SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD RIJEKA
30

4.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (»Narodne novine, broj 143/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak dostavljanja relevantnih podataka za financiranje rashoda osnovnih škola Grada Rijeke te način njihova plaćanja, sukladno planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2007. godinu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu te Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (»Narodne novine« broj 143/06).

II.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode:

- materijalne i financijske rashode,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Kriteriji i mjerila financiranja materijalnih i financijskih rashoda

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

IV.

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola iz točke V. i VI. ove Odluke su:

a) broj osnovnih škola, broj područnih škola, broj učenika, broj razrednih odjela i broj osobnih računala u školi za rashode iz točke V. ove Odluke,

b) stvarni rashodi iz točke VI. ove Odluke.

V.

Prema kriteriju iz točke IV.a) ove Odluke, financiraju se rashodi skupine 32 i 34 sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su:

- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesečno,

- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 210,00 kn mjesečno,

- cijena po područnoj školi u iznosu od 400,00 kn mjesečno,

- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 3.300,00 kn mjesečno,

- cijena po računalu u iznosu 50,00 kn mjesečno.

Podaci u smislu stavka 1. ove točke utvrđuju se na dan 30. rujna tekuće školske godine.

Osnovnoj glazbenoj školi »Ivan Matetić Ronjgov« po ovoj Odluci financiraju se samo materijalni i financijski rashodi temeljem kriterija iz stavka 1. i mjerila iz stavka 2. ove točke (izuzev po računalima).

Školama se mjesečno doznačuju sredstva prema kriterijima i mjerilima iz ove točke, u pravilu, do 10. u mjesecu za tekući mjesec. Škola je obvezna dostavljati mjesečni izvještaj o ostvarenim rashodima (na petoj razini Računskog plana) do 25.-tog u mjesecu za tekući mjesec na Tablici 1: Izvještaj o ostvarenim mjesečnim rashodima, koja je sastavni dio ove Odluke.

Tablica iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

VI.

Prema kriteriju stvarnog rashoda iz točke IV.b) ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda, i to:

- energenti za grijanje, pogon i rasvjetu,

- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,

POVRŠINA ZEMLJIŠTA m2

POVRŠINA ZEMLJIŠTA m2

- zakupnine za zakupljeni prostor i opremu,

- pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine,

- zdravstveni pregledi zaposlenika,

- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole,

- odvoz komunalnog otpada,

- komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su ispostavljeni računi dobavljača/izvoditelja (za isporučenu robu, radove i usluge) školi te rješenja donesena od nadležnih tijela.

VII.

Postupak dostavljanja relevantnih podataka od značenja za financiranje ostalih rashoda i način njihovog plaćanja

Podatke o rashodima iz točke VI. ove Odluke škole dostavljaju Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenim tablicama (s preslikama računa i rješenja) koje su sastavni dio ove Odluke.

Tablice iz stavka 1. ovoga članka nisu predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

VIII.

Energenti

Rashodi za energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitih školskih programa, škola iskazuje na Tablici 2: Energenti za grijanje, pogon i rasvjetu.

Škola je dužna planirati, pravovremeno naručivati, izvršiti plaćanje, te voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

Potrošnja energenata ne smije prijeći planske godišnje veličine (za školsku godinu).

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna unaprijed zatražiti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, za daljnju nabavu energenata uz pismeno obrazloženje.

Ispunjena tablica i preslike računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje izdataka za energente Grad Rijeka doznačava na račun škole sukladno iskazanim podacima.

IX.

Prijevoz učenika

Podaci o javnom prijevozu učenika iskazuju se u Tablici 3: Prijevoz učenika javnim prijevozom.

Javni prijevoz financira se u iznosu mjesečne pokazne karte, prema zonama javnog prijevoza. Grad Rijeka zadužuje školu da pravovremeno organizira prijevoz, izvršava plaćanje ispostavljenih računa, te vodi evidenciju o izvršenoj usluzi prijevoza učenika.

Na početku školske godine škola je dužna dostaviti popis s imenima i adresama prebivališta učenika koji imaju pravo korištenja javnog prijevoza.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa. Sredstva za plaćanje rashoda za prijevoz učenika doznačavaju se na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima.

X.

Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu

Rashode za zakupnine škola iskazuje Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na Tablici 4: Zakupnine za prostor i opremu.

Škola može, kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana i programa, uzimati u zakup prostor i opremu.

Škola je dužna prije zaključivanja ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme pribaviti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenu godišnju visinu rashoda za zakupnine. Uz prijedlog ugovora, škola je dužna dostaviti izvedbeni nastavni program za školsku godinu po mjesecima i razrednim odjelima s ukupnim mjesečnim i godišnjim fondom sati nastave te fondom sati zakupa.

Ispunjena tablica i preslike računa za zakupninu dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za zakupljeni prostor i opremu Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XI.

Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine

Rashode za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine škola iskazuje na Tablici 5: Pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine.

Škola naručuje pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema posebnom popisu koji propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Ispunjena tablica i preslike računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za pedagošku dokumentaciju Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XII.

Zdravstveni pregledi zaposlenika

Rashode za zdravstvene preglede zaposlenika škola iskazuje na Tablici 6: Zdravstveni pregledi zaposlenika.

Zdravstveni pregledi zaposlenika iz stavka 1. ove točke su obvezni godišnji pregledi zaposlenika škole.

Sredstva se doznačuju školi prema stvarnom rashodu, najviše do iznosa 120,00 kuna po pregledu za zaposlenika, a 472,14 kune za preglede zaposlenika - kuharica i pomoćnih kuharica (prvi godišnji pregled 312,32 kuna, drugi godišnji pregled 159,82 kuna).

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za zdravstvene preglede zaposlenika, Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIII.

Otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja

Rashodi za otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kon

trole instalacija i postrojenja škola sukladno važećim propisima škole iskazuju na Tablici 7: Inspekcijski nalazi i kontrola instalacija, postrojenja, opreme.

Škola je dužna sama organizirati otklanjanje nedostataka i redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu, čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, i to:

- periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,

- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,

- izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,

- ispitivanje hidrantske unutarnje mreže,

- pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica, toplinskih podstanica, klima uređaja, AKU stanice i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,

- ispitivanje električnih instalacija,

- ispitivanje gromobranskih instalacija,

- ispitivanje sustava za dojavu požara,

- ispitivanje tipkala za daljinsko iskapčanje napajanja,

- ispitivanje panik rasvjete,

- mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku,

- ispitivanje svih ostalih aparata i uređaja,

Ukoliko se u postupku redovitih kontrola instalacija i postrojenja od strane ovlaštenih pravnih osoba utvrde nedostaci čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, škola je dužna otkloniti nedostatke uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke, kao i otkloniti nedostatke utvrđenih po rješenjima upravnih tijela.

Škola naručuje po provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi i prethodno ishodovane pismene suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Sredstva se doznačuju školi za nabavu materijala i dijelova te usluga tekućeg održavanja i sitnog inventara.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje iskazanih rashoda Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIV.

Odvoz komunalnog otpada

Rashode za odvoz komunalnog otpada škola iskazuje na Tablici 8: Odvoz komunalnog otpada.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za odvoz komunalnog otpada Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XV.

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

Rashodi za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda škola iskazuje na Tablici 9: Komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

Škola je dužna plaćati komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda sukladno rješenjima donesenih od nadležnih tijela.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, odmah po primitku računa.

Sredstva za plaćanje rashoda za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XVI.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja odnose se na:

- održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme.

XVII.

Održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme

Tekuće i investicijsko održavanje

Tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje (hitne intervencije i tekući popravci) su namijenjena za popravke kvarova koji se ne mogu planirati, uobičajene radove i popravke kojima se imovina održava u ispravnom stanju, a njihovo neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i rad škole.

Prijava za izvršavanje hitne intervencije i tekućeg popravka dostavlja se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Po zaprimanju prijave Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo postupa sukladno Naputku o nabavi roba, usluga i ustupanju radova u Gradu Rijeci i drugim aktima Grada Rijeke, te obavlja poslove stručnog nadzora nad izvršenom hitnom intervencijom i tekućim popravkom.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

Investicijsko održavanje

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem objekta i ugrađene opreme koje koristi, s procjenom vrijednosti tih ulaganja.

Operativni plan investicijskog održavanja objekta i ugrađene opreme sadrži naziv škole, namjenu i iznose sredstava, a potrebe se uvrštavaju prema sljedećim prioritetima:

- održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),

- održavanje krovova zbog sprečavanja njihovog propuštanja i mogućih popratnih šteta,

- održavanje kotlovnica i sustava grijanja radi funkcionalnosti postrojenja,

- održavanje elektroinstalacija u cilju postizanja propisanih tehničkih i zakonskih standarda,

- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja,

- ostali zahvati.

Temeljem prijavljenih potreba, utvrđenih prioriteta i stvarnog stanja objekata i opreme izrađuje se prijedlog operativnog plana investicijskog ulaganja u objekte i opremu osnovnog školstva.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

XVIII.

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za rashode iz točke XVII. ove Odluke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke.

XIX.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Školske građevine

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za kapitalnom izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom školskih građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje.

Temeljem prijava škola ocjenjuje se opravdanost potrebe te izrađuje lista i status kapitalnih projekata osnovnih škola.

Investicijski projekt/elaborat izrađuje se uz obvezno primjenjivanje školskih standarda i normativa prostora i opreme. Po završenoj izradi projekta, isti se dostavlja Poglavarstvu Grada Rijeke na usvajanje.

Oprema

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za nabavkom nove opreme, zamjenom dotrajale opreme, nabavkom nedostatnih nastavnih sredstava i pomagala s procjenom vrijednosti tih potreba.

Po prihvaćenom Planu rashoda iz točke XX. ove Odluke škole su dužne započeti postupak nabave opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Po okončanju postupka nabave, Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, potrebno je uz Zahtjev za doznačavanje sredstava dostaviti ovjerenu presliku računa te svu drugu potrebnu dokumentaciju (narudžbenice, ponude i ostalo sukladno propisima).

XX.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke, a zatim se prosljeđuje nadležnom Ministarstvu radi dobivanja prethodne suglasnosti.

XXI.

Osiguranje i štete na imovini

Sredstva za osiguranje imovine škole i od opće odgovornosti škola osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke. Odluku o predmetu i vrsti osiguranja imovine škole donosi Poglavarstvo Grada Rijeke početkom proračunske godine. Poslove sklapanja Ugovora s osiguravateljima i naplatu štete obavlja Odjel gradske uprave za financije.

Po sklapanju Ugovora s osiguravateljima Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo obavještava škole o predmetu i vrsti osiguranja, te načinu postupanja škola po osiguranom štetnom događaju.

XXII.

Ravnatelj škole je odgovoran za točnost, pravodobnost i istinitost iskazanih podataka o rashodima na utvrđenim tablicama, prijavama i zahtjevima na temelju kojih Grad Rijeka vrši plaćanja, kao i za namjensko trošenje tih sredstava.

Ako škola ne dostavi račune u roku (prije roka dospijeća plaćanja) i na propisan način, plaćanje zateznih kamata škola je dužna izvršiti na teret sredstava koja se doznačuju prema točci V. ove Odluke.

Škola je obvezna provoditi nabavu roba, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti i Naputkom Gradonačelnika.

Škola je obvezna sredstva Proračuna Grada Rijeka koristiti samo za namjene utvrđene ovom Odlukom.

Škola je obvezna pridržavati se Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu, te dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

XXIII.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste osnovna i srednja škola, ili škola i druga ustanova, obvezatne su zaključiti Sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda na sljedeći način:

- rashodi koje škole financiraju iz ukupnih sredstava prema kriteriju opsega djelatnosti razgraničavaju se sporazumom,

- rashodi koje Grad Rijeka financira prema kriteriju stvarnog troška razgraničavaju se razmjerno udjelu u korištenju prostora i sredstava rada kao i ostali rashodi.

Škola je dužna Gradu Rijeci dostaviti presliku Sporazuma o razgraničenju rashoda.

XXIV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/11-63

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 30. siječnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51000&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr