SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA VRBNIK
30

11.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) Izvješća o stanju u prostoru Općine Vrbnik i članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 34/05 i 41/05), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 10. sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrbnik
za četverogodišnje razdoblje 2006. - 2010.

l. UVOD

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u nastavku: Program mjera) izrađuje se temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 65/99, 61/00, 32/02 i 100/04). Navedenim propisom navodi se što se Programom određuje i utvrđuje te temeljem Izvješća o stanju u prostoru (u nastavku: Izvješće) za četverogodišnje razdoblje.

U četverogodišnjem razdoblju od 2006. do 2010. godine u svrhu učinkovitog gospodarenja, racionalnog korištenja i zaštite prostora nastavlja se:

- praćenje zakona i uredbi iz područja prostornog planiranja i komunalnih djelatnosti te ostalih zakona, koji utječu na planiranje. U skladu s tim vršit će se usklađivanje dokumenata donesenih na osnovi tih zakona.

- suradnja s Primorsko-goranskom županijom, gradom i općinama na otoku Krku

- suradnja na izradi Prostornog plana otoka Krka,

- osiguranje sredstava za izradu kartografskih prikaza,

- kontinuirano praćenje zahtjeva građana i zainteresiranih investitora za izradu planske dokumentacije sa svrhom optimalnog zadovoljavanja njihovih potreba i formiranja baze podataka na osnovu kojih će se pristupati izradi prostorno planske dokumentacije,

- osiguranje sredstava za izradu prostornih planova,

- nastavak na utvrđivanju granica pomorskog dobra,

- sređivanje općinske imovine na katastarskim planovima i u zemljišnim knjigama,

- praćenje bespravne izgradnje, te intenzivirati suradnju s inspekcijskim službama kako bi se spriječila daljnja bespravna gradnja

- priprema i uređenje zemljišta, izrada projektne dokumentacije, izgradnja komunalnih objekata i uređaja,

- nastavak na izgradnji objekata vodoopskrbe i vodoopskrbne mreže, te izgradnja sustava za odvodnju otpadnih voda s uređajima za pročišćavanje,

- izgradnja objekata javne rasvjete,

- osiguranje širenja postojećih groblja.

Ciljevi (podizanje ukupne kvalitete života stanovništva na području općine u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu) koji su određeni ovim Programom mjera polaze od dugoročnih ciljeva Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana Općine Vrbnik, koji je u fazi usklađenja s Uredbom.

Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik temeljni je prostorni dokument za planiranje cjelokupnog razvoja općine i postupanje u njenom administrativnom području.

Pored navedenog, prema članku 151. Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije («Službene novine« PGŽ, broj 14/00 i 15/05), Program mjera mora utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera i odrediti mjere za provedbu politike prostornog uređenja (komunalni doprinos, razina uređenosti građevinskog zemljišta za pojedina uža područja i dr.).

Pod uređenjem građevinskog zemljišta podrazumijeva se:

a) priprema zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje i drugo);

b) izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- objekata za opskrbu električnom energijom,

- zdravstvenih objekata,

- odgojnih i obrazovnih objekata,

- drugih infrastrukturnih objekata.

Za navedeni period određuje se:

1. Razina uređenja zemljišta za područje Općine Vrbnik,

2. Rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu,

3. Izvori za financiranje njegovog uređenja, te eventualno utvrditi nositelje pojedinih obveza, rokove i troškove planiranih mjera, i

4. Druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

Uređenje zemljišta obuhvaća pripremu i opremanje građevinskog područja za izgradnju građevina i zahvata od interesa Općine Vrbnik.

1. Priprema zemljišta za izgradnju

Priprema zemljišta obuhvaća građevine i zahvate koji su planirani za gradnju od interesa države, Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

Priprema obuhvaća izradu i uređenje imovinsko-pravnih odnosa.

1.1. Izrada prostornih planova

Detaljni sadržaj dokumenata prostornog uređenja čija izrada je propisana u Zakonu o prostornom uređenju, odredit će Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

Donošenje drugih dokumenata prostornog uređenja užega područja mora biti usklađen s dokumentom prostornog uređenja širega područja (članak 30. Zakona o prostornom uređenju).

Određuje se izmjena i dopuna postojećih prostornih planova. Pod time se obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- pribavljanje podataka i programa izrade prostornog plana,

- pribavljanje geodetskih podloga za izradu,

- druge mjere od značaja za izradu tih prostornih planova

1.1.1. Izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Predviđa se izrada Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik kojim će se na temelju analize i uočenih problema u primjeni Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, izvršiti usuglašavanja sa prostornim planom šireg područja, zakonima i propisima te drugim razvojnim programima koje utvrdi Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

1.1.2. Izrada urbanističkih planova uređenja (UPU)

Temeljem Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik predviđena je izrada novih urbanističkih planova uređenja. Njime je određen sadržaj izrade i granica obuhvata. Planovi se izrađuju u mjerilu 1:2000 i 1:1000, a iznimno u mjerilu 1:5000.

Planira se izrada novih urbanističkih planova uređenja.

a) Zadaci iz prijašnjeg Programa mjera

Započeti proces izrade urbanističkih planova ( UPU 1 - Vrbnik, UPU 2 -Mavri, UPU 7 Risika -Glavica, UPU 8 Risika - istok i UPU 9 - Risika-zapad) nužno je provesti do kraja sukladno usklađenom Prostornom planu uređenja Općine Vrbnik s Uredbom.

Urbanistički planovi uređenja izradit će se za:

Naselje Vrbnik - UPU 1 ( NA 1 s površinama izdvojenih namjena T1-1, T1-2, T1-4, T2-1, lokalitetima R2-3, R3-3 i lukom lokalnog značaja

Registriranu ruralnu cjelinu: UPU 7 (NA2-5)

Naselje Risika - UPU 8 ( NA 2-3 s površinom izdvojene namjene T2-4 - Risika zapad) i

UPU 9 ( NA 2 -1 i NA 2-2)

Površine za izdvojene namjene:

a) hoteli s pratećim sadržajem:

UPU 3 - Uvala Petrina (Risika) T1-3 zajedno s R2-1,

UPU 2 - Risika (T2-2A),

b) turistička naselja:

UPU 4 - uvala Melska (Risika) T2-5 zajedno s R1-2 i R2- 2

UPU 5 - uvala Sv. Juraj (Vrbnik) T2-6 zajedno s R1-1, R2-5 i R3-5

UPU 6 - uvala Potovošće (Vrbnik) T2-7 zajedno s R2-4

Gospodarska namjena

a) zona poslovne namjene:

UPU 10 - Mestinjak zapad (Vrbnik) (K1-1)

UPU 12 - Mali Drmuni (Vrbnik) (K2-2)

1.1.3. Izrada detaljnih planova uređenja (DPU)

Temeljem Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik predviđena je izrada novih i izmjena i dopuna postojećih detaljnih planova uređenja. Njime je određen sadržaj izrade i granica obuhvata. Planovi se izrađuju u mjerilu 1:1000.

a) Zadaci iz prijašnjeg Programa mjera

Započeti proces izrade Izmjene i dopune DPU komunalno servisna zona Zabrdi nužno je uskladiti s Usklađenim Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik s Uredbom.

b) Novi zadaci

Detaljni planovi uređenja donijet će se za prostore i građevine utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Vrbnik i planovima nižeg reda (UPU-a) kao i temeljem Programa ovih mjera, a obavezno za građevinska područja - površine za izdvojene namjene:

Gospodarska namjena:

- zona poslovne namjene : - manja proizvodna DPU 2 - Garica (Garica) (K2-1)

1.2. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa

Izvršit će se evidencija i uređenje imovinsko-pravnih odnosa za građevine, područja i lokalitete od interesa države, Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

1.2.1. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

Za potrebe ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko-katastarske podloge područja Općine Vrbnik, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

a) Skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga, te novoj izmjeri u dugoročnom periodu. Državnoj geodetskoj upravi upućen je zahtjev za novu izmjeru i izradu katastra nekretnina za Vrbničko polje. U ovom razdoblju Državnoj geodetskoj upravi uputio bi se zahtjev za novu izmjeru i izradu katastra nekretnina za područje za koje se ukaže potreba uslijed karata koje su uništene te ih se s teškoćama može očitati i u katastru.

b) Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru

c) Identificirati informacije i forme prezentacije

d) Odrediti podatke nužne za njihovo prikupljanje

e) Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

Zaštita okoliša na prostoru Općine Vrbnik, temelji se na sljedećim opće prihvaćenim načelima:

- načelo preventivnosti

- načelo očuvanja vrijednosti izvora i biološke raznolikosti

- načelo cjelovitosti

- načelo poštivanja prava

- načelo plaćanja onečišćenja

- načelo javnosti i sudjelovanja javnosti.

Započeti procese monitoringa i stalnog praćenja stanja u dijelovima ugroženog okoliša, te u zonama u kojima se budućim aktivnostima u korištenju i uređenju prostora očekuju negativni utjecaji na okoliš, sa posebnim odnosom prema moru.

Zaštita mora od onečišćenja prvenstveno se sastoji u ispravnom prostornom planiranju na kopnu i određivanju namjene obalnog pojasa, te u odvodnji, pročišćavanju i dispoziciji otpadnih voda.

Zaštitne mjere okoliša su one kojima se osigurava cjelovito osiguranje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na naj

povoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvitka.

Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) podliježu obvezi izrade studije utjecaja na okoliš - izraditi SUO i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unapređenja stanja u prostoru.

Donesen je Program mjera sanacije u zonama sanitarne zaštite vode za piće na otoku Krku koji obuhvaća za područje Vrbnika:

Kampelje - pojedinačno zbrinuti otpadne vode iz domaćinstva u trokomornim septičkim jamama s upojnim bunarom, procijenjeni troškovi sanacije 80.000,00 kn, nositelji mjere sanacije vlasnici objekata, uz stručnu pomoć nadležnih službi

Garica - zajedno s izgradnjom vodovoda izgraditi sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje, 4.000.000 kuna, uz stručnu pomoć nadležnih službi

Pristupna cesta za kamenolom Garica 800 m dužine, ishoditi potrebnu dokumentaciju s vodopravnim uvjetima, uz stručnu pomoć GP Krk

Kamenolom i asfaltna baza u Garici, provesti detaljna hidrogeološka i druga potrebna istraživanja radi utvrđivanja utjecaja kamenoloma i asfaltne baze na izvorište Ponikve, ograničiti dubinu iskopa, odrediti i urediti pretakališta goriva, u skladu s vodopravnim uvjetima urediti cijeli prostor asfaltne baze i dovršiti sustav oborinske odvodnje, 390.000 kn uz stručnu pomoć GP Krk.

Sanacija divljih odlagališta, otkloniti glomazni otpad, poravnati, prekriti zemljom i zatraviti, 100.000 kn, uz stručnu pomoć nadležnih službi Općine Vrbnik

Sliv izvora Grabrovnik šumska cesta iznad izvora, izvesti obodni kanal oko kaptaže izvora radi sprečavanja dotoka oborinskih voda sa šumske ceste i neposrednog zaleđa za područje I. zone, 10.000 kn uz stručnu pomoć nadležnih službi Hrvatskih šuma.

Paprata - pojedinačno zbrinuti otpadne vode iz domaćinstva u trokomornim septičkim jamama s upojnim bunarom, 100.000,00 kn, vlasnici objekata uz stručnu pomoć nadležnih službi

Grmovini - pojedinačno zbrinuti otpadne vode iz domaćinstva u trokomornim septičkim jamama s upojnim bunarom, 60.000,00 kn, vlasnici objekata uz stručnu pomoć nadležnih službi.

Na lokalitetu »Zadražen pod Hlamom« površine 136.480 m2 planira se izgradnja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva baziranog na sintezi proizvodnja - plasman, stočarstvo-maslinarstvo - turizam i rekreacija, pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Uvjeti gradnje primjenjuju se iz PPUO Vrbnik usklađenog s Uredbom.

1.2.2. Lokaliteti unutar urbanističkih planova uređenja

Pripremit će se sljedeće građevine vezano na urbanističke planove naselja

- stambene i sabirne ceste, kolni i pješački pristupi, luka nautičkog turizma, parkiralište

Lokaliteti i građevine unutar preostalih urbanističkih planova uređenja definirat će se po njihovom donošenju, a sukladno razvojnom programu koji utvrdi Općinsko vijeće Općine Vrbnik.

1.2.3. Lokaliteti unutar detaljnih planova uređenja

Za područja izrade DPU-a, čija obveza izrade bude utvrđena Urbanističkim planovima ili proizlazi obveza izrade iz zakona, izvršit će se evidencija i eventualno imovinska- pravna priprema.

Za ostale lokalitete i građevine, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana Primorsko- goranske županije ili Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik izvršit će se evidencija i uređenje imovinsko-pravnih odnosa za sve građevine, područja i lokalitete od interesa države, Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

1.3. Dinamika izrade i izvori financiranja

Rok uređenja i izvori financiranja za sve prostorne planove određeni su iz sljedećih izvora:

- Državnog proračuna

- Proračuna Županije

- Općinskog Proračuna

- Investitori: trgovačka društva, ustanove udruge, pojedinci, banke - krediti, javno-privatno partnerstvo

Nositelj svih aktivnosti je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

2. Opremanje zemljišta za izgradnju

Opremanje zemljišta za izgradnju podrazumijeva gradnju ili uređenje svih javnih, komunalnih i infrastrukturnih građevina kojima se ostvaruju uvjeti za formiranje naselja, poslovne zone ili druge zaokružene funkcionalne cjeline.

Za gradnju ili uređenje površine potrebno je izvršiti sljedeće aktivnosti:

- ishođenje lokacijske dozvole (ili izvoda iz DPU)

- parcelacija zemljišta,

- kupnja zemljišta,

- izrada projektne dokumentacije,

- ishođenje građevne dozvole,

- izgradnja građevine,

- ishođenje uporabne dozvole, upis građevine u zemljišne knjige.

Na temelju Programa mjera i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donosi na temelju posebnih propisa, Općinsko vijeće Općine Vrbnik donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu ( u nastavku: Program gradnje).

Program gradnje sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa gradnje s naznakom izvora financiranja.

2.1. Građevine od javnog interesa

Građevine od javnog interesa su građevine i prostori u kojima se odvijaju društvene djelatnosti, kao što je primjerice: prosvjeta, zdravstvo, socijalne ustanove, šport, kultura, udruge, vjerske zajednice i ostale slične djelatnosti.

Planira se opremanje sljedećih građevina i prostora od interesa Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

2.1.1. Županijski interes

Luka otvorena za javni promet u naselju Vrbnik - sanacija podmorskog dijela i proširenje operativne obale

Povezivanje vodovodnih sustava s sustavom Riječkog prstena.

2.1.2. Općinski interes

Rekonstrukcija Hotela Vrbniče nad morem

Rekonstrukcija zgrade u kojem su smještena tijela Općine Vrbnik

Nastavak radova na sanaciji gradskih zidina u naselju Vrbnik

Uređenje zgrade stare škole u Garici

Početak rada komunalno servisne zone

Uređenje lučica i privezišta

Značajniji zahvati u gradnji gospodarskih objekata proizvodnje, poslovne i ugostiteljsko turističke namjene, te uređenje odgovarajućih površina očekuje se na površinama izdvojene namjene izvan naselja, a oni će se odvijati u skladu s odrednicama urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

Za ostale lokalitete, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik izvršit će se opremanje za sve građevine, područja i lokalitet od interesa Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

2.2. Komunalne građevine

Komunalne građevine su građevine i prostori koji su u funkciji obavljanja komunalnih usluga.

Planira se opremanje sljedećih građevina i prostora Općine Vrbnik:

a) javne parkovne površine koje se utvrde Urbanističkim planovima

b) javne pješačke površine

c) parkirališta

d) proširenje groblja u naseljima Risika i Garica te izgradnja mrtvačnica na grobljima u svim naseljima na području općine Vrbnik.

Za ostale lokalitete, za koje se lokacijska dozvola utvrđuje neposredno iz Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik, izvršit će se opremanje za sve građevine, područja i lokalitete od interesa Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik donosi godišnji Program gradnje kojim se detaljnije određuje dinamika gradnje i način financiranja komunalnih građevina.

2.3. Infrastruktura

Građevine infrastrukture su građevine i prostori u kojima se grade, postavljaju prometni, energetski i vodni sustavi. To su primjerice: kolne i pješačke prometnice, objekti za opskrbu električnom energijom, odvodnju i vodovod, distribuciju električne energije i drugi infrastrukturni objekti i vodovi.

Planira se opremanje građevina, trasi i prostora od interesa države, Primorsko-goranske županije i Općine Vrbnik.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik donosi godišnji Program gradnje, kojim se detaljnije određuje dinamika gradnje i način financiranja infrastrukturnih građevina.

2.3.1. Državni interes

- Dionica državne ceste D102 Šmrika (D8)-Krk-Baška (dio koji je bio planiran Omišalj-Vrbnik) u skladu s idejnim rješenjem iz travnja 2004. godine koju je izradio Rijekaprojekt d.o.o. a ujedno u skladu s Idejnim rješenjem uređenja državne ceste D102, izrađivač Rijekaprojekt d.o.o., lipanj 2005. godine predloženo je da se napusti planirani koridor brze ceste a predlaže se za postojeću cestu D102 rekonstrukcija i dogradnja na profil brze ceste, te nije potrebno čuvati planirani koridor na području naše Općine za brzu cestu ali se može čuvati za cestu županijskog značaja, tj. za kvalitetnije povezivanje glavnih otočkih mjesta.

2.3.2. Županijski interes

- Rekonstrukcija i održavanje cestovnih prometnica u cilju poboljšanja prometnih elemenata.

2.3.3. Općinski interes

Izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture unutar izgrađenog dijela građevinskog područja vršit će se po potrebi korisnika prostora.

Za neizgrađeni dio građevinskog područja izgradnja infrastrukture vršit će se po godišnjem Programu gradnje.

Ovaj prikaz ograničen je na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, koji se sukladno zakonskim odredbama nalaze u ingerenciji jedinice lokalne samouprave.

2.3.3.1. Ceste i javne površine

Niz postojećih lokalnih i nerazvrstanih cesta, kojima upravlja Općina nisu imovinsko-pravno sređene. Stoga je obveza Općine, da postepeno izrađuje u skladu s potrebama parcelacijske elaborate, izvrši otkup zemljišta, te provede ceste u katastru i u zemljišnim knjigama kao imovinu Općine.

Ceste i ostale prometne površine opremat će se po odredbama PPUO Vrbnik, urbanističkih planova uređenja i detaljnog plana uređenja.

Planira se izgradnja cesta:

- DPU komunalno servisna zona Zabrdi

- Uređenje nerazvrstanih cesta u naseljima prema godišnjim planovima

- Uređenje ceste prema uvali Petrina

- Uređenje šetnica uz more u naselju Risika - spajanje šetnice s naseljem Vrbnik

- Uređenje šetnice prema plaži Kozica

- Uređenje šetnice prema plaži Potovošće

- Pješačke staze dio programa za cijeli otok

- Biciklističke staze dio programa za cijeli otok

Nasipavanje se planira na svim područjima prema PPUOV, a što će se omogućiti nakon provođenja na zakonu utemeljenih postupaka (UPU, SUO).

2.3.3.2. Vodovod

Vodovodne građevine i instalacije opremat će se po odredbama urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja.

Izgradnja vodoopskrbe usklađena je s »Koncepcijom razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2001.-2008. godina« a planira:

Nastavak na izgradnji vodoopskrbnog sustava visoke zone Vrbnik, Risika i Garica - radovi započeli u 2006. godini, završetak radova planira se u 2008. godini.

Planira se izgradnja sljedećih objekata:

- bunar EP-1 sa pristupnim putem

- vodosprema i crpna stanica Paprata

- vodosprema Risika 1

- vodosprema Garica sa pristupnom cestom

- tlačni i gravitacioni cjevovodi,

Izgradnja vodovoda od CS Paprati do vodospreme Sv. Nedija u Vrbniku u dužini od 4.821 m.

Garica - izgradnja vodovodne mreže naselja.

Risika - izgradnja vodovodne mreže naselja.

2.3.3.3. Odvodnja

Građevinama i instalacijama odvodnje (objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te oborinske kanalizacije) opremati će se po odredbama urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja.

Izgradnja uređaja odvodnje predviđa se u područjima obuhvaćenim prostornim planom.

Zbog zaštite mora od zagađenja otpadnim vodama planira se izgraditi kanalizacijske sustave u obalnom naselju Vrb

nik, u naseljima Risika i Garica, te zatvorene kanalizacijske sustave s pročišćavanjem u turističko-ugostiteljskim zonama.

Planira se pet zasebnih sustava javne odvodnje otpadnih voda (model razdjelne kanalizacije), te njima pripadajuće građevine i instalacije (kolektori, crpke, uređaji za pročišćavanje, ispusti) - za naselje Vrbnik, za naselje Risika, za naselje Garica te za sva turistička naselja uz obalu: u uvali sv. Juraj (Potovošće), uvali Melska i uvali Petrina.

Za naselja u unutrašnjosti otoka: Garica i Kampelje odvodnja otpadnih voda u prvoj fazi tj. do izgradnje sustava odvodnje će se rješavati preko nepropusnih septičkih taložnica ili sabirnih jama u skladu s higijensko-tehničkim uvjetima, a u drugoj fazi se planira izgradnja biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselje Garica.

Za sva naselja moguća je i izgradnja biljnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čije su prednosti, u odnosu na klasične uređaje, u visokom stupnju pročišćavanja i mogućnosti korištenja pročišćene vode, niskim troškovima održavanja i dobrom uklapanju u okoliš, bez buke i mirisa.

Ukoliko ekonomsko-tehnička analiza u višim fazama projektiranja pokaže da je ekonomski isplativije i tehnički opravdanije (sa stajališta održavanja kanalizacijskog sustava) projektirati jedan cjeloviti sustav javne odvodnje s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda to rješenje će se prihvatiti.

Odvodnja otpadnih voda za planirano obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo vrši se putem nepropusnih septičkih taložnica ili sabirnih jama u skladu sa higijensko-tehničkim uvjetima, a u drugoj fazi se planira izgradnja biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Odvodnja otpadnih voda, za sva naselja i zone izdvojene namjene određena je sukladno Uredbi.

Financiranje 60% iz EU fondova a 40% iz vlastitog proračuna, Državnog, a županija je već iskazala interes da podupre male lokalne samouprave kroz svoj proračun prilikom kandidiranja projekata za EU fondove.

U 2006. godini naručena je izrada projekta fekalne kanalizacije za naselje Garica i Risika te se planira izgradnja iste (tlačni i gravitacijski kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom) u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Vrijednost radova cca 40 miliona kuna, financiranje iz Državnog proračuna, proračuna županije i vlastitog proračuna i naknada za priključenje, javno privatno partnerstvo, kredit, EU fondovi.

Projektna dokumentacija - idejna rješenja za odvodnjavanje i navodnjavanje gornjeg i donjeg dijela Vrbničkog polja dijelom je izrađena a dio je u izradi te će se pristupiti realizaciji nakon izrade glavnog projekta sve usklađeno s Planom navodnjavanja PGŽ iz 2006. godine projekt će se realizirati sredstvima Državnog, Županijskog i Općinskog proračuna.

2.3.3.4. Elektrovodovi

Građevine i instalacije elektroopskrbe opremat će se po odredbama urbanističkih i detaljnih planova uređenja.

Postava tijela javne rasvjete sukladno prioritetima utvrđenim Programom gradnje za područje Općine Vrbnik te vodeći računa o novim ekološkim zahtjevima za javnu rasvjetu.

Izgradnja objekata za opskrbu električnom energijom (trafostanice i vodovi) sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, a prema planovima Hrvatske elektroprivrede.

2.3.3.5. Zbrinjavanje otpada

Općina Vrbnik sukladno svojim obvezama mora urediti postupanje s komunalnim otpadom. Postupanje s tehnološkim otpadom je u nadležnosti županije, a s opasnim otpadom u nadležnosti je Republike Hrvatske. Komunalni otpad s područja Općine Vrbnik se odvaja i odlaže se na odlagalištu Treskavec za koji je planom predviđeno da postane transfer satnica. U odnosu na komunalni otpad cilj je propisivanje mjera koje će osigurati poboljšanje sustava skupljanja komunalnog otpada na prostoru cijelog otoka Krka budući da je odlagalište na području Općine Vrbnik za cijeli otok. Mjerama su regulirani: razvrstavanje otpada, odabir lokacija za postavljanja posuda za odlaganje odvojenog otpada (papir, staklo, plastika, bio otpad, istrošene baterije, lijekovi kojima je protekao rok upotrebe, krupni otpad iz domaćinstva, bijela tehnika...), edukacija stanovništva, obavještavanje.

3. Način donošenja dokumenata prostornog uređenja

3.1. Dokumenti praćenja stanja u prostoru za koje se provodi javna rasprava

Javna rasprava se provodi obvezno za sve dokumente za koje je to predviđeno Zakonom a to su: Prostorni plan uređenja Općine te prijedlozi izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage prostornog plana.

Za Detaljne planove uređenja provedba javne rasprave Zakonom nije obvezna, ali se predlaže da se za područje Općine Vrbnik javna rasprava provodi i za detaljne planove uređenja.

3.2. Vođenje postupka javne rasprave

Postupak provođenja javne rasprave i javnog uvida, kao i prava i obveze učesnika provode se sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98) i Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02).

4.Tumačenje dokumenata prostornog planiranja

Tumačenje dokumenata prostornog uređenja, u svim situacijama i za sve planove daje Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik uz suglasnost Općinskog poglavarstva.

5. Izmjene i dopune Programa mjera

Izmjena i/ili dopuna programa mjera može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje na temelju analize odgovarajućeg dijela izvješća, a iznimno od toga uz suglasnost Ministarstva.

6. Čuvanje programa mjera

Program mjera čuva se u pismohrani Općine Vrbnik

7. Prijelazne odredbe

Ovaj Program mjera stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 6/03).

Klasa: 350-01/06-01/35

Ur. broj: 2142-07-03-06-1

Vrbnik, 12. prosinca 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Pavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51516&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr