SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

9.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni) i članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 143/06), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije za 2007. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda javnih vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine« broj 143/06 od 29. prosinca 2006. godine) u visini od 4.260.098,00 kn, namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene:

I. RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.663.684,00 kn

- plaće 2.884.248,00 kn

- doprinosi na plaće 722.216,00 kn

- ostali rashodi za zaposlene 57.220,00 kn

II. MATERIJALNI RASHODI 596.414,00 kn

- naknade troškova zaposlenicima 150.200,00 kn

- rashodi za materijal i energiju 292.900,00 kn

- rashodi za usluge 147.014,00 kn

- ostali nespomenuti rashodi 6.300,00 kn

UKUPNO 4.260.098,00 kn

Članak 2.

Planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke razvrstavaju se u skladu s Proračunom Grada Opatije za 2007. godinu (po namjenama i iznosima u priloženoj tabeli koja čini sastavni dio ove Odluke), a s istima raspolaže Upravni odjel za komunalni sustav, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije planira i izvršava troškove decentraliziranih funkcija na način utvrđen Računskim planom proračuna i proračunskih korisnika.

Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije je obvezna dostaviti tromjesečna izvješća o utrošku doznačenih sredstava iz proračuna (po kontima financijskog plana u skladu sa sustavom računovodstva proračuna).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/07-01/01

Ur. broj: 2156-01/03-07-2

Opatija, 23. siječnja 2007.

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr