SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA SKRAD
30

2.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 48/06) i članka 28.h Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko poglavarstvo Općine Skrad, na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za
2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2007. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2007. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2007. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 4.500,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema rezultatima provedenih izbora za članove Općinskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno broju njenih izabranih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos od 390,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 39,00 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola kako slijedi:

- SOCIJALDEMOKRATSKOJ

PARTIJI HRVATSKE 2.808,00 kuna.

- HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ

ZAJEDNICI 1.248,00 kuna

- PRIMORSKO-GORANSKOM SAVEZU 429,00 kuna.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća (osnivanje nove političke stranke, promjena članstva pojedinog člana Općinskog vijeća u političkoj stranci, prestanak političke stranke), sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 7.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel na žiroračun političke stranke jednokratno, najkasnije do 30. rujna 2007. godine.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 006-01/07-01/01

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 26. siječnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51311&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr