SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA LOPAR
30

3.

Na temlju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članak 35. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 24. Privremenog statuta Općine Lopar, Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 24. veljače 2007. godine donjelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnine i dijelovi nekretnine označene kao:

- k.č. 10260 put sa 1283 m2, u 3/4 dijela (sa 962 m2), upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar,

- k.č. 10261 put sa 1524 m2, u1/10 dijela (sa 152 m2), upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar,

- k.č. 10262/1 put sa 252 m2, u cijelosti, upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar,

- k.č. 10262/2 put sa 758 m2 u 1/12 dijela (sa 63 m2), upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar,

- k.č. 10266 put sa 156 m2, u cijelosti, upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar, te

- k.č. 10267 put sa 281 m2, u cijelosti, upisane u zemljišnoknjižni uložak, POPIS I, K.O. Lopar,

- (sve unutar HN »San Marino« u Lopar)

ne koriste kao javno dobro (prilog; prema prijedlogu za parcelaciju izrađen od ovlaštenog geodeta M. Bišić od siječnja 2007. g. i sastavni je dio ove Odluke) ne koristi kao javno dobro, već u naravi nad tim nekretninama izgrađeni objekti HN San Marina te formirana okućnica, te se iste isključuju iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rabu - Zemljišno-knjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje statusa javnog dobra na istima i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Lopar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-03

Lopar, 24. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr