SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA LOKVE
30

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 29/00, 59/01, 126/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-granske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Oćine Lokve, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2006., donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje Programa.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

1. Potrošnja el. energije za javnu rasvjete 70.000,00 kn

2. Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje 30.000,00 kn

3. Pojačano, tekuće i invest. održavanje

ceste Centar - Sleme 1.500.000,00 kn

4. Pojačano, tekuće i redovito održavanje

ceste R. Strohala 1.500.000,00 kn

5. Usluge održavanja groblja, spomenika

i javne površine 100.000,00 kn

6. Usluga tekućeg i invest. održavanja

Vatrogasnog doma 700.000,00 kn

7. Sanacija zidova na groblju i kapelici 150.000,00 kn

8. Usluge održavanja javne rasvjete 15.000,00 kn

9. Tekuće održavanje ceste

Vidikovac-Jezero 300.000,00 kn

10. Čišćenje snijega 280.000,00 kn

11. Usluga luminacije - dekoracije 60.000,00 kn

12. Odvoz smeća i stakla 30.000,00 kn

13. Deratizacija i dezinsekcija, bjesnoća 15.000,00 kn

14. Sanacija divljih deponija 150.000,00 kn

15. Ostale komunalne usluge 55.000,00 kn

16. Ugovor o djelu - ostali 10.000,00 kn

17. Geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 kn

18. Financiranje kamate - fasade 30.000,00 kn

19. Rekonstrukcija vodovoda Lokve 1.050.000,00 kn

20. Regionalni vodoopskrbni sustav 70.000,00 kn

21. Urbanistički planovi uređenja i Detaljni

planovi uređenja određeni PPU-om

Općine Lokve 670.000,00 kn


Ukupno II. 6.815.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za izvršenje Programa za 2007. osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

1. Komunalna naknada 6.500.000,00 kn

2. Grobna naknada 15.000,00 kn

3. Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna 300.000,00 kn


Ukupno III. 6.815.000,00 kn

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Provedba ovog Programa vršit će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/16

Ur. broj: 2112-02/1-06-1

Lokve, 22. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51316&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr