SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA LOPAR
30

4.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Privremenog statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/06) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 24. veljače, 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 53/06) u članku 4. stavak 3. briše se broj »23/00« i umjesto njega dodaje broj »136/06«).

Članak 2.

Članak 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.«

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar može odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa na dvanaest mjesečnih obroka i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan dospijeća obroka. Prvi obrok u visini od 25% od ukupnog iznosa dospijeva u roku od petnaest (15) dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.«

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obročno plaćanje komunalnog doprinosa odobrit će se za iznose utvrđenog komunalnog doprinosa od 25.000,00 kuna i veće pod uvjetom da obveznik plaćanja komunalnog doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje plaćanja kao što je garancija banke ili upis hipoteke na imovinu«.

Članak 5.

U članku 13. alineji 5. briše se (»Narodne novine« broj 94/01) i dodaje (»Narodne novine« broj 174/04).

Članak 6.

U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je za sebe te za članove uže obitelji, dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno- knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Lopar, a kao dokaz mjesta prebivališta na području Općine Lopar uvjerenje Policijske postaje Rab«,

te novi stavak 3. koji glasi:

»Kod djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dozvoljava Općini Lopar upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta, koji traje do isteka roka od 20 (dvadeset) godina od pravomoćnosti rješenja«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 16. iza riječi »iz« briše se: »članka 13. i«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-04

Lopar, 24. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51281&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr