SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA VRBNIK
30

3.

Temeljem odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Općine Vrbnik za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), i njegovo izvršavanje, upravljanje njegovim prihodima primicima, rashodima, izdacima, dugovima, davanje jamstva i suglasnosti za zaduženje, te prava i obveze svih korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda. U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama.

Članak 3.

Sredstava Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, određeni za nositelja sredstava na pojedinim stavkama.

Korisnici Proračuna će koristiti sredstva za utvrđene namjene do visine utvrđene Proračunom, ukoliko se izmjenama i dopunama Proračuna ne utvrdi drukčije.

Članak 4.

Korisnici Proračuna koriste sredstva u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, prema dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 5

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je Načelnik Općine, a u okviru svog djelokruga i vlasti i zamjenik načelnika Općine.

Članak 6.

Korisnici Proračuna koji ostvaruju prihode od vlastite djelatnosti obvezni su izvijestiti Općinsko vijeće o ostvarenim prihodima i izvršavanju svog programa, svakih 6 mjeseci.

U slučaju dodatnih sredstava od vlastite, korisniku se moraju umanjiti Proračunom utvrđena sredstva. Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote raspoređene u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Rješenje o vraćanju prihoda iz stavka 1. ovog članka donosi JUO.

Članak 8.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda za te namjene.

Članak 9.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu. Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci po pojedinoj poziciji u Proračunu ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 10.

Postupak nabave kapitalnih dobara i usluga mora se obavljati u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 197/03) i Uredbom o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine« broj 14/02).

Članak 11.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih rashoda.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročne pozajmice donosi Općinsko vijeće.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 12.

Tekuća rezerva iznosi 30.000,00 kuna. O korištenju tekuće rezerve odlučuje Načelnik Općine, a o visini utrošenih sredstava Općinsko vijeće se izvješćuje polugodišnje.

III. ZADUŽIVANJE

Članak 13.

Općina Vrbnik se u 2007. godini može zadužiti za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu s posebnim propisima.

Odluku o zaduživanju Općine, te o izdavanju jamstva donosi Općinsko vijeće.

IV.URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 14.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka/ te rashoda/izdataka/ Proračuna, izvršit će se njihovo uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna. Načelnik Općine može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 15.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine, evidentiraju se putem knjige imovine i podmiruju iz viška prihoda nad rashodima.

V. IZVJEŠTAVANJE

Članak 16.

Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište mora biti izviješćeno do konca kolovoza, a za proteklu godinu do 15. travnja fiskalne godine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-06/06-01/47

Ur. broj: 2142-07-03-06-1

Vrbnik, 12. prosinca 2006

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Branko Pavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51516&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr