SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

4.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na 16. sjednici, održanoj 8. veljače 2007. godine, donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije
za razdoblje od 2007. do 2010. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Opatije donosi se za četverogodišnje razdoblje od 2007. do 2010. godine (u daljnjem tekstu: Program mjera), a temelji se na Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00 i 32/02, 100/ 04) i na Izvješću o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2003. do 2006. godine.

Programom mjera procjenjuje se potreba izrade novih, izmjene i dopune ili stavljanja izvan snage, dokumenata prostornog uređenja, potreba pribavljanja podataka, stručnih podloga, kartografskih podloga ili drugih dokumenata potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja, kao i druge mjere od značaja za njhovu izradu i donošenje. Naglasak u dokumentima prostornog uređenja i ostalim dokumentima treba staviti na potrebu zaštite prostora, zaštitu prirodnih vrijednosti (odnosno svih zelenih površina) i spomeničke baštine te zaštitu okoliša. Mjere trebaju spriječiti nepoželjne procese koje vode pogoršavanju stanja u prostoru i predvidjeti sanaciju kojom se stanje može unaprijediti tamo gdje je uočena potreba za sanacijom.

Cilj donošenja programa mjera je poticanje kvalitetnijeg razvoja. Da bi se on mogao ostvariti neophodno je da prostorni planovi budu i odraz današnjeg ustrojstva Grada, vodeći računa o specifičnostima i potrebama Grada, te o vlasničkim odnosima u prostoru.

Grad Opatija ovim Programom mjera osigurava provođenje politike prostornog uređenja temeljene na zakonskim načelima, planovima i drugim dokumentima šireg područja, te Izvješću o stanju u prostoru na području Grada Opatije.

Kroz izradu prostornih planova i različitih projekata, usklađivat će se prostorna rješenja s novim društvenim odnosima, kroz zadovoljavanje javnih potreba, te opravdanih zahtjeva vlasnika i korisnika prostora.

Ovim Programom mjera utvrđuju se bitni temelji koji utječu na:

. održivo gospodarenje prostorom grada Opatije,

. kontrolu potrošnje preostalih prostornih resursa,

. komunalno opremanje neopremljenih dijelova grada,

. poboljšanje postojeće infrastrukture grada.

II. POTREBA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Dokumenti prostornog uređenja, odnosno prostorni planovi u nadležnosti Grada Opatije su:

A) Prostorni plan uređenja grada

Temeljem članka 23. i 24. Zakona o prostornom uređenju, utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te

zaštitu spomenika kulture i vrijednih dijelova prirode. Sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za teritorij grada.

B) Urbanistički planovi uređenja

Temeljem članka 26.a i 26.b Zakona o prostornom uređenju, Urbanistički planovi uređenja utvrđuju osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu. Njime se može utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata tog plana.

Granica područja za koje se izrađuju Urbanistički planovi uređenja utvrđuje se Prostornim planom uređenja Grada Opatije.

C) Detaljni planovi uređenja

Temeljem članaka 27. i 28. Zakona, detaljni planovi uređenja utvrđuju detaljnu namjenu površina, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za prostor za koji se plan donosi. Obveza izrade i granice obuhvata određuju se planovima šireg područja.

U nastavku su dati prostorni planovi koji se izrađuju ili će njihova izrada započeti u promatranom periodu. Ovdje je potrebno napomenuti da se zbog stanja katastarskih podloga, odnosno provođenja nove katastarske izmjere treba predvidjeti izmjenu i dopunu svih važećih i planova koji će biti doneseni. Osim toga za važeće prostorne planove navedene u Izvješću o stanju u prostoru predviđena je izmjena i dopuna, odnosno stavljanje izvan snage ovisno o utjecaju istih na Urbanističke planove koji su u postupku donošenja, kao i zbog nove katastarske izmjere. Uzrok svim predviđenim izmjenama i dopunama ili stavljanju izvan snage može biti i izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih propisa. Ovdje treba dodati kako je način donošenja PPUG Opatije, prije svega bio uvjetovan nalozima nadležnih tijela, te utjecajem izmjene zakona i pod zakonskih propisa, te su ga kao takvog ovo Poglavarstvo i Gradsko vijeće naslijedili i dovršili napore prethodne vlasti za njegovom korekcijom. Zbog navedenog treba predvidjeti i mogućnost njegove izmjene i dopune, pa i donošenje novog PPUG Opatije, kako bi isti bio utemeljen na novim zakonskim propisima u izradi, novim strateškim dokumentima Grada Opatije, kao i zbog svih prije navedenih razloga.

1. PROSTORNI PLANOVI U IZRADI

1.1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU)

Grad Opatija prišao je izradi Urbanističkih planova uređenja, za koje se predviđa usvajanje 2007. godine.

1.1.1. Urbanistički plan uređenja naselja Opatija - UPU 1

Područje obuhvata UPU-a naselja Opatija je područje između granice s Gradom Rijeka i naselja Ičići na jugu te buduće obilaznice Liburnijske rivijere na zapadu. Istočnu granicu Plana čini akvatorij u širini 300 m od obale.

Planom će se utvrditi elementi za izgradnju, rekonstrukcije postojeće i nove izgradnje, rješenja javnih, društvenih, gospodarskih, kulturnih, sportskih, stambenih, stambeno-poslovnih i drugih građevina i smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje javnih prostora i građevina. Ovdje je potrebno istaknuti uvjete gradnje za područje ljetne pozornice, Komunalca, trga Slatina, kongresno kulturno zabavnog centra, vrtića, proširenje luke, centra sportova na vodi Volosko, uređenje novih plaža, te drugih zahvata određenih Vizijom razvoja razvojem vizije Grada Opatije.

Utvrdit će se postavke i rješenja infrastrukturnih građevina, parkova, zaštićenog zelenila, šuma, vertikalnih veza i dr., te zaštita građevina i prostora koje je potrebno štititi.

1.1.2. Urbanistički plan uređenja naselja Ičići - UPU 2

Područje obuhvata UPU-a naselja Ičići je od granice s naseljem Opatija na sjeveru do granice s naseljem Ika na jugu te buduće obilaznice Liburnijske rivijere na zapadu i akvatorij u širini 300 m od obale.

Osim općih elemenata navedenih u točki 1.2.1. na području naselja Ičići riješit će se sadržaji kompleksa Triestina, područja ACI marine i formirati središte (centar) naselja Ičići sa odgovarajućim sadržajima.

1.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA (DPU)

Ovim Programom mjera predviđa se donošenje Detaljnih planova koji su započeli s izradom:

1.2.1. Detaljni plan uređenja Ičići - DPU 1

Područje za koje se izrađuje ovaj plan utvrđeno je UPU- om naselja Ičići, a naglasak je potrebno staviti na detaljno rješavanje područja bivše bolnice (budući centar naselja), područja marine Ičići i hotela Ičići. Elemente i rješenja obuhvata DPU-a potrebno je rješiti sukladno postavkama koje će odrediti UPU-a naselja Ičići.

2. NOVI PROSTORNI PLANOVI

2.1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU)

Ovim Programom mjera predviđa se izrada Urbanističkih planova, koji unutar obuhvata određenog u PPUG Opatije trebaju utvrditi prije navedene elemente određene propisima, kako slijedi:

2.1.1. Urbanistički plan uređenja naselja Ika - Oprić - UPU 3

2.1.2. Urbanistički plan uređenja naselja Poljane - UPU4

2.1.3. Urbanistički plan uređenja naselja Dobreč (uključivo namjene T2 i R7 i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica) - UPU 5

2.1.4. Urbanistički plan uređenja naselja Pobri (uključivo namjene K1 i R7) - UPU 6

2.1.5. Urbanistički plan uređenja naselja Veprinac - Gašparići - Sv. Juraj (uključivo namjene I2, T2 i povjesna jezgra) - UPU 7

2.1.6. Urbanistički plan uređenja naselja Zagrad (uključivo namjene T2 i R7) - UPU 8

2.1.7. Urbanistički plan uređenja naselja Šavroni - Dujmić (uključivo namjene T2 i R7) - UPU 9

2.1.8. Urbanistički plan uređenja naselja Slavići - UPU 10

2.1.9. Urbanistički plan uređenja naselja Kolavići - UPU 11

2.1.10. Urbanistički plan uređenja naselja Lukovići - Šimeki - Šimetići - Zatka - UPU 12

2.1.11. Urbanistički plan uređenja naselja Travičići - UPU 13

2.1.12. Urbanistički plan uređenja naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići - UPU 14

2.1.13. Urbanistički plan uređenja naselja Vedež (uključivo namjena T1) - UPU 15

2.1.14. Urbanistički plan uređenja naselja Poli - Šori - Boni - UPU 16

2.1.15. Urbanistički plan uređenja naselja Andreti - UPU 17

2.1.16. Urbanistički plan uređenja naselja Puhari - UPU 18

2.1.17. Urbanistički plan uređenja naselja Šori - UPU 19

2.1.18. Urbanistički plan uređenja naselja Poljane - Menderi - Strmice - UPU 20

2.1.19. Urbanistički plan uređenja naselja Konjsko - UPU 21

2.1.20. Urbanistički plan uređenja naselja Kožuli - UPU 22

2.1.21. Urbanistički plan uređenja rekreacijske zone Ika - UPU 23

2.1.22. Urbanistički plan uređenja rekreacijske zone Dobreć - UPU 24

2.1.23. Urbanistički plan uređenja dijela naselja Pobri - UPU 25

2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Ovim Programom mjera predviđa se donošenje Detaljnih planova uređenja, koji će unutar obuhvata određenog u PPUG Opatije, utvrditi prije navedene elemente sukladno propisima, kako slijedi:

2.2.1. Detaljni plan uređenja turističke zone Sv. Juraj (T11) i dio naselja Dujmić - DPU 2

2.2.2. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Zagrad (T23) - DPU 3

2.2.3. Detaljni plan uređenja povjesne jezgra Veprinac (s grobljem) - DPU 4

2.2.4. Detaljni plan uređenja turističke zone Doli (T12) - DPU 5

2.2.5. Detaljni plan uređenja dijela naselja Mala Učka (zone kulturnog dobra) - DPU 6

2.2.6. Detaljni plan uređenja turističke zone Poklon I (T13) - DPU 7

2.2.7. Detaljni plan uređenja turističke zone Poklon II (T14) - DPU 8

2.2.8. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Okoli Dujmić (T27) - DPU 9

2.2.9. Detaljni plan uređenja turističke zone uz naselje Katinići (T16) - DPU 10

2.2.10. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra Poklon I - DPU 11

2.2.11. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra Poklon II - DPU 12

2.2.12. Detaljni plan uređenja posjetiteljsko - informacijskog centra, lokacija Doli (južni portal tunela Učka) - DPU 13

Osim navedenih planova moguća je i izrada detaljnih planova čija će izrada biti određena prethodno navedenim Urbanističkim planovima uređenja.

3. PROSTORNI PLANOVI KOJE SE PREDVIĐA IZMIJENITI ILI DOPUNITI, ODNOSNO STAVITI IZVAN SNAGE

Ovim Programom mjera predviđa se izmijeniti ili dopuniti, odnosno staviti izvan snage važeće prostorne planove za koje se ukaže potreba zbog prije navedenih razloga. Važeći detaljni planovi su:

3.1. DPU Dom socijalne skrbi u Opatiji (»Službene novine« PGŽ, broj 3/00),

3.2. DPU Vaga-Pavlovac-Preluka (»Službene novine« PGŽ, broj 23/00),

3.3. Izmjena i dopuna DPU garaže i dječjeg igrališta Slatina (»Službene novine« PGŽ, broj 20/03),

3.4. DPU Belveder (»Službene novine« PGŽ, broj 20/03),

3.5. DPU Mali Baredi (»Službene novine« PGŽ, broj 23/ 02).

Izmjene i dopune planova moguće su i za planove iz točke 2.1. i 2.2, ako se za tim izmjenama i dopunama ukaže potreba nakon njihovog donošenja, a zbog svih prethodno navedenih razloga.

4. SADRŽAJ I DONOŠENJE PROSTORNIH PLANOVA

Sadržaj dokumenata prostornog uređenja određen je Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/ 04 i 163/04). Sukladno istom prostorni planovi sadrže tekstualni i grafički dio.

Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) određuje se način i postupak provođenja javne rasprave o prijedlogu prostornog plana te o prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage prostornog plana, te način i sudjelovanje u tom postupku tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana.

Gradsko poglavarstvo, nakon provedenog javnog uvida prijedloga plana, razmatra prijedlog prostornog plana i izvješće o javnoj raspravi, te utvrđuje Konačni prijedlog prostornog plana. Prije upućivanja Konačnog prijedloga plana Gradskom vijeću na donošenje Gradsko poglavarstvo dužno je pribaviti potrebne suglasnosti predviđene zakonom.

5. FINANCIRANJE PROSTORNIH PLANOVA

Financiranje izrade prostornih planova moguće je iz:

. proračuna Grada Opatije;

. drugih izvora (npr. sredstvima potencijalnih investitora).

Potencijalni investitori mogu financirati izradu pojedinog plana ili izmjene ili dopune postojećeg plana radi njegovog bržeg donošenja u odnosu na dinamiku koja bi proizlazila iz mogućnosti financiranje njihove izrade samo iz sredstava Proračuna, a sukladno ugovoru kojeg će temeljem toga zaključiti s Gradom Opatija. U slučaju financiranja izrade plana od strane potencijalnih investitora, Grad donosi odluku o pristupanju izradi, provodi postupak ugovaranja izrade plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno, i bez bilo kakvih obveza u odnosu na namjene prostora koje želi potencijalni investitor.

III. IZRADA DRUGIH DOKUMENATA I PODLOGA POTREBNIH ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

1. IZRADA STUDIJA

Ovim Programom mjera predviđa se izrada sljedećih studija:

1.1. Studija uređenja obalne šetnice (dovršenje iste)

1.2. Studija uređenja šetališta C. Sylve (dovršenje iste)

1.3. Studija uređenja opatijskih perivoja

1.4. Prometna studija

1.5. Studija prometnih rješenja UPU-a Opatije i Ičića

1.6 Prijedlog novog sustava lokalnog javnog prijevoza na području Grada Opatije i rješenje lokacije autobusnog terminala

1.7. Predinvesticijska studija za novi sustav javnog prijevoza

1.8. Studija optimiranje režima, regulacije prometa, pješačkih zona i javnih garaža obalnih naselja, te lokacije terminala interventnih službi

1.9. Studije utjecaja na okoliš za uređenje plaža, te svih ostalih zahvata u prostoru određenih Pravilnikom i PP PGŽ

1.10. Studija uređenja ostalih šetnica

2. IZRADA DRUGIH PODLOGA I DOKUMENATA

Za potrebe izrade i donošenja novih planova izrađivat će se i pribavljati:

. nova katastarska izmjera za dio Grada Opatije određen Sporazumom s DGU

. izrada GIS-a

. kartografske i geodetsko-katastarske podloge

. podaci o vlasništvu zemljišta i građevina

. konzervatorske podloge zaštićenih područja i arhitektonski snimci zaštićenih građevina

. katastar zelenih površina

. podaci o stanju komunalne infrastrukture (katastar vodova i dr.)

. drugi podaci i dokumentacija od interesa za sustav prostornog uređenja

. karta buke i akcijski plan

IV. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Uređenje građevinskog zemljišta se planira kroz sljedeće skupine aktivnosti:

. izrada svih prostornih planova za područja i obuhvate određene PPUG-om, odnosno prethodno navedenim UPU-ima

. izrada stručnih podloga i idejnih rješenja, ishođenje lokacijskih dozvola

. imovinsko-pravne radnje i drugo

. izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevnih dozvola

. gradnja

Na temelju ovog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program).

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture vršit će se iz:

. proračuna Grada Opatije (komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju i dr.)

. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

. dijela cijene komunalne usluge

. naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu

. državnog proračuna

1. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za formiranje i proširenje poslovnih, stambenih, ugostiteljsko turističkih i drugih zona provodit će se nakon donošenja prostornih planova užih područja za pojedino građevinsko područje. Za svako proširenje ili otvaranje novog građevinskog područja potrebno je provesti prethodno navedene postupke (rješavanje imovinsko pravnih odnosa, projektna dokumentacija i dr.), te po ishođenju građevinskih dozvola pristupiti komunalnom opremanju zemljišta minimalnog nivoa utvrđenog prostornim planovima, odnosno sukladno radovima planiranim programom gradnje komunalne infrastrukture.

Unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja moguće je komunalno opremanje dodatnom infrastrukturom sukladno prostornim planovima, radovima predviđenim u nastavku, kao i drugim prioritetnim radovima utvrđenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Predmetnim programom moguće je utvrditi i druga područja (nova ili proširenje postojećih) za koja se odredi prioritet za uređivanje građevinskog zemljišta.

2. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

U razdoblju 2007.-2010. godine planira se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (financiranje iz prihoda od komunalnih doprinosa te iz drugih izvora proračuna Grada, te sufinanciranja sa drugim subjektima).

2.1. SANITARNA KANALIZACIJA

2.1.1. 2003. g. započela je realizacija izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa po Programu zaštite Jadrana od onečišćenja uz 50% kredit Svjetske banke i uz sufinanciranje od strane Hrvatskih voda, Državnog proračuna, Proračuna Grada Opatije, Općine Lovran i Matulji, te uz namjensko povećanje cijene vode u ukupnoj vrijednosti od 200 mil. kn

2.1.2. završit će II. faza izgradnje a kojom će se do 2008. godine izgraditi ili rekonstruirati crpne stanice i kolektori na podsustavima Lipovica, Ičići, Ika, Vrh Ike, Škrbići, Tomaševac, Zert, Kvarner, Slatina, Admiral, Zonovo, Marušinac, Vrutki, P. Kolova, Črnikovica i Volosko (na području Grada Opatije sa ukupno 26 km kolektora sanitarne kanalizacije i 15 CS)

2.1.3. ishodit će se građevna dozvola i pristupiti izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

2.1.4. kontinuirano će se izvoditi radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kako bi se što veći broj stambenih i poslovnih objekata spojio na sustav sanitarne kanalizacije

2.1.5. izgradnja i rekonstrukcija mreže sanitarne kanalizacije uz izgradnju i rekonstrukciju ulica

2.1.6. izgradnja sanitarne kanalizacije novih stambenih, poslovnih i drugih zona

2.1.7. izgradnja dijelova sanitarne kanalizacije u sklopu kompletiranja sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Opatije

2.2. OBORINSKA KANALIZACIJA

2.2.1. u sklopu radova na II. fazi izgradnje sanitarne kanalizacije izgradit će se i 6,7 km kolektora oborinske kanalizacije (uključiv u 2006. g. završenu dionicu u ul. M. Tita od h. Palace do P. Kolova, Črnikovica - F. Supila, i Stubište Lipovica)

2.2.2. izgradit će se cca 1,2 km oborinske kanalizacije na raznim nerazvrstanim cestama (uz asfaltiranja)

2.2.3. izgradnja i rekonstrukcija mreže oborinske kanalizacije uz izgradnju i rekonstrukciju ulica

2.2.4. izgradnja oborinske kanalizacije novih stambenih, poslovnih i drugih zona

2.2.5. izgradnja dijelova oborinske kanalizacije u sklopu kompletiranja sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Opatije

2.3. VODOOPSKRBA

2.3.1. izgradit će se vodoopskrbni sustav zona Buzdonka - Lovran - Vrh Ike (od 9,1 km kolektora dio od 3,9 km čini distributivne kolektore na području Grada Opatije, dok 1,1 km kolektora te 2 vodospreme i CS predstavljaju zajedničke objekte Grada Opatije i Općine Lovran) i vodoopskrbni sustav visoke zone Lovrana i zone Dobreća (od 32,5 km kolektora dio od 6,7 km čine distributivni kolektori na području Grada Opatije, dok 4,7 km kolektora predstavlja zajednički objekt Grada Opatije i Općine Lovran. Predmetnim zahvatom u cijelosti će se riješiti vodoopskrba naselja na području Grada Opatije: Ike, Oprića i Dobreća.

2.3.2. izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže uz izgradnju i rekonstrukciju ulica

2.3.3. izgradnja vodovodne mreže novih stambenih, poslovnih i drugih zona

2.3.4. izgradnja dijelova vodovodne mreže u sklopu kompletiranja sistema vodoopskrbe na području Grada Opatije

2.4. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

2.4.1. izgraditi će se dio ulice A. Dminaka - krak sa izlazom prema hotelu Ičići (360 m),

2.4.2. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste Ika, te izgradnja ceste Ika

2.4.3. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste Kolavići-Slavići, te izgradnja ceste Kolavići-Slavići

2.4.4. imovinsko pravno sređivanje i rekonstrukcija ulice Šetalište Carmen Sylve

2.4.5. rekonstrukcija Liburnijske ulice od granice Lovrana do granice Ičići (HC, sufinanciranje Grada)

2.4.6. izrada gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, sanacije potpornih zidova i ostali radovi na nerazvrstanim cestama prema programu građenja

2.4.7. u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nastavlja se projekt rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom na dijelu javnih površina

2.4.8. rekonstrukcija i izgradnja nogostupa kroz kompletiranje mreže nogostupa u skladu s prometnim studijama

2.4.9. izgradnja novih prometnica u novim ili proširenim stambenim, poslovnim i drugim zonama

2.4.10. izgradnja ostalih prometnica i ostalih prometnih građevina sukladno prometnim studijama

2.5. JAVNA RASVJETA

2.5.1. uređenje javne rasvjee na ulazima u Opatiju (Preluk-Volosko)

2.5.2. radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima (Dobreć, Veprinac, Pobri)

2.5.3. radovi na proširenju javne rasvjete u priobalnim mjestima (Volosko, Vasanska, Ika, Centar 1 i Tošina)

2.5.4. zaštita betonskih postamenata JR na obalnom putu

2.5.5. uređenje javne rasvjete parka Margerita

2.5.6. izgradnja javne rasvjete uz nove prometnice, rekonstrukciju postojećih, te druge infrastrukture

2.6. GROBLJA

Predviđa se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije, te izvođenje radova na proširenju groblja Veprinac.

Osim navedenih radova moguće je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrditi i druge radove sukladno prostornim planovima. Osim navedenih radova provodit će se opremanje građevinskog zemljišta i objektima za opskrbu električnom energijom, telekomunikacijskom infrastrukturom, objektima za opskrbu plinom i drugim infrastrukturnim objektima, sukladno prostornim planovima i planom izgradnje nadležnih tijela.

3. IZGRADNJA SPORTSKIH, ODGOJNIH, OBRAZOVNIH, KULTURNIH I DR. JAVNIH GRAĐEVINA

U promatranom periodu predviđena je izgradnja i rekonstrukcija većeg broja navedenih građevina, prvenstveno zbog ogromnih zaostataka nastalih u višegodišnjem razdoblju. Ovdje treba naročito istaknuti potrebu izgradnje sportske dvorane, bazena, dječjeg vrtića, rekonstrukcije osnovne škole u Opatiji i drugih škola. Predviđa se i rješavanje pitanja kina, prostora za djecu i mlade, te kao jedan od najznačajnijih projekata rješavanje prostora ljetne pozornice. Osim navedenih građevina potrebno je prići i realizaciji i drugih pojekata određenih Vizijom razvoja razvojem vizije Grada Opatije, te prostornim planovima i drugim dokumentima Grada Opatije.

V. DRUGE MJERE ZA UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

Komunalne mjere za unapređenje stanja u prostoru obuhvaćaju održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

U cilju planskog korištenja prostora postavljanja kioska, pokretnih naprava i sličnih objekata (nadstrešnica, reklamnih panoa i dr.) utvrđuju se Odlukom o privremenom korištenju javnih površina, odnosno posebnom studijom ili odlukom Gradskog poglavarstva.

U cilju uređenja grada regulirat će se postavljanje reklamnih panoa i nadstrešnica i naziva na vanjskim dijelovima građevina te na javnim površinama.

Grad će pokretati aktivnosti na stvaranju kvalitetnijih uvjeta za adekvatnije održavanje i uređenje pročelja stambenih i drugih zgrada, te okućnica. Potrebno je pokrenuti postupke za određivanje veličine spornih okućnica, a nakon toga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Ujedno je potrebno predložiti izmjene propisa kojima bi se Gradu omogućilo učinkovitije djelovanje na uređenju fasada i okućnica.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 350-01/07-01/10

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 8. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr