SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD RIJEKA
30

3.

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom
zemljištu

Članak 1.

U Odluci o građevinskom zemljištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/97, 27/97, 16/99, 12/00, 3/01 - pročišćeni tekst, 1a/02, 10/04 i 11/05) u članku 9. stavak 3. briše se.

U stavku 4. broj »50« zamjenjuje se brojem »30«.

Članak 2.

Članak 9a. briše se.

Članak 3.

U članku 10. stavku 2. točki 1.b) i 1.c) riječi »izvodu iz prostornog plana« zamjenjuju se riječima »izvodu iz prostornog plana uređenja grada«.

U točki 1.d) riječi »izvodu iz prostornog plana« zamjenjuju se riječima »izvodu iz prostornog plana uređenja grada«, a riječi »rješenju o zadržavanju objekta u prostoru« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 10a. dodaje se novi članak 10b. koji glasi:

»Članak 10b.

Odredba članka 10. Odluke ne odnosi se na slučajeve kada pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Rijeke, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Zemljište u svom vlasništvu Grad Rijeka prodati će, bez provođenja javnog natječaja:

- osobi kojoj je zemljište u vlasništvu Grada Rijeke potrebno za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ukoliko površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice i

- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ukoliko površina zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Zemljište u svom vlasništvu Grad Rijeka daje u zakup:

1. radi uređenja građevne čestice na kojoj postoji izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, sukladno lokacijskoj dozvoli, izvodu iz detaljnog plana uređenja, izvodu iz prostornog plana uređenja grada odnosno suglasnosti Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta,

2. radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice iz stavka 1. točke 1. ovoga članka,

3. radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene montažne građevine koja se koristi u svrhu stanovanja

4. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu,

5. radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata i slično, uz suglasnost Grada Rijeke,

6. radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, uz suglasnost Grada Rijeke,

7. radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu (otvoreni skladišni prostor), uz suglasnost Grada Rijeke,

Na zemljištu koje je predmet zakupa ne dozvoljava se gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebna lokacijska ili građevinska dozvola.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup u svrhu iz stavka 1. točke 4., 5. i 6. ovoga članka dozvoljava se izvođenje građevinskih radova nužnih za privođenje zemljišta namjeni koja je svrha zakupa.

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet natječaja je izrada skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.«

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad Rijeka, Grad Rijeka će sporazumom o prijenosu prava vlasništva koji sadrži tabularnu izjavu dopustiti uknjižbu prava vlasništva u korist druge osobe pod slijedećim uvjetima:

- da je zemljište stekla u vlasništvo, na korištenje i u posjed na temelju valjanog pravnog osnova,

- ukoliko je na zemljištu izgrađena građevina, da je ista izgrađena na temelju valjanog pravnog osnova te

- da ima zakonit, istinit i pošten posjed.

Upis prava vlasništva u zemljišne knjige u smislu stavka 1. ovoga članka, Grad Rijeka dozvoliti će i osobi koja dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja zemljišta (nekretnine) od knjižnog prednika do sebe.

U svrhu upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, Grad Rijeka i osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka sklopiti će sporazum iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Cjenik građevinskog zemljišta iz članka 7., 8., 15. i 18. Odluke mijenja se i glasi kako je utvrđeno u prilogu koji čini sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).

Opis zona građevinskog zemljišta, koji čini sastavni dio Odluke (Prilog 2.) ostaje neizmijenjen.«

Članak 8.

Postupci započeti po odredbama Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/97, 27/97, 16/99, 12/00, 3/01 pročišćeni tekst, 1a/02, 10/04 i 11/05), za koje nije donesena odluka o raspisivanju

i provođenju javnog natječaja iz članka 10., 10b. i 11. Odluke dovršiti će se prema odredbama ove Odluke, osim u dijelu postupka koji se odnosi na izračun iznosa rente za javnu namjenu (u svim zonama) koji će se dovršiti prema Cjeniku građevinskog zemljišta koji čini sastavni dio navedene Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/14-63

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 30. siječnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

PRILOG 1.

CJENIK
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Utvrđuje se iznos rente (članak 7. Odluke) u e po m2 bruto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice kako slijedi:

NAMJENA
ZONA

trgovačka ugostiteljska uslužna

poslovna
industrijska
višestambena i
višeobiteljska

stambena-obiteljska program POS-a

javna

Atraktivna

270

189

127

80

I.

213

148

99

61

II.

167

115

75

45

III.

130

89

58

33

IV.

102

69

43

24

U slučaju da je namjena prostora različita uzima se razmjeran odnos traženih namjena.

2. Utvrđuje se cijena zemljišta (članak 8. Odluke) u iznosu od 15 e po m2 građevinskog zemljišta na cijelom području grada Rijeke.

3. Utvrđuje se visina zakupnine (članak 15. Odluke) kako slijedi:

3.1. radi uređenja građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina u e po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

11

I.

6

II.

3

III.

2

IV.

1,5

3.2. radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe, a nalazi se izvan građevne čestice u e po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

3

I.

2,4

II.

1,6

III.

1

IV.

0,6

3.3. radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene montažne građevine koja se koristi u svrhu stanovanja, u e po m2 zemljišta, GODIŠNJE

ZONA

 

ATRAKTIVNA

2

I.

1,5

II.

1

III.

0,7

IV.

0,5

3.4. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu u e po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

POVRŠINA

ZAKUPNINA

0-200 m2

0,15

PREKO 200 m2

0,10

3.5. radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata i slično, u e po m2 zemljišta, MJESEČNO

ZONA

 

 

 

 

DO 30

30-100

PREKO 100

ATRAKTIVNA

4,00

3,00

2,00

I.

3,50

2,60

1,80

II.

3,00

2,20

1,60

III.

2,50

1,80

1,30

IV.

2,00

1,50

1,00

3.6. radi korištenja zemljišta za parkirališni prostor u e po m2 zemljišta, MJESEČNO

POVRŠINA ZEMLJIŠTA m2

ZONA

 

 

 

 

DO 30

30-200

PREKO 200

ATRAKTIVNA

1,5

1

0,75

I.

1,5

1

0,75

II.

1

0,8

0,6

III.

0,7

0,6

0,5

IV.

0,5

0,4

0,3

3.7. radi korištenja zemljišta za prodajnu namjenu (otvoreni skladišni prostor) u e po m2 zemljišta, MJESEČNO:

ZONA

 

 

 

 

DO 200

200-1000

PREKO 1000

ATRAKTIVNA

1

0,7

0,5

I.

1

0,7

0,5

II.

0,8

0,6

0,4

III.

0,6

0,5

0,3

IV.

0,4

0,3

0,2

4. Naknadu za osnivanje prava građenja (članak 16. Odluke) utvrđuje pojedinačno za svaki slučaj Poglavarstvo.

5. Utvrđuje se visina naknade za osnovanu služnost (članak 18. Odluke) u e po m2 zauzetog dijela čestice, JEDNOKRATNO kako slijedi:

ZONA

NAKNADA

Atraktivna

7

I.

6

II.

5

III.

4

IV.

3,5

za služnost u svrhu polaganja i imanja vodova u iznosu od 1,00 e po 1 m2 zauzete površine zemljišta GODIŠNJE.

6. Plaćanje svih iznosa utvrđenih ovim Cjenikom vrši se u protuvrijednosti kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za e.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51000&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr