SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

8.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01, 8/06, 18/ 06 - pročišćeni tekst), te članka 8. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03 i 46/06) Gradsko vijeće Grada Opatije, dana 8. veljače 2007. godine donijelo je

PRAVILNIK
o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava
spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak za odobravanje zahtjeva za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije, a gdje Grad nije isključivi vlasnik, (u daljnjem tekstu program).

Članak 2.

Sredstva za sufinanciranje radova iz članka 1. osigurat će se:

- iz sredstava spomeničke rente,

- iz ostalih prihoda Proračuna Grada Opatije,

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se dodijeliti isključivo za građevine:

- koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro,

- koje se nalaze na području zaštićenih Kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Opatije određene Rješenjima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE ZA PROGRAME

Članak 3.

Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik/suvlasnik građevine iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave).

Program koji Podnositelj prijave predlaže mora biti cjelovit te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja i pokrova krova građevine.

Prijava za sufinanciranje Programa podnosi se u pisanom obliku.

Uz Prijavu, podnositelj prilaže odgovarajuću dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Članak 4.

Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izrađeni i izvedeni temeljem posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja, izdanih od strane nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, te ostalih suglasnosti i odobrenja nadležnih tijela.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka, mogu izvoditi samo pravne i fizičke osobe ovlaštene od nadležnog tijela za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Članak 5.

Uz prijavu na Javni poziv, Podnositelj prijave obvezan je priložiti

- pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog Programa te da će sve troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama ovoga Pravilnika u cijelosti financirati samostalno.

- Izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o stjecanju vlasništva.

Članak 6.

Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine.

Statičar iz stavka 1. ovoga članka mora imati dopuštenje nadležnog tijela za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

U slučaju negativnog mišljenja statičara o statičkoj stabilnosti građevine, Podnositelj prijave obvezan je priložiti pisanu izjavu svih vlasnika/suvlasnika da će sanaciju statičke stabilnosti građevine provesti prije početka izvršenja Programa te da će tu sanaciju u cijelosti financirati samostalno.

Članak 7.

Podnositelj prijave dužan je uz prijavu priložiti izvedbeni troškovnik izrađen od strane ovlaštene osobe iz članka 4. stavka 2. koji ima posebno izdvojene i specificirane radove iz članka 9., te prethodno odobrenje izdano od strane nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske iz članka 4. ovog pravilnika.

Članak 8.

Prijave koje nisu podnesene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika neće se uzeti u razmatranje.

III. UVJETI I MJERILA ZA SUFINANCIRANJE RADOVA

Članak 9.

Troškovi provedbe pojedinog Programa, sufinancirat će se kako slijedi:

a) iz sredstava spomeničke rente u 35% iznosu, i to:

- radovi na sanaciji i obnovi pročelja i pokrova krovova građevina u kojoj Grad Opatija nije vlasnik/suvlasnik

b) iz sredstava spomeničke rente u 35% iznosu, te iz ostalih prihoda Proračuna Grada Opatije u odgovarajućem postotku suvlasništva Grada Opatije u građevini za radove na sanaciji i obnovi pročelja i pokrova krovova građevina u kojima je Grad suvlasnik.

Pod radovima iz stavka 1. podrazumijevaju se:

- konzervatorsko-restauratorski radovi na povijesnim detaljima izrađenim u kamenu, stucco masi, drvetu, detaljima izvedenim lijevanjem, ukrasnoj žbuci ili oslikavanjem na žbuci, jetkanjem ili oslikavanjem na staklu, te vitrajima,

- kamenarski radovi na zamjeni oštećenih povijesnih detalja portalnih i prozorskih okvira, balkonskih i stubišnih ograda, kamenih podnožja,

- bravarski, kovački i kovinopojasarski radovi na metalnim detaljima rešetaka, kapaka, ograda i povijesno oblikovanog okova vrata i prozora: kvaka, štitova,

- limarski radovi na obnovi ili zamjeni limenih ukrasa: krovnih lukarni, sljemenskih vršaka, ukrasnih opšava, te limenih oluka sa ukrasnim nosačima,

- stolarsko-rezbarski radovi na obnovi portalnih vratnica, prozora i ostalih drvenih detalja,

- štukaterski radovi s radnjama od štukolustra, flandranje, pozlatarski radovi,

- obnova pokrova i pročelja pločama škriljevca, glaziranim crijepom i zidnim pločicama, drvenim daščicama (klasična šindra);

- ostali radovi na sanaciji i obnovi pročelja i pokrova krovova.

IV. POSTUPAK ZA IZRADU I DONOŠENJE LISTE PRIORITETA TE PRAĆENJE PROGRAMA

Članak 10.

Utvrđivanje Programa i njihovo uvrštavanje na Listu prioriteta korištenja sredstava (u daljnjem tekstu: Lista prioriteta) provodi se putem Javnog poziva, koji raspisuje Gradsko poglavarstvo.

Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu »Novi list« i na web stranici Grada Opatije www.opatija.hr, a otvoren je za podnošenje prijava najduže 120 dana od dana njegove objave.

Javni poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca svibnja tekuće godine.

Članak 11.

Lista prioriteta utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

1. konzervatorska valorizacija građevine

a) spomenička vrijednost - 12 bodova

b) povijesno-arhitektonska i povijesno-urbanistička vrijednost - 10 bodova

c) definirana arhitektura - 8 bodova

2. vlasništvo građevine

a) većinsko vlasništvo fizičkih osoba - 10 bodova

b) većinsko vlasništvo pravnih osoba: 6 bodova

3. namjena građevine

a) stambena i stambeno-poslovna - 10 bodova

b) poslovna - 6 bodova

c) kulturna, školska, zdravstvena i vjerska - 4 boda

d) ostale namjene - 1 bod

4. građevinsko stanje pročelja i krovova

a) izdano pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite - 10 bodova

b) loše - 8 bodova (dotrajao krovni pokrov i limarija, otpadanje žbuke i ukrasnih dijelova fasade)

c) dobro - 2 boda (potrebno samo bojanje fasade i minimalno krpanje fasadne žbuke)

5. smještaj građevine unutar zone zaštite

a) 1. zona - 12 bodova

1. zona obuhvaća područja A-zone iz Rješenja Ministarstva kulture (kulturno-povijesna cjelina Grada Opatije i Veprinca

b) 2. zona - 8 bodova

2. zona obuhvaća:

- Opatija - Ulicu M. Tita i područje između Ulice M. Tita i morske obale, osim područja 1. zone

- Volosko - Ulica A. Štangera i područje između Ulice A. Štangera i morske obale.

c) 3. zona - 4 boda

- ostale ulice na području kulturno-povijesne cjeline Grada Opatije

6. starost građevine

a) izgrađena prije 1900. godine - 12 bodova

b) izgrađena između 1900. - 1945. godine - 8 bodova

c) izgrađena nakon 1945. godine - 4 boda.

Članak 12.

Prijedlog Liste prioriteta sadrži:

- redni broj,

- adresu građevine,

- ime i prezime/ naziv Podnositelja prijave,

- broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima,

- ukupan zbroj bodova,

- ukupna vrijednost radova,

- vrijednost radova koju sufinancira Grad Opatija.

Članak 13.

Poslove stručnog vrednovanja podnesenih prijava te utvrđivanje prijedloga liste prioriteta obavlja Povjerenstvo za obradu prijava kojeg imenuje Gradsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 3 člana iz redova osoba visoke stručne spreme građevinske, arhitektonske, kulturne i pravne struke.

Članak 14.

Utvrđeni bodovi prema mjerilima iz članka 11. ovoga Pravilnika zbrajaju se, te se na osnovi ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prioriteta.

Listu prioriteta utvrđuje Poglavarstvo Grada Opatije na prijedlog Povjerenstva za obradu prijava najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, a donosi se za narednu proračunsku godinu.

Sufinanciranje Programa obavljat će se prema utvrđenoj listi prioriteta, a do utroška proračunom predviđenih sredstava u godini za koju se lista donosi.

Utvrđenu Listu prioriteta Odjel će objaviti na web stranici Grada Opatije www.opatija.hr

Članak 15.

Podnositelj prijave dužan je Upravnom Odjelu za komunalni sustav (u daljnjem tekstu Odjel) podnijeti Izvješće o izvršenju Programa u roku od 15 dana od izvršenja, odnosno najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži: opis faze realizacije, financijsko izvješće s pregledom ukupno utrošenih sredstava, ovjerenu okončanu situaciju i zapisnik o primopredaji radova potpisan od strane podnositelja prijave, izvođača radova, te nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci pod čijim su nadzorom radovi izvršeni.

Kontrolu izvješća obavlja Upravni odjel za komunalni sustav.

Podnositelju prijave Grad Opatija će isplatiti sredstva za sufinanciranje radova u roku od 15 dana od dana potvrde Izvješća o izvršenju radova od strane Odjela.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Izuzetno od odredbi ovog Pravilnika, odluku o načinu i mjestu utroška sredstava za sufinanciranje radova na obnovi pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u okviru namjene i iznosa utvrđenih proračunom Grada Opatije za 2007. godinu, donosi Gradsko poglavarstvo, a na osnovi zahtjeva za sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima zgrada u kojima je Grad suvlasnik, pristiglih prije donošenja ovog pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 8. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr