SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

2.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 31/02 i 100/04), po pribavljenoj Suglasnosti na Detaljni plan uređenja groblja G2 u Selcu, Klasa: 350-02/06-04/180, Ur. br: 531- 06-06-3, od 8. studenoga 2006. godine, Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/06), te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 17. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
novog groblja u Selcu (DPU 12)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom donosi detaljni plan uređenja groblja G2 u Selcu.

Detaljni plan uređenja novog groblja u Selcu (DPU 12) sadržan je u elaboratu »Detaljni plan uređenja novog groblja u Selcu (DPU 12)«, koji se sastoji od:

A. Tekstualni dio

I. OBRAZLOŽENJE

U V O D

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

1.1.5. Fotodokumentacija postojećeg stanja

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjena površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevinskih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne mreže

3.1.1. Elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja

3.1.2. Pristupne ceste (situacijski visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

3.1.3. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

3.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere provedbe plana

6. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B. Grafički dio

1. Detaljna namjena površina mj. 1:500

2. Prometna i komunalna infrastrukturna

mreža mj. 1:500

2.a. Prometna infrastrukturna mreža mj. 1:500

2.b. Komunalna infrastrukturna mreža mj. 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina mj. 1:500

4. Detalji grobnih mjesta mj. 1:10

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 2.

Granica obuhvata Detaljnog plana uređenja novog groblja Selce (u daljnjem tekstu: Plana) prikazana je na svim listovima grafičkog dijela Plana.

Članak 3.

Na prostoru obuhvata Plana određene su sljedeće osnovne namjene površina:

a) površina grobnih polja 5.830 m2

b) gaj urni 190 m2

c) pješačke površine 2.060 m2

d) crkva sv. Fabijana i mrtvačnica 220 m2

e) zelene površine 2.700 m2

Članak 4.

Razmještaj i oblik površina iz članka 1. prikazani su na grafičkom prikazu plana list broj 1. - Detaljna namjena površina u mjerilu 1:500. Namjena površina na prostoru obuhvata Plana mora biti u skladu sa odredbama iz članka 1. i sa svim postavkama koje iz njega proizlaze.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Osnovu za utvrđivanje uvjeta korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina predstavljaju grafički prikazi broj 1. - Detaljna namjena površina i list broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i uvjeti gradnje, u mjerilu 1:500.

Članak 6.

Unutar obuhvata Plana zemljište se može parcelirati samo u skladu s prijedlogom parcelacije prikazanim na grafičkom prikazu plana list broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i uvjeti gradnje, u mjerilu 1:500.

Članak 7.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima.

Članak 8.

Planom je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 9.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima sekundarnim grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 10.

Kolni pristup groblju predviđen je na način da se kod ulaza uredi parkiralište za smještaj vozila posjetitelja, a unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 11.

Veličina građevne čestice groblja iznosi 1,10 ha.

Oblik građevne čestice groblja definiran je na grafičkom prikazu plana list broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i uvjeti gradnje, u mjerilu 1:500.

Točna veličina i oblik čestice groblja će biti definirani kroz parcelacijski elaborat.

Članak 12.

U 6 grobnih polja planiran je kapacitet od oko 862 grobnih mjesta za 2.636 ukopa. Organizacija grobnih polja prikazana je na listu broj 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i uvjeti gradnje, u mjerilu 1:500.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 13.

Veličina grobnog mjesta iznosi:

- za pojedinačni ukop 2,50 m x 1,20 m

- za dvojni ukop 2,50 m x 1,80 m

Ukop je moguć na dvije dubine (180 i 150 cm).

Maksimalna visina nadzemnog dijela groba iznosi 0,50 m. Ova visina se ne odnosi na visinu nadgrobnog spomenika.

2.3. Namjena građevina

Članak 14.

Grobna mjesta su predviđena za uređenje i gradnju grobova (zemni ukop) i grobnica.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 15.

Na grafičkom prikazu plana list broj 3. definirana je granica gradivog dijela građevina. Grobna polja su određena regulacijskim pravcima grobnih staza. Unutar njih smještaju se grobna mjesta.

Članak 16.

Grobna mjesta u grobnim poljima smještena su tako da jednoj sekundarnoj stazi pripadaju dva reda grobnih mjesta.

Smještaj ostalih građevina (urbana oprema i sl.) određen je orijentaciono i može se u izvedbi promijeniti.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 17.

Oblikovanje grobnih mjesta treba biti u skladu s tradicijskim obilježjima. Preporuča se upotreba nadgrobnih ploča manjih dimenzija skromnih i jednostavnih linija oblikovanja. Treba težiti rješenjima sa samo horizontalnim plohama.

Članak 18.

Uređenje građevne čestice groblja mora se izraditi u skladu s ovim Planom. Pri tome se ne smije promijeniti prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 19.

Građevna čestica groblja ograđeni je prostor zemljišta u skladu sa Zakonom o grobljima. Granice čestice mogu se ograditi »živom« ogradom, a sa unutarnje strane može biti čelična mreža visine do 2,0 m.

Članak 20.

U sklopu sporednog (pomoćnog) ulaza u groblje riješit će se postava oglasnih ploča, rasporeda grobnih polja i ostale informacije.

Članak 21.

Ozelenjavanje građevne čestice mora se izraditi u skladu s Planom list broj 2. - Prometna i komunalna infrastrukturna mreža i plan sadnje zelenila, u mjerilu 1:500.

3. Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne mreže

3.1.1. Elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja

Članak 22.

Glavni kolni pristup novom groblju u Selcu sa zapadne strane, sa postojećeg kolnog pristupa crkvi sv. Fabijana.

Uz kolni prilaz (izvan obuhvata Plana) predlaže se uređenje parkirališta za osobne automobile.

3.1.2. Pristupne ceste (situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

Članak 23.

Na grafičkom prikazu list broj 2. - Prometna infrastrukturna mreža u mj. 1:500 definirane su osi svih pješačkih staza (internih), te su utvrđene osnovne dimenzije profila. U realizaciji su moguća manja odstupanja od zadanih veličina.

3.1.3. Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

Članak 24.

Uz kolni prilaz (izvan obuhvata Plana) predviđena je izgradnja parkirališta kapaciteta cca 30 PM. Veličina parkirališnog mjesta je 2,3 x 5,0 m.

3.1.4. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 25.

Unutar groblja definiran je prostor pješačkih komunikacija - staza, glavnih i sekundarnih.

Glavne staze su širine 3,0 m, s time da je predviđeno postavljanje rubnjaka i kamena kao gazne plohe), dok su rubno predviđene uređene zelene površine (drvoredi i sl).

Sekundarne staze su širine 1,5 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 26.

Groblje će biti priključeno na vodovodnu i električnu mrežu.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 27.

Novi nasadi planirani su u obliku drvoreda (uz glavne staze prema ogradi čestice, pored parkirališta i ograde groblja (živica).

Vrste zelenila prilagoditi postojećim, autohtonim vrstama prilagođenim klimi i krajoliku.

Članak 28.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. Mjere provedbe plana

Članak 29.

Plan će se realizirati u skladu s ekonomskim mogućnostima Grada Crikvenice.

Novo groblje s predviđenim kapacitetom zadovoljit će potrebe i šireg prostora od onog kojemu danas služi.

Predviđena je etapna realizacija Plana, pošto je vremenski period realizacije cijelog Plana 30 godina. Pri tome svaka etapa mora funkcionirati kao cjelina sa postojećim stanjem. U grafičkom prilogu dat je redoslijed popunjavanja grobnih polja, čemu prethodi njihovo niveliranje i izgradnja infrastrukture (staza).

Članak 30.

Ograđivanje zemljišta groblja trebalo bi ući u prvu fazu realizacije plana.

6. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 31.

Planom nisu predviđene posebne mjere za sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Crikvenice i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 33.

Plan s Odlukom čuva se u Pismohrani Grada Crikvenice i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Crikvenici, koji je nadležan za njegovo provođenje.

Članak 34.

Odluku o Planu čini poglavlje II. Odredbe za provođenje, a ostali tekstualni i kartografski dijelovi Plana su njen sastavni dio, ali nisu predmet objave.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/05-01/50

Ur. broj: 2107/01-01-07-12

Crikvenica, 25. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=10003&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr