SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

4.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 13. veljače 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora na području Općine Mrkopalj.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Komunalne djelatnosti u smislu ove odluke su:

1. opskrba pitkom vodom

2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada

3. održavanje groblja

4. održavanje javnih površina

5. održavanje javnih sportskih terena

6. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

7. čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije

8. dekoracija i iluminacija

9. skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima

10. saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada

11. prijevoz pokojnika

12. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

13. obavljanje dimnjačarskih poslova

14. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

15. tekuće održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta (krpanje)

16. održavanje javne rasvjete

17. dezinsekcija, deratizacija i higijeničarska služba

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA U SUVLASNIŠTVU OPĆINE MRKOPALJ

Članak 2.

Putem trgovačkog komunalnog društva, Komunalac d.o.o. iz Delnica, Supilova 173 (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), a temeljem suvlasničkog udjela Općine Mrkopalj obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. opskrba pitkom vodom

2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog (kućnog) otpada.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se na osnovi odnosno temeljem:

- društvenog ugovora odnosno izjava ili nekog drugog osnivačkog akta komunalnog društva

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela trgovačkog komunalnog društva.

IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj »Mrzle Drage« d.o.o. Mrkopalj

Putem komunalnog trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine Mrkopalj, »Mrzle drage« d.o.o. Mrkopalj obavljaju se sljedeći komunalni poslovi prema godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj koji donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj i cjeniku trgovačkog društva:

1. Održavanje groblja

2. Održavanje javnih površina

3. Dekoracija i iluminacija

4. Održavanje javnih sportskih terena

5. Čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije

6. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

7. Saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.

V. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 3.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama,

2. prijevoz pokojnika,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka dodjeljuje se na vrijeme od minimalno 1 do maksimalno 10 godina.

VI. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 4.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje javne rasvjete

2. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta

3. tekuće održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta (krpanje)

4. skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima

5. dezinsekcija i deratizacija i higijeničarska služba

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 1 do 4 godine.

VII. UVJETI, MJERILA I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Javni natječaj za dodjelu koncesije odnosno povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od 3 člana.

Članak 6.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj.

Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

1. dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti

2. potvrde BON 1 i BON 2

3. potvrda porezne uprave o stanju duga

4. reference za obavljanje komunalne djelatnosti (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)

5. potvrde o plaćanju poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

6. potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca ovjerenoj od nadležnog tijela, s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za sebe i za pravnu osobu

7. natječaj za dodjelu koncesije sadrži i iznos koncesijske naknade Općini Mrkopalj, za koju visinu i način plaćanja utvrđuje prilikom raspisivanja natječaja Općinsko poglavarstvo.

Članak 8.

Odluku o davanju koncesije za komunalne poslove iz članka 3. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije

- povoljnosti ponude (tehnička i financijska)

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 9.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. obvezu koncesionara

Protiv Odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se dodjeljuje

2. vrijeme na koje se dodjeljuje

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu

5. prava i obveze davatelja koncesije

6. prava i obveze korisnika koncesije

7. jamstva korisnika koncesije

8. uvjete otkaza ugovora

9. ugovorne kazne.

Članak 10.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je dodijeljena

2. prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije

3. otkazom ugovora o koncesiji

4. sporazumom stranaka.

Članak 11.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora iz članka 4. ove Odluke donosi Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora navedenih u članku 4. ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru osobe za obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa Općinsko poglavarstvo na temelju odluke iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovor obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa

3. vrstu i opseg poslova

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja

5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Poglavarstva općine Mrkopalj.

Prijava cjenika obvezatno sadrži:

- vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge

- strukturu postojeće cijene komunalne usluge

- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu

- razloge promjene cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom

- dan primjene nove cijene.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su ugovoreni.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-4

Mrkopalj, 13. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=51315&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr