tehničku mogućnost priključenja na javni kanalizacijski sustav, a ne izvede priključak

- u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava objekata komunalne infrastrukture;

- u roku od 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine u naseljima ili ulicama gdje je sustav izgrađen, dužan je plaćati troškove kanalizacije kao da je priključen na sustav odvodnje.

 

Odluka o načinu plaćanja komunalnih uslu  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=60018&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr