SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

1.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/ 02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od prosinca 2004. do prosinca 2008. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/04), članka 62. Odluke o Prostornom planu Općine Rijeka (pročišćeni tekst) (»Službene novine« PGŽ broj 19/95), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 5/04 i 6/ 06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 17. sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo

Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo (»Službene novine« PGŽ broj 30/ 05) u odredbi 7. brišu se stavak 1. i alineje 1. i 2. i zamjenjuju novim tekstom: »Za realizaciju građevina propisuju se sljedeći uvjeti:

Članak 2.

Usklađuju se površine i parametri u tablici sa kvantificiranim pokazateljima plana:

Za realizaciju građevina propisuju se sljedeći uvjeti:

Građevne čestice:

ha

Kig

Kis

 

3,60

 

 

P-1Društvena namjena - Općinska uprava

0,17

0,50

1,50

P-2Društvena namjena - dječji vrtić

0,52

0,50

1,50

P-3Postojeća stambena građevina

0,13

0,25

0,75

P-4Novoplanirana građevina mješovite namjene

0,20

0,50

1,50

P-5Novoplanirana građevina mješovite namjene

0,14

0,50

1,50

P-6Novoplanirana građevina mješovite namjene

0,15

0,50

1,50

P-7Novoplanirana građevina mješovite namjene

0,15

0,50

1,50

P-8Novoplanirana stambena građevina

0,09

0,25

0,75

2.Građevne čestice:
Infrastrukturnih sustava IS i zelenila

1,98

 

 

Površina javnog parka je 1,0 ha.

Unutar gradivog dijela građevne čestice glavne građevine na građevnim česticama

- P-1: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+2) i dvije suterenske ili podzemne etaže (2S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 14 m od najniže kote terena (podrumska etaža se ne računa u koeficijent Kis)

- P-2: najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1) i dvije suterenske ili podzemne etaža (2S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 14 m od najniže kote terena (podrumska etaža se ne računa u koeficijent Kis)

- P-3: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+1+M) i jedna suterenska ili podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 8,5 m od najniže kote terena

- P-4: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+1+M) i jedna suterenska - podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 8,5 m od najniže kote terena

- P-5: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+2) i jedna suterenska - podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 9 m od najniže kote terena (podrumska etaža se ne računa u koeficijent Kis)

- P-6: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+2) i jedna suterenska - podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 9 m od najniže kote terena (podrumska etaža se ne računa u koeficijent »Kis«)

- P-7: najveći broj etaža je tri nadzemne (P+2) i jedna suterenska - podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 9 m od najniže kote terena (podrumska etaža se ne računa u koeficijent Kis)

- P-8: najveći broj etaža je dvije nadzemne (P+1+M) i jedna suterenska - podzemna etaža (S), najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 8,5 m od najniže kote terena

Unutar gradivog dijela čestice Z-4 i Z-3 na zelenim površinama, namjene K:

- najveći broj etaža je jedna nadzemna (P)

- najniža visina građevine je 3,5 m i najviša visina je 4,5 m.

Na Z-1 moguće je uređenje sjenica, paviljona te postava, gradnja i uređenje pomoćnih građevina, zabavnih i animacijskih objekata i uređenje bazena, umjetnih jezera i klizališta sa pripadajućom opremom, objektima i infrastrukturom. Parcela Z-1 se može ograditi, a ulaz i izlaz kontrolirati u određenim razdobljima dana i noći. Za potrebe čuvarske službe i ugostiteljskih programa, spremišta opreme za animaciju i održavanje i javnih sanitarija moguća je izgradnja manjih paviljonskih građevina čija površina pojedinačno na prelazi 50 m2.

Članak 3.

U odredbi 7, u stavku 3. mijenja se »Z-2« u »Z-4«.

Članak 4.

U odredbi 9 briše prva alineja i zamjenjuje sa novom koja glasi: »Najviše 100 cm u odnosu na najnižu kotu konačno zaravnatog terena mjereno uz pročelje građevine«.

Članak 5.

Na kraju odredbe 10 dodaje se nova rečenica: »Unutar građevine moguće je korištenje potkrovlja sukladno osnovnoj namjeni građevine, ako ta mogućnost proizlazi iz konstruktivnih i prostornih uvjeta.«

Članak 6.

U odredbi 11, u stavku 1. u alineji 3 mijenja se »Z-2« u »Z-4«.

Članak 7.

U odredbi 11, u stavku 4. iza rijeći »česticama« dodaje se »P-3 i P-8«.

Članak 8.

Na kraju odredbe 11 dodaje se nova rečenica: »Na području svih namjena ako to izričito planom nije određeno moguće je interpolirati namjene: Poslovna - Pretežito uslužna (K1), Pretežito trgovačka (K2), Ugostiteljsko-turistička namjena (T). Površine potkrovlja moguće je koristiti u funkciji osnovne namjene, ako građevina ispunjava sve uvjete visina i nagiba krova.«

Članak 9.

Mijenja se odredba 39. prvi stavak i glasi:

»Ceste su predviđene za dvosmjerni promet. Širina kolnika pristupnih cesta iznosi 6 m, a iznimno 5,5 m. Širina nogostupa prometnica iznosi 1,5 m. Na prometnicama se mora realizirati minimalno nogostup sa jedne strane, te 0,5 m trupa ceste na strani na kojoj nema nogostupa. Iznimno Realizacija prometnica može biti fazna. Faze realizacije prometnice bit će određene programima uređenja građevinskog zemljišta Općine Viškovo.«

Članak 10.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Viškovo i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Članak 11.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Općine Viškovo i Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz odredbe 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-01/2

Ur. broj: 2170-09-07-01- 8

Viškovo, 25. siječnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51216&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr